ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ

Ο ΡΟΒΟΑΜ

 

Ο ΡΟΒΟΑΜ
 

Ο Ροβοάμ

Ο Ροβοάμ ήταν γιος και διάδοχος του βασιλιά Σολομώντα (Β' Βασιλειών 14,27. Γ' Βασιλέων 11,44. 12,21. 12,23. 12,24α. 12,24ξ-ο. 14,21. Β' Παραλειπομένων 3,10. 11,3. 11,17) από την Νααμά (Νοομμά, Ναανάν) την Αμμωνίτισσα, η οποία ήταν κόρη του Ανάν, γιου του Ναάς, βασιλιά των Αμμωνιτών (Γ' Βασιλέων 12,24α. 14,21. Β' Παραλειπομένων 12,13) και εγγονός του βασιλιά Δαβίδ.

Ο Ροβοάμ πήρε ως συζύγους την Μολλάθ (Μαχαλάθ), κόρη του Ιεριμούθ (Ιεριμώθ), γιου του Δαβίδ, και την Αβιγαία (Αβιαΐλ), κόρη του Ελιάβ, γιου του Ιεσσαί. Με την Αβιγαία ο Ροβοάμ απέκτησε τον Ιαούς (Ιεούς), τον Σαμαρία (Σεμαρία) και τον Ζαάμ (Ζάαμ) (Β' Παραλειπομένων 11,18-19). Μετά από αυτές ο Ροβοάμ πήρε ως σύζυγο τη Θημάρ (Ταμάρ) ή Μααχά κατά το Β' Παραλειπομένων, μοναχοκόρη του Αβεσσαλώμ, η οποία ήταν πολύ ωραία γυναίκα (Β' Βασιλειών 14,27. Β' Παραλειπομένων 11,20). Με τη Θημάρ (Μααχά) ο Ροβοάμ απέκτησε τον Αβιά, ο οποίος ήταν και ο διάδοχος του θρόνου (Β' Βασιλειών 14,27. Γ' Βασιλέων 14,31. 15,1. Β' Παραλειπομένων 11,20. 11,22-23. 12,16), τον Ιετθί (Αταΐ), τον Ζηζά (Ζιζά) και τον Σαλημώθ (Σελωμείθ). Συνολικά ο Ροβοάμ πήρε 18 γυναίκες και 30 παλλακίδες. Από αυτές απέκτησε 28 γιους και 60 θυγατέρες (Β' Παραλειπομένων 11,21-23).

 

Συνολικά ο Ροβοάμ πήρε 18 γυναίκες και 30 παλλακίδες. Από αυτές απέκτησε 28 γιους κι 60 θυγατέρες. Περισσότερο όμως απ' όλες τις γυναίκες του και τις παλλακίδες του αγάπησε τη Μααχά. Από τους γιους του ο Ροβοάμ ανέδειξε τον Αβιά, γιο της Μααχά, ως αρχηγό μεταξύ των αδερφών του και ως διάδοχό του. Ο Ροβοάμ ανέθεσε στους άλλους γιους του αρμοδιότητες και τους εγκατέστησε σ' όλες τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα και του Βενιαμίν. Τους εξασφάλισε άνετη διαβίωση και βρήκε γι' αυτούς πολλές γυναίκες (Β' Παραλειπομένων 11,21-23).

 

 

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ

 

ΜΟΛΛΑΘ (ΜΑΧΑΛΛΑΘ): Η Μολλάθ (Μαχαλάθ) ήταν κόρη του Ιεριμούθ (Ιεριμώθ), γιου του Δαβίδ. Η Μολλάθ ήταν η πρώτη σύζυγος του βασιλιά Ροβοάμ, γιου του Σολομώντα ' Παραλειπομένων 11,18).

 

ΑΒΙΓΑΙΑ (ΑΒΙΑΪΛ): Η Αβιγαία (Αβιαΐλ) ήταν κόρη, κόρη του Ελιάβ, γιου του Ιεσσαί. Η Αβιγαία ήταν η δεύτερη σύζυγος του βασιλιά Ροβοάμ, γιου του Σολομώντα. Με την Αβιγαία ο Ροβοάμ απέκτησε τον Ιαούς (Ιεούς), τον Σαμαρία (Σεμαρία) και τον Ζαάμ (Ζάαμ) (Β' Παραλειπομένων 11,18-19).

 

ΘΗΜΑΡ (ΤΑΜΑΡ): Η Θημάρ (Ταμάρ) ήταν κόρη του Αβεσσαλώμ και εγγονή του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 14,27). Ήταν πολύ ωραία γυναίκα και παντρεύτηκε τον Ροβοάμ, γιο του Σολομώντα, με τον οποίο απέκτησε τον Αβιά (Β' Βασιλειών 14,27).

Όμως δεν αληθεύει ότι η Θημάρ απέκτησε τον Αβιά, γιατί σε άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται πως ο Ροβοάμ απέκτησε τον Αβιά με τη Μααχά, η οποία όμως δεν ήταν κόρη του Αβεσσαλώμ, αλλά του Ουριήλ από τη Γαβαών (Γ' Βασιλέων 15,2. Β' Παραλειπομένων 11,20. 13,2).

 

ΜΑΑΧΑ: Η Μααχά ήταν κόρη του Ουριήλ από τη Γαβαών (Β' Παραλειπομένων 13,2) και όχι του Αβεσσαλώμ, όπως λέγεται σε άλλα σημεία (Γ' Βασιλέων 15,2. Β' Παραλειπομένων 11,20. 11,22). Ήταν πολύ ωραία γυναίκα και παντρεύτηκε τον Ροβοάμ, γιο του Σολομώντα, με τον οποίο απέκτησε τον Αβιά, ο οποίος ήταν και ο διάδοχος του θρόνου (Γ' Βασιλέων 14,31. 15,1. Β' Παραλειπομένων 11,20. 11,22-23. 12,16. 13,1-2), τον Ιετθί (Αταΐ), τον Ζηζά (Ζιζά) και τον Σαλημώθ (Σελωμείθ) (Β' Παραλειπομένων 11,21-23). Απ' όλες τις γυναίκες και τις παλλακίδες που είχε πάρει ο Ροβοάμ περισσότερο αγάπησε τη Μααχά (Β' Παραλειπομένων 11,21).

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ

 

ΙΑΟΥΣ (ΙΕΟΥΣ): Ο Ιαούς (Ιεούς) ήταν ο πρώτος γιος του Ροβοάμ και της Αβιγαίας, κόρης του Ελιάβ, γιου του Ιεσσαί (Β' Παραλειπομένων 11,18-19).

 

ΣΑΜΑΡΙΑ (ΣΕΜΑΡΙΑ): Ο Σαμαρία (Σεμαρία) ήταν ο δεύτερος γιος του Ροβοάμ και της Αβιγαίας, κόρης του Ελιάβ, γιου του Ιεσσαί (Β' Παραλειπομένων 11,18-19).

 

ΖΑΑΜ: Ο Ζαάμ (Ζάαμ) ήταν ο τρίτος γιος του Ροβοάμ και της Αβιγαίας, κόρης του Ελιάβ, γιου του Ιεσσαί (Β' Παραλειπομένων 11,18-19).

 

 

ABIA: Ο Αβιά ήταν ο πρώτος γιος του Ροβοάμ και της Θημάρ (Μααχά), κόρης του Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 14,27. Β' Παραλειπομένων 11,20).

 

 

ΙΕΤΘΙ (ΑΤΑΪ): Ο Ιετθί (Αταΐ) ήταν ο δεύτερος γιος του Ροβοάμ και της Θημάρ (Μααχά), κόρης του Αβεσσαλώμ (Β' Παραλειπομένων 11,20).

 

ΖΗΖΑ (ΖΙΖΑ): Ο Ζηζά (Ζιζά) ήταν ο τρίτος γιος του Ροβοάμ και της Θημάρ (Μααχά), κόρης του Αβεσσαλώμ (Β' Παραλειπομένων 11,20).

 

ΣΑΛΗΜΩΘ (ΣΕΛΩΜΕΙΘ): Ο Σαλημώθ (Σελωμείθ) ήταν ο τέταρτος γιος του Ροβοάμ και της Θημάρ (Μααχά), κόρης του Αβεσσαλώμ (Β' Παραλειπομένων 11,20).

 

 

Από τους γιους του ο Ροβοάμ ανέδειξε τον Αβιά, γιο της Θημάρ (Μααχά), ως αρχηγό μεταξύ των αδερφών του και ως διάδοχό του. Ο Ροβοάμ ανέθεσε στους άλλους γιους του αρμοδιότητες και τους εγκατέστησε σ' όλες τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα και του Βενιαμίν. Τους εξασφάλισε άνετη διαβίωση και βρήκε γι' αυτούς πολλές γυναίκες (Β' Παραλειπομένων 11,21-23).