ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΣΑΦ

 

Ο ΑΣΑΦ

 

ΑΣΑΦ: Ο Ασάφ ήταν Λευίτης και ήταν γιος του Βαραχία (Βερεχία). Ανήκε στην πατριαρχική οικογένεια του Γηρσών (Γηρσάμ). Ήταν ένας από τους θυρωρούς της Κιβωτού της Διαθήκης την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,17). Γιοι του Ασάφ ήταν ο Ζακχούρ (Ζακούρ), ο Ιωσήφ, ο Ναθανίας (Νεθανίας) και ο Εραήλ (Ασαρηλά) (Α' Παραλειπομένων 25,2). Γιος του Ασάφ ήταν και ο Κωρή (Κορέ) (Α' Παραλειπομένων 26,1), καθώς και ο Ματθανίας, του οποίου ένας απόγονος ο Οζιήλ (Ιαχαζιήλ) πήγε το Πνεύμα του Κυρίου πάνω του και προφήτευσε τη νίκη του Ιωσαφάτ εναντίον των Μωαβιτών, των Αμμωνιτών και των Ιδουμαίων (Β' Παραλειπομένων 20,14). Ο Ασάφ είναι ο ποιητής και ο μελωδός 9 Ψαλμών. Δικοί του θεωρούνται οι Ψαλμοί 49, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 και 79.

 

Ο Αιμάν, ο Ασάφ και ο Αιθάν είχαν κύμβαλα χάλκινα, τα οποία τα χτυπούσαν και έβγαζαν δυνατό ήχο (Α' Παραλειπομένων 15,19. 16,5). Ο Ασάφ ήταν ο αρχηγός των Λευιτών, που όρισε ο Δαβίδ για να λειτουργούν  κάθε μέρα μπροστά στην Κιβωτό της Διαθήκης, να δοξάζουν, να ευχαριστούν και να υμνολογούν τον Κύριο (Α' Παραλειπομένων 16,4-5. 16,37). Κατά τη διάρκεια της τελετής ο Δαβίδ συνέθεσε κι αφιέρωσε έναν ύμνο στον Κύριο, τον οποίο παρέδωσε στα χέρια του Ασάφ (Α' Παραλειπομένων 16,7). Στο τέλος της τελετής άφησαν τον Ασάφ και τους άλλους Λευίτες να υπηρετούν συνεχώς ενώπιον της Κιβωτού τα καθορισμένα τους έργα (Α' Παραλειπομένων 16,37).

Οι γιοι του Ασάφ, του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΣΑΦ

 

ΖΑΚΧΟΥΡ (ΖΑΚΟΥΡ): Ο Ζακχούρ (Ζακούρ) ήταν ο πρώτος γιος του Ασάφ (Α' Παραλειπομένων 25,2) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ζακχούρ είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,10).

Ο Ζακχούρ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο τρίτος κλήρος έπεσε στον Ζακχούρ μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,10).

 

ΙΩΣΗΦ: Ο Ιωσήφ ήταν ο δεύτερος γιος του Ασάφ (Α' Παραλειπομένων 25,2) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ζακχούρ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο πρώτος κλήρος έπεσε στον Ιωσήφ μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,9).

 

ΝΑΘΑΝΙΑΣ (ΝΕΘΑΝΙΑΣ): Ο Ναθανίας (Νεθανίας) ήταν ο τρίτος γιος του Ασάφ (Α' Παραλειπομένων 25,2) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ναθανίας είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,12).

Ο Ζακχούρ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο πέμπτος κλήρος έπεσε στον Ναθανία μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,12).

 

ΕΡΑΗΛ Ή ΙΣΕΡΙΗΛ (ΑΣΑΡΗΛΑ):  Ο Εραήλ ή Ισεριήλ (Ασαρηλά) ήταν ο τέταρτος γιος του Ασάφ (Α' Παραλειπομένων 25,2) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Εραήλ ή Ισεριήλ είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,14).

Ο Ζακχούρ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο έβδομος κλήρος έπεσε στον Εραήλ ή Ισεριήλ μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,14).

 

ΚΩΡΗ (ΚΟΡΕ):  Ο Κωρή (Κορέ) ήταν γιος του Ασάφ και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ήταν αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των Κορεΐμ. Γιος του Κωρή ήταν ο Μοσελλεμία (Α' Παραλειπομένων 26,1). Οι γιοι του Κορέ ήταν οι ποιητές και οι μελωδοί 10 Ψαλμών. Δικοί τους θεωρούνται οι Ψαλμοί 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 83, 84 και 86.

 

ΜΑΤΘΑΝΙΑΣ: Ο Ματθανίας ήταν γιος του Ασάφ και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Γιος του Ματθανία ήταν ο Ελεϊήλ (Ιεϊήλ) (Β' Παραλειπομένων 20,14). Ένας απόγονος του ο Οζιήλ (Ιαχαζιήλ) πήγε το Πνεύμα του Κυρίου πάνω του και προφήτευσε τη νίκη του Ιωσαφάτ εναντίον των Μωαβιτών, των Αμμωνιτών και των Ιδουμαίων (Β' Παραλειπομένων 20,14).

 

 

 

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΡΗ

 

ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ (ΣΕΛΕΜΙΑ, ΜΕΣΕΛΕΜΙΑ):  Ο Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) ήταν γιος του Κωρή (Κορέ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,1). Γιοι του Μοσελλεμία ήταν ο Ζαχαρίας, ο Ιαδιήλ (Ιεδιαήλ), ο Ζαβαδία (Ζεβαδία), ο Ιεθνουήλ (Ιαθνιήλ), ο Ιωλάμ (Ελάμ), ο Ιωνάθαν, ο Ελιωναΐ (Ελιωεναΐ) και ο Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) (Α' Παραλειπομένων 26,2-3). Ο Μοσελλεμία με τους απογόνους του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1). Ο Μοσελλεμία είχε συνολικά 18 γιους και αδελφούς, οι οποίοι ήταν όλοι δυνατοί και γενναίοι. Όλοι οι απόγονοι του Μοσελλεμία, που ήταν στην υπηρεσία του Ναού ως θυρωροί, ήταν 62 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 26,8-9). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της ανατολικής θύρας έπεσε στον Ζαχαρία και στον Σελεμία (Α' Παραλειπομένων 26,14).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ο Ζαχαρίας ήταν ο πρωτότοκος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,2). Ο Ζαχαρίας με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της ανατολικής θύρας έπεσε στον Ζαχαρία και στον Σελεμία (Α' Παραλειπομένων 26,14).

 

ΙΑΔΙΗΛ (ΙΕΔΙΑΗΛ): Ο Ιαδιήλ (Ιεδιαήλ) ήταν ο δεύτερος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,2). Ο Ιαδιήλ με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΖΑΒΑΔΙΑ (ΖΕΒΑΔΙΑ): Ο Ζαβαδία (Ζεβαδία) ήταν ο τρίτος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,2). Ο Ζαβαδία με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΙΕΘΝΟΥΗΛ (ΙΑΘΝΙΗΛ): Ο Ιεθνουήλ (Ιαθνιήλ) ήταν ο τέταρτος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,2). Ο Ιεθνουήλ με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΙΩΛΑΜ (ΕΛΑΜ): Ο Ιωλάμ (Ελάμ) ήταν ο πέμπτος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,3). Ο Ιωλάμ με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΙΩΝΑΘΑΝ: Ο Ιωνάθαν ήταν ο έκτος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,3). Ο Ιωνάθαν με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΕΛΙΩΝΑΪ (ΕΛΙΩΕΝΑΪ): Ο Ελιωναΐ (Ελιωεναΐ) ήταν ο έβδομος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,3). Ο Ελιωναΐ με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΑΒΔΕΔΟΜ (ΩΒΗΔ ΕΔΩΜ): Ο Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) ήταν ο όγδοος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,3). Ο Αβδεδόμ με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1). Ο Αβδεδόμ απέκτησε 8 γιους, διότι ο Κύριος τον είχε ευλογήσει. Γιοι του Αβδεδόμ ήταν ο Σαμαΐας (Σεμαΐας), ο Ιωζάβαθ (Ιωζάβαδ), ο Ιωάθ (Ιωάχ), ο Σαχάρ, ο Ναθαναήλ, ο Αμιήλ (Αμμιήλ), ο Ισσάχαρ και ο Φελλαθί (Φεουλθαΐ) (Α' Παραλειπομένων 26,4-5). Όλοι οι απόγονοι του Αβδεδόμ, μαζί με τ' αδέρφια του, ήταν 62 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 26,8). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της νότιας θύρας, που βρίσκεται απέναντι από τον οίκο των συγκεντρώσεων, έπεσε στον Αβδεδόμ (Α' Παραλειπομένων 26,15).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΡΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Κατά τη βασιλεία του Ιωσαφάτ, οι Μωαβίτες, οι Αμμωνίτες, οι Εδωμίτες και οι Μιναίοι εξεστράτευσαν να πολεμήσουν εναντίον του Ιωσαφάτ, βασιλιά του Ιούδα. Ο στρατός τους έφτασε μέχρι την Ασασάν Θαμάρ (Εγγαδί), δυτικά της Νεκράς Θάλασσας.

Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε και ζήτησε την βοήθεια του Θεού. Συγκέντρωσε το λαό στην αυλή του Ναού στην Ιερουσαλήμ και προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο Θεός τους απάντησε μέσω του Λευίτη Οζιήλ, να μην φοβηθούν γιατί θα είναι μαζί τους (Β' Παραλειπομένων 20,1-19). Ο Ιωσαφάτ έσκυψε το πρόσωπό του και προσκύνησε τον Κύριο. Κι όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου του Ιούδα έπεσαν κατά γης και προσκύνησαν κι αυτοί. Οι Λευίτες που προέρχονταν από τους απογόνους του Καάθ και του Κορέ σηκώθηκαν και ύμνησαν τον κύριο με δυνατή φωνή (Β' Παραλειπομένων 20,18-19).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ

 

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΣΕΜΑΪΑΣ): Ο Σαμαΐας (Σεμαΐας) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,4). Ο Σαμαΐας μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1). Από τον πρωτότοκο γιο του Σαμαΐα, τον Ρωσαΐ, γεννήθηκαν γιοι, οι οποίοι αναδείχτηκαν αρχηγοί και ήταν πολύ δυνατοί και γενναίοι. Άλλοι γιοι του Σαμαΐα ήταν ο Οθνί (Γοθνί), ο Ραφαήλ, ο Ωβήδ, ο Ελζαβάθ (Ελζαβάδ), ο Αχιούδ, ο Ελιού, ο Σαβαχία (Σεμαχία) και ο Ισβακώμ. Όλοι οι γιοι του Σαμαΐα ήταν άνδρες δυνατοί και γενναίοι (Α' Παραλειπομένων 26,6-7).

 

ΙΩΖΑΒΑΘ (ΙΩΖΑΒΑΔ): Ο Ιωζάβαθ (Ιωζάβαδ) ήταν ο δεύτερος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,4). Ο Ιωζάβαθ μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΙΩΑΘ Ή ΙΩΑΣ (ΙΩΑΧ):  Ο Ιωάθ ή Ιωάς (Ιωάχ) ήταν ο τρίτος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,4). Ο Ιωάθ ή Ιωάς μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της βόρειας θύρας έπεσε στον γιο του Ιωάθ ή Ιωάς, τον Μελχία (Α' Παραλειπομένων 26,14).

 

ΣΑΧΑΡ: Ο Σαχάρ ήταν ο τέταρτος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,4). Ο Σαχάρ μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ: Ο Ναθαναήλ ήταν ο πέμπτος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,4). Ο Ναθαναήλ μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΑΜΙΗΛ (ΑΜΜΙΗΛ): Ο Αμιήλ (Αμμιήλ) ήταν ο έκτος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,5). Ο Αμιήλ μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΙΣΣΑΧΑΡ: Ο Ισσάχαρ ήταν ο έβδομος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,5). Ο Ισσάχαρ μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΦΕΛΛΑΘΙ (ΦΕΟΥΛΘΑΪ): Ο Φελλαθί (Φεουλθαΐ) ήταν ο όγδοος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,5). Ο Φελλαθί μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

 

 

ΜΕΛΧΙΑΣ: Ο Μελχίας ήταν γιος του Ιωάθ ή Ιωάς (Ιωάχ). Ήταν θυρωρός του Ναού και Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,14). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της βόρειας θύρας έπεσε στον γιο του Ιωάθ ή Ιωάς, τον Μελχία (Α' Παραλειπομένων 26,14).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ

 

ΡΩΣΑΪ: Ο Ρωσαΐ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,6). Ο Ρωσαΐ μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1). Από τον Ρωσαΐ, γεννήθηκαν γιοι, οι οποίοι αναδείχτηκαν αρχηγοί και ήταν πολύ δυνατοί και γενναίοι (Α' Παραλειπομένων 26,6).

 

ΟΘΝΙ (ΓΟΘΝΙ): Ο Οθνί (Γοθνί) ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Οθνί μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΡΑΦΑΗΛ: Ο Ραφαήλ ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Ραφαήλ μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΩΒΗΔ: Ο Ωβήδ ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Ωβήδ μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΕΛΖΑΒΑΘ (ΕΛΖΑΒΑΔ): Ο Ελζαβάθ (Ελζαβάδ) ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Ελζαβάθ μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΑΧΙΟΥΔ: Ο Αχιούδ ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Αχιούδ μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΕΛΙΟΥ: Ο Ελιού ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Ελιού μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΣΑΒΑΧΙΑ (ΣΕΜΑΧΙΑ): Ο Σαβαχία (Σεμαχία) ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Σαβαχία μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΙΣΒΑΚΩΜ: Ο Ισβακώμ ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Ισβακώμ μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΝΙΑ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΦ

 

ΕΛΕΪΗΛ (ΙΕΪΗΛ): Ο Ελεϊήλ (Ιεϊήλ) ήταν γιος του Ματθανία και εγγονός του Ασάφ. Ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Γιος του Ελεϊήλ (Ιεϊήλ) ήταν ο Βαναίας (Βεναΐας) (Β' Παραλειπομένων 20,14).

 

ΒΑΝΑΙΑΣ (ΒΕΝΑΪΑΣ): Ο Βαναίας (Βεναΐας) ήταν γιος του Ελεϊήλ (Ιεϊήλ) και απόγονος του Ασάφ. Ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Γιος του Βαναία (Βεναΐα) ήταν ο Ζαχαρίας (Β' Παραλειπομένων 20,14).

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ο Ζαχαρίας ήταν γιος του Βαναία (Βεναΐα) και απόγονος του Ασάφ. Ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Γιος του Ζαχαρία ήταν ο Οζιήλ (Ιαχαζιήλ) (Β' Παραλειπομένων 20,14). Την εποχή του βασιλιά Ιωσαφάτ πήγε το Πνεύμα του Κυρίου πάνω στον Οζιήλ (Ιαχαζιήλ) και προφήτευσε τη νίκη του Ιωσαφάτ εναντίον των Μωαβιτών, των Αμμωνιτών και των Ιδουμαίων (Β' Παραλειπομένων 20,14).

 

 

 

Ο ΟΖΙΗΛ, ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦ

 

ΟΖΙΗΛ (ΙΑΧΑΖΙΗΛ): Ο Οζιήλ (Ιαχαζιήλ) ήταν γιος του Ζαχαρία και απόγονος του Ασάφ. Ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Β' Παραλειπομένων 20,14) και προφήτης την εποχή του βασιλιά Ιωσαφάτ (Β' Παραλειπομένων 20,14-17).

 

 

Κάποια μέρα οι Μωαβίτες, οι Αμμωνίτες, οι Εδωμίτες και οι Μιναίοι εξεστράτευσαν να πολεμήσουν εναντίον του Ιωσαφάτ. Αγγελιαφόροι πληροφόρησαν τον Ιωσαφάτ ότι ήρθε μεγάλος στρατός από τη Συρία και πέρα από την Νεκρά Θάλασσα και βρίσκονται ήδη στην Ασασάν Θαμάρ (Εγγαδί).

Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε, έστρεψε το πρόσωπό του στον Κύριο και ζήτησε την βοήθειά του. Στο μεταξύ κήρυξε νηστεία σε όλο το βασίλειο του Ιούδα. Έτσι όλοι οι Ιουδαίοι συγκεντρώθηκαν απ' όλες τις πόλεις του Ιούδα, για να ζητήσουν με θερμή προσευχή τη βοήθεια του Κυρίου.

Ο Ιωσαφάτ σηκώθηκε όρθιος ανάμεσα στη συγκέντρωση του λαού που έγινε στην αυλή του Ναού στην Ιερουσαλήμ και προσευχήθηκε στον Κύριο. Όλοι οι άνδρες ήσαν όρθιοι ενώπιον του Κυρίου, μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους, και προσευχόντουσαν όλοι μαζί στον Κύριο (Β' Παραλειπομένων 20,1-13).

 

Τότε κατέβηκε το Πνεύμα του Κυρίου στον Οζιήλ, γιο του Ζαχαρία, που ήταν απόγονος του Ασάφ, και είπε «Εσείς που κατοικείτε στο βασίλειο του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, καθώς και ο βασιλιάς Ιωσαφάτ, ο Κύριος σας λέει να μην φοβάστε τον μεγάλο στρατό που ήρθε εναντίον σας, διότι η μάχη δεν θα είναι δική σας, αλλά του Θεού. Αύριο θα τους επιτεθείτε την ώρα που θ' ανεβαίνουν την ανωφέρεια Ασάς και θα τους βρείτε στην άκρη του ποταμού της ερήμου Ιεριήλ. Η σωτηρία σας θα προέλθη από τον Κύριο, γι' αυτό μην φοβηθείτε και μην πτοηθείτε. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας» (Β' Παραλειπομένων 20,14-17).

Ο Ιωσαφάτ έσκυψε το πρόσωπό του και προσκύνησε τον Κύριο. Κι όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου του Ιούδα έπεσαν κατά γης και προσκύνησαν κι αυτοί. Οι Λευίτες που προέρχονταν από τους απογόνους του Καάθ και του Κορέ σηκώθηκαν και ύμνησαν τον κύριο με δυνατή φωνή (Β' Παραλειπομένων 20,18-19).

 

Το επόμενο πρωϊνό ο στρατός του Ιωσαφάτ πήγε στην έρημο Θεκωέ. Όταν έφευγε από την Ιερουσαλήμ, ο Ιωσαφάτ όρισε ψαλμωδούς να προπορεύονται του στρατού και να δοξολογούν τον Κύριο. Όταν ο στρατός του Ιωσαφάτ έφτασε στο πεδίο της μάχης και οι ψαλμωδοί δοξολογούσαν τον Κύριο, ο Κύριος έκανε ώστε οι Αμμωνίτες και οι Μωαβίτες να μάχονται εναντίον των Εδωμιτών. Κι έτσι πολέμησαν ο ένας εναντίον του άλλου και αλληλοεξοντώθηκαν. Όταν οι Αμμωνίτες και οι Μωαβίτες νίκησαν τους Εδωμίτες, τότε πολέμησαν μεταξύ τους. Ο στρατός του Ιωσαφάτ είχε ανεβεί σε κάποιο ύψωμα της ερήμου και παρατηρούσαν το στρατό των εχθρών που πολεμούσαν μεταξύ τους και αλληλοεξοντώθηκαν σχεδόν όλοι (Β' Παραλειπομένων 20,20-26).