ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΕΗΛ Ή ΑΒΙΗΛ (ΓΑΒΑΩΝ)

 

Ο ΙΕΗΛ Ή ΑΒΙΗΛ (ΓΑΒΑΩΝ)  

 

ΙΕΗΛ Ή ΑΒΙΗΛ (ΓΑΒΑΩΝ): Ο Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) ήταν γιος του Ιαρέδ (Σερώρ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Βασιλειών 9,1). Ο Ιεήλ (Γαβαών) ήταν ο γενάρχης της πόλης Γαβαών και κατοικούσε σ' αυτή. Σύζυγος του Γαβαών ήταν η Μααχά (Α' Παραλειπομένων 8,29. 9,35). Γιοι του Ιεήλ (Γαβαών) ήταν ο Αβαδών (Αβδών), ο Σουρ, ο Κις, ο Βαάλ (Βάαλ), ο Νηρ, ο Ναδάβ, ο Γεδούρ (Γεδώρ), ο Ζακχούρ (Ζαχέρ) και ο Μακελώθ (Μικλώθ). Ο Ιεήλ ή Αβιήλ ήταν παππούς του Σαούλ, του πρώτου βασιλιά του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 8,30-31. 9,1. 9,36-37. 9,51).

 

ΜΑΑΧΑ: Η Μααχά ήταν σύζυγος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) (Α' Παραλειπομένων 8,29. 9,35). Γιοι της Μααχά και του Ιεήλ (Γαβαών) ήταν ο Αβαδών (Αβδών), ο Σουρ, ο Κις, ο Βαάλ (Βάαλ), ο Νηρ, ο Ναδάβ, ο Γεδούρ (Γεδώρ), ο Ζακχούρ (Ζαχέρ) και ο Μακελώθ (Μικλώθ) (Α' Παραλειπομένων 8,30-31. 9,36-37. 9,51).

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

 

Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν τέσσερα γενεαλογικά δέντρα του Σαούλ. Δύο στο βιβλίο των Βασιλειών Α' και δύο όμοιες στο βιβλίο των Παραλειπομένων Α'.

Σύμφωνα με το βιβλίο των Βασιλειών Α' ο Σαούλ καταγόταν από τον Κις, ο οποίος ήταν γιος του Αβιήλ, ο οποίος ήταν γιος του Ιαρέδ, ο οποίος ήταν γιος του Βαχίρ, ο οποίος ήταν γιος του Αφέκ (Α' Βασιλειών 9,1). Αυτή η εκδοχή θα πρέπει να θεωρείται και η πιο σωστή.

Υπάρχει και μία δεύτερη στο βιβλίο των Βασιλειών Α'. Σύμφωνα μ' αυτή ο Σαούλ καταγόταν από τον Κις, ο οποίος μαζί με τον Νηρ ήταν γιοι του Ιαμίν, και ο Ιαμίν ήταν γιος του Αβιήλ (Α' Βασιλειών 14,51).

Σύμφωνα με το βιβλίο των Παραλειπομένων Α' ο Σαούλ καταγόταν από τον Κις, ο οποίος ήταν γιος του Νηρ, ο οποίος ήταν γιος του Ιαεήλ ή Αβιήλ (Α' Παραλειπομένων 8,29-33. 9,35-39). Σύμφωνα με το βιβλίο των Παραλειπομένων Α' υπάρχουν δύο με τ' όνομα Κις. Ο ένας ήταν γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) και ο άλλος γιος του Νηρ. Το πιο σωστό είναι ότι υπήρξε ένας με τ' όνομα αυτό κι αυτός ήταν γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών).

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΑΕΗΛ Ή ΑΒΙΗΛ (ΓΑΒΑΩΝ)

 

ΙΑΡΕΔ (ΣΕΡΩΡ): Ο Ιαρέδ (Σερώρ) ήταν γιος του Βαχίρ (Βεχωράθ) και απόγονος του Βενιαμίν. Γιος του Ιαρέδ ήταν ο Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) (Α' Βασιλειών 9,1).

 

ΒΑΧΙΡ (ΒΕΧΩΡΑΘ): Ο Βαχίρ (Βεχωράθ) ήταν γιος του Αφέκ (Αφίαχ) και απόγονος του Βενιαμίν. Γιος του Βαχίρ ήταν ο Ιαρέδ (Σερώρ) (Α' Βασιλειών 9,1).

 

ΑΦΕΚ (ΑΦΙΑΧ): Ο Αφέκ (Αφίαχ) ήταν απόγονος του Βενιαμίν, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιος του Αφέκ ήταν ο Βαχίρ (Βεχωράθ) (Α' Βασιλειών 9,1).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΑΕΗΛ Ή ΑΒΙΗΛ (ΓΑΒΑΩΝ)

 

ΑΒΑΔΩΝ (ΑΒΔΩΝ): Ο Αβαδών (Αβδών) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) και της Μααχά, και απόγονος του Βενιαμίν. Κατοικούσε στη Γαβαών (Α' Παραλειπομένων 8,29-30. 9,35-36).

 

ΣΟΥΡ: Ο Σουρ ήταν ο δεύτερος γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) και της Μααχά, και απόγονος του Βενιαμίν. Κατοικούσε στη Γαβαών (Α' Παραλειπομένων 8,29-30. 9,35-36).

 

ΚΙΣ: Ο Κις ήταν ο τρίτος γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) και της Μααχά, και απόγονος του Βενιαμίν. Κατοικούσε στη Γαβαών (Α' Παραλειπομένων 8,29-30. 9,35-36. 14,51). Ο Κις ήταν πλούσιος και ισχυρός (Α' Βασιλειών 9,1). Σύμφωνα με το βιβλίο των Βασιλειών Α' γιος του Κις ήταν ο Σαούλ, ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ (Α' Βασιλειών 9,1-2. 10,21. 14,51. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 12,1).

 

ΒΑΑΛ: Ο Βαάλ (Βάαλ) ήταν ο τέταρτος γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) και της Μααχά, και απόγονος του Βενιαμίν. Κατοικούσε στη Γαβαών (Α' Παραλειπομένων 8,29-30. 9,35-36).

 

ΝΗΡ: Ο Νηρ ήταν ο πέμπτος γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) και της Μααχά, και απόγονος του Βενιαμίν. Κατοικούσε στη Γαβαών (Α' Παραλειπομένων 8,29-30. 9,35-36. 14,51). Γιος του Νηρ ήταν ο Αβενήρ, ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, του πρώτου βασιλιά του Ισραήλ (Α' Βασιλειών 14,50-51. 26,5. Β' Βασιλειών 2,8. 2,12. 3,23. 3,25. 3,28. 3,37. 4,1. 4,12. . Γ' Βασιλειών 2,5. 2,32. Α' Παραλειπομένων 26,28).

Σύμφωνα με το βιβλίο των Παραλειπομένων Α' γιος του Νηρ ήταν ο Κις, ο πατέρας του Σαούλ, του πρώτου βασιλιά του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39). Αλλά αυτή η πληροφορία δεν ευσταθεί στην πραγματικότητα.

 

ΝΑΔΑΒ: Ο Ναδάβ ήταν ο έκτος γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) και της Μααχά, και απόγονος του Βενιαμίν. Κατοικούσε στη Γαβαών (Α' Παραλειπομένων 8,29-30. 9,35-36).

 

ΓΕΔΟΥΡ (ΓΕΔΩΡ): Ο Γεδούρ (Γεδώρ) ήταν ο έβδομος γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) και της Μααχά, και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,29. 9,35). Ο Γεδούρ με τους αδερφούς του Ζακχούρ και Μακελώθ εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ (Α' Παραλειπομένων 8,31-32. 9,37-38).

 

ΖΑΚΧΟΥΡ (ΖΑΧΕΡ): Ο Ζακχούρ (Ζαχέρ) ήταν ο όγδοος γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) και της Μααχά, και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,29. 9,35). Ο Ζακχούρ με τους αδερφούς του Γεδούρ και Μακελώθ εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ (Α' Παραλειπομένων 8,31-32. 9,37-38).

 

ΜΑΚΕΛΩΘ (ΜΙΚΛΩΘ): Ο Μακελώθ (Μικλώθ) ήταν ο ένατος γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) και της Μααχά, και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,29. 9,35). Ο Μακελώθ με τους αδερφούς του Γεδούρ και Ζακχούρ εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Γιος του Μακελώθ ήταν ο Σαμαά (Σιμεά) (Α' Παραλειπομένων 8,31-32. 9,37-38).

 

ΙΑΜΙΝ: Ο Ιαμίν ήταν γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) (Α' Βασιλειών 14,51). Σύμφωνα με το δεύτερο γενεαλογικό δέντρο του Σαούλ στο Βασιλειών Α' (14,51), ο Σαούλ καταγόταν από τον Κις, ο οποίος μαζί με τον Νηρ ήταν γιοι του Ιαμίν, και ο Ιαμίν ήταν γιος του Αβιήλ (Α' Βασιλειών 14,51). Επειδή υπάρχουν αντιφάσεις με το πρώτο γενεαλογικό δέντρο του Σαούλ (9,1-2), θα πρέπει να θεωρήσουμε το πρόσωπο του Ιαμίν ως ανύπαρκτο, εκτός κι αν ταυτίζεται ο Ιαμίν με τον πατέρα του Αβιήλ τον Ιαρέδ.

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΚΕΛΩΘ

 

ΣΑΜΑΑ (ΣΙΜΕΑ): Ο Σαμαά (Σιμεά) ήταν γιος του Μακελώθ (Μικλώθ) και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Σαμαά όπως και ο πατέρας του κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ (Α' Παραλειπομένων 8,32. 9,38).

 

 

 

Ο ΚΙΣ

 

ΚΙΣ: Ο Κις σύμφωνα με το βιβλίο των Παραλειπομένων Α' ήταν γιος του Νηρ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39). Ο Κις ήταν πλούσιος και ισχυρός (Α' Βασιλειών 9,1). Κατοικούσε στη Γαβαών (Α' Παραλειπομένων 8,29. 9,35). Γιος του Κις ήταν ο Σαούλ, ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ (Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 12,1. 26,28).

Σύμφωνα με το βιβλίο των Παραλειπομένων Α' υπάρχουν δύο με τ' όνομα αυτό. Ο ένας ήταν γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών) και ο άλλος γιος του Νηρ. Το πιο σωστό είναι ότι υπήρξε ένας με τ' όνομα αυτό κι αυτός ήταν γιος του Ιεήλ ή Αβιήλ (Γαβαών).

 

 

Μια μέρα χάθηκαν τα γαϊδούρια  του Κις και είπε στο Σαούλ να πάρει μαζί του έναν υπηρέτη και να πάει να ψάξει. Ο Σαούλ και ο υπηρέτης του πέρασαν από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ και από τις περιοχές Σελχά και Σεγαλείμ δίχως να τα βρουν. Μετά έψαξαν όλη την περιοχή της φυλής Βενιαμίν και δε βρήκαν τίποτα. Όταν έφτασαν στην περιοχή Σιφ, ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη που τον συνόδευε να γυρίσουν πίσω, γιατί ο πατέρας του θα ανησυχούσε. Εκείνος του είπε ότι στην πόλη αυτή κατοικεί ένας άνθρωπος του Θεού, ένας προφήτης, και καθετί που λέει βγαίνει αληθινό (Α' Βασιλειών 9,3-10).

Ο Σαούλ και ο υπηρέτης του βρήκαν τον προφήτη, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Σαμουήλ, ο οποίος του είπε να μην ανησυχεί, ότι τα γαϊδούρια που ήταν χαμένα εδώ και τρεις μέρες βρέθηκαν (Α' Βασιλειών 9,20). Επειδή όμως ο Σαούλ αργούσε να επιστρέψει, ο πατέρας του έστειλε δυο ανθρώπους να τον βρουν. Οι άνθρωποι του Κις βρήκαν τον Σαούλ κοντά στον τάφο της Ραχήλ, στα σύνορα της φυλής Βενιαμίν, οι οποίοι του είπαν, ότι βρέθηκαν τα γαϊδούρια που έψαχνε, αλλά τώρα ο πατέρας του έπαψε να νοιάζεται γι' αυτά κι ανησυχούσε γι' αυτόν (Α' Βασιλειών 10,2).

Πολλά χρόνια αργότερα, ο Δαβίδ πήρε τα οστά του Σαούλ και του Ιωνάθαν, από τους κατοίκους της Ιαβές, στη Γαλαάδ, και, μαζί με τα οστά των εφτά απογόνων του Σαούλ που είχαν κρεμαστεί από τους Γαβαωνίτες, τα έθαψε στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν, στον τάφο του Κις, πατέρα του Σαούλ (Β' Βασιλειών 21,12-14).

 

 

 

Ο ΣΑΟΥΛ

 

Ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ (1012-1004 π.Χ.). Ήταν γιος του Κις, που ήταν πλούσιος και ισχυρός από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Βασιλειών 9,1-2. 10,21. 14,51. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 12,1. 26,28). Ο Σαούλ ήταν άνδρας υψηλόσωμος, αγαθός και ωραίος. Ήταν ο ομορφότερος και ο υψηλότερος ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Α' Βασιλειών 9,2. 10,23). Το όνομά του σημαίνει "επιθυμητός". Καταγόταν από την πατριά των Ματταρί (Α' Βασιλειών 10,21) και έμενε στη Γαβαά (Α' Βασιλειών 10,26). Σύζυγός του Σαούλ ήταν η Αχινοόμ (Αχινοάμ) (Α' Βασιλειών 14,50).

Ο Σαούλ είχε τέσσερις γιους, τον Ιωνάθαν (Α' Βασιλειών 13,2. 13,16. 13,22. 14,1. 14,27-29. 14,39-42. 14,49-50. 19,1-2. 20,27. 23,16-17. 31,2. 31,12. Β' Βασιλειών 1,4. 1,12. 1,17. 4,4. 9,6. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2), τον Ιεσσιού ή Ασαβάλ ή Ιεβοσθέ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ), τον Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) και τον Αμιναδάβ (Α' Βασιλειών 13,2. 14,49. 31,2. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2), καθώς και δύο κόρες τη Μερόβ ή Μιχόλ (Μεράβ) και τη Μελχόλ (Μιχάλ) (Α' Βασιλειών 14,49-50. 18,17-20. 18,27. 25,44. Β' Βασιλειών 3,13. 21,8). Από την παλλακίδα του τη Ρεσφά (Ρισπά), κόρης του Αϊά (Β' Βασιλειών 3,7. 21,8. 21,10-11), ο Σαούλ είχε άλλους δύο γιους, τον Ερμωνί (Αρμωνί) και τον Μεμφιβοσθέ (Β' Βασιλειών 21,8).

Ο Σαούλ στο γενεαλογικό του δέντρο καταγόταν από τον Κις, ο οποίος ήταν γιος του Αβιήλ, ο οποίος ήταν γιος του Ιαρέδ, ο οποίος ήταν γιος του Βαχίρ, ο οποίος ήταν γιος του Αφέκ (Α' Βασιλειών 9,1-2. 14,51).

 

 

 

Ο ΑΒΕΝΝΗΡ

 

Ο Αβεννήρ ήταν ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, ο οποίος ήταν και ξάδερφός του. Ο Αβεννήρ ήταν γιος του Νηρ (Α' Βασιλειών 14,50-51. 26,5. Β' Βασιλειών 2,8. 2,12. 3,23. 3,25. 3,28. 3,37. 4,1. 4,12. Α' Παραλειπομένων 26,28). Ο Κις, πατέρας του Σαούλ, και ο Νηρ, πατέρας του Αβεννήρ ήταν αδέρφια και ήταν γιοι του Αβιήλ (Α' Βασιλειών 14,50-51). Ο Αβεννήρ ήταν απόγονος του Αβιήλ (Γαβαών) (Α' Παραλειπομένων 8,33. 8,29-40).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αβεννήρ

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΑΒΑΩΝ

 

Α Παραλ. 8,29        Εις την Γαβαών είχε κατοικήσει ο πατήρ Γαβαών. Το όνομα της γυναικός του ήτο Μααχά.

Α Παραλ. 8,30         Ο πρωτότοκος υιός της ωνομάζετο Αβαδών και οι άλλοι ήσαν ο Σούρ, ο Κις, ο Βαάλ, ο Νηρ, ο Ναδάβ,

Α Παραλ. 8,31         ο Γεδούρ, ο αδελφός αυτού, ο Ζακχούρ και ο Μακελώθ.

Α Παραλ. 8,32         Ο Μακελώθ εγέννησεν υιόν τον Σαμαά. Αυτοί μαζή με άλλους αδελφούς των εγκατεστάθησαν απέναντι εις την Ιερουσαλήμ πλησίον των αδελφών των

Α Παραλ. 8,33         Ο Νηρ απέκτησε τον Κις, ο Κις απέκτησε τον Σαούλ.