ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Β

ΒΑΑΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΒΑΑΛΙΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΒΑΑΛΙΜΑΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΒΑΑΝΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΒΑΑΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΒΑΑΝΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΜΩΝ)

ΒΑΑΝΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ- 1ος)

ΒΑΑΝΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ- 2ος)

ΒΑΑΣΑ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΒΑΔΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΒΑΘΟΥΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΒΑΘΡΑΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΒΑΙΘΓΕΔΩΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΒΑΙΘΛΑΕΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΒΑΙΘΣΟΥΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΒΑΚΧΙΡ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΔΑΝ)

ΒΑΛΑ (ΒΑΛΕ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΒΑΛΑΑΜ (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΒΑΛΑΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΒΑΛΑΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΒΑΛΑΕΝΝΩΝ (ΒΑΛΑΕΝΝΩΡ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΒΑΛΑΕΝΝΩΡ (ΒΑΛΑΕΝΝΩΝ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΒΑΛΑΚ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΒΑΛΑΚ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΩΑΒΙΤΩΝ)

ΒΑΛΔΑΔ (ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΒ, ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΤΩΝ ΣΑΥΧΑΙΩΝ)

ΒΑΛΕ (ΒΑΛΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΒΑΛΕΚ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΒΑΛΛΑ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ)

ΒΑΛΛΑΝΑΝ (ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΒΑΜΑΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΒΑΝΑΪ (ΒΑΝΑΙΑΣ) (ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΒΑΝΑΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΒΑΝΑΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΒΑΝΑΙΑΣ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)- 1ος)

ΒΑΝΑΙΑΣ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)- 2ος)

ΒΑΝΑΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦ)

ΒΑΝΑΙΑΣ (ΒΑΝΑΪ) (ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΒΑΝΑΙΑΣ (ΒΑΝΑΪΑΣ) (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΒΑΝΗΕΛΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΒΑΡΑΓΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΒΑΡΑΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΒΑΡΑΔ (ΕΔΩΜΙΤΗΣ- Α')

ΒΑΡΑΔ (ΕΔΩΜΙΤΗΣ- Β')

ΒΑΡΑΪΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΒΑΡΑΚ (ΚΡΙΤΗΣ)

ΒΑΡΑΧΙΑΣ (ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΒΑΡΑΧΙΗΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΙΟΥΣ)

ΒΑΡΙΑ (ΒΕΡΙΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΒΑΡΙΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΒΑΡΣΑ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΜΟΡΡΩΝ)

ΒΑΡΧΑΒΩΘ (ΙΩΧΑΒΗΔ) (ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙ)

ΒΑΣΑ (ΑΣΑ, ΣΟΥΣΑ) (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗ/ΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΒΑΥΞ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΒΑΧΙΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΒΑΧΙΡ (ΧΟΒΩΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΒΕΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΒΕΗΡΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΒΕΛΓΑ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΒΕΝΙΑΜΙΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΒΕΝΙΑΜΙΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΒΕΝΩΡ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΒΕΡΖΑΪΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΒΕΡΖΕΛΛΙ (ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΑΑΔ)

ΒΕΡΖΕΛΛΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΗΛ Ή ΕΣΔΡΙΗΛ)

ΒΕΡΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΒΕΡΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΒΕΡΙΑ (ΒΑΡΙΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΒΕΡΧΙΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΒΕΣΕΛΕΗΛ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ)

ΒΕΣΣΗΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΒΕΩΡ (ΕΔΩΜΙΤΗΣ)

ΒΕΩΡ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΛΑΑΜ)

ΒΕΩΧ (Ο ΧΕΤΤΑΙΟΣ)

ΒΟΝΝΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΒΟΟΖ (ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΒΟΥΖ (ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΙΟΥΣ)

ΒΟΥΚΙΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΒΟΧΟΡΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΕΕ)

ΒΩΚΑΪ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

Γ

ΓΑΑΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΧΕΜ)

ΓΑΑΛ (ΙΩΗΛ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΓΑΒΑΩΝ (ΙΕΗΛ, ΑΒΙΗΛ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΓΑΒΕΡ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΓΑΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΓΑΔ (ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΓΑΔΕΩΝΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΓΑΔΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΓΑΖΜΩΘ (ΑΣΜΩΘ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΓΑΙΒΑΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΓΑΙΒΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΓΑΪΔΑΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΪΝ)

ΓΑΙΘΑΝ Ο ΖΑΡΕΙΤΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΟΦΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ)

ΓΑΪΦΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΓΑΛΑΑΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΓΑΛΑΑΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΙΡ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΓΑΛΑΜΑΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΓΑΛΕΜΕΘ (ΣΑΛΑΙΜΑΘ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΓΑΜΑΛΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΔΑΝ)

ΓΑΜΑΛΙΗΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΓΑΜΕΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΦΕΘ)

ΓΑΜΟΥΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΓΑΝΗΒΑΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΕΡ ΤΟΥ ΙΔΟΥΜΑΙΟΥ)

ΓΑΡΗΒ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΓΑΡΜΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΓΑΤΕΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΑΜ)

ΓΑΫΝΙ (ΓΩΥΝΙ, ΓΩΝΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΓΕΔΕΩΝ (ΚΡΙΤΗΣ)

ΓΕΔΕΩΝ (ΚΡΙΤΗΣ- 2ος βίος)

ΓΕΔΟΥΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΓΕΔΣΩΝ (ΓΗΡΣΩΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΓΕΔΩΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΓΕΔΩΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΓΕΖΟΥΕ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΓΕΛΩΡΑΪ (ΝΑΧΩΡ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΓΕΜΙΑΝ (ΕΥΑΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΓΗΡΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 1ος)

ΓΗΡΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 2ος)

ΓΗΡΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΩΔ)

ΓΗΡΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕΜΕΪ)

ΓΕΡΓΕΣΑΙΟΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΑΑΝ)

ΓΕΡΣΩΜ (ΓΗΡΣΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΓΕΣΕΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΓΗΡΣΑΜ (ΓΕΡΣΩΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΓΗΡΣΩΝ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΛΕΥΙΤΗ ΙΩΝΑΘΑΝ)

ΓΗΡΣΩΝ (ΓΕΔΣΩΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΓΙΕΖΙ (Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΛΙΣΑΙΟΥ)

ΓΟΘΟΛΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΓΟΔΟΛΙΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΘΟΥΝ)

ΓΟΘΟΛΛΑΘΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΓΟΘΟΝΙΗΛ (ΟΘΝΙΗΛ) (ΚΡΙΤΗΣ)

ΓΟΘΩΜ (ΓΟΩΘΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΙΦΑΣ)

ΓΟΛΙΑΘ (ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ)

ΓΟΥΓ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΓΟΥΔΙΗΛ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΓΑΔ)

ΓΟΥΔΙΗΛ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΓΟΥΝΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΓΟΦΕΡΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΕΖ)

ΓΟΩΘΑΜ (ΓΟΘΩΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΙΦΑΣ)

ΓΩΒΑΛ (ΓΩΛΑΜ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΓΩΛΑ (ΓΩΛΑΔΑ) (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΓΩΛΑΔΑ (ΓΩΛΑ) (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΓΩΛΑΜ (ΓΩΒΑΛ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΓΩΝΑΘ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΘΑΜΝΙ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ΓΩΝΙ (ΓΩΥΝΙ, ΓΑΫΝΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΓΩΥΝΙ (ΓΩΝΙ, ΓΑΫΝΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

Δ

ΔΑΒΙΔ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ)

ΔΑΒΙΔ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ- 2ος βίος)

ΔΑΒΙΝ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΛΛΑΜ)

ΔΑΒΡΕΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΔΑΝ)

ΔΑΔΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΣ)

ΔΑΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ)

ΔΑΘΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΔΑΙΣΑΝ (ΡΙΣΩΝ Ή ΛΙΣΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΔΑΙΣΩΝ (ΔΗΣΩΝ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΔΑΚΑΡ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΔΑΛΙΗΛ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΔΑΛΟΥΪΑ (ΔΑΜΝΙΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΔΑΜΝΙΗΛ (ΔΑΛΟΥΪΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΔΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΔΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΔΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ)

ΔΑΡΑΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΑ)

ΔΑΡΔΑ (ΣΟΦΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛ)

ΔΕΚΛΑ (ΔΕΚΛΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΔΗΣΩΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΔΗΣΩΝ (ΔΑΙΣΩΝ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΔΙΝΑΧ (ΑΝΑΘ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΜΕΓΑΡ)

ΔΟΥΔΙ (ΔΩΔΩΕ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΑΝΑΝ)

ΔΟΥΜΑ (ΙΔΟΥΜΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΔΩΔΑΪ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΙΟΥ ΕΛΕΑΖΑΡ)

ΔΩΔΑΝΙΜ (ΡΟΔΙΟΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΥΑΝ)

ΔΩΔΙΑ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΔΩΔΙΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΛΙΕΖΕΡ)

ΔΩΔΩΕ (ΔΟΥΔΙ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΑΝΑΝ)

ΔΩΗΚ Ο ΣΥΡΟΣ (ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

 

 

ΠΗΓΕΣ

Αγία Γραφή - Εγκυκλοπαίδειες