ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΡΑΡ (ΣΑΡΑΩΡ)  

(Β' Βασιλειών 23,33. Α' Παραλειπομένων 11,34-35. 11,44)

 

Η Αράρ ή Σαραώρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Β' Βασιλειών 23,33. Α' Παραλειπομένων 11,34-35. 11,44). Από την Αράρ καταγόταν ο Ιωνάθαν, γιος του Σωλά, ο Αχίμ ή Αχιάν, γιος του Αχάρ ή Αραΐ, καθώς και οι αδερφοί Σαμαθά και Ιεϊήλ, γιοι του Χωθάμ, οι οποίοι ανήκαν στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,33. Α' Παραλειπομένων 11,34-35. 11,44).

 

 

ΑΡΟΥΧ

(Β' Βασιλειών 23,11)

 

Η Αρούχ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Β' Βασιλειών 23,11). Από την Αρούχ καταγόταν ο Σαμαΐα, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,11).

 

 

ΑΡΩΡ (ΑΡΩΔ)  

(Β' Βασιλειών 23,25. Α' Παραλειπομένων 11,27)

 

Η Αρώρ (Αρώδ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Β' Βασιλειών 23,11. Α' Παραλειπομένων 11,27). Από την Αρώρ (Αρώδ) καταγόταν ο Σαμμώθ ή Σαμαΐ και ο Ελικά, οι οποίοι ανήκαν στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,25. Α' Παραλειπομένων 11,27).

 

 

ΑΣΩΘ (ΑΣΤΑΤΩΘ, ΟΥΣΑΘ)  

(Β' Βασιλειών 21,18. Α' Παραλειπομένων 11,27. 20,4. 27,11)

 

Η Ασώθ (Αστατώθ, Ουσάθ, Χουσά) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 11,29. 27,11). Από την Ασώθ καταγόταν ο Σοβοχαΐ, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,29. 27,11) και ήταν ο αρχηγός του όγδοου στρατιωτικού σώματος του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,11).

 

 

ΑΧΩΝ (ΑΧΩΧ)  

(Β' Βασιλειών 23,28. Α' Παραλειπομένων 11,12. 11,29)

 

Η Αχών (Αχώχ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Β' Βασιλειών 23,28. Α' Παραλειπομένων 11,12. 11,29). Από την Αχώχ καταγόταν ο Ελεάζαρ, γιος του Δωδαΐ, ο οποίος ήταν ένας από τους 3 καλύτερους και δυνατότερους επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,12) και ο Ηλί ή Ελλών, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,28. Α' Παραλειπομένων 11,29).

 

 

ΒΑΡΩΜ ή ΒΑΡΣΑΜ (ΒΑΧΑΡΟΥΜ)  

(Β' Βασιλειών 23,31. Α' Παραλειπομένων 11,33)

 

Η Βαρώμ ή Βαρσάμ (Βαχαρούμ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Β' Βασιλειών 23,31. Α' Παραλειπομένων 11,33). Από την Βαρώμ ή Βαρσάμ καταγόταν ο Αζμώθ, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,31. Α' Παραλειπομένων 11,33).

 

 

ΓΙΖΩΝ

(Α' Παραλειπομένων 11,34)

 

Η Γιζών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 11,34). Από την Γιζών καταγόταν ο Ασάμ, του οποίου ο γιος του, ο Ελιαβά, ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,33-34).

 

 

ΕΡΧΙ

(Β' Βασιλειών 23,35)

 

Η Ερχί ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Β' Βασιλειών 23,35). Από την Ερχί καταγόταν ο Φαραΐ, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,35).

 

 

ΜΑΤΘΑΝ

(Α' Παραλειπομένων 11,43)

 

Η Ματθάν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 11,43). Από την Ματθάν καταγόταν ο Ιωσαφάτ, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,35-36).

 

 

ΜΕΡΑΘΩΝ

(Α' Παραλειπομένων 27,30)

 

Η Μεραθών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 27,30). Από την Μεραθών καταγόταν ο Ιαδίας, ο οποίος ήταν επόπτης στους όνους του βασιλιά Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,30).

 

 

ΜΕΣΩΒΙΑ

(Α' Παραλειπομένων 11,47)

 

Η Μεσωβία ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 11,47). Από την Μεσωβία καταγόταν ο Ιεσσιήλ, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,47).

 

 

ΜΕΧΩΡΑΘΡ

(Α' Παραλειπομένων 11,36)

 

Η Μεχωράθρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 11,36). Από την Μεχωράθρ καταγόταν ο Ελφάτ, γιος του Θυροφάρ, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,35-36).

 

 

ΡΑΗΛ

(Α' Παραλειπομένων 27,27)

 

Η Ραήλ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 27,27). Από την Ραήλ καταγόταν ο Σεμεΐ, ο οποίος ήταν επόπτης επί των βασιλικών χωριών του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,27).

 

 

ΦΕΛΩΝ ή ΚΕΛΩΘ ή ΦΑΛΛΟΥΣ (ΦΕΛΛΩΝ)  

(Β' Βασιλειών 23,26. Α' Παραλειπομένων 11,27. 11,36)

 

Η Φελών ή Κελώθ ή Φαλλούς (Φελλών) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 11,27. 11,36. 27,10). Από την Φελών καταγόταν ο Χελλής (Σελλής) και ο Αχία, οι οποίοι ανήκαν στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,26. Α' Παραλειπομένων 11,27. 11,36. 27,10).

 

 

ΧΑΡΜΑΔΑ

(Α' Παραλειπομένων 11,37)

 

Η Χαρμαδά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 11,37). Από την Χαρμαδά καταγόταν ο Ησερέ, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,37).

 

 

ΧΩΚ (ΑΧΩΑΧ)

(Α' Παραλειπομένων 27,4)

 

Η Χωκ (Αχώαχ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 27,4). Από την Χωκ καταγόταν ο Δωδία, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του δεύτερου στρατιωτικού σώματος του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,4).