ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΑΔ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΗΣ ΦΥΛΗ ΜΑΝΑΣΣΗ

ΑΝΑΣΣΑ

(Ιησούς του Ναυή 17,5)

 

Η Ανάσσα ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή της Γαλαάδ (Ιησούς του Ναυή 17,5). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Ναβώθ ήταν μια από τις πόλεις της μισής φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,30-31. 17,5).

 

Κατά τη διανομή της Χαναάν στη Σηλώ, οι κόρες του Σαλπαάδ, απογόνου του Μανασσή, η Μααλά, η Νουά, η Εγλά, η Μελχά και η Θερσά, παρουσιάστηκαν μπροστά στον Ιησού του Ναυή, στον Ελεάζαρ και μπροστά στους αρχηγούς των φυλών, και τους είπαν ότι επειδή ο πατέρας τους πέθανε στην έρημο, ο Κύριος, δια μέσου του Μωυσή, διέταξε να πάρουν αυτές το μερίδιο του πατέρα τους. Έτσι στις κόρες του Σαλπαάδ, δόθηκε κλήρος στην περιοχή της Γαλαάδ. Ο κλήρος που δόθηκε σ' αυτές ήταν στην περιοχή της Ανάσσα, στην πεδιάδα Λαβέκ, στη Γαλαάδ, ανατολικά του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 17,3-6).

 

 

ΘΕΣΒΗ (ΘΙΣΒΕ)

(Γ' Βασιλέων 17,1)

 

Η Θέσβη (Θισβέ) ήταν αρχαία πόλη της Γαλαάδ και η πατρίδα του προφήτη Ηλία (Γ' Βασιλειών 17,1. 18,27. 18,29. 20,17. Δ' Βασιλειών 1,3. 1,8). Σήμερα ονομάζεται Λιστίμπ και είναι κοντά στο όρος Αντζάρα, το όρος του προφήτη Ηλία.

 

 

ΝΑΒΩΘ (ΚΑΝΑΘ, ΚΑΑΘ)  

(Α' Παραλειπομένων 2,23. Αριθμοί 32,42)

 

Η Ναβώθ (Καάθ, Κανάθ) ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή της Γαλαάδ. Η παλιά της ονομασία ήταν Καάθ (Κανάθ) (Αριθμοί 32,42). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Ναβώθ ήταν μια από τις πόλεις της μισής φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,30-31).

 

Κατά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Χαναάν, ο Ναβαύ κατέλαβε την Καάθ (Κανάθ) και την ονόμασε Ναβώθ από τ' όνομά του (Αριθμοί 32,42). Η Ναβώθ ήταν μια από τις πόλεις, η οποία περιλαμβάνονταν στα όρια της φυλής Γαδ. Οι Γεδσουρίτες και οι Αραμαίοι κατέλαβαν στη Γαλαάδ, την πόλη Κανάθ και 60 πόλεις γύρω από αυτή, οι οποίες ανήκαν στους γιους του Μαχίρ και στον  Ιαΐρ (Α' Παραλειπομένων 2,23-24). Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στη μισή φυλή Μανασσή όλες τις πόλεις της Βασάν και τη μισή Γαλαάδ, που άλλοτε που άλλοτε ανήκαν στον Ωγ, βασιλιά της Βασάν (Ιησούς του Ναυή 13,29-32).