ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

Α

Ααλάφ Αβανά Αβαρίμ Αβέλ Βαιθμαχά Αβέλ Σιττίμ Αβελμαά Αβελμαΐν Αβενέζερ Αβιεζέκ Αβωμεουλά (Αβέλ Μεχωλά) Αγαρηνοί Αγαρίτες Αγίν Αγκάδης Αδαμά,  Αδασαί Αδασάν ανωφέρεια Αδδαμίν Αδουλλάμ Αδωραΐμ Αείμ Αενδώρ Αερμών Αζηκά Αζίφ Αζόβ Αζώρ Άζωτος Αθαρείν Αιγύπτιοι Αίγυπτος Αιείν Αιθαλίμ Αιθαμίν Αιθίοπες Αιθιοπία Αϊλάθ Αϊλάμ Αιλάμ (2η) Αϊλείμ,   Αιλούς,   Αϊλώμ (1η) Αϊλώμ (2η) Αϊλών (Αϊλάμ) Αιλών (2η) Αιλών (Δαν) Αιμάθ Αιμαρέκ Αΐν Αινακίμ Αϊνάν Αινών Αιρέμ Αισάμ Αισάν Αισιμώθ Αιτάν Αιχιοζά Αιών Ακιεζί Ακκαρών Ακραβίν Ακχώ Αλεξάνδρεια Αλέφ Αλιμαζονείς Αλκαθά Αλουά Αλσωρήχ Αμαθάρ Αμαληκίτες Αμεκασίς Αμιήλ Αμμαδί Αμμάν Αμμών Αμμωνίτες Αμορραίοι Αμώθ Αμωκή Αναβώθ Ανάθ Αναθώθ Αναίρεσις Σιαγόνος Ανάσσα Αναφαθέ Αναχερέθ,   Αννακίμ Αντιλίβανος Ανών Ανώχ Αοζά Απολέβ Απταλίμ Αρ Αρά Άραβα Άραβες Αραβία Αραβώθ Αράδ Αραδαίοι Αραήλ Αράθ (Αράδ) Αράμ Αραμαίοι Αράρ Αραράτ Αρβηλά Αργόβ Αρές Αρημά,  Αρημώθ,  Αρικάμ Αρισώθ Αρμαθαΐμ Αρμαΐθ Αρμέ Αρνών Αροήρ Αρουήλ Αρουκαίοι Αρούχ Αρσεναΐν Αρσήρ Αρσωλά Αρχάδ Αρχόβ Αρώδ Αρώρ Ασάν Ασάς Ασασών-Θαμάρ Ασδώδ (Ασεδώθ) Ασειμώθ Ασεμωνά Ασενναίοι Ασερών Ασήβ,   Ασηδώθ,   Ασηρώθ,   Ασκάλωνα Ασόμ Ασόμ (Συμεών) Ασοριωναΐν Ασσά Ασσάρ Ασσαρί Ασσούρ,   Ασσυρία Ασσύριοι Ασταρώθ Αστατώθ Ασταώλ Ασχαζί Ασώθ Ασώρ Ασώρ (Ιούδα) Ασωρών,   Αταΐμ Ατταρώθ,  Αυλών Αυσίτιδα Αφέκ (Εφραίμ) Αφέκ (Ασήρ) Αχαταρωθί Αχιμάν Αχώρ Αχαλγαί Αχών Αχώχ.

Β

Βάαλ (πόλη) Βαάλ (Καριαθ-Βαάλ) Βάαλ Ερμών Βάαλ Μεών,  Βαάλ Φαρασίν Βααλάθ,   Βααλγάδ Βααλθαμάρ Βααλώθ,  Βαβέλ Βαβυλώνα Βαβυλωνία Βαβυλώνιοι Βαγαδιήλ Βαδδαργείς Βαθαρώθ Βαθησάρ Βαθουήλ Βαιάν,  Βαιήρ Βαιθ-Αράν,  Βαιθ Ασειμώθ Βαιθ Ιεσιμώθ Βαιθ-Φεγώρ Βαιθ-Φογόρ ΒαιθανάθΒαιθανάμ Βαιθάρ,  Βαιθάραβα (Βαιθαβαρά) Βαιθαράμ,  Βαιθαχού Βαιθεγενέθ Βαιθεώρ Βαιθήλ Βαιθήλ (Ιούδα) Βαιθήλ (όρος) Βαιθηρά Βαιθθαμέ Βαιθμάν Βαιθμαριμώθ Βαιθμαχερέβ Βαιθόκ,   Βαιθραάμ Βαιθσαμύς (πηγή) Βαιθσαμύς (Ιούδα) Βαιθσαμύς (Νεφθαλί) Βαιθ-σάν (Βαιθ-Σεάν) Βαιθσαρισά Βαιθ-Σεμές Βαιθ-σούρ Βαιθσουρά Βαιθχόρ Βαιθ-ωρών (Βαιθ-Χωρών) Βαισελεήλ Βαισωβά Βαιφαλάδ Βακώκ Βαλά Βαλαά Βαλάκ Βαλάκ (Μανασσή),   Βαλμαινάν Βαμά Βαμέθ Βαμώθ Βαμωθ-Βάαλ Βαναία Βαναιβακάτ Βανθαναβρά,  Βαουρίμ Βαράδ Βαρακίμ Βαραμεέθ Βαρέκ Βαρουσεωρίμ Βαρσάμ Βαρώμ Βασάν Βασελλάν Βασές Βασηδώθ Βασίλειο του Ιούδα Βασίλειο του Ισραήλ Βαχουρίμ Βεγεθών Βεελαμών,  Βεελμεών (Βεελμών),   Βεελσεπφών Βεερ-σεβά Βεζέκ Βεηρωθά Βεθεγαιώ Βελαάν Βελασώρ Βελμασσών Βελσατίμ Βεσεμίν Βηθανάν Βηθλεέμ Βηθσάν Βηθσεεδτά Γαραγαθά Βηλά Βηρ-σαβεέ (έρημος) Βηρ-σαβεέ (πόλη),  Βηρ-σαβεέ (Ιούδα) Βηρσαφής Βηρώθ,  Βηρώθ (2η) Βησανά Βοασόμ Βοσόρ Βοσόρρα Βοσόρ (χείμαρρος) Βοσοράν,  Βοτανίμ Βουθάν Βουλά Βουνό των Ακροβυστιών Βύβλος Βωλά Βωμός Εδ (Μαρτυρία).

Γ

Γαάς Γάας Ναχάλ,   Γαβαά Γαβαά (Ιούδα) Γαβαάθ Αμωρά Γαβαάρ Γαβαέ Γαβαέθ Γαβάθ Γαβαθών Γαβαωθιαρίμ Γαβαών Γαβαών (έρημος) Γαδαραθιΐμ Γαδγάδ Γαδέρ Γάδηρα Γάζα Γαζαρά Γαζέρ Γαζηρά Γαθ Γαθέθ Γάϊ Γαΐ Γαιάν Γαιβάλ Γαιθβώρ Γαιφαήλ Γαλαάδ,   Γαλαάδ (όρος) Γαλγάλ Γάλγαλα Γαλέμ Γαλιλαία Γαλιλώθ,   Γάμαλα Γαραβαίθ Γαργασί Γαριζίν Γασίν,  Γασιών-Γαβέρ Γαυλών,  Γεβά Γεβάλ Γεβεελάν Γεβελέμ Γεβερέ Γεδά Γεδδών Γεδδώρ Γεδερά Γεδσούρ Γεδσουρίτες (Γεσιρίτες) Γεδώρ Γέεννα Γεζέρ Γεθ Γεθεδάν Γεθθαίμ Γεθρεμμών Γελαμψούρ Γελβουέ Γελβών Δεφλαθαΐμ Γελλά,  Γελών,  Γεννησαρέτ Γέραρα Γεργεσαίοι Γεσέμ Γεσιών-Γαβέρ Γεσσούρ Γετθαΐμ (Γεθθαΐμ) Γεών Γη Μορία Γη της Επαγγελίας,  Γηών Γιζών Γιών Γοβ Γολαθμαΐν Γολγόλ Γόμορρα Γοσόμ Γοφερά Γωζάν,  Γωΐμ,  Γωλά.

Δ

Δαββών Δαβίρ Δαβίρ (Γαδ) Δαβιρώθ Δαιβών Δαιδάν Δαιδανίτες Δακέθ Δαλάλ Δαμασκός Δασά Δασή Δάσος Εφραίμ Δάσος Ιάαλ Δάσος Κλαυθμώνος Δεββά,   Δεκμών Δενναβά Δεφρωνά Δηλανάθ Διακοπή Οζά Διβών Δρυς Θαβώρ Δρυς Μαμβρή Δρυς Μορέχ Δωδάμ Δωθαΐμ Δωθάν Δωμανά Δωρ.

Ε

Εβάλ Εβελχαρμίμ Εβραίοι Εβρωνά Εγγαδδί Εδέμ Εδραΐν (Εδραείν) Εδώμ Εδώμ (έρημος) Εδωμίτες Εθέρ Εϊλάτ Εϊρώθ Εκγαΐ Εκρών Ελάμ Ελαμίτες Ελβών Ελβωϋδάδ Ελεάλη,   Ελθουλά, Ελιμελέχ Ελκωθαΐμ Ελλάδα,  Ελλασάρ,  Έλληνες Ελχά Ελών (Ελώμ) Εμάθ Εμάκ Εμέκ Εμέκ Αχώρ Εμεκραφαΐν Εμεμαών Εμμάθ Εμμαίοι,  Εν Γεδί Ενάθ Εν-Ασώρ Εν Γαννίμ Ενεμετιείμ,  Ενώχ Εξελεκέθ Επάνω Διακοπαί Έπαυλις Ερεγαβά Ερεμμών Ερεώ Ερμά Ερμά (Ερμάθ) Ερμών Ερμών (Σαλμών) Ερυθρά Θάλασσα Ερχί Ερώκ Ερωμώθ Εσεβών Εσεδκγωλά Εσηρσουάλ Εσθαόλ  Εσθιέ Eσιών-Γαβέρ Εσκαιμάν Εσκώλ Εσραέ Εσταουλαίοι,  Ετεβαθά Ευαίοι Ευϊλάτ,  Ευμά Εφραίμ (όρος) Ευφράτης Εφερμέμ Εφραθά Εφραθά (Οφρά) (1η),   Εφραθά (Οφρά) (2η),  ΕφρώνΕφρών (όρος) Εχελά Εχοζόβ.

Ζ

Ζακαναΐμ Ζαρέδ Ζιφ Ζιφ (όρη) Ζουμζουμείμ Ζωελεθί Βράχος Ζωόβ.

Η

Ηθάμ Ηλάθ Ηλιούπολη Ηλωνμαωνενίμ,  Ημάθ Ημασαραΐμ Ημισουσεωσίν Ηνρεμμών Ηρ Ησαμαθίμ Ητάμ.

Θ

Θαανάχ (Θαναάχ) Θαβασών Θαβώρ Θαϊλάμ Θαϊμάν Θαιμανών Θαλαβίν Θαλχά Θαμασί,  Θαμνά Θαμναθά Θαμνασαράχ Θανάκ Θαραβαάμ Θαργαθιΐμ,  Θαρεηλά Θαρσά Θαρσείς Θασιρί Θαφέθ Θαφθώθ Θεθήρ Θεκούμ Θεκωέ,  Θεκωέ (έρημ.) Θεμμών,  Θερμά Θερμαί,  Θερσά,  Θέσβη,  Θεσσαμύς Θήβη,  Θηνασά Θηρία Θιμάθ Θοεδμόρ Θοκκάν Θουλάδ θυσιαστήριο Εδ Θωβής Θωσά.

Ι

Ιάαλ (δάσος) Ιαβές Ιάβις Ιαβίς Ιαβόκ Ιαζήλ Ιαζήρ Ιαζήρ (περ) Ιαΐρ (περ.) Ιαΐρ (πόλη) Ιακανά Ιακεβζήφ Ιαμίν Ιανά Ιανήν Ιανωκά Ιαριήλ Ιαριήλ (φαράγγι) Ιαρίν Ιασίφ Ιασσά Ιασσίβ Ιαχαρεήλ Ιδεαδαλέα Ιεβαθά Ιεβλαάμ Ιεβούς Ιεβουσαίοι Ιεγεβάλ Ιεζραέλ Ιεθέρ Ιεθερμάθ Ιεθθόρ Ιεκμάν,   Ιεκονάμ Ιεμαίν Ιεράκων Ιεραμηλίτες Ιεριήλ,  Ιεριμούθ,  Ιεριχώ Ιεριχώ (Ζαβουλών) Ιερουσαλήμ Ιεσμεγά Ιεσραέλ (κοιλάδα) Ιεσσαιμούν Ιεφθαμαί Ιεών Ιθάκ Ιιών Ικάμ Ικασμών Ιλουθώθ Ιναήλ Ιοκνεάμ Ιόππη Ιορδάνης Ιουδαία Ιουδαίοι Ισανά Ισμαηλίτες Ισραήλ Ισραηλίτες Ιστώβ Ιτάν Ιτουραίοι Ιωβάβ Ίωνες Ιωνία.

Κ

Καβασαήλ Καβεσεήλ Κάδης Κάδης (Ιούδα) Κάδης (Ζαβουλών) Κάδης (Κάδες) Κάδης Βαρνή Καμίν Κανάθ Κανθάν Καππαδόκες Καππαδοκία Καρανά Καραφά,   Καρέμ Καριαθαΐμ,  Καριαθ-Βαάλ Καριαθιαρίμ (Ιούδα) Καριαθιαρίμ (Ρουβήν) Καρκάρ Κάρμηλος Κάρμηλος (πόλη) Καρναΐν Κασών Καταάθ Κατανάθ Κατασέμ Καταχρύσεα Καφάν Καφθοριείμ Κεάφ Κεδαμώθ Κεδές Κεδημώθ Κεδμωναίοι Κέδρων Κεζίβ Κεϊλά (Κεειλά, Κεϊλάμ) Κεισών Κελώθ Κεναίοι Κενεζαίοι Κενερέθ Κερωέ Κεφιρά Κεχάρ οδός Κηδάρ Κητιαίοι Κιβσαείμ Κιλικία Κιμμέριοι Κινάν Κιριαθαΐμ Κιριάθ-Ιαρίμ Κισών Κισών (ποτ.) Κλαυθμώνας (Βοχίμ) Κοιλάδα του Βασιλέως κοιλάδα Γαδ και Ελιέζερ κοιλάδα δρυός κοιλάδα Ευλογίας κοιλάδα Ηλά Κοιλάδα Κλαυθμώνος κοιλάδα Σαβύ κοιλάδα Σιδδίμ κοιλάδα των Τιτάνων Κουλόν Κύπριοι Κύπρος Κωλαδάμ.

Λ

Λαβανάθ Λαβέκ Λαβιείμ Λαβωεμάθ Λαβώς Λαδάβαρ Λαϊσά Δαν Λασενδάκ Λαχαΐ Ροΐ Λαχίς,  Λεβνά,  Λεβωνά Λεμνά,  Λεχί,  Λίβανος (χώρα) Λίβανος (όρος) Λιβύη,  Λίβυοι,   Λίθος Αβενέζερ Λίθος Βαιών Λοβόν Λουδιείμ Λουζά Λωδ Λωδαβάρ.

Μ

Μαάν (Ιούδα) Μαάν (Ζαβουλών) Μαάν (έρημος) Μααναΐμ Μααναΐν Μαασά Μαατορωθορέχ Μααχά Μααχαθίτες (Μαχαθίτες) Μααχώς Μαβγαρίτιδα Μαβγαρίτιδα Βαιθών Μαγαδαλγάδ Μαγαρώθ Μαγδάλ,  Μαγδώ,  Μάγδωλος Μαγδών Μαγεδδώ (Μαγεδών) Μαδιάμ Μαδιανίτες Μαεβέρ Λουκάμ Μαθεκκά Μαιανί Μαιδαβά Μαινάμ Μακελλάθ Μακκηδά Μακηλώθ Μαναέμ Μαναΐμ Μαναχάθ Μανθαναείν Μανοχώ Μαοραγαβέ Μαραγγιλά Μαρησά (Μαρεσά) Μαρισάν (Μαρισήν) Μαρών Μαρών (λίμνη) Μασεκκά Μασερέμ Μασερεφωθαΐμ Μασερών Μασουρούθ Μασσά και Μεριβά Μασβάκ Μασσάβ (Μεσσάβ) Μασσή Μασσημά Μασσηφά (περ.) Μασσηφά (πόλη) Μασσηφάθ (Μωάβ) Μασσώχ Μασφά Μασφά (Μασσηφά)Μασφασσάτ Ματθάν Μαφά Μαχάδ Μαχαθί Μαχαναΐμ Μαχαναρέθ Μαχαρίμ Μαχές Μαχηδάν Μαχμάς Μαχώ Μάψαρ Τύρου Μαώρ Μεγαλά Αρίμ Μεγιδδώ Μεθλά Μεμβρά Μεραθών Μεργάβ Μεριβά Μέρος των επιβούλων Μερρά Μεσέχ Μεσόγειος Θάλασσα,  Μεσοποταμία Μεσσαρά Μεσωβία Μεταβηχάς Μεφαάθ Μεχαμάς Μεχωράθρ Μηδία Μήδοι Μηρώζ Μιναίοι Μιρών Μισαδαΐ Μισπά Μισώρ,  Μιφιθίμ Μνήματα της Επιθυμίας Μοθυλά Μονί Μοολάμ Μορία Μουλά Μπεέρ Μυρσινώνα Μωάβ Μωάβ (έρημ.) Μωαβίτες Μωλά Μωλαδά Μωλαδά (Συμεών).

Ν

Νααλιήλ Ναάς Ναβαάλ Ναβαί Ναβόκ Ναβώθ Ναγέβ Ναδαβαίοι Ναΐ Ναΐδ Νακάν Ναμρά (Ναμράμ),   Νασίβ (Ιούδα) Νασίβ (Εφραίμ) Ναυάθ Ναφεδδώρ Ναφετά,   Ναφθώ Ναφισαίοι,   Ναφλαζών Ναχάλ Γάας,   Ναχαλιγαία Νεβώ Νείλος Νεκρά Θάλασσα Νετωφάθ Νεφθαλιείμ Νινευή Νοαράν Νομβά (Νομβέ) Νουά Νωμάν.

Ξ

 

Ο

Οδολλάμ Οζίβ Οθώμ Ομμώθ Οννάμ Ονόμ Ορέχ Όριον Όρος του Ναού Όρος των Ελαιών Ουδάν Ουρ Ουσάθ Οφέρ.

Π

Παλαιστίνη Παρεμβολή Παρεμβολή Δαν Πάρος Πατροσωνιείμ Πεντάπολη Πέρσες Περσία Πέτρα Πέτρα Διαχωρισμού Πηγάδι του Όρκου Πηγή Αράδ Πηγή του Επικαλουμένου Πηγή του Ήλιου Πηγή Ρωγήλ Πιθόμ.

Ρ

Ραά Ραάβ Ρααύ Ραββάθ (Ραββά) Ραεμμάθ Ραήλ Ραθαμά Ραμά Ραμά (Ασήρ) Ραμά (Ιούδα) Ράμεν Ραμεσσή Ραμνών,   Ραμώθ Ραφαείμ Ραφακά Ραφί Ραφιδείν Ρεβές Ρεγμά Ρεηρώθ Ρεμάθ Ρεμμάθ Ρεμμάς Ρεμμών Ρεμμών βράχος Ρεμμωνά Ρεμνά Ρεμών Φαρές Ρεννά Ρεσσάν Ρηφά Ρόδιοι Ρομμά Ροόβ Ροωβώθ (1η) Ροωβώθ (2η) Ροώς Ρωγελλίμ.

Σ

Σαβά Σαβαίοι Σαβελμαουλά Σαβίμ Σαδών Σαδαιέμ Σακαρίμ Σαλαβίν Σαλαβών Σαλαμίν Σαλή Σαλήμ Σαλίμ Σαλμαά Σαμαά Σαμαθιΐμ Σαμαραίοι Σαμάρεια Σαμάϋς Σαμίρ (Εφραίμ) Σαμίρ (Ιούδα) Σαν Σανίρ,   Σαρά Σαραά (Δαν),   Σαραά (Ιούδα),   Σάραδα Σαραδάκ Σαράθ Σαραθαίοι Σαρακηνοί Σαραώρ Σαρεπτά Σαρηδαθά Σαριρά Σαρίχ Σαρσουσίν Σαρών πεδιάδα Σαρών Σαττείν Σαυή Σαυχαίοι Σαφάν Σαφάρ Σαφέκ Σαφηρά,  Σαφθαιβαιθμέ Σαφί Σαφών Σαωχώ Σεβά Σεβαμά,   Σεβωείμ Σεγαλείμ Σεδδούκ Σεθεννάκ Σειρά Σεκελάκ Σεληκάν Σελλά (Βασάν) Σελλά (Ζαβουλών) Σελλησά Σελμών Σελμωνά Σελχά (Σελχούς) Σεμερών Σεναάρ Σεννά Σεννά (βράχος) Σεπφαμάρ (Σεπφάμ) Σεραδά,  Σερί Σερράν Σεσαθάν Σετειρωθά Σεφέκ Σεφί Σηγώρ Σηείρ Σηλώ (Σηλώμ) Σην Σιαγών Σιδώνα Σικελάγ (Σικελάκ) Σικλάγ Σικρών Σιλαθά Σιν Σινά Σινά έρημος Σινά όρος Σιφ (Σιφά) Σιών (Ασήρ) Σιών Όρος,   Σιωνά Σιώρ,   Σόδομα Σοκχώθ (Αίγ.) Σοκχώθ (Γαδ) Σοκχώθ (Ιούδα) Σομά Σομόρων Σουβά Σουκκώθ Σουνάμ (Σουνήμ) Σουρ Σουρ (έρημ.) Σοφάρ,   Σουφίρ (Σουφείρ),   Σοχώθ σπήλαιο Μαχπελά Συμοών,  Συρία Σύριοι Συχέμ Σωβά Σωβηθά Σωγάλ Σωμάν Σωραΐθ Σωφηρά Σωφίρ,  Σωφίρ χείμαρρος,  Σωχά Σωχαθίμ Σωχώ.

Τ

Ταβάθ Τανάχ Τάνεως πεδίο Τάνις Τανύ Τανώ Ταράθ Τατάμ Τάφος Ταφούγ Τεκοά,  Τεμά,  Τιβεριάδα Τίγρης Τιμνά Τιρσά,  Τομμάν Τουβάλ Τοφόλ Τρωγλοδύτες Τύρος Τωβ.

Υ

Υψηλή Δρυς.

Φ

Φαγγαί Φαγώρ Φαθουρά Φακουά Φαλλούς Φανουήλ Φαρά Φαραθών Φαράν Φαράν (όρος) Φαρουΐμ Φαρφάρ Φασγά Φασοδομίν Φεγώρ Φελλανί Αλεμωνί Φελών Φενναεδώρ Φερεζαίοι Φθαιήλ Φιλισταίοι Φινώ Φιρά Φισών Φογώρ Φοίνικες Φοινίκη φρέαρ Σεειράμ Φρύγες Φρυγία φυλή Ασήρ φυλή Βενιαμίν φυλή Γαδ φυλή Δαν φυλή Εφραίμ φυλή Ζαβουλών φυλή Ιούδα φυλή Ισσάχαρ φυλή Λευΐ φυλή Μανασσή φυλή Νεφθαλείμ φυλή Ρουβήν φυλή Συμεών.

Χ

Χαβρά Χαβώρ Χαλαμάκ Χαλάννη Χαλάχ Χαλού Χαλδαία Χαλδαίοι Χαναάν Χαναδάβ Χαναναίοι Χαννά Χαραδάθ Χαραιφιήλ Χαρμαδά Χαρράν Χαρρί Χασαλώθ Χασβί Χασελωθαΐθ Χασλουχείμ Χασλών Χαφραθά Χεβρών Χείμαρρος των Κέδρων Χείρ Αβεσσαλώμ Χελβά Χελκανά Χελκάτ Χελχά ΧερμέλΧετταίοι Χοβά Χολασεωλά Χολθί Χορμά Χορράθ Χορραίοι Χωβαμασομέλ Χωζηβά Χωκ Χωρήβ.

Ψ

 

Ω

Ωβώθ Ωμαθά Ωνώ Ωρ Ωρωνίν Ωφέρδε (Ωφείρ) Ωφίρ (Ωφείρ).

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι λέξεις με το γαλάζιο χρώμα παραπέμπουν στη Βικιπαίδεια και στη Livepedia.

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ