ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΡΟΥΒΗΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΟΗΡ (ΑΡ)  

(Αριθμοί 21,26. 32,34. Δευτερονόμιο 2,9. 2,29. 2,36. 4,48. Ιησούς του Ναυή 12,2. 13,9. 13,16)

(Κριταί 11,26. Α' Βασιλειών 30,28. Β' Βασιλειών 24,5)

 

Η Αροήρ (Αρ) ήταν αρχαία πόλη και περιοχή της Μωάβ και των Αμορραίων, ανατολικά της Νεκράς θάλασσας (Δευτερονόμιο 2,29). Ήταν χτισμένη στην όχθη του ποταμού Αρνών (Δευτερονόμιο 2,36), στην μέση της κοιλάδας Γαδ και Ελιέζερ (Β' Βασιλειών 24,5). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Ελεάλη ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,16). Αρ- Χάρτης D7.

 

Η Αροήρ αναφέρεται ως το νότιο άκρο των βασιλείων του Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, και του Ωγ, βασιλιά της Βασάν. Τα βασίλειά τους εκτείνονταν στα ανατολικά μέρη του Ιορδάνη, από την  Αροήρ και τον ποταμό Αρνών ως το όρος Αερμών, όλη την κοιλάδα ανατολικά του Ιορδάνη έως την Ασηδώθ στο όρος Νεβώ (Δευτερονόμιο 4,47-49). Το βασίλειο του Σηών εκτείνονταν από την Αροήρ έως τον ποταμό Ιαβόκ (Ιησούς του Ναυή 12,2-3).

 

Οι Αμορραίοι, λίγα χρόνια πριν οι Ισραηλίτες μπουν στη Χαναάν, έκαναν πόλεμο με τους Μωαβίτες, κατέλαβαν όλη την περιοχή των Μωαβιτών, από την Αροήρ έως τον ποταμό Αρνών. Οι Αμορραίοι κατέστρεψαν όλες τις πόλεις των Μωαβιτών στην περιοχή αυτή και έβαλαν φωτιά σ' αυτές. Ως και οι γυναίκες των Αμορραίων πήραν μέρος στους εμπρησμούς αυτούς. Όλοι οι Μωαβίτες, άντρες και γυναίκες, που ζούσαν στην περιοχή αυτή έγιναν αιχμάλωτοι των Αμορραίων (Αριθμοί 21,26-30).

Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την περιοχή της Σηείρ και έφτασαν στη Μωάβ, ο Κύριος δεν τους επέτρεψε να κάνουν πόλεμο με τους Μωαβίτες, γιατί την περιοχή της Μωάβ και της Αροήρ, την έδωσε στους απογόνους του Λωτ (Δευτερονόμιο 2,9). Όταν όμως οι Ισραηλίτες νίκησαν και θανάτωσαν τον Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, στην Ιασσά, κυρίεψαν όλες τις πόλεις των Αμορραίων, από την Αροήρ και τον ποταμό Αρνών έως τον ποταμό Ιαβόκ και το όρος Γαλαάδ, και εγκαταστάθηκαν σ' αυτές (Αριθμοί 21,21-26. Δευτερονόμιο 2,24-36). Μετά τη συμφωνία που έκαναν οι εκπρόσωποι της φυλής Γαδ με το Μωυσή, ξαναέχτισαν και οχύρωσαν τις πόλεις Ατταρώθ, Δαιβών, Αροήρ, Σοφάρ, Ιαζήρ, Ναμράμ και Βαιθαράν (Αριθμοί 32,34-36).

Ο Μωυσής έδωσε στις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή, όλη την περιοχή που ξεκινάει από την Αροήρ και τον ποταμό Αρνών, μέχρι και την ορεινή περιοχή της Γαλαάδ και τον ποταμό Ιαβόκ (Αριθμοί 32,1-42, Δευτερονόμιο 3,12-17). Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή επικύρωσε την περιοχή αυτή στις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,9). Και μάλιστα τα όρια της φυλής Ρουβήν άρχιζαν από την Αροήρ και τον ποταμό Αρνών (Ιησούς του Ναυή 13,16). Μέχρι την Αροήρ έφταναν και τα όρια της φυλής Γαδ, στην οποία περιλαμβάνονταν η μισή χώρα των Αμμωνιτών  (Ιησούς του Ναυή 13,25).

 

Στο μήνυμα του Ιεφθάε προς το βασιλιά των Αμμωνιτών αναφέρεται ότι από την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στην Εσεβών, στην Αροήρ και στις γύρω πόλεις έχουν περάσει 300 χρόνια (Κριταί 11,26). Όταν ο Δαβίδ νίκησε τους Αμαληκίτες και πήρε πίσω όλους τους αιχμαλώτους που είχαν πάρει μαζί τους, πήρε πίσω και όλα τα λάφυρα που είχαν πάρει οι Αμαληκίτες από την επιδρομή τους στο νότιο Ιούδα. Τα λάφυρα αυτά τα μοίρασε στους άνδρες του και στις πόλεις απ' όπου είχε περάσει και τον είχαν βοηθήσει. Μεταξύ των πόλεων αυτών ήταν και η Αροήρ (Α' Βασιλειών 30,26-28).

Στα τέλη της βασιλείας του Δαβίδ, ο αρχιστράτηγος Ιωάβ μαζί με άλλους αξιωματούχους, απέγραψαν το λαό, όπως ζήτησε ο Δαβίδ. Έτσι πέρασαν τον Ιορδάνη κι άρχισαν από την Αροήρ, που βρισκόταν στην μέση της κοιλάδας Γαδ και Ελιέζερ (Β' Βασιλειών 24,5).

 

 

ΑΤΤΑΡΩΘ

(Α' Παραλειπομένων 2,54. Αριθμοί 32,3. 32,34. Ιησούς του Ναυή 16,5)

 

Η Ατταρώθ ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας (Α' Παραλειπομένων 2,54. Αριθμοί 32,3. 32,34. Ιησούς του Ναυή 16,5). Τα όρια των κωμοπόλεων της Ατταρώθ έφταναν μέχρι την Ιεριχώ (Ιησούς του Ναυή 16,7). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Ατταρώθ ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν.  Χάρτης D7.

 

Γενάρχης της Ατταρώθ ήταν ο Αταρώθ, γιος του Σαλωμών και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,54). Όταν οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, νίκησαν τους Μωαβίτες και τους Αμοραίους, οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν και Γαδ, πήγαν στο Μωυσή και ζήτησαν τις περιοχές ανατολικά του Ιορδάνη για λογαριασμό τους, επειδή είχαν καλά βοσκοτόπια για τα κοπάδια τους. Μεταξύ των περιοχών αυτών, υπήρχαν και οι πόλεις Ατταρώθ, Δαιβών, Ιαζήρ, Ναμρά, Εσεβών, Ελεαλή, Σεβαμά, Βαιάν και το όρος Ναβαύ (Αριθμοί 32,1-5). Μετά τη συμφωνία που έκαναν οι εκπρόσωποι της φυλής Γαδ με το Μωυσή, ξαναέχτισαν και οχύρωσαν τις πόλεις Ατταρώθ, Δαιβών, Αροήρ, Σοφάρ, Ιαζήρ, Ναμράμ και Βαιθαράν (Αριθμοί 32,34-36).

 

Τα ανατολικά σύνορα της φυλής Εφραίμ άρχιζαν από την Ατταρώθ και την Ερώκ έως την Άνω Βαιθωρών και την Γαζέρ (Γαζαρά) και μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μεσόγειο θάλασσα. Έπειτα συνέχιζαν ανατολικά προς τη Θηνασά και Σελλησά και μετά προς την Ιανωκά, την Μαχώ και την Ατταρώθ, και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό. Τα όρια των κωμοπόλεων της Ατταρώθ έφταναν μέχρι την Ιεριχώ (Ιησούς του Ναυή 16,5-7).

 

 

ΔΑΙΒΩΝ (ΔΙΒΩΝ)  

(Αριθμοί 21,30. 32,3. 32,34. 33,45. Ιησούς του Ναυή 13,9. 13,17)

 

Η Δαιβών (Διβών) ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά της Νεκράς θάλασσας (Αριθμοί 21,30. 32,3. 32,34. 33,45. Ιησούς του Ναυή 13,17). Η Δαιβών (Διβών) ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν, στην οποία στρατοπέδευσαν μετά την Ωβώθ (Αριθμοί 33,45). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Δαιβών ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,17). Διβών- Χάρτης D7.

 

Οι Αμορραίοι, λίγα χρόνια πριν οι Ισραηλίτες μπουν στη Χαναάν, έκαναν πόλεμο με τους Μωαβίτες, κατέλαβαν όλη την περιοχή των Μωαβιτών, από την Αροήρ έως τον ποταμό Αρνών. Οι Αμορραίοι κατέστρεψαν όλες τις πόλεις των Μωαβιτών, από την Εσεβών ως την Δαιβών (Διβών) και έβαλαν φωτιά σ' αυτές. Ως και οι γυναίκες των Αμορραίων πήραν μέρος στους εμπρησμούς αυτούς. Όλοι οι Μωαβίτες, άντρες και γυναίκες, που ζούσαν στην περιοχή αυτή έγιναν αιχμάλωτοι των Αμορραίων (Αριθμοί 21,26-30).

Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, πέρασαν και στρατοπέδευσαν στη Δαιβών (Αριθμοί 33,45). Όταν αργότερα νίκησαν τους Μωαβίτες και τους Αμοραίους, οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν και Γαδ, πήγαν στο Μωυσή και ζήτησαν τις περιοχές ανατολικά του Ιορδάνη για λογαριασμό τους, επειδή είχαν καλά βοσκοτόπια για τα κοπάδια τους. Μεταξύ των περιοχών αυτών, υπήρχαν και οι πόλεις Ατταρώθ, Δαιβών, Ιαζήρ, Ναμρά, Εσεβών, Ελεαλή, Σεβαμά, Βαιάν και το όρος Ναβαύ (Αριθμοί 32,1-5). Μετά τη συμφωνία που έκαναν οι εκπρόσωποι της φυλής Γαδ με το Μωυσή, ξαναέχτισαν και οχύρωσαν τις πόλεις Ατταρώθ, Δαιβών, Αροήρ, Σοφάρ, Ιαζήρ, Ναμράμ και Βαιθαράν (Αριθμοί 32,34-36).

 

Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή, όλη την περιοχή της Μισώρ, από Μαιδαβά έως Δαιβάν (Ιησούς του Ναυή 13,9). Η Δαιβών μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,17).

 

 

ΚΕΔΗΜΩΘ (ΚΕΔΕΜΩΘ)

(Ιησούς του Ναυή 13,18)

 

Η Κεδημώθ (Κεδεμώθ) ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας (Ιησούς του Ναυή 13,18). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Κεδημώθ ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,18). Η Κεδημώθ ήταν χτισμένη κοντά στην έρημο Κεδαμώθ (Μωάβ) (Αριθμοί 21,21-26. Δευτερονόμιο 2,24-36).

 

Από την έρημο Κεδαμώθ, ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες έστειλαν αγγελιοφόρους στο Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, και του ζήτησαν να τους επιτρέψει να περάσουν ειρηνικά μέσα από τη χώρα του.  Ο Σηών όμως δεν τους επέτρεψε να περάσουν από το έδαφος του και συγκέντρωσε όλο το στρατό του εναντίον των Ισραηλιτών. Στη μάχη που ακολούθησε οι Ισραηλίτες νίκησαν τον Σηών και κυρίεψαν όλες τις πόλεις των Αμορραίων κι εγκαταστάθηκαν σ' αυτές (Αριθμοί 21,21-26. Δευτερονόμιο 2,24-36).

 Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, η Κεδημώθ μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,18).

 

 

ΜΑΙΔΑΒΑ (ΜΕΔΕΒΑ)

(Ιησούς του Ναυή 13,9. Α' Παραλειπομένων 19,7)

 

Η Μαιδαβά (Μεδεβά) ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας (Ιησούς του Ναυή 13,9). Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή, όλη την περιοχή της Μισώρ, από Μαιδαβά έως Δαιβάν (Ιησούς του Ναυή 13,9). Μετά τη διανομή στην περιοχή της Μισώρ έγκαταστάθηκε η φυλή Ρουβήν.

Την εποχή του Δαβίδ, όταν οι Ισραηλίτες πολέμησαν με τους Αμμωνίτες και τους Σύρους, οι Αμμωνίτες παρατάχθηκαν σε θέση μάχης έξω από την πύλη της πρωτεύουσάς τους, ενώ οι μισθοφόροι από τη Συρία παρατάχθηκαν πιο πέρα στους αγρούς, απέναντι από τη Μαιδαβά (Β' Βασιλειών 10,8. Α' Παραλειπομένων 19,7).