ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ

 

Ο ΑΑΡΩΝ

 

Ο Ααρών

Υπήρξε ο πρώτος Αρχιερέας του Ισραήλ. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο και ανήκε σε μια από τις 3 οικογένειες της φυλής Λευί, τους Κααθίτες. Ήταν γιος του Αμβράμ και της Ιωχαβέδ (Έξοδος 2,1. 6.20. Αριθμοί 26,59. Α' Παραλειπομένων 5,29. 6,3). Ήταν κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος του αδερφού του Μωυσή (Έξοδος 7,7) και κατά τρία μικρότερος της αδερφής του Μαριάμ. Σύζυγός του ήταν η Ελισάβετ, κόρη του Αμιναδάβ (Έξοδος 6,23. 26,59), με την οποία απέκτησε τέσσερις γιους, τον Ναδάβ, τον Αβιούδ (Αβιού), τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ (Έξοδος 6,23. Αριθμοί 3,2. 26,60. Α' Παραλειπομένων 5,29. 24,1).

 

 

 

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΣΑΒΕΘ): Η  Ελισάβετ (Ελισαβέθ) ήταν σύζυγος του Ααρών (Έξοδος 6,23. 26,59). Ήταν κόρη του Αμιναδάβ και αδερφή του Ναασών, άρχοντες της φυλής του Ιούδα (Αριθμοί 2,3). Η Ελισάβετ απέκτησε με τον Ααρών τέσσερις γιους, τον Ναδάβ, τον Αβιούδ (Αβιού), τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ (Έξοδος 6,23. Αριθμοί 3,2. 26,60. Α' Παραλειπομένων 5,29. 24,1).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ

 

ΝΑΔΑΒ: Ο Ναδάβ ήταν πρωτότοκος γιος του Ααρών και της Ελισάβετ (Έξοδος 6,23. Αριθμοί 3,2. 26,60. Α' Παραλειπομένων 5,29. 24,1). Καταγόταν από τη φυλή Λευΐ. Το όνομά του σημαίνει "γενναιόδωρος".

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ναδάβ

 

 

ΑΒΙΟΥΔ (ΑΒΙΟΥΔ): Ο Αβιούδ (Αβιού) ήταν δευτερότοκος γιος του Ααρών και της Ελισάβετ (Έξοδος 6,23. Αριθμοί 3,2. 26,60. Α' Παραλειπομένων 5,29. 24,1). Καταγόταν από τη φυλή Λευΐ. Στη μετάφραση (ΝΜΒ) αναφέρεται ως Αβιού. Το όνομά του σημαίνει "πατήρ μου είναι Εκείνος".

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αβιούδ

 

 

ΕΛΕΑΖΑΡ: Ο Ελεάζαρ ήταν ο τρίτος γιος του Ααρών από τη σύζυγό του Ελισάβετ (Έξοδος 6,23. Αριθμοί 3,2. 26,60. Ιησούς του Ναυή 24,33. Α' Παραλειπομένων 5,29. 24,1). Το όνομά του σημαίνει "ο Θεός είναι βοηθός". Ο Ελεάζαρ πήρε ως σύζυγο μια από τις κόρες του Φουτιήλ και μαζί της απέκτησε τον Φινεές (Έξοδος 6,25. Κριταί 20,28. Α' Παραλειπομένων 5,30). Καταγόταν από τη φυλή Λευΐ. Μετά το θάνατο του πατέρα του Ααρών έγινε αρχιερέας (Αριθμοί 20,22).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ελεάζαρ

 

 

ΙΘΑΜΑΡ: Ο Ιθάμαρ ήταν ο μικρότερος από τους τέσσερις γιους του Ααρών και της Ελισάβετ (Έξοδος 6,23. Αριθμοί 3,2. 26,60. Α' Παραλειπομένων 5,29. 24,1). Καταγόταν από τη φυλή Λευΐ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιθάμαρ

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΑΖΑΡ

ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΣΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΑ

ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ

 

ΦΙΝΕΕΣ: Ο Φινεές ήταν γιος του Ελεάζαρ και εγγονός του Ααρών (Έξοδος 6,25. Ιησούς του Ναυή 24,33. Α' Παραλειπομένων 5,30). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Φινεές έγινε αρχιερέας του Ισραήλ (Κριτές 20,28). Γιος του Φινεές και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αβισού (Αβισουά) (Α' Παραλειπομένων 5,30).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φινεές

 

 

ΑΒΙΣΟΥ (ΑΒΙΣΟΥΑ): Ο Αβισού (Αβισουά) ήταν γιος του Φινεές και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,30). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αβισού έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αβισού και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Βωκαΐ (Βουκκί) (Α' Παραλειπομένων 5,30-31).

 

ΒΩΚΑΪ (ΒΟΥΚΚΙ): Ο Βωκαΐ (Βουκκί) ήταν γιος του Αβισού (Αβισουά) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,31). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Βωκαΐ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Βωκαΐ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Οζί (Ουζί) (Α' Παραλειπομένων 5,31).

 

ΟΖΙ (ΟΥΖΙ): Ο Οζί (Ουζί) ήταν γιος του Βωκαΐ (Βουκκί) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,31). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Οζί έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Οζί και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Ζαραΐας (Ζεραΐας) (Α' Παραλειπομένων 5,31-32).

 

ΖΑΡΑΪΑΣ (ΖΕΡΑΪΑΣ): Ο Ζαραΐας (Ζεραΐας) ήταν γιος του Οζί (Ουζί) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,32). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Ζαραΐας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Ζαραΐα και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Μαριήλ (Μεραϊώθ) (Α' Παραλειπομένων 5,32).

 

ΜΑΡΙΗΛ (ΜΕΡΑΪΩΘ): Ο Μαριήλ (Μεραϊώθ) ήταν γιος του Ζαραΐα (Ζεραΐα) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,32). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Μαριήλ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Μαριήλ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αμαρίας (Α' Παραλειπομένων 5,32-33).

 

ΑΜΑΡΙΑΣ: Ο Αμαρίας ήταν γιος του Μαριήλ (Μεραϊώθ) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,33). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αμαρίας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αμαρία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιτώβ (Α' Παραλειπομένων 5,33).

 

ΑΧΙΤΩΒ: Ο Αχιτώβ ήταν γιος του Αμαρία και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,33). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αχιτώβ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αχιτώβ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Σαδώκ (Α' Παραλειπομένων 5,33-34).

 

 

ΣΑΔΩΚ: Ο Σαδώκ ήταν γιος του Αχιτώβ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,34). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαδώκ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Σαδώκ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιμάας (Α' Παραλειπομένων 5,34).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Σαδώκ

 

 

ΑΧΙΜΑΑΣ: Ο Αχιμάας ήταν γιος του Σαδώκ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,34). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αχιμάας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αχιμάας και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αζαρίας (Α' Παραλειπομένων 5,34-35).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αχιμάας

 

 

ΑΖΑΡΙΑΣ: Ο Αζαρίας ήταν γιος του Αχιμάα και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,35). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αζαρίας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αζαρία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Ιωανάν (Ιωχανάν) (Α' Παραλειπομένων 5,35).

 

ΙΩΑΝΑΝ (ΙΩΧΑΝΑΝ): Ο Ιωανάν (Ιωχανάν) ήταν γιος του Αζαρία και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,35). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Ιωανάν έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Ιωανάν και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αζαρίας (Α' Παραλειπομένων 5,35-36).

 

ΑΖΑΡΙΑΣ: Ο Αζαρίας ήταν γιος του Ιωανάν (Ιωχανάν) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,36). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αζαρίας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Ο Αζαρίας ήταν ο πρώτος αρχιερέας στο Ναό, που έχτισε ο Σολομώντας στην Ιερουσαλήμ. Γιος του Αζαρία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αμαρίας (Α' Παραλειπομένων 5,36-37).

 

ΑΜΑΡΙΑΣ: Ο Αμαρίας ήταν γιος του Αζαρία και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,37). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αμαρίας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αμαρία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιτώβ (Α' Παραλειπομένων 5,37).

 

ΑΧΙΤΩΒ: Ο Αχιτώβ ήταν γιος του Αμαρία και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,37). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αχιτώβ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αχιτώβ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Σαδώκ (Α' Παραλειπομένων 5,37-38).

 

ΣΑΔΩΚ: Ο Σαδώκ ήταν γιος του Αχιτώβ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,38). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαδώκ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Σαδώκ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Σαλώμ (Σαλλούμ) (Α' Παραλειπομένων 5,38).

 

ΣΑΛΩΜ (ΣΑΛΛΟΥΜ): Ο Σαλώμ (Σαλλούμ) ήταν γιος του Σαδώκ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,38). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαλώμ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Σαλώμ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Χελκίας (Α' Παραλειπομένων 5,38-39).

 

ΧΕΛΚΙΑΣ: Ο Χελκίας ήταν γιος του Σαλώμ (Σαλλούμ) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,39). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Χελκίας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Χελκία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αζαρίας (Α' Παραλειπομένων 5,39).

 

ΑΖΑΡΙΑΣ: Ο Αζαρίας ήταν γιος του Χελκία και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,39). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αζαρίας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αζαρία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Σαραΐας (Σεραΐας) (Α' Παραλειπομένων 5,39-40).

 

ΣΑΡΑΪΑΣ (ΣΕΡΑΪΑΣ): Ο Σαραΐας (Σεραΐας) ήταν γιος του Αζαρία και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,40). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαραΐας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Σαραΐα και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Ιωσαδάκ (Α' Παραλειπομένων 5,40).

 

ΙΩΣΑΔΑΚ: Ο Ιωσαδάκ ήταν γιος του Σαραΐα (Σεραΐα) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,40). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Ιωσαδάκ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Ο Ιωσαδάκ, όταν η Ιερουσαλήμ και το βασίλειο του Ιούδα έπεσε στα χέρια των Βαβυλωνίων του Ναβουχοδονόσορα, οδηγήθηκε στην εξορία (Α' Παραλειπομένων 5,40-41).

 

 

 

ΟΙ 24 ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΑΖΑΡ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΘΑΜΑΡ

 

ΙΩΑΡΙΜ (ΙΕΩΪΑΡΙΒ): Ο Ιωαρίμ (Ιεωϊαρίμ) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο πρώτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,7).

 

ΙΕΔΙΑ (ΙΕΔΑΪΑ): Ο Ιεδία (Ιεδαΐας) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δεύτερος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,7).

 

ΧΑΡΙΒ (ΧΑΡΗΜ): Ο Χαρίβ (Χαρήμ) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο τρίτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,8).

 

ΣΕΩΡΙΜ: Ο Σεωρίμ ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο τέταρτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,8).

 

ΜΕΛΧΙΑ (ΜΑΛΚΙΑΣ): Ο Μελχία (Μαλκίας) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο πέμπτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,9).

 

ΜΕΪΑΜΙΝ: Ο Μεϊαμίν ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο έκτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,9).

 

ΚΩΣ: Ο Κως ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο έβδομος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,10).

 

ΑΒΙΑ: Ο Αβία (Αβιά) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο όγδοος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,10).

 

ΙΗΣΟΥΣ: Ο Ιησούς ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο ένατος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,11).

 

ΣΕΧΕΝΙΑ (ΣΕΧΑΝΙΑ): Ο Σεχενία (Σεχανίας) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,11).

 

ΕΛΙΑΒΙ (ΕΛΙΑΣΕΙΒ): Ο Ελιαβί (Ελιασείβ) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο ενδέκατος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,12).

 

ΙΑΚΙΜ: Ο Ιακίμ ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δωδέκατος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,12).

 

ΟΠΦΑ (ΟΦΦΑ): Ο Οπφά (Οφφά) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος τρίτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,13).

 

ΙΕΣΒΑΑΛ (ΙΕΣΕΒΑΒ): Ο Ιεσβαάλ (Ιεσεβάβ) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος τέταρτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,13).

 

ΒΕΛΓΑ (ΒΙΛΓΑ): Ο Βελγά (Βιλγά) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος πέμπτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,14).

 

ΕΜΜΗΡ (ΙΜΜΕΡ): Ο Εμμήρ (Ιμμέρ) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος έκτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,14).

 

ΧΗΖΙΝ (ΕΖΕΙΡ): Ο Χηζίν (Εζείρ) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος έβδομος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,15).

 

ΑΦΕΣΗ (ΑΦΙΣΗ): Ο Αφεσή (Αφισή) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος όγδοος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,15).

 

ΦΕΤΑΪΑ (ΠΕΘΑΪΑ): Ο Φεταΐα (Πεθαΐα) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος ένατος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,16).

 

ΕΖΕΚΗΛ: Ο Εζεκήλ ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο εικοστός που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,16).

 

ΑΧΙΜ (ΙΑΧΙΝ): Ο Αχίμ (Ιαχίν) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο εικοστός πρώτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,17).

 

ΓΑΜΟΥΛ: Ο Γαμούλ ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο εικοστός δεύτερος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,17).

 

ΑΔΑΛΛΑΪ (ΔΕΛΑΪΑ): Ο Αδαλλαΐ (Δελαΐα) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο εικοστός τρίτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,18).

 

ΜΑΑΣΑΪ (ΜΑΑΖΙΑ): Ο Μαασαΐ (Μααζία) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο εικοστός τέταρτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,18).