ΤΟΠΟNYMIA ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΚΟΙΛΑΔΑ ΙΩΣΑΦΑΤ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ,

ΚΟΙΛΑΔΑ ΙΩΣΑΦΑΤ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 

Ιερουσαλήμ- Η Χρυσή Πύλη

Ιερουσαλήμ- Η Κοιλάδα Κλαυθμώνος

“Ανά μεταξύ της Ιερουσαλήμ, και του όρους των Ελαιών, από το μέρος της χρυσής πύλης, της πύλης του κομπρώνος, ολίγον μακράν, κείτεται η κοιλάς του Ιωσαφάτ, ήτις και με έτερον όνομα κοιλάς κλαυθμώνος ονομάζεται, έχει περιοχή ως τρεις χιλιάδες πατήματα οπού είναι ένα μήλι. Αυτού ήτον το κοινόν κοιμητήριον του λαού και ως σ΄ πατήματα νοτιακά φαίνεται ο μέγας τάφος του Αβεσσαλώμ, και ονομάζεται χειρ Αβεσσαλώμ, ένθα ρίπτουν οι τούρκοι λίθους προς ύβριν του Αβεσσαλώμ διατί έγινεν αποστάτης του πατρός του, αυτού πλησίον είναι ο τάφος Ιωσαφάτ του βασιλέως, διά τον οποίον και ο τόπος κοιλάς Ιωσαφάτ ονομάσθη.

 

Εις αυτόν τον τόπον ω άνθρωποι μέλλει να φανεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός καθεζόμενος εις θρόνον υψηλόν ως παλαιός ημερών καθώς λέγει ο μέγας Δανιήλ όχι με ταπεινόν σχήμα, και με άπειρον έλεος ως την πρώτην του παρουσίαν, μα Βασιλεύς δεσπότης, εξουσιαστής, και κριτής ολονών των εθνών, με μεγάλην δόξαν, και μεγαλοπρέπειαν, όλος δικαιοσύνη, όλος φοβερός όχι συντροφούμενος από ανθρώπους γηίνους, μα από τα στρατεύματα των ουρανίων ταγμάτων...όχι με σάρκαν παθητήν αμί με απαθήν ουσίαν, όχι σωτήρ πολυέλεος της ανθρωπίνης φύσεως μα κριτής δικαιότατος, όχι προσκαλών τους αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, μα τιμωρητής των αμετανοήτων, όχι με σημείον λαμπρού αστέρος μα με σκότος βαθύτατον του ηλίου, διατί τότε ο ήλιος ο λαμπρός θέλει σκοτεισθή, η πάμφωτος σελήνη θέλει θολωθή, οι αστέρες του ουρανού θέλουν πέσει, και άπας ο κόσμος θέλει τυλιχθή ως βιβλίον, διά να δώσουν σημεία φανερά των ανθρώπων να γνωρίσουν πως ο Κριτής είναι αυστηρός, αδέκαστος, αυτού άπας ο κόσμος, πάσα φυλή, πας άνθρωπος, πάσα γλώσσα, βασιλείς,…δούλοι και δεσπόται, τύραννοι και εξουσιασταί, πλούσιοι, πένητες, άρχοντες και αρχόμενοι, γέροντες, νέοι άνδρες και παιδία, με την φοβεράν φωνήν της βροντολαλούσης σάλπιγγος όταν ο ουράνιος άγγελος δώση το σημείον, εν τω άμα όλοι γυμνοί, εις μίαν αδιάφορον ηλικίαν μέλλουσι να συναθροισθούν, και από τα τέσσαρα του κόσμου μέρη με νέφαλα να αρπαχθούν και εν μία ροπή έμπροσθεν εις τον φοβερόν κριτήν να παραστούν, καθώς το πνεύμα το άγιον με το στόμα Ιωήλ του προφήτου μας το ομολογεί “και συνάξω πάντα τα έθνη, και κατάξω αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ...”.

 

Πηγή : ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΛΟΥΔΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ, ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ ΟΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΟΛΙΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1683, σσ. ρμα΄ κ.ε.

 

 

 

Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

 

Ο Ψαλμός 83, που αποδίδεται στους γιους του Κορέ, αποτελεί ένα άσμα προσκυνητών καθώς φτάνουν για προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ. Στον Ψαλμό αυτό ο ποιητής μακαρίζει τους προσκυνητές, που θα περάσουν από την Κοιλάδα του Κλαυθμώνος και θ' ανέβουν στον ιερό τόπο της Σιών (Ψαλμοί 83,5-8).