ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΧΟΡΡΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ

 

Ο ΣΗΕΙΡ

 

ΣΗΕΙΡ: Ο Σηείρ ήταν ο γενάρχης των Χορραίων, που κατοίκησαν στην Εδώμ. Έδωσε το όνομά του στην περιοχή και στα βουνά της Ιδουμαίας (Γένεση 36,13. Παραλειπομένων Α' 1,37).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ

 

ΛΩΤΑΝ: Ο Λωτάν ήταν γιος του Σηείρ και φύλαρχος των Χορραίων (Γένεση 36,20. Παραλειπομένων Α' 1,38). Οι απόγονοι του Λωτάν ήταν ο Χορρί, ο Αϊμάν και η Θαμνά (Γένεση 36,22. Παραλειπομένων Α' 1,39).

 

ΣΩΒΑΛ: Ο Σωβάλ ήταν γιος του Σηείρ και φύλαρχος των Χορραίων (Γένεση 36,20. Παραλειπομένων Α' 1,38). Οι απόγονοι του Σωβάλ ήταν ο Γωβάλ (Γωλάμ), ο Μαναχάθ, ο Γαιβήλ, ο Σωφάρ (Σωβ) και Ωμάρ (Ωνάν) (Γένεση 36,23. Παραλειπομένων Α' 1,40).

 

ΣΕΒΕΓΩΝ (ΣΙΒΕΓΩΝ): Ο Σεβεγών ήταν γιος του Σηείρ και φύλαρχος των Χορραίων (Γένεση 36,20. Παραλειπομένων Α' 1,38). Οι απόγονοι του Σεβεγών ήταν ο Αϊέ (Αϊά) και ο Ανά (Γένεση 36,24. Παραλειπομένων Α' 1,40). Σε άλλο σημείο στην Αγία Γραφή, αναφέρεται ως Ευαίος στην καταγωγή (Γένεση 36,2).

 

ΑΝΑ: Ο Ανά ήταν γιος του Σηείρ και φύλαρχος των Χορραίων (Γένεση 36,20. Παραλειπομένων Α' 1,38). Σε άλλο σημείο στην Αγία Γραφή, αναφέρεται ως Ευαίος στην καταγωγή (Γένεση 36,2). Οι απόγονοι του Ανά ήταν ο Δησών (Δαισών) και η Ολιβεμά, την οποία παντρεύτηκε ο Ησαύ (Γένεση 36,25. Παραλειπομένων Α' 1,41).

 

ΔΗΣΩΝ: Ο Δησών ήταν γιος του Σηείρ και φύλαρχος των Χορραίων (Γένεση 36,20. Παραλειπομένων Α' 1,38). Οι απόγονοι του Δησών ήταν ο Αμαδά ή Εμερών, ο Ασβάν ή Εσεβάν, ο Ιθράν ή Ιεθράν και ο Χαρράν (Γένεση 36,26. Παραλειπομένων Α' 1,41).

 

ΑΣΑΡ Ή ΩΣΑΡ (ΕΣΕΡ):  Ο Ασάρ ή Ωσάρ ήταν γιος του Σηείρ και φύλαρχος των Χορραίων (Γένεση 36,20. Παραλειπομένων Α' 1,38). Οι απόγονοι του Ασάρ ήταν ο Βαλαάμ, ο Ζουκάμ και ο Ιουκάμ (Γένεση 36,27. Παραλειπομένων Α' 1,42).

 

ΡΙΣΩΝ Ή ΛΙΣΑΝ Ή ΔΑΙΣΑΝ (ΔΙΣΑΝ):   Ο Ρισών ή Λισάν ή Δαισάν ήταν γιος του Σηείρ και φύλαρχος των Χορραίων (Γένεση 36,20. Παραλειπομένων Α' 1,38). Οι απόγονοι του Ρισών ήταν ο Ως και ο Αράν (Γένεση 36,28. Παραλειπομένων Α' 1,42).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΩΤΑΝ

 

ΧΟΡΡΙ: Ο Χορρί ήταν γιος του Λωτάν, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,22. Παραλειπομένων Α' 1,39).

 

ΑΪΜΑΝ (ΑΪΜΑΜ): Ο Αϊμάν ήταν γιος του Λωτάν, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,22. Παραλειπομένων Α' 1,39).

 

ΘΑΜΝΑ (ΤΙΜΝΑ): Η Θαμνά ήταν κόρη του Λωτάν, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,22. Παραλειπομένων Α' 1,39) και παλλακίδα του Ελιφάς, γιου του Ησαύ. Ο Ελιφάς με την Θαμνά απέκτησε τον Αμαλήκ, από τον οποίο κατάγονται οι Αμαληκίτες (Γένεση 36,11-12).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΩΒΑΛ

 

ΓΩΒΑΛ Ή ΓΩΛΑΜ (ΑΛΒΑΝ):  Ο Γωβάλ ή Γωλάμ ήταν γιος του Σωβάλ, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,23. Παραλειπομένων Α' 1,40).

 

ΜΑΝΑΧΑΘ: Ο Μαναχάθ ήταν γιος του Σωβάλ, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,23. Παραλειπομένων Α' 1,40).

 

ΓΑΙΒΗΛ (ΑΪΒΑΛ): Ο Γαιβήλ ήταν γιος του Σωβάλ, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,23. Παραλειπομένων Α' 1,40).

 

ΣΩΦΑΡ Ή ΣΩΒ (ΣΕΦΩ):  Ο Σωφάρ ή Σωβ ήταν γιος του Σωβάλ, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,23. Παραλειπομένων Α' 1,40).

 

ΩΜΑΡ Ή ΩΝΑΝ (ΩΝΑΜ):  Ο Ωμάρ ή Ωνάν ήταν γιος του Σωβάλ, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,23. Παραλειπομένων Α' 1,40).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΕΒΕΓΩΝ

 

ΑΪΕ Ή ΑΪΑ: Ο Αϊέ ή Αϊά ήταν γιος του Σεβεγών, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,24. Παραλειπομένων Α' 1,40).

 

ΑΝΑ: Ο Ανά ήταν γιος του Σεβεγών, γιου του Σηείρ. Ο Ανά είναι εκείνος που βρήκε τον Ιαμείν στην έρημο, όταν έβοσκε τα ζώα του Σεβεγών του πατέρα του (Γένεση 36,24. Παραλειπομένων Α' 1,40).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑ

 

ΔΗΣΩΝ ή ΔΑΙΣΩΝ:  Ο Δησών ή Δαισών ήταν γιος του Ανά (Γένεση 36,25. Παραλειπομένων Α' 1,41).

 

ΟΛΙΒΕΜΑ (ΟΛΙΒΑΜΑ): Η Ολιβεμά ήταν γυναίκα του Ησαύ. Ήταν κόρη του Ανά και εγγονή του Σεβεγών (Σιβεγών) του Χορραίου. Ήταν Χορραία (Ευαία) στην καταγωγή κάτι που δυσαρέστησε τον Ισαάκ και τη Ρεβέκκα (Γένεση 36,2. 36,25). Με τον Ησαύ απέκτησε τον Ιεούς, τον Ιεγλόμ και τον Κορέ (Γένεση 36,5. 36,14. Παραλειπομένων Α' 1,35).

 

 

 

 ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΣΩΝ

 

ΑΜΑΔΑ Ή ΕΜΕΡΩΝ (ΧΕΜΔΑΝ):  Ο Αμαδά ή Εμερών ήταν γιος του Δησών, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,26. Παραλειπομένων Α' 1,41).

 

ΑΣΒΑΝ Ή ΕΣΕΒΑΝ (ΕΣΒΑΝ):  Ο Ασβάν ή Εσεβάν ήταν γιος του Δησών, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,26. Παραλειπομένων Α' 1,41).

 

ΙΘΡΑΝ Ή ΙΕΘΡΑΝ (ΧΕΜΔΑΝ):  Ο Ιθράν ή Ιεθράν ήταν γιος του Δησών, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,26. Παραλειπομένων Α' 1,41).

 

ΧΑΡΡΑΝ (ΧΕΡΑΝ): Ο Χαρράν ήταν γιος του Δησών, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,26. Παραλειπομένων Α' 1,41).

 

 

 

 ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΣΑΡ (ΩΣΑΡ)

 

ΒΑΛΑΑΜ (ΒΙΛΑΝ): Ο Βαλαάμ ήταν γιος του Ασάρ (Ωσαρ), γιου του Σηείρ (Γένεση 36,27. Παραλειπομένων Α' 1,42).

 

ΖΟΥΚΑΜ (ΖΑΑΒΑΝ): Ο Ζουκάμ ήταν γιος του Ασάρ (Ωσαρ), γιου του Σηείρ (Γένεση 36,27. Παραλειπομένων Α' 1,42).

 

ΙΟΥΚΑΜ (ΑΚΑΝ): Ο Ιουκάμ ήταν γιος του Ασάρ (Ωσαρ), γιου του Σηείρ (Γένεση 36,27. Παραλειπομένων Α' 1,42).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΙΣΩΝ (ΛΙΣΑΝ Ή ΔΑΙΣΑΝ)

 

ΩΣ (ΟΥΤΣ): Ο Ως ήταν γιος του Ρισών (Λισάν ή Δαισάν), γιου του Σηείρ (Γένεση 36,28. Παραλειπομένων Α' 1,42).

 

ΑΡΑΝ: Ο Αράν ήταν γιος του Ρισών (Λισάν ή Δαισάν), γιου του Σηείρ (Γένεση 36,28. Παραλειπομένων Α' 1,42).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

(Γένεση 36,20-30)

 

Οι απόγονοι του Σηείρ

20 Οι πρώτοι κάτοικοι της χώρας του Εδώμ ήταν οι απόγονοι του Σηείρ του Χορραίου. Οι αρχηγοί των Χορραίων ήταν ο Λωτάν, ο Σωβάλ, ο Σεβεγών, ο Ανά, 21 ο Δησών, ο Ασάρ και ο Ρισών, γιοι του Σηείρ. 22 Οι γιοι του Λωτάν ήταν ο Χορρί και ο Αιμάν. Αδερφή του Λωτάν ήταν η Θαμνά. 23 Οι γιοι του Σωβάλ ήταν ο Γωλάμ, ο Μαναχάθ, ο Γαιβήλ, ο Σωφάρ και ο Ωμάρ. 24 Οι γιοι του Σεβεγών ήταν ο Αϊέ και ο Ανά. Ο Ανά είν' εκείνος που βρήκε πηγές στην έρημο, όταν έβοσκε τα γαϊδούρια του Σεβεγών του πατέρα του. 25 Τα παιδιά του Ανά ήταν ο γιος του ο Δησών και η κόρη του η Ολιβεμά. 26 Οι γιοι του Δησών είναι ο Αμαδά, ο Ασβάν, ο Ιθράν και ο Χαρράν. 27 Οι γιοι του Ασάρ είναι ο Βαλαάμ, ο Ζουκάμ και ο Ιουκάμ. 28 Οι γιοι του Ρισών είναι ο Ως και ο Αράν. 29 Οι αρχηγοί των φυλών των Χορραίων στη χώρα Σηείρ είναι ο Λωτάν, ο Σωβάλ, ο Σεβεγών, ο Ανά, 30 ο Δησών, ο Ασάρ και ο Ρισών.