ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Α

ΑΒΙΑ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΡΩΜ)

ΑΒΙΓΑΙΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ)

ΑΒΙΓΑΙΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΒΙΓΑΙΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ)

ΑΒΙΣΑΓ (ΔΟΥΛΗ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΒΙΤΑΛ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΒΙΧΑΙΑ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΒΙΣΟΥΡ)

ΑΓΑΡ (ΔΟΥΛΗ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΑΓΓΙΘ (ΦΕΓΓΙΘ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΓΛΑ (ΑΙΓΛΑ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΔΑ (ΑΠΟΓΟΝΗ ΤΟΥ ΚΑΪΝ)

ΑΔΑ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΗΣΑΥ)

ΑΔΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΣΑΑΡΙΝ)

ΑΔΙΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΕΘΕΡ)

ΑΖΟΥΒΑ (ΓΑΖΟΥΒΑ) (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΑΙΓΛΑ (ΑΓΛΑ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΜΑΛΘΑΙΑ (ΚΕΡΕΝ ΑΠΠΟΥΧ) (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΩΒ)

ΑΝΑ (ΜΑΑΧΑ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΒΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΣΑ)

ΑΝΝΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΚΑΝΑ)

ΑΝΩ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ, ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΘΕΚΕΜΙΝΑΣ)

ΑΣΕΝΝΕΘ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ)

ΑΣΧΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΡΩΜ)

ΑΣΧΑΝ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΦΟΝΝΗ)

ΑΤΑΡΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΑΧΙΝΟΟΜ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΑΧΙΝΟΟΜ (ΑΧΙΝΑΑΜ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΑΩΔΑ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΟΥΡ)

Β

ΒΑΑΔΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΣΑΑΡΙΝ)

ΒΑΛΛΑ (ΔΟΥΛΗ ΤΗΣ ΡΑΧΗΛ)

ΒΑΣΕΜΑΘ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΗΣΑΥ)

ΒΑΣΕΜΜΑΘ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΒΑ (ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ)

ΒΕΤΘΙΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΒΗΡΣΑΒΕΕ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΒΟΣΟΡΡΑ (ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΩΒ)

Γ

ΓΑΖΟΥΒΑ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΓΑΖΟΥΒΑ (ΑΖΟΥΒΑ) (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΓΑΪΦΑ (ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

Δ

ΔΑΛΙΔΑ (ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΑΜΨΩΝ)

ΔΕΒΒΩΡΑ (ΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΙΣΣΑ)

ΔΕΒΒΩΡΑ (ΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΙΣΣΑ- 2ος βίος)

ΔΕΒΩΡΑ (ΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ ΡΕΒΕΚΚΑΣ)

ΔΕΙΝΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

Ε

ΕΓΛΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΑΛΠΑΑΔ)

ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ)

ΕΣΗΛΕΒΒΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΕΥΑ (ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΗ)

ΕΥΑ (ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΗ- 2ος βίος)

ΕΦΡΑΘ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

Ζ

ΖΕΛΦΑ (ΔΟΥΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΑΣ)

Η

ΗΜΕΡΑ (ΙΕΜΙΜΑ) (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΩΒ)

Θ

ΘΑΜΑΡ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΗΡ)

ΘΑΜΝΑ (ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΙΦΑΣ)

ΘΕΚΕΜΙΝΑ (ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ)

ΘΕΡΣΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΑΛΠΑΑΔ)

ΘΗΜΑΡ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΘΗΜΑΡ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΒΕΣΣΑΛΩΜ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ)

ΘΟΑΔΑ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΟΥΡ)

Ι

ΙΑΗΛ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΧΑΒΕΡ)

ΙΔΟΥΪΑ (ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΝΑΧΕΜ)

ΙΕΖΑΒΕΛ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΙΕΡΙΩΘ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΙΕΣΧΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΡΡΑΝ)

ΙΟΥΔΙΘ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΗΣΑΥ)

ΙΩΧΑΒΕΔ (ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

Κ

ΚΑΣΙΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΩΒ)

Λ

ΛΕΙΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΛΕΙΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ- 2ος βίος)

Μ

ΜΑΑΧΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΓΑΒΑΩΝ)

MAAXA (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΒΙΑ)

ΜΑΑΧΑ (ΑΝΑ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΒΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΣΑ)

ΜΑΑΧΑ (ΜΩΧΑ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΜΑΕΛΕΘ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΗΣΑΥ)

ΜΑΛΑ (ΜΑΑΛΑ) (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΑΛΠΑΑΔ)

ΜΑΛΕΧΕΘ (ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΑΔ)

ΜΑΡΙΑΜ (ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΜΕΛΧΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΡΡΑΝ)

ΜΕΛΧΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΑΛΠΑΑΔ)

ΜΕΛΧΟΛ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ, ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΜΕΡΟΒ (ΜΙΧΟΛ) (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΜΕΤΕΒΕΗΛ (ΕΔΩΜΙΤΙΣΣΑ)

ΜΙΧΟΛ (ΜΕΡΟΒ) (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΜΟΛΛΑΘ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ)

ΜΟΩΧΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΙΡ)

ΜΩΧΑ (ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΜΩΧΑ (ΜΑΑΧΑ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

Ν

ΝΑΑΜΑ (ΝΟΟΜΜΑ, ΝΑΑΝΑΝ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ, ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ)

ΝΟΕΜΑ (ΑΠΟΓΟΝΗ ΤΟΥ ΚΑΪΝ)

ΝΟΥΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΑΛΠΑΑΔ)

ΝΩΕΜΙΝ (ΠΕΘΕΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΘ)

Ξ

 

Ο

ΟΛΙΒΕΜΑ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΗΣΑΥ)

ΟΡΦΑ (ΝΥΦΗ ΤΗΣ ΝΩΕΜΙΝ)

Π

 

Ρ

ΡΑΑΒ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΣΑΛΜΩΝ)

ΡΑΧΗΛ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΡΑΧΗΛ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ- 2ος βίος)

ΡΕΒΕΚΚΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ)

ΡΕΒΕΚΚΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ- 2ος βίος)

ΡΕΗΜΑ (ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΡΕΣΦΑ (ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΡΟΥΘ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΒΟΟΖ)

ΡΟΥΘ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΒΟΟΖ- 2ος βίος)

Σ

ΣΑΛΩΜΕΙΘ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΔΑΝ)

ΣΑΡΙΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΤ ΚΑΙ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ Α')

ΣΑΡΟΥΪΑ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ)

ΣΑΡΑ (ΣΟΡΕ) (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΑΡΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΣΑΡΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ- 2ος βίος)

ΣΑΥΑ (ΣΟΥΑ) (ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΣΕΛΛΑ (ΑΠΟΓΟΝΗ ΤΟΥ ΚΑΪΝ)

ΣΕΠΦΩΡΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΣΕΠΦΩΡΑ (ΜΑΙΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ)

ΣΟΡΕ (ΣΑΡΑ) (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΟΥΛΑΜΙΤΙΔΑ (Η ΝΥΜΦΗ ΣΤΟ ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ)

ΣΩΛΑ (ΑΠΟΓΟΝΗ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΩΜΑΝΙΤΙΔΑ (Η ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ Σ' ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΑΙΟΥ)

Τ

ΤΑΒΛΗΘ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

Υ

 

Φ

ΦΕΓΓΙΘ (ΑΓΓΙΘ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΦΕΝΝΑΝΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΚΑΝΑ)

ΦΟΥΑ (ΜΑΙΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ)

Χ

ΧΑΣΒΙ (ΜΑΔΙΑΝΙΤΙΣΣΑ)

ΧΕΤΤΟΥΡΑ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

Ψ

 

Ω

ΩΣΙΝ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΣΑΑΡΙΝ)

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

 

 

ΠΗΓΕΣ

Αγία Γραφή - Εγκυκλοπαίδειες