ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ENOTHTA 2

 

Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ

 

Ο Βενιαμίν ήταν ο μικρότερος και ο δωδέκατος γιος του Ιακώβ, τον οποίο απέκτησε από τη Ραχήλ (Γένεση 29,32 και 35,23). Αδερφός του Βενιαμίν από την ίδια μάνα, τη Ραχήλ, ήταν ο Ιωσήφ. Αδέρφια του από τον Ιακώβ και από άλλη μάνα ήταν ο Ρουβήν, ο Συμεών, ο Λευΐ, ο Ιούδας, ο Ισάχαρ, ο Ζαβουλών, ο Δαν, ο Νεφθαλίμ, ο Γαδ, ο Ασήρ και η Δείνα (Γένεση 29,31-35. 30,1-24. Γένεση 35,22-26. Παραλειπομένων Α' 2,1-2).

Όταν ο πατέρας του ο Ιακώβ και η οικογένεια του έφυγαν από τη Βαιθήλ, και ενώ έμενε ακόμα μικρή απόσταση για να φτάσουν στην Εφραθά (Βηθλεέμ), είχε έρθει η ώρα της Ραχήλ να γεννήσει. Είχε δύσκολη γέννα και μόλις γεννήθηκε το παιδί, η Ραχήλ πέθανε. Πριν πεθάνει τον ονόμασε Βεν-ονί (γιος της θλίψεώς μου, της οδύνης μου), αλλά ο Ιακώβ τον ονόμασε Βενιαμίν (Γένεση 35,16-18).

Ο Βενιαμίν είχε 6 γιους, τον Βαλά ή Βαλέ (Βελά), τον Χοβώρ ή Βαχίρ (Βεχέρ), τον Ασβήλ ή Ιαδιήλ ή Ασυβήρ (Ιεδιαήλ), τον Ααρά ή Ιαχιράν (Αχεράχ), τον Νωά (Νωχά) και τον Ραφή (Ραφά) (Γένεση 46,21. Αριθμοί 26,42-43. Α' Παραλειπομένων 7,6. 8,1-2). Ακόμη αναφέρεται και ο Σωφάν (Σουφάμ) (Αριθμοί 26,43), αλλά δεν είναι σίγουρο εάν ταυτίζεται με κάποιον από τους έξι γιους του ή πρόκειται για έβδομο γιο του Βενιαμίν.

 

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΑΩΜ

 

ΡΑΩΜ (ΙΡ): Ο Ραώμ (Ιρ) ήταν απόγονος του Βενιαμίν, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Ραώμ ήταν ο Σαπφίν (Σουππίμ) και ο Απφίν (Χουππίμ) (Α' Παραλειπομένων 7,12).

 

ΑΕΡ (ΑΧΕΡ): Ο Αέρ (Αχέρ) ήταν γιος του Ραώμ (Ιρ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,12).

 

ΣΑΠΦΙΝ (ΣΟΥΠΠΙΜ): Ο Σαπφίν (Σουππίμ) ήταν απόγονος του Ραώμ (Ιρ) και του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,12).

 

ΑΠΦΙΝ (ΧΟΥΠΠΙΜ): Ο Απφίν (Χουππίμ) ήταν απόγονος του Ραώμ (Ιρ) και του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,12).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΩΔ (ΕΧΟΥΔ)

 

Οι απόγονοι του Αώδ (Εχούδ) ήταν αρχηγοί των αντίστοιχων πατριαρχικών οικογενειών, κατοικούσαν στη Γαβεέ (Γεβά), απ' όπου αναγκάστηκαν να μετοικήσουν στη Μαναχαθί (Μαναχάθ).

 

ΑΩΔ (ΕΧΟΥΔ): Ο Αώδ (Εχούδ) ήταν απόγονος του Βενιαμίν, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Αώδ ήταν ο Αβισουέ  (Αβισουά), ο Νοαμά (Νααμάν), ο Αχιά (Αχωάχ), ο Γηρά, ο Σεφουφάμ και ο Ουράμ (Α' Παραλειπομένων 8,4-6).

Οι απόγονοι του Αώδ κατοικούσαν στη Γαβεέ (Γεβά), απ' όπου αναγκάστηκαν να μετοικήσουν στη Μαναχαθί (Μαναχάθ) (Α' Παραλειπομένων 8,6).

 

ΑΒΙΣΟΥΕ (ΑΒΙΣΟΥΑ): Ο Αβισουέ  (Αβισουά) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Αώδ (Εχούδ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,4).

 

ΝΟΑΜΑ ή ΝΟΟΜΑ (ΝΑΑΜΑΝ):  Ο Νοαμά ή Νοομά (Νααμάν) ήταν ο δεύτερος γιος του Αώδ (Εχούδ) και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Νοαμά, μαζί με τ' αδέρφια του Αχιά και Γηρά, ήταν επικεφαλής της μετοίκησης των απογόνων του Αώδ από τη Γαβεέ στη Μαναχάθ (Α' Παραλειπομένων 8,4. 8,7).

 

ΑΧΙΑ (ΑΧΩΑΧ): Ο Αχιά (Αχωάχ) ήταν ο τρίτος γιος του Αώδ (Εχούδ) και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Αχιά, μαζί με τ' αδέρφια του Νοαμά και Γηρά, ήταν επικεφαλής της μετοίκησης των απογόνων του Αώδ από τη Γαβεέ στη Μαναχάθ (Α' Παραλειπομένων 8,4. 8,7).

 

ΓΗΡΑ: Ο Γηρά ήταν ο τέταρτος γιος του Αώδ (Εχούδ) και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Γηρά, μαζί με τ' αδέρφια του Νοαμά και Αχιά, ήταν επικεφαλής της μετοίκησης των απογόνων του Αώδ από τη Γαβεέ στη Μαναχάθ (Α' Παραλειπομένων 8,4. 8,7).

 

ΣΕΦΟΥΦΑΜ: Ο Σεφουφάμ ήταν ο πέμπτος γιος του Αώδ (Εχούδ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,5).

 

ΟΥΡΑΜ: Ο Ουράμ ήταν ο έκτος γιος του Αώδ (Εχούδ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,5).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΕΓΛΑΑΜ

 

ΙΕΓΛΑΑΜ: Ο Ιεγλαάμ ήταν απόγονος του Βενιαμίν, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Ιεγλαάμ ήταν ο Αζά (Ουζζά) και ο Ιαχιχώ (Αχιδούδ) (Α' Παραλειπομένων 8,7).

 

ΑΖΑ (ΟΥΖΖΑ): Ο Αζά (Ουζζά) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιεγλαάμ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,7).

 

ΙΑΧΙΧΩ (ΑΧΙΔΟΥΔ): Ο Ιαχιχώ (Αχιδούδ) ήταν ο δεύτερος γιος του Ιεγλαάμ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,7).

 

 

 

Ο ΣΑΑΡΙΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ

 

ΣΑΑΡΙΝ (ΣΑΑΡΑΪΜ): Ο Σααρίν (Σααραΐμ) ήταν απόγονος του Βενιαμίν, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Ο Σααρίν κατοικούσε στη Μωάβ. Αφού χώρισε τις συζύγους του Ωσίν (Χουσίμ) και Βααδά (Βααρά), παντρεύτηκε την Αδά (Χόδες). Γιοι του Σααρίν από την Αδά ήταν ο Ιωβάβ, ο Σεβιά (Σιβιά), ο Μισά (Μησά), ο Μελχάμ (Μαλκάμ), ο Ιαώς (Ιεούς), ο Σαβιά (Σαχιά) και ο Μαρμά (Μιρμά). Γιοι του Σααρίν από την προηγούμενη γυναίκα του την Ωσίν ήταν ο Αβιτώλ (Αβιτούβ) και ο Αλφαάλ (Ελπαάλ) (Α' Παραλειπομένων 8,8-11).

 

ΩΣΙΝ (ΧΟΥΣΙΜ): Η Ωσίν (Χουσίμ) ήταν η πρώτη σύζυγος του Σααρίν (Σααραΐμ). Με τον Σααρίν η Ωσίν απέκτησε τον Αβιτώλ (Αβιτούβ) και τον Αλφαάλ (Ελπαάλ) (Α' Παραλειπομένων 8,8. 8,11).

 

ΒΑΑΔΑ (ΒΑΑΡΑ): Η Βααδά (Βααρά) ήταν η δεύτερη σύζυγος του Σααρίν (Σααραΐμ) (Α' Παραλειπομένων 8,8).

 

ΑΔΑ (ΧΟΔΕΣ): Η Αδά (Χόδες) ήταν η τρίτη σύζυγος του Σααρίν (Σααραΐμ). Με τον Σααρίν η Αδά απέκτησε τον Ιωβάβ, τον Σεβιά (Σιβιά), τον Μισά (Μησά), τον Μελχάμ (Μαλκάμ), τον Ιαώς (Ιεούς), τον Σαβιά (Σαχιά) και τον Μαρμά (Μιρμά) (Α' Παραλειπομένων 8,8-10).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΑΑΡΙΝ

 

ΑΒΙΤΩΛ (ΑΒΙΤΟΥΒ): Ο Αβιτώλ (Αβιτούβ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σααρίν (Σααραΐμ) από την πρώτη του γυναίκα την Ωσίν (Χουσίμ), και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,11).

 

ΑΛΦΑΑΛ (ΕΛΠΑΑΛ): Ο Αλφαάλ (Ελπαάλ) ήταν ο δεύτερος γιος του Σααρίν (Σααραΐμ) από την πρώτη του γυναίκα την Ωσίν (Χουσίμ), και απόγονος του Βενιαμίν. Γιοι του Αλφαάλ ήταν ο Ωβήδ (Έβερ), ο Μισαάλ (Μισάμ) και ο Σεμμήρ (Σεμέδ) (Α' Παραλειπομένων 8,11-12).

 

ΙΩΒΑΒ: Ο Ιωβάβ ήταν ο πρώτος γιος του Σααρίν (Σααραΐμ) από την τρίτη του γυναίκα την Αδά (Χόδες), και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,9).

 

ΣΕΒΙΑ (ΣΙΒΙΑ): Ο Σεβιά (Σιβιά) ήταν ο δεύτερος γιος του Σααρίν (Σααραΐμ) από την τρίτη του γυναίκα την Αδά (Χόδες), και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,9).

 

ΜΙΣΑ (ΜΗΣΑ): Ο Μισά (Μησά) ήταν ο τρίτος γιος του Σααρίν (Σααραΐμ) από την τρίτη του γυναίκα την Αδά (Χόδες), και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,9).

 

ΜΕΛΧΑΜ (ΜΑΛΚΑΜ): Ο Μελχάμ (Μαλκάμ) ήταν ο τέταρτος γιος του Σααρίν (Σααραΐμ) από την τρίτη του γυναίκα την Αδά (Χόδες), και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,9).

 

ΙΑΩΣ (ΙΕΟΥΣ): Ο Ιαώς (Ιεούς) ήταν ο πέμπτος γιος του Σααρίν (Σααραΐμ) από την τρίτη του γυναίκα την Αδά (Χόδες), και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,10).

 

ΣΑΒΙΑ (ΣΑΧΙΑ): Ο Σαβιά (Σαχιά) ήταν ο έκτος γιος του Σααρίν (Σααραΐμ) από την τρίτη του γυναίκα την Αδά (Χόδες), και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,10).

 

ΜΑΡΜΑ (ΜΙΡΜΑ): Ο Μαρμά (Μιρμά) ήταν ο έβδομος γιος του Σααρίν (Σααραΐμ) από την τρίτη του γυναίκα την Αδά (Χόδες), και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,10).

 

ΩΒΗΔ (ΕΒΕΡ): Ο Ωβήδ (Έβερ) ήταν ο πρώτος γιος του Αλφαάλ (Ελπαάλ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,12).

 

ΜΙΣΑΑΛ (ΜΙΣΑΜ): Ο Μισαάλ (Μισάμ) ήταν ο δεύτερος γιος του Αλφαάλ (Ελπαάλ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,12).

 

ΣΕΜΜΗΡ (ΣΕΜΕΔ): Ο Σεμμήρ (Σεμέδ) ήταν ο τρίτος γιος του Αλφαάλ (Ελπαάλ) και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Σεμμήρ ανοικοδόμησε την Ωνώ και την Λωδ και τις κωμοπόλεις γύρω απ' αυτές (Α' Παραλειπομένων 8,12).

 

 

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΕΡΙΑ

 

ΒΕΡΙΑ: Ο Βεριά ήταν απόγονος του Βενιαμίν, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Ο Βεριά και ο Σαμά ήταν οι αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών που κατοικούσαν στην Αϊλάμ (Αϊλών) και έδιωξαν όλους τους κατοίκους της πόλης Γεθ (Γαθ). Αδέλφια του Βεριά ήταν ο Σαμά (Σεμά), Σωσήκ (Σασάκ) και ο Αριμώθ (Ιερεμώθ). Γιοι του Βεριά ήταν ο Ζαβαδία (Ζεβαδίας), ο Ωρήδ (Αράδ), ο Έδερ (Εδέρ), ο Μιχαήλ, ο Ιεσφά (Ιεσπά) και ο Ιωδά (Ιωχά) (Α' Παραλειπομένων 8,13-16).

 

ΣΑΜΑ (ΣΕΜΑ): Ο Σαμά (Σεμά) ήταν αδελφός του Βεριά και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Βεριά και ο Σαμά ήταν οι αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών που κατοικούσαν στην Αϊλάμ (Αϊλών) και έδιωξαν όλους τους κατοίκους της πόλης Γεθ (Γαθ) (Α' Παραλειπομένων 8,13).

 

ΣΩΣΗΚ (ΣΑΣΑΚ): Ο Σωσήκ (Σασάκ) ήταν αδελφός του Βεριά και απόγονος του Βενιαμίν. Γιοι του Σωσήκ ήταν ο Ιεσφάν (Ισπά), ο Ωβήδ (Έβερ), ο Ελεήλ (Ελιήλ), ο Αβδών, ο Ζεχρί (Ζιχρί), ο Ανάν (Χανάν), ο Ανανία, ο Αμβρί, ο Αιλάμ (Ελάμ), ο Αναθώθ (Αντωθηά), ο Ιαθίν, ο Ιεφαδίας (Ιφεδεΐα) και ο Φανουήλ (Α' Παραλειπομένων 8,22-25).

 

ΑΡΙΜΩΘ (ΙΕΡΕΜΩΘ): Ο Αριμώθ (Ιερεμώθ) ήταν αδελφός του Βεριά και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,13-14).

 

ΖΑΒΑΔΙΑ (ΖΕΒΑΔΙΑΣ): Ο Ζαβαδία (Ζεβαδίας) ήταν γιος του Βεριά και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,15).

 

ΩΡΗΔ (ΑΡΑΔ): Ο Ωρήδ (Αράδ) ήταν γιος του Βεριά και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,15).

 

ΕΔΕΡ: Ο Έδερ (Εδέρ) ήταν γιος του Βεριά και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,15).

 

ΜΙΧΑΗΛ: Ο Μιχαήλ ήταν γιος του Βεριά και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,16).

 

ΙΕΣΦΑ (ΙΕΣΠΑ): Ο Ιεσφά (Ιεσπά) ήταν γιος του Βεριά και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,16).

 

ΙΩΔΑ (ΙΩΧΑ): Ο Ιωδά (Ιωχά) ήταν γιος του Βεριά και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,16).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΦΑΑΛ

 

ΕΛΦΑΑΛ (ΕΛΠΑΑΛ): Ο Ελφαάλ (Ελπαάλ) ήταν απόγονος του Βενιαμίν, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Ελφαάλ ήταν ο Ζαβαδία, ο Μοσολλάμ (Μεσουλλάμ), ο Αζακί (Χεζεκί), ο Αβάρ (Χεβέρ), ο Ισαμαρί (Ισμεραΐ), ο Ιεζλίας και ο Ιωβάβ (Α' Παραλειπομένων 8,17-18).

 

ΖΑΒΑΔΙΑ: Ο Ζαβαδία ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ελφαάλ (Ελπαάλ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,17).

 

ΜΟΣΟΛΛΑΜ (ΜΕΣΟΥΛΛΑΜ): Ο Μοσολλάμ (Μεσουλλάμ) ήταν ο δεύτερος γιος του Ελφαάλ (Ελπαάλ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,17).

 

ΑΖΑΚΙ (ΧΕΖΕΚΙ): Ο Αζακί (Χεζεκί) ήταν ο τρίτος γιος του Ελφαάλ (Ελπαάλ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,17).

 

ΑΒΑΡ (ΧΕΒΕΡ): Ο Αβάρ (Χεβέρ) ήταν ο τέταρτος γιος του Ελφαάλ (Ελπαάλ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,17).

 

ΙΣΑΜΑΡΙ (ΙΣΜΕΡΑΪ): Ο Ισαμαρί (Ισμεραΐ) ήταν ο πέμπτος γιος του Ελφαάλ (Ελπαάλ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,18).

 

ΙΕΖΛΙΑΣ: Ο Ιεζλίας ήταν ο έκτος γιος του Ελφαάλ (Ελπαάλ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,18).

 

ΙΩΒΑΒ: Ο Ιωβάβ ήταν ο έβδομος γιος του Ελφαάλ (Ελπαάλ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,18).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΘ

 

ΣΑΜΑΪΘ: Ο Σαμαΐθ ήταν απόγονος του Βενιαμίν, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Σαμαΐθ ήταν ο Ιακίμ, ο Ζαχρί (Ζιχρί), ο Ζαβδί, ο Ελιωναΐ (Ελιηνάϊ), ο Σαλαθί (Σιλθαΐ), ο Ελιηλί (Ελιήλ), ο Αδαΐα, ο Βαραΐα (Βεραΐας) και ο Σαμαράθ (Σιμράθ) (Α' Παραλειπομένων 8,19-21).

 

ΙΑΚΙΜ: Ο Ιακίμ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σαμαΐθ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,19).

Κάποιοι από τους απογόνους του Ιακίμ, πρέπει να κατοίκησαν στην Βηρώθ, νότια της Χαναάν (Δευτερονόμιο 10,6).

 

ΖΑΧΡΙ (ΖΙΧΡΙ): Ο Ζαχρί (Ζιχρί) ήταν ο δεύτερος γιος του Σαμαΐθ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,19).

 

ΖΑΒΔΙ: Ο Ζαβδί ήταν ο τρίτος γιος του Σαμαΐθ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,19).

 

ΕΛΙΩΝΑΪ (ΕΛΙΗΝΑΪ): Ο Ελιωναΐ (Ελιηνάϊ) ήταν ο τέταρτος γιος του Σαμαΐθ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,20).

 

ΣΑΛΑΘΙ (ΣΙΛΘΑΪ): Ο Σαλαθί (Σιλθαΐ) ήταν ο πέμπτος γιος του Σαμαΐθ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,20).

 

ΕΛΙΗΛΙ (ΕΛΙΗΛ): Ο Ελιηλί (Ελιήλ) ήταν ο έκτος γιος του Σαμαΐθ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,20).

 

ΑΔΑΪΑ: Ο Αδαΐα ήταν ο έβδομος γιος του Σαμαΐθ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,21).

 

ΒΑΡΑΪΑ (ΒΕΡΑΪΑΣ): Ο Βαραΐα (Βεραΐας) ήταν ο όγδοος γιος του Σαμαΐθ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,21).

 

ΣΑΜΑΡΑΘ (ΣΙΜΡΑΘ): Ο Σαμαράθ (Σιμράθ) ήταν ο ένατος γιος του Σαμαΐθ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,21).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΩΣΗΚ

 

ΙΕΣΦΑΝ (ΙΣΠΑ): Ο Ιεσφάν (Ισπά) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,22).

 

ΩΒΗΔ (ΕΒΕΡ): Ο Ωβήδ (Έβερ) ήταν ο δεύτερος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,22).

 

ΕΛΕΗΛ (ΕΛΙΗΛ): Ο Ελεήλ (Ελιήλ) ήταν ο τρίτος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,22).

 

ΑΒΔΩΝ: Ο Αβδών ήταν ο τέταρτος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,23).

 

ΖΕΧΡΙ (ΖΙΧΡΙ): Ο Ζεχρί (Ζιχρί) ήταν ο πέμπτος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,23).

 

ΑΝΑΝ (ΧΑΝΑΝ): Ο Ανάν (Χανάν) ήταν ο έκτος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,23).

 

ΑΝΑΝΙΑ: Ο Ανανία ήταν ο έβδομος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,24).

 

ΑΜΒΡΙ: Ο Αμβρί ήταν ο όγδοος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,24).

 

ΑΙΛΑΜ (ΕΛΑΜ): Ο Αιλάμ (Ελάμ) ήταν ο ένατος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,24).

 

ΑΝΑΘΩΘ (ΑΝΤΩΘΗΑ): Ο Αναθώθ (Αντωθηά) ήταν ο δέκατος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,24).

 

ΙΑΘΙΝ: Ο Ιαθίν ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και ενδέκατος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,25).

 

ΙΕΦΑΔΙΑΣ (ΙΦΕΔΕΪΑ): Ο Ιεφαδίας (Ιφεδεΐα) ήταν ο δωδέκατος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,25).

 

ΦΑΝΟΥΗΛ: Ο Φανουήλ ήταν ο δέκατος τρίτος γιος του Σωσήκ (Σασάκ) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,25).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΑΜ

 

Οι απόγονοι του Ιεροάμ ήταν αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών και κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ.

 

ΙΕΡΟΑΜ (ΙΕΡΟΧΑΜ): Ο Ιεροάμ (Ιεροχάμ) ήταν απόγονος του Βενιαμίν, χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Γιοι του Ιεροάμ ήταν ο Σαμσαρί (Σαμσεραΐ), ο Σααρίας (Σεαρίας), ο Γοθολία (Αθαλίας), ο Ιαρασία (Ιαρεσία), ο Εριά (Ηλία) και ο Ζεχρί (Ζιχρί) (Α' Παραλειπομένων 8,26-28).

 

ΣΑΜΣΑΡΙ (ΣΑΜΣΕΡΑΪ): Ο Σαμσαρί (Σαμσεραΐ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιεροάμ (Ιεροχάμ) και απόγονος του Βενιαμίν. Κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ (Α' Παραλειπομένων 8,26. 8,28).

 

ΣΑΑΡΙΑΣ (ΣΕΑΡΙΑΣ): Ο Σααρίας (Σεαρίας) ήταν ο δεύτερος γιος του Ιεροάμ (Ιεροχάμ) και απόγονος του Βενιαμίν. Κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ (Α' Παραλειπομένων 8,26. 8,28).

 

ΓΟΘΟΛΙΑ (ΑΘΑΛΙΑΣ): Ο Γοθολία (Αθαλίας) ήταν ο τρίτος γιος του Ιεροάμ (Ιεροχάμ) και απόγονος του Βενιαμίν. Κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ (Α' Παραλειπομένων 8,26. 8,28).

 

ΙΑΡΑΣΙΑ (ΙΑΡΕΣΙΑ): Ο Ιαρασία (Ιαρεσία) ήταν ο τέταρτος γιος του Ιεροάμ (Ιεροχάμ) και απόγονος του Βενιαμίν. Κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ (Α' Παραλειπομένων 8,27-28).

 

ΕΡΙΑ (ΗΛΙΑ): Ο Εριά (Ηλία) ήταν ο πέμπτος γιος του Ιεροάμ (Ιεροχάμ) και απόγονος του Βενιαμίν. Κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ (Α' Παραλειπομένων 8,27-28).

 

ΖΕΧΡΙ (ΖΙΧΡΙ): Ο Ζεχρί (Ζιχρί) ήταν ο έκτος γιος του Ιεροάμ (Ιεροχάμ) και απόγονος του Βενιαμίν. Κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ (Α' Παραλειπομένων 8,27-28).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

 

Α Παραλ. 7,12         Ο Σαπφίν και ο Απφίν ήσαν υιοί του Ραώμ, του οποίου έγγονος ήτο ο Αέρ.

 

Α Παραλ. 8,4           ο Αβισουέ, ο Νοαμά, ο Αχιά,

Α Παραλ. 8,5           ο Γηρά, ο Σεφουφάμ και ο Ουράμ.

Α Παραλ. 8,6           Αυτοί δε ήσαν οι υιοί του Αώδ, οι οποίοι και ήσαν άρχοντες πατριαρχικών οίκων, κατοικούσαν δε την Γαβεέ, όπου και τους μετέφεραν εις Μαναχαθί.

Α Παραλ. 8,7           Ο Νοομά, ο Αχιά και ο Γηρά. Αυτός ο Ιεγλαάμ εγέννησε τον Αζά και τον Ιαχιχώ.

Α Παραλ. 8,8           Ο Σααρίν απέκτησεν υιούς εις την πεδιάδα της χώρας Μωάβ, αφού διεζεύχθη τας συζύγους του Ωσίν και την Βααδά.

Α Παραλ. 8,9           Απέκτησε δε αυτός από την γυναίκα του την Αδά τον Ιωβάβ, τον Σελά, τον Μισά, τον Μελχάμ,

Α Παραλ. 8,10         τον Ιαώς, τον Σαβιά και τον Μαρμά. Αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριαρχικών οικονενειών.

Α Παραλ. 8,11          Από δε την Ωσίν απέκτησε τον Αβιτώλ και τον Αλφαάλ.

Α Παραλ. 8,12         Του Αλφαάλ δε οι υιοί ήσαν ο Ωβήδ, ο Μισαάλ, ο Σεμμήρ. Ο Σεμμήρ ανοικοδόμησε την Ωνώ και την Λωδ και τας κωμοπόλεις αυτής·

Α Παραλ. 8,13         και ο Βεριά και ο Σαμά, οι οποίοι ήσαν αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, κατοικούσαν δε εις την Αιλάμ· αυτοί εξεδίωξαν τους κατοίκους της πόλεως Γέθ.

Α Παραλ. 8,14         Οι αδελφοί αυτού ήσαν ο Σωσήκ, ο Αριμώθ,

Α Παραλ. 8,15         ο Ζαβαδία, ο Ωρήδ, ο Εδερ,

Α Παραλ. 8,16         ο Μιχαήλ, ο Ιεσφά, ο Ιωδά. Ησαν αυτοί υιοί του Βεριά.

Α Παραλ. 8,17         Υιοί του Ελφαάλ ήσαν ο Ζαβαδία, ο Μοσολλάμ, ο Αζακί, ο Αβάρ,

Α Παραλ. 8,18         ο Ισαμαρί, ο Ιεζλίας και ο Ιωβάβ.

Α Παραλ. 8,19         Υιοί δε του Σαμαΐθ ήσαν ο Ιακίμ, ο Ζαχρί, ο Ζαβδί,

Α Παραλ. 8,20        ο Ελιωναΐ ο Σαλαθί, ο Ελιηλί,

Α Παραλ. 8,21         ο Αδαΐα, ο Βαραΐα και ο Σαμαράθ.

Α Παραλ. 8,22        Ο Ιεσφάν, ο Ωβήδ, ο Ελεήλ,

Α Παραλ. 8,23         ο Αβδών, ο Ζεχρί, ο Ανάν,

Α Παραλ. 8,24        ο Ανανίας, ο Αμβρί, ο Αιλάμ, ο Αναθώθ,

Α Παραλ. 8,25         ο Ιαθίν, ο Ιεφαδίας και ο Φανουήλ ήσαν υιοί του Σωσήκ.

Α Παραλ. 8,26        Υιοί δε του Ιεροάμ ήσαν ο Σαμσαρί, ο Σααρίας, ο Γοθολία,

Α Παραλ. 8,27         ο Ιαρασία, ο Εριά και ο Ζεχρί.

Α Παραλ. 8,28        Ολοι αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, άρχοντες κατά τας γενεαλογίας αυτών. Αυτοί είχαν κατοικήσει εις την Ιερουσαλήμ.