ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ε

ΕΒΕΑΡ (ΙΕΒΑΑΡ, ΙΒΑΑΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΒΕΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΛΑ)

ΕΓΛΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΔΑΝ)

ΕΓΛΩΜ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΩΑΒΙΤΩΝ)

ΕΔΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ)

ΕΔΕΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΕΔΕΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΕΔΕΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΕΔΝΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΔΝΑΣ (ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΕΔΡΑΪ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΡΕ)

ΕΔΡΑΜ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΕΖΕΚΗΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΕΖΕΝΙ (ΘΑΣΟΒΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΕΖΡΙΚΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΕΘΘΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΕΘΘΙ (ΑΙΡΙ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΘΘΙ Ο ΓΕΘΘΑΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΘΝΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΕΙΡΑΣ (Ο ΟΔΟΛΛΑΜΙΤΗΣ)

ΕΚΚΑΣ (ΕΚΚΙΣ, ΕΚΚΗΣ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΩΡΑ Ή ΙΡΑΣ Ή ΟΔΟΥΪΑ)

ΕΚΚΙΣ (ΕΚΚΗΣ, ΕΚΚΑΣ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΩΡΑ Ή ΙΡΑΣ 'Η ΟΔΟΥΪΑ)

ΕΛΑΜ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΕΒΡΩΝ)

ΕΛΑΜ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΕΡ)

ΕΛΑΜ (ΑΪΛΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜ)

ΕΛΑΣΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΕΛΔΑΔ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΕΛΔΑΔ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΕΛΕΑΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΕΛΕΑΔΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΕΛΕΑΖΑΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ)

ΕΛΕΑΖΑΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΕΛΕΑΖΑΡ (Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΕΛΕΑΖΑΡ (ΕΛΕΑΝΑΝ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΕΑΝΑΝ (ΕΛΕΑΖΑΡ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΕΑΝΑΝ (ΕΛΛΑΝΑΝ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΕΑΣΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΕΛΕΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΕΛΕΪΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦ)

ΕΛΖΑΒΑΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΕΛΙΑΒ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΕΛΙΑΒ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ)

ΕΛΙΑΒ  (ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ ΒΕΣΕΛΕΗΛ)

ΕΛΙΑΒ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΕΛΙΑΒ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 1ος)

ΕΛΙΑΒ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 2ος)

ΕΛΙΑΒ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΕΛΙΑΒ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΒΗΡΣΑΒΕΕ)

ΕΛΙΑΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΤΟΦΕΛ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΑΒ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΕΛΙΑΒ (ΗΛΙΟΥ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΕΛΙΑΒΑ (ΕΛΙΑΣΟΥ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΑΒΙ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΕΛΙΑΔΑ (ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΕΛΙΑΔΑ (ΕΛΙΑΔΕ, ΕΛΙΔΑΕ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΑΔΑΕ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΡΑΖΩΝ)

ΕΛΙΔΑΕ (ΕΛΙΑΔΑ, ΕΛΙΑΔΕ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΑΖΕΡ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΑΘΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΕΛΙΑΡΕΦ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΕΛΙΑΣΟΥ (ΕΛΙΑΒΑ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΒΑΜΑΣ (ΟΛΙΒΕΜΑΣ) (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΕΛΙΕ (ΣΕΛΗ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΕΖΕΡ (ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΕΛΙΕΖΕΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΕΛΙΕΖΕΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΕΛΙΕΖΕΡ (ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΕΛΙΕΖΕΡ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΡΟΥΒΗΝ)

ΕΛΙΕΖΕΡ (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΕΛΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΕΛΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΕΛΙΗΛ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΗΛΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΕΛΙΘΕΝΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΕΛΙΚΑ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΜΕΛΕΧ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΝΩΕΜΙΝ)

ΕΛΙΜΟΥΘ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΟΥ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΕΛΙΟΥΣ (ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΒ)

ΕΛΙΣΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΦΕΘ)

ΕΛΙΣΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΥΑΝ)

ΕΛΙΣΑ (ΕΛΙΣΑΕ, ΕΛΙΣΟΥΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΣΑΙΟΣ (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΕΛΙΣΑΙΟΣ (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΕΛΙΣΑΜΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΕΛΙΣΑΜΑ (ΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΕΛΙΣΑΜΑ (ΕΛΙΣΑΜΑΕ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΣΑΜΑΪ (ΕΛΙΣΑΜΑ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΕΛΙΣΑΦ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ)

ΕΛΙΣΑΦ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΓΑΔ)

ΕΛΙΣΑΦΑΝ (ΙΣΙΑ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΕΛΙΣΑΦΑΝ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΕΛΙΣΟΥΡ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΡΟΥΒΗΝ)

ΕΛΙΣΟΥΣ (ΕΛΙΣΑ, ΕΛΙΣΑΕ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΦΑΑΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΦΑΖ (ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΒ, ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΙΜΑΝΩΝ)

ΕΛΙΦΑΖ (ΕΛΙΦΑΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΣΑΥ)

ΕΛΙΦΑΛΑ (ΕΛΙΦΑΛΑΤ, ΕΛΙΦΑΛΕΤ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΦΑΛΑΘ (ΕΛΙΦΑΛΗΘ, ΕΛΙΦΑΛΕΤ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΦΑΛΑΤ (ΕΛΙΦΑΛΑ, ΕΛΙΦΑΛΕΤ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΦΑΛΕΤ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΕΛΙΦΑΛΕΤ (ΕΛΙΦΑΛΗΘ, ΕΛΙΦΑΛΑΘ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΦΑΛΗΘ (ΕΛΙΦΑΛΑΘ, ΕΛΙΦΑΛΕΤ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΙΦΑΛΙΑ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΕΛΙΦΑΣ (ΕΛΙΦΑΖ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΣΑΥ)

ΕΛΙΩΗΛ (ΩΝΙ) (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΕΛΙΩΝΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΕΛΙΩΝΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΕΛΙΩΝΑΪ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΕΛΚΑΝΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΕ)

ΕΛΚΑΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 1ος)

ΕΛΚΑΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 2ος)

ΕΛΚΑΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 3ος)

ΕΛΚΑΝΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ)

ΕΛΚΑΝΑ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΕΛΛΑΑΜ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΛΑΝΑΝ (ΕΛΕΑΝΑΝ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΛΗΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΒΔΩΝ)

ΕΛΛΩΝ (ΗΛΙ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΜΕΜΕΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΕΛΜΩΔΑΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΕΛΦΑΑΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΕΛΦΑΤ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΛΩΝ (Ο ΧΕΤΤΑΙΟΣ)

ΕΜΕΡΩΝ (ΑΜΑΔΑ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΕΜΗΡ (ΣΕΜΗΡ) (Ο ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ)

ΕΜΙΟΥΔ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΣΥΜΕΩΝ)

ΕΜΙΟΥΔ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΘΟΛΜΙ)

ΕΜΙΟΥΔ (ΑΜΙΟΥΔ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΕΜΜΗΡ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΕΜΜΩΡ (Ο ΕΥΑΙΟΣ)

ΕΝΑΚ (ΑΝΑΚ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ)

ΕΝΕΜΕΤΙΕΙΜ (ΑΝΑΜΙΕΙΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΡΑΪΝ)

ΕΝΝΩΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΒ)

ΕΝΩΒ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΕΝΩΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΘ)

ΕΝΩΧ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΡΕΔ)

ΕΝΩΧ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΡΕΔ- 2ος βίος)

ΕΝΩΧ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΪΝ)

ΕΝΩΧ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΕΡΑΗΛ (ΙΣΕΡΙΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦ)

ΕΡΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΕΡΜΩΝΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΣΦΑ)

ΕΣΔΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΕΣΔΡΑΣ (ΙΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ)

ΕΣΔΡΙ (ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ)

ΕΣΔΡΙ (ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΕΣΔΡΙΗΛ (ΑΔΡΙΗΛ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΜΕΡΟΒ)

ΕΣΕΒΑΝ (ΑΣΒΑΝ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΕΣΕΛΩΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΕΣΕΡΑΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΕΣΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΕΣΘΑΙΜΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ- 1ος)

ΕΣΘΑΙΜΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ- 2ος)

ΕΣΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΕΣΡΙΗΛ (ΑΣΕΡΙΗΛ, ΙΕΖΙΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΕΣΡΩΜ (ΕΣΡΩΝ, ΑΣΡΩΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΕΣ)

ΕΣΡΩΝ (ΕΣΡΩΜ, ΑΣΡΩΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΕΣ)

ΕΣΡΩΜ (ΡΑΖΩΝ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ)

ΕΣΧΩΛ (Ο ΑΜΟΡΑΙΟΣ)

ΕΥΑΙΟΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΑΑΝ)

ΕΥΑΛ (ΓΕΜΙΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΕΥΕΙΛΑ (ΕΥΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΕΥΙ (ΕΥΕΙΛΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΕΥΪ (ΕΥΪΝ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΔΙΑΜ)

ΕΥΪΛΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΣ)

ΕΥΪΝ (ΕΥΪ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΔΙΑΜ)

ΕΦΡΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΔΩΝΙΡΑΜ)

ΕΦΡΑΘΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΕΦΡΑΙΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ)

ΕΦΡΩΝ (Ο ΧΕΤΤΑΙΟΣ)

ΕΧΡΑΝ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΑΣΗΡ)

Ζ

ΖΑΑΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ)

ΖΑΒΑΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΝΑΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΖΑΒΑΔΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 1ος)

ΖΑΒΑΔΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 2ος)

ΖΑΒΑΔΙΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΖΑΒΑΔΙΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΖΑΒΑΔΙΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΗΛ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΖΑΒΔΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΖΑΒΔΙ (ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΖΑΒΔΙΑ (ΛΕΥΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΖΑΒΔΙΑΣ (ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ)

ΖΑΒΔΙΗΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΒΟΑΖ)

ΖΑΒΕΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΖΑΒΕΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΖΑΒΕΤ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΖΑΒΟΥΘ (ΖΑΧΟΥΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦ. ΝΑΘΑΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΖΑΒΟΥΛΩΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΖΑΒΟΥΧΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΖΑΔΑΙΟΣ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΑΔΑΪ)

ΖΑΔΔΑΪ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ)

ΖΑΙΘΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΖΑΚΧΟΥΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΖΑΚΧΟΥΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΖΑΚΧΟΥΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦ)

ΖΑΜΒΡΑΜ (ΣΑΜΡΑΜ, ΣΕΜΕΡΩΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΖΑΜΒΡΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΑ)

ΖΑΜΒΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΖΑΜΒΡΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΣΥΜΕΩΝ)

ΖΑΜΒΡΙ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΗΛΑ)

ΖΑΜΜΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΖΑΜΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΖΑΡΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ)

ΖΑΡΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΖΑΡΑ (ΕΔΩΜΙΤΗΣ)

ΖΑΡA (ΖΑΡE, ΣΑΑΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΖΑΡΑ (ΖΑΡΕ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΓΟΥΗΛ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΒ)

ΖΑΡΑΪ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΟΒΟΧΑΪ)

ΖΑΡΑΪ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΟΟΡΑΪ Ή ΜΕΗΡΑ)

ΖΑΡΑΪΑΣ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΖΑΡΕ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ)

ΖΑΡΕ (ΖΑΡΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΓΟΥΗΛ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΒ)

ΖΑΡΕ (ΖΑΡΑ, ΣΑΑΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΖΑΦΩΪΝ (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΣΑΜΗΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΟΖΙΗΛ)

ΖΑΧΟΥΡ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΡΟΥΒΗΝ)

ΖΑΧΟΥΡ (ΖΑΒΟΥΘ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦ. ΝΑΘΑΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΖΑΧΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΖΕΒΕΕ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ)

ΖΕΒΟΥΛ (ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΧΕΜ)

ΖΕΘΟΜ (ΖΗΘΑΝ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΖΕΜΒΡΑΜ (ΣΟΜΒΡΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΖΕΜΙΡΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΖΕΦΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΖΕΧΡΕΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΖΕΧΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 1ος)

ΖΕΧΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 2ος)

ΖΕΧΡΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΖΕΧΡΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΙΕΖΕΡ)

ΖΗΒ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ)

ΖΗΖΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ)

ΖΗΘΑΝ (ΖΕΘΟΜ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΖΙΖΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΖΙΦ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΖΙΦ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΖΟΥΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΖΟΥΖΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΖΟΥΚΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΖΩΑΒ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΖΩΑΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

Η

ΗΛΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΑ)

ΗΛΑ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΑΣΑ)

ΗΛΑΣ (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΗΛΙ (ΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ)

ΗΛΙ (ΕΛΛΩΝ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΗΛΙΑΣ (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΗΛΙΑΣ (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΗΛΙΟΥ (ΕΛΙΑΒ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΗΛΚΑΝΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΗΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΗΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΛΩΜ)

ΗΡΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΦΟΝΝΗ)

ΗΣΑΥ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ)

ΗΣΕΡΕ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΗΦΑΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

Θ

ΘΑΑΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΘΑΑΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΘΑΓΛΑΘΦΑΛΑΣΣΑΡ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΣΥΡΙΑΣ)

ΘΑΕΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΘΑΪΜΑΝ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΙΦΑΣ)

ΘΑΪΜΑΝ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΘΑΪΜΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΘΑΪΜΑΝ (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΘΑΛΕΕΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΘΑΜΝΑ (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΘΑΜΝΙ (ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΜΝΑΘΑ)

ΘΑΜΝΙ (ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ)

ΘΑΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΘΑΠΦΟΥΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΘΑΡΑΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΘΑΡΑΧ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΘΑΡΓΑΛ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ)

ΘΑΡΡΑ (ΘΑΡΑ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΘΑΡΣΕΙΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΥΑΝ)

ΘΑΡΣΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΘΑΣΟΒΑΝ (ΕΖΕΝΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΘΕΗΣΟΥΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΘΕΙΡΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΦΕΘ)

ΘΕΚΩΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΘΕΛΑΜΙ (ΘΟΛΑΜΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΑΝΑΚ)

ΘΕΦΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΘΙΛΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΘΟΒΕΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΦΕΘ)

ΘΟΒΕΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΪΝ)

ΘΟΚΕ (ΝΑΑΘ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΘΟΛΑΜΙ (ΘΟΛΜΙ, ΘΕΛΑΜΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΑΝΑΚ)

ΘΟΛΜΙ (ΘΟΛΜΑΪ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΔΣΟΥΡ)

ΘΟΟΥ (ΘΩΑ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘ)

ΘΟΡΓΑΜΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΕΡ)

ΘΥΡΟΦΑΡ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΦΑΤ)

ΘΩΑ (ΘΟΟΥ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘ)

ΘΩΛΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΘΩΛΑ (ΚΡΙΤΗΣ)

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

 

 

ΠΗΓΕΣ

Αγία Γραφή - Εγκυκλοπαίδειες