ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΝΑΑΝ

 

ΑΙΛΑΜ

 

Η Αιλάμ ήταν αρχαία πόλη ανατολικά του Ιορδάνη, έξω από τα όρια των ισραηλιτικών φυλών, προς τη Συρία (Β' Βασιλειών 10,16. Α' Παραλειπομένων 19,17).

Την εποχή του Δαβίδ, όταν οι Σύροι νικήθηκαν από τους Ισραηλίτες, έκαναν γενική ανασυγκρότηση των δυνάμεων τους. Ο Αδρααζάρ πήρε με το μέρος του τους Σύρους που κατοικούσαν πέρα από τον ποταμό Χαλαμάκ. Αυτοί συγκεντρώθηκαν στην Αιλάμ με επικεφαλής τον Σωβάκ (Σωφά), αρχιστράτηγο του Αδρααζάρ. Στη μάχη που ακολούθησε, οι Σύροι νικήθηκαν από το στρατό του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 10,15-17. Α' Παραλειπομένων 19,16-17).

  

 

 

ΒΑΙΘΑΣΑΡΙΣΑ

 

Η Βαιθσαρισά ήταν αρχαία πόλη στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ (Δ' Βασιλειών 4,42). Κάποτε κάποιος άνθρωπος από τη Βαιθσαρισά έφερε στον Ελισαίο 20 κρίθινα ψωμιά από τους πρώτους καρπούς των αγρών του και λίγες αρμαθιές σύκα για να τα δώσει στους προφήτες. Ο Γιεζί, ο υπηρέτης του Ελισαίου, δίστασε γιατί ήταν λίγα για να τα μοιράσει σε εκατό ανθρώπους. Τότε ο Ελισαίος του είπε να τα μοιράσει στους προφήτες να φάνε. Πράγματι έφαγαν, χόρτασαν και περίσσεψαν (Δ' Βασιλειών 4,42-44).

  

 

 

ΓΑΛΓΑΛ

 

Η Γαλγάλ ήταν αρχαία πόλη στους πρόποδες του Ερμών (Ιησούς του Ναυή 13,5). Ο Ιησούς του Ναυή είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα και δεν πρόλαβε να κατακτήσει όλες τις περιοχές της Χαναάν. Μεταξύ αυτών ήταν και η περιοχή ανατολικά από το όρος Λίβανος και η περιοχή από τη Γαλγάλ, στους πρόποδες του Ερμών, έως την είσοδο της περιοχής Εμάθ (Ιησούς του Ναυή 13,5).

  

 

 

ΛΑΒΩΕΜΑΘ

 

Η Λαβωεμάθ ήταν αρχαία πόλη στα βόρεια της Χαναάν, κοντά στο όρος Αερμών (Κριταί 3,3). Την περίοδο του Ιησού του Ναυή και των Κριτών, την πόλη κατοικούσαν οι Ευαίοι. Οι Ευαίοι, που κατοικούσαν στο Λίβανο, από το όρος Αερμών έως τη Λαβωεμάθ, ήταν ένας από τους λαούς, που άφησε ο Κύριος, για να δοκιμάζει την πίστη των Ισραηλιτών (Κριταί 2,22-23. 3,1-6).

  

 

 

ΜΑΣΕΡΕΦΩΘΑΪΜ (ΜΙΣΡΕΦΩΘ-ΜΑΪΜ)

 

Η Μασερεφωθαΐμ (Μισρεφωθ-Μαΐμ) ήταν αρχαία πόλη της βόρειας Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 13,6). Ο Ιησούς του Ναυή είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα και δεν πρόλαβε να κατακτήσει όλες τις περιοχές της Χαναάν. Μεταξύ αυτών ήταν και η ορεινή περιοχή από το Λίβανο ως τη Μασερεφωθαΐμ (Ιησούς του Ναυή 13,5-6).