ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΦΥΛΕΣ

Αγαρηνοί Αγαρίτες Αιγύπτιοι Αιθίοπες Αλιμαζονείς Αμαθαίοι Αμαληκίτες Αμμωνίτες Αμορραίοι Αννακίμ Άραβες Αραδαίοι Αραμαίοι Αρουκαίοι Ασενναίοι Ασσύριοι Αχιμάν. 

Βαβυλώνιοι Γεδσούρ (Γεσσούρ) Γεδσουρίτες (Γεσιρίτες) Γεργεσαίοι Γίγαντες Δαιδανίτες.

Εβραίοι Εδωμίτες Ελαμίτες Έλληνες Εμμαίοι,  Ενεμετιείμ,  Εσταουλαίοι,  Ευαίοι.

Ζουμζουμείμ Θαιμανών.

Ιδουμαίοι Ιεβουσαίοι Ιεραμηλίτες Ιουδαίοι Ισμαηλίτες Ισραηλίτες Ιτουραίοι Ίωνες.

Καππαδόκες Καφθοριείμ Κεδμωναίοι Κεναίοι Κενεζαίοι Κηδάρ Κητιαίοι Κιμμέριοι Κύπριοι.

Λαβιείμ Λίβυοι,  Λουδιείμ.

Μααχαθίτες Μαδιανίτες Μαχαθίτες Μεσέχ Μήδοι,  Μιναίοι Μωαβίτες.

Ναδαβαίοι Ναφισαίοι,   Νεφθαλιείμ Ομμαίοι Ομμώθ.

Πατροσωνιείμ Πέρσες Ραφαείμ Ρόδιοι Ρωμαίοι.

Σαβαίοι Σαμαραίοι Σαραθαίοι Σαρακηνοί Σαυχαίοι Σεβά Σουβά Σύριοι.

Τουβάλ Τρωγλοδύτες.

Φερεζαίοι Φιλισταίοι Φοίνικες Φρύγες φυλή Ασήρ φυλή Βενιαμίν φυλή Γαδ φυλή Δαν φυλή Εφραίμ φυλή Ζαβουλών φυλή Ιούδα φυλή Ισσάχαρ φυλή Λευΐ φυλή Μανασσή φυλή Νεφθαλείμ φυλή Ρουβήν φυλή Συμεών.

Χαλδαίοι Χαναναίοι Χασλουχείμ Χετταίοι Χορραίοι.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Αδασαί Αίγυπτος Αιθιοπία Αιμάθ Άραβα Αραβία Αράδ Αράμ (Αραμαία)Αρβηλά Αργόβ Ασεμωνά Ασσυρία Αυσίτιδα.

Βααλγάδ Βαβυλώνα Βαβυλωνία Βαιθεώρ Βαιθραάμ Βασάν Βασίλειο του Ιούδα Βασίλειο του Ισραήλ Βηλά Γαλαάδ Γαλιλαία Γαργασί Γη της Επαγγελίας,  Δεφρωνά.

Εδώμ Ελάμ Ελλάδα,  Ελλασάρ,  Εμάθ Ερεγαβά Εσθαάμ,, Ευϊλάτ.

Ημάθ Θαβασών Θασιρί.

Ιαζήρ Ιαΐρ Ιδουμαία Ιουδαία Ισραήλ Ιστώβ Ιωνία.

Καππαδοκία Κιλικία Κύπρος.

Λίβανος Λιβύη.

Μααχά Μαδιάμ Μασσηφά Μαχάδ Μαχαθί Μαχαναρέθ Μεσοποταμία Μηδία Μισώρ Μωάβ.

Ναγέβ Ναΐδ Ναφεδδώρ Ουδάν.

Παλαιστίνη Περσία Ρώμη.

Σαβά Σάραδα Σαραδάκ Σεναάρ Σεπφαμάρ (Σεπφάμ) Σινά Σουφίρ (Σουφείρ),   Σωφίρ,  Συρία.

Τωβ Φενναεδώρ Φοινίκη Φρυγία.

Χαλδαία Χαναάν Χολθί.

Ωφέρδε (Ωφείρ) Ωφίρ (Ωφείρ).

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ααλάφ Αβέλ Βαιθμαχά Αβέλ Σιττίμ Αβελμαά Αβελμαΐν Αβενέζερ Αβιεζέκ Αβωμεουλά (Αβέλ Μεχωλά) Αγίν Αγκάδης Αδαμά,  Αδασάν Αδουλλάμ Αδωραΐμ Αείμ Αενδώρ,  Αζηκά Αζίφ Αζόβ Αζώρ Άζωτος Αθαρείν Αιείν Αιθαλίμ Αϊλάθ Αϊλάμ Αιλάμ (2η) Αϊλείμ,   Αιλούς,   Αϊλώμ (1η) Αϊλώμ (2η) Αϊλών (Αϊλάμ) Αιλών (2η) Αιλών (Δαν) Αιμαρέκ Αΐν Αινακίμ Αϊνάν Αινών Αιρέμ Αισάμ Αισάν Αισιμώθ Αιτάν Αιχιοζά Αιών Ακιεζί Ακκαρών Ακχώ Αλεξάνδρεια Αλέφ Αλκαθά Αλουά Αλσωρήχ Αμαθάρ Αμεκασίς Αμιήλ Αμμαδί Αμμών Αμώθ Αμωκή Αναβώθ Ανάθ Αναθώθ Ανάσσα Αναφαθέ Αναχερέθ,   Ανών Ανώχ Αοζά Απολέβ Απταλίμ Αρ Αρά Αραβώθ Αραήλ Αράθ (Αράδ) Αράρ Αρές Αρημά,  Αρημώθ,  Αρικάμ Αρισώθ Αρμαθαΐμ Αρμαΐθ Αρμέ Αροήρ Αρουήλ  Αρούχ Αρσεναΐν Αρσήρ Αρσωλά Αρχάδ Αρχόβ Αρώδ Αρώρ Ασάν Ασασών-Θαμάρ Ασδώδ (Ασεδώθ) Ασειμώθ  Ασερών Ασήβ,   Ασηδώθ,   Ασηρώθ,   Ασκάλωνα Ασόμ Ασόμ (Συμεών) Ασοριωναΐν Ασσά Ασσαρί Ασσούρ,   Ασταρώθ Αστατώθ Ασταώλ Ασχαζί Ασώθ Ασώρ Ασώρ (Ιούδα) Ασωρών,   Αταΐμ Ατταρώθ,  Αυλών Αφέκ (Εφραίμ) Αφέκ (Ασήρ) Αχαταρωθί Αχαλγαί Αχών Αχώχ.

Βάαλ (πόλη) Βαάλ (Καριαθ-Βαάλ) Βάαλ Μεών,  Βααλάθ,  Βααλθαμάρ Βααλώθ,  Βαβέλ Βαβυλώνα Βαγαδιήλ Βαδδαργείς Βαθαρώθ Βαθησάρ Βαθουήλ Βαιάν,  Βαιήρ Βαιθ-Αράν,  Βαιθ Ασειμώθ Βαιθ Ιεσιμώθ Βαιθ-Φεγώρ Βαιθ-Φογόρ ΒαιθανάθΒαιθανάμ Βαιθάραβα (Βαιθαβαρά) Βαιθαράμ,  Βαιθαχού Βαιθεγενέθ Βαιθήλ Βαιθήλ (Ιούδα) Βαιθηρά Βαιθθαμέ Βαιθμάν Βαιθμαριμώθ Βαιθμαχερέβ Βαιθόκ,   Βαιθσαμύς (Ιούδα) Βαιθσαμύς (Νεφθαλί) Βαιθ-σάν (Βαιθ-Σεάν) Βαιθσαρισά Βαιθ-Σεμές Βαιθ-σούρ Βαιθσουρά Βαιθχόρ Βαιθ-ωρών (Βαιθ-Χωρών) Βαισελεήλ Βαισωβά Βαιφαλάδ Βακώκ Βαλά Βαλαά Βαλάκ Βαλάκ (Μανασσή),   Βαλμαινάν Βαμά Βαμέθ Βαμώθ Βαμωθ-Βάαλ Βαναία Βαναιβακάτ Βανθαναβρά,  Βαουρίμ Βαράδ Βαρακίμ Βαραμεέθ Βαρέκ Βαρουσεωρίμ Βαρσάμ Βαρώμ Βασελλάν Βασηδώθ Βαχουρίμ Βεγεθών Βεελαμών,  Βεελμεών (Βεελμών),   Βεελσεπφών Βεερ-σεβά Βεζέκ Βεηρωθά Βεθεγαιώ,   Βελασώρ Βελμασσών Βελσατίμ Βεσεμίν Βηθανάν Βηθλεέμ Βηθσάν Βηθσεεδτά Γαραγαθά Βηρ-σαβεέ (πόλη),  Βηρ-σαβεέ (Ιούδα) Βηρσαφής Βηρώθ,  Βηρώθ (2η) Βησανά Βοασόμ Βοσόρ Βοσόρρα Βοσοράν,  Βοτανίμ Βουθάν Βουλά Βύβλος Βωλά.

Γάας Ναχάλ,   Γαβαά Γαβαά (Ιούδα) Γαβαάθ Αμωρά Γαβαάρ Γαβαέ Γαβαέθ Γαβάθ Γαβαθών Γαβαωθιαρίμ Γαβαών Γαδαραθιΐμ Γαδέρ Γάδηρα Γάζα Γαζαρά Γαζέρ Γαζηρά Γαθ Γαθέθ Γάϊ Γαΐ Γαιάν Γαιφαήλ Γαλγάλ Γάλγαλα Γαλέμ Γαλιλώθ,   Γάμαλα Γαραβαίθ Γασίν,  Γασιών-Γαβέρ Γαυλών,  Γεβά Γεβάλ Γεβεελάν Γεβελέμ Γεβερέ Γεδά Γεδδών Γεδδώρ Γεδερά Γεδώρ Γεζέρ Γεθ Γεθεδάν Γεθθαίμ Γεθρεμμών Γελαμψούρ Γελβών Δεφλαθαΐμ Γελλά,  Γελών,  Γέραρα Γεσιών-Γαβέρ Γεσσούρ Γετθαΐμ (Γεθθαΐμ) Γιζών Γοβ Γολαθμαΐν Γολγόλ Γόμορρα Γοσόμ Γοφερά Γωΐμ,  Γωλά.

Δαββών Δαβίρ Δαβίρ (Γαδ) Δαβιρώθ Δαιβών Δαιδάν Δακέθ Δαλάλ Δαμασκός Δασά Δασή Δεββά,   Δεκμών Δενναβά Δηλανάθ Διβών Δωδάμ Δωθαΐμ Δωθάν Δωμανά Δωρ.

Εβελχαρμίμ Εβρωνά Εγγαδδί Εδραΐν (Εδραείν) Εθέρ Εϊλάτ Εϊρώθ Εκγαΐ Εκρών Ελβών Ελβωϋδάδ Ελεάλη Ελθουλά, Ελιμελέχ Ελκωθαΐμ Ελχά Ελών (Ελώμ) Εμάθ Εμέκ Εμεμαών Εμμάθ Εν Γεδί Ενάθ Εν-Ασώρ Εν Γαννίμ Ενώχ Εξελεκέθ Έπαυλις  Ερεμμών Ερεώ Ερμά Ερμά (Ερμάθ) Ερχί Ερώκ Ερωμώθ Εσεβών Εσεδκγωλά Εσηρσουάλ Εσθαόλ  Εσθιέ Eσιών-Γαβέρ Εσκαιμάν Εσραέ Ετεβαθά Ευμά Εφερμέμ Εφραθά Εφραθά (Οφρά) (1η),   Εφραθά (Οφρά) (2η),  Εφρών Εχοζόβ.

Ζακαναΐμ Ζιφ Ζωόβ.
Ηλάθ Ηλιούπολη Ηλωνμαωνενίμ,  Ημασαραΐμ Ημισουσεωσίν Ηνρεμμών Ηρ Ησαμαθίμ.
Θαανάχ (Θαναάχ) Θαϊλάμ Θαϊμάν Θαλαβίν Θαλχά Θαμασί,  Θαμνά Θαμναθά Θαμνασαράχ Θανάκ Θαραβαάμ Θαργαθιΐμ,  Θαρεηλά Θαρσά Θαρσείς Θαφέθ Θεθήρ Θεκούμ Θεκωέ,  Θεμμών,  Θερμά Θερμαί,  Θερσά,  Θέσβη,  Θεσσαμύς Θήβη,  Θηνασά Θιμάθ Θοεδμόρ Θοκκάν Θουλάδ Θωβής Θωσά.
Ιαβές Ιάβις Ιαβίς Ιαζήλ Ιαζήρ Ιαΐρ Ιακανά Ιακεβζήφ Ιαμίν Ιανά Ιανήν Ιανωκά Ιαριήλ Ιαρίν Ιασίφ Ιασσά Ιασσίβ Ιαχαρεήλ Ιδεαδαλέα Ιεβαθά Ιεβλαάμ Ιεβούς Ιεγεβάλ Ιεζραέλ Ιεθέρ Ιεθερμάθ Ιεθθόρ Ιεκμάν,   Ιεκονάμ Ιεμαίν Ιεράκων Ιεριμούθ,  Ιεριχώ Ιεριχώ (Ζαβουλών) Ιερουσαλήμ Ιεσμεγά Ιεφθαμαί Ιεών Ιθάκ Ιιών Ικάμ Ικασμών Ιλουθώθ Ιναήλ Ιοκνεάμ Ιόππη Ισανά Ιτάν Ιωβάβ
Καβασαήλ Καβεσεήλ Κάδης (Ιούδα) Κάδης (Ζαβουλών) Κάδης (Κάδες) Καμίν Κανάθ Κανθάν Καραφά,   Καρέμ Καριαθαΐμ,  Καριαθ-Βαάλ Καριαθιαρίμ (Ιούδα) Καριαθιαρίμ (Ρουβήν) Καρκάρ Κάρμηλος Καρναΐν Καταάθ Κατανάθ Κατασέμ Καταχρύσεα Καφάν Κεάφ Κεδές Κεδημώθ Κέδρων Κεζίβ Κεϊλά (Κεειλά, Κεϊλάμ) Κελώθ Κενερέθ Κερωέ Κεφιρά Κιβσαείμ Κινάν Κιριαθαΐμ Κιριάθ-Ιαρίμ Κισών Κουλόν Κωλαδάμ.
Λαβανάθ Λαβωεμάθ Λαβώς Λαδάβαρ Λαϊσά Δαν Λασενδάκ Λαχίς,  Λεβνά,  Λεβωνά Λεμνά,  Λεχί,  Λοβόν Λουζά Λωδ Λωδαβάρ.
Μαάν (Ιούδα) Μαάν (Ζαβουλών) Μααναΐμ Μααναΐν Μαασά Μαατορωθορέχ Μααχώς Μαγαδαλγάδ Μαγαρώθ Μαγδάλ,  Μαγδώ,  Μάγδωλος Μαγδών Μαγεδδώ (Μαγεδών) Μαεβέρ Λουκάμ Μαθεκκά Μαιανί Μαιδαβά Μαινάμ Μακελλάθ Μακκηδά Μακηλώθ Μαναέμ Μαναΐμ Μαναχάθ Μανθαναείν Μανοχώ Μαοραγαβέ Μαραγγιλά Μαρησά (Μαρεσά) Μαρισάν (Μαρισήν) Μαρών Μασεκκά Μασερεφωθαΐμ Μασουρούθ Μασβάκ Μασσή Μασσημά Μασσηφά Μασσηφάθ (Μωάβ) Μασφά Μασφά (Μασσηφά) Ματθάν Μαφά Μαχαναΐμ Μαχαρίμ Μαχές Μαχηδάν Μαχμάς Μαχώ Μαώρ Μεγαλά Αρίμ Μεγιδδώ Μεθλά Μεμβρά Μεραθών Μεργάβ Μεσωβία Μεταβηχάς Μεφαάθ Μεχαμάς Μεχωράθρ Μηρώζ Μιρών Μισαδαΐ Μισπά,  Μιφιθίμ Μοθυλά Μονί Μοολάμ Μουλά Μυρσινώνα Μωλά Μωλαδά Μωλαδά (Συμεών).
Νααλιήλ Ναάς Ναβαάλ Ναβαί Ναβόκ Ναβώθ Ναΐ Νακάν Ναμρά (Ναμράμ),   Νασίβ (Ιούδα) Νασίβ (Εφραίμ) Ναυάθ Ναφετά,   Ναφλαζών Ναχάλ Γάας,   Ναχαλιγαία Νετωφάθ Νινευή Νοαράν Νομβά (Νομβέ) Νουά Νωμάν.
Οδολλάμ Οζίβ Οθώμ Ορέχ Ουρ Ουσάθ Οφέρ.
Πάρος Πεντάπολη Πιθόμ.
Ραά Ραάβ Ρααύ Ραββάθ (Ραββά) Ραεμμάθ Ραήλ Ραθαμά Ραμά Ραμά (Ασήρ) Ραμά (Ιούδα) Ράμεν Ραμεσσή Ραμνών,   Ραμώθ Ραφακά Ραφί Ραφιδείν Ρεβές Ρεγμά Ρεηρώθ Ρεμάθ Ρεμμάθ Ρεμμάς Ρεμμών Ρεμμωνά Ρεμνά Ρεμών Φαρές Ρεννά Ρεσσάν Ρηφά Ρομμά Ροόβ Ροωβώθ (1η) Ροωβώθ (2η) Ρωγελλίμ Ρώμη.
Σαβελμαουλά Σαβίμ Σαδών Σακαρίμ Σαλαβίν Σαλαβών Σαλαμίν Σαλή Σαλήμ Σαλίμ Σαλμαά Σαμαά Σαμαθιΐμ Σαμάρεια Σαμάϋς Σαμίρ (Εφραίμ) Σαμίρ (Ιούδα) Σαν Σαρά Σαραά (Δαν),   Σαραά (Ιούδα),   Σαράθ Σαραώρ Σαρεπτά Σαρηδαθά Σαριρά Σαρίχ Σαρσουσίν Σαρών Σαττείν Σαυή Σαφάν Σαφάρ Σαφέκ Σαφηρά,  Σαφθαιβαιθμέ Σαφί Σαφών Σαωχώ Σεβαμά,   Σεβωείμ Σεγαλείμ Σεδδούκ Σεθεννάκ Σειρά Σεκελάκ Σεληκάν Σελλά (Βασάν) Σελλά (Ζαβουλών) Σελλησά Σελμωνά Σελχά (Σελχούς) Σεννά Σεραδά,  Σερί Σερράν Σεσαθάν Σετειρωθά Σεφέκ Σεφί Σηγώρ Σηλώ (Σηλώμ) Σην Σιδώνα Σικελάγ (Σικελάκ) Σικλάγ Σικρών Σιλαθά Σιφ (Σιφά) Σιών (Ασήρ) Σιωνά Σιώρ,   Σόδομα Σοκχώθ (Αίγ.) Σοκχώθ (Γαδ) Σοκχώθ (Ιούδα) Σομά Σουκκώθ Σουνάμ (Σουνήμ) Σουρ Σοφάρ,   Σοχώθ Συμοών,  Συχέμ Σωβά Σωβηθά Σωγάλ Σωμάν Σωραΐθ Σωφηρά Σωχά Σωχαθίμ Σωχώ.
Ταβάθ Τανάχ Τάνις Τανύ Τανώ Ταράθ Τατάμ Τάφος Ταφούγ Τεκοά,  Τεμά,  Τιμνά Τιρσά, Τομμάν Τοφόλ Τύρος.
Φαγγαί Φαγώρ Φαθουρά Φακουά Φαλλούς Φανουήλ Φαρά Φαραθών Φαρουΐμ Φασοδομίν Φελών Φθαιήλ Φινώ Φιρά Φογώρ.
Χαβρά Χαβώρ Χαλάννη Χαλάχ Χαλού Χαναδάβ Χαννά Χαραδάθ Χαραιφιήλ Χαρμαδά Χαρράν Χαρρί Χασαλώθ Χασβί Χασελωθαΐθ Χασλών Χαφραθά Χεβρών Χελβά Χελκανά Χελκάτ Χερμέλ Χοβά Χολασεωλά Χορμά Χωβαμασομέλ Χωζηβά Χωκ.
Ωβώθ Ωμαθά Ωνώ Ωρωνίν

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΒηθλεέμΙεριχώ Ιερουσαλήμ Ιόππη Ναζαρέτ Ρώμη Σαμάρεια Σιδώνα Τύρος

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Αλεξάνδρεια Βαβυλώνα Βύβλος Γάζα Γόμορρα Δαμασκός Ηλιούπολη Ιεριχώ Ιερουσαλήμ Ιόππη Ναζαρέτ Νινευή Ουρ Ρώμη Σαμάρεια Σιδώνα Σόδομα Συχέμ Τύρος Χεβρών

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Πάρος

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Αλεξάνδρεια Βηθλεέμ Δαμασκός Ελευθερούπολη Ιερουσαλήμ Ιόππη Κάϊρο Κωνσταντινούπολη Ναζαρέτ Πάρος Πέτρα Ρώμη Σαμάρεια Σινά Χαλκηδόνα

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Αναίρεσις Σιαγόνος ανωφέρεια Αδδαμίν ανωφέρεια Ακραβίν ανωφέρεια Ασάς

Βαάλ Φαρασίν Βαιθάρ,  Βασές και Σεννά Βελαάν Βουνό των Ακροβυστιών Βράχος Ζωελεθί βράχος Ητάμ βράχος Ρεμμών Βωμός Εδ (Μαρτυρία)

Γέεννα (Γαίεννα) Γεσέμ Γεσθημανή,  Γη Μορία Γη της Επαγγελίας,  Γιών

Δάσος Εφραίμ Δάσος Ιάαλ Δάσος Κλαυθμώνος Διακοπή Οζά Δρυς Θαβώρ Δρυς Μαμβρή Δρυς Μορέχ

Εδέμ Επάνω Διακοπαί Εσκώλ Θηρία θυσιαστήριο Εδ

Κάδης Βαρνή Κασών Κλαυθμώνας (Βοχίμ) Κοιλάδα του Βασιλέως κοιλάδα Γαδ και Ελιέζερ κοιλάδα δρυός κοιλάδα Ευλογίας κοιλάδα Ηλά Κοιλάδα Κλαυθμώνος κοιλάδα Σαβύ κοιλάδα Σιδδίμ κοιλάδα των Τιτάνων

Λαχαΐ Ροΐ Λίθος Αβενέζερ Λίθος Βαιών Μασσά και Μεριβά Μασσάβ (Μεσσάβ) Μάψαρ Τύρου Μεριβά Μέρος των επιβούλων Μερρά Μνήματα της Επιθυμίας

οδός Κεχάρ Όριον Όρος του Ναού Όρος των Ελαιών

Παρεμβολή Παρεμβολή Δαν πεδιάδα Ιεσραέλ πεδιάδα Λαβέκ πεδιάδα Μασσώχ πεδιάδα Σαρών Πέτρα Διαχωρισμού πηγάδι Μπεέρ Πηγάδι του Όρκου Πηγή Αράδ πηγή Βαιθσαμύς Πηγή του Επικαλουμένου Πηγή του Ήλιου πηγή Θαφθώθ,  πηγή Μασφασσάτ πηγή Ναφθώ Πηγή Ρωγήλ,

Ροώς Σαδαιέμ Σεννά (βράχος) Σιαγών Σινά σπήλαιο Μαχπελά

Τάνεως πεδίο Υψηλή Δρυς υψώματα Αιθαμίν

φαράγγι Αχώρ φαράγγι Εμέκ Αχώρ φαράγγι Εμεκραφαΐν φαράγγι Ζαρέδ φαράγγι Ιαριήλ φαράγγι Καρανά φαράγγι Ονόμ (Οννάμ),  Φελλανί Αλεμωνί φρέαρ Σεειράμ

Χείμαρρος των Κέδρων Χείρ Αβεσσαλώμ.

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Γολγοθάς Κήπος της Γεσθημανή Όρος των Ελαιών προβατική κολυμβήθρα

ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗΣ

Αβαρίμ,  Αερμών Αμμάν Αντιλίβανος Αραράτ Ασσάρ Βάαλ Ερμών Βαιθήλ,

Γαάς Γαδγάδ Γαιβάλ Γαιθβώρ Γαλαάδ Γαριζίν Γελβουέ,

Εβάλ Εμάκ Ερμών (Αερμών) Ερμών (Σαλμών) Εφραίμ Εφρών Εχελά,

Ζιφ Θαβώρ,

Κάρμηλος Λίβανος Μορία Νεβώ Όρος του Ναού,

Σανίρ Σελμών Σεμερών Σηείρ Σινά Σιών Σομέρ Σομόρων,

Φαράν Φασγά Φεγώρ Χελχά Χωρήβ Ωρ.

ΕΡΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗΣ

Βηρ-σαβεέ Γαβαών Εδώμ Θεκωέ Ιεριήλ,  Κάδης Κεδαμώθ Μαάν Μαβγαρίτιδα Μαβγαρίτιδα Βαιθών Μασερέμ Μεσσαρά Μωάβ Σιν Σινά Σουρ Φαράν.

ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗΣ

Αβανά Αρνών Βοσόρ Γεών Γηών Γωζάν,  Ευφράτης

Ηθάμ Ιαβόκ Ιεσσαιμούν Ιορδάνης

Κισών (Κεισών) Νείλος

Σωφίρ,  Τίγρης Φαρφάρ Φισών Χαλαμάκ Χορράθ.

ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗΣ

Γεννησαρέτ Ερυθρά Θάλασσα Μαρών (Μερώμ),   Μασερών Μεσόγειος Θάλασσα,  Νεκρά Θάλασσα ΣαμαχωνίτιδαΤιβεριάδα.

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αγία γραφή - Έντυπες Εγκυκλοπαίδειες

Βασική Επιστήμη και Ζωή: Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια

Βικιπαίδεια: wikipedia.org: Εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα λήμματα με το πράσινο χρώμα παραπέμπουν

στη Βικιπαίδεια.