ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ

 

Ο ΜΑΝΑΣΣΗΣ

 

Ο Μανασσής ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Ιωσήφ από την Αιγύπτια γυναίκα του την Ασεννέθ (Ασενάθ), κόρη του ιερέα της Ηλιούπολης Πετεφρή (Γένεση 41,51. 46,20. Αριθμοί 26,32. 27,1. 36,1. Ιησούς του Ναυή 17,1). Γεννήθηκε στην Αίγυπτο κατά τα επτά χρόνια της αφθονίας (Γένεση 46,20).

Το όνομά του προέρχεται από το νασά, που στα εβραϊκά σημαίνει λησμονώ. Ο Ιωσήφ έδωσε αυτό το όνομα στο γιο του επειδή τον έκανε να ξεχάσει τις ταλαιπωρίες του και την στέρηση του πατέρα του (Γένεση 41,51). Αδερφός του Μανασσή ήταν ο Εφραίμ. Γιοι του ήταν ο Μαχίρ, τον οποίο απέκτησε από Σύρια παλλακίδα και ο Ασεριήλ (Ασριήλ) (Αριθμοί 26,33-36. 36,1. Α' Παραλειπομένων 7,14). Από τον Μανασσή προήρθε και η ομώνυμη φυλή του Ισραήλ και οι απόγονοι του ονομάστηκαν Μανασσίτες.

Οι απόγονοι του Μανασσή κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Μανασσή, η οποία απαριθμούσε 32.200 άντρες (Αριθμοί 1,33). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 52.700 άντρες (Αριθμοί 26,38).

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ

 

Οι απόγονοι του Μανασσή κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Μανασσή, η οποία απαριθμούσε 32.200 άντρες (Αριθμοί 1,33). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 52.700 άντρες (Αριθμοί 26,38).

 

ΜΑΧΙΡ: Ο Μαχίρ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Μανασσή, τον οποίο απέκτησε από Σύρια παλλακίδα, και εγγονός του Ιωσήφ (Αριθμοί 26,33. 27,1. 36,1. Ιησούς του Ναυή 17,1. Α' Παραλειπομένων 7,14).

 

Γιοι του Μαχίρ ήταν ο Γαλαάδ και ο Σαλπαάδ (Σελοφεγάδ) (Αριθμοί 26,33. 27,1. 36,1. Α' Παραλειπομένων 2,21. 7,14-15). Η κόρη του Αβιά παντρεύτηκε τον Εσρώμ (Α' Παραλειπομένων 2,24), γιο του Φαρές, και απέκτησε τον Σερούχ (Σεγούβ) (Α' Παραλειπομένων 2,21). Ο Μαχίρ είχε άλλη μια κόρη τη Μαλεχέθ (Αμμολεχέθ), η οποία αναφέρεται ως αδελφή του Γαλαάδ (Α' Παραλειπομένων 7,17-18).

Ο Μαχίρ πήρε ως γυναίκα την Μοωχά (Μααχά), αδερφή του Αμφίν (Ουπίμ) και του Μαμφίν (Σουφίμ), και έκανε τον Φαρές και τον Σόρος (Σαρές) (Α' Παραλειπομένων 7,15-16).

 

Από τον Μαχίρ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Μαχιρί (Αριθμοί 26,33). Όταν οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στη Χαναάν, οι απόγονοι του Μαχίρ κατέλαβαν τη Γαλαάδ και εξόντωσαν τους Αμορραίους που κατοικούσαν εκεί. Ο Μωυσής έδωσε τη Γαλαάδ, στους απογόνους του Μαχίρ, οι οποίοι και εγκαταστάθηκαν εκεί (Αριθμοί 32,39-40. Δευτερονόμιο 3,15). Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε και επίσημα στους απογόνους του Μαχίρ τη μισή Γαλαάδ, καθώς και τις πόλεις Ασταρώθ και Εδραΐν, που άλλοτε αποτελούσαν την έδρα του Ωγ, βασιλιά της Βασάν (Ιησούς του Ναυή 13,29-32). Μετά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Χαναάν, οι Γεδσουρίτες και οι Αραμαίοι κατέλαβαν στη Γαλαάδ, την πόλη Κανάθ (Κενάθ) και 60 πόλεις γύρω από αυτή, οι οποίες ανήκαν στους γιους του Μαχίρ (Α' Παραλειπομένων 2,23-24).

 

Στον ύμνο της Δεββώρας και του Βαράκ αναφέρεται, ότι στον πόλεμο κατά του Σισάρα, του Χαναναίου αρχιστράτηγου του βασιλιά Ιαβίν της Ασώρ, εκτός από τις φυλές Ζαβουλών και Νεφθαλί, ακολούθησαν κι άλλοι το Βαράκ, όπως οι Ισραηλίτες από τις φυλές Εφραίμ και Βενιαμίν, καθώς επίσης και η πατριά του Μαχίρ από τη φυλή Μανασσή, οι οποίοι χρησίμευσαν για την ανακάλυψη των εχθρών. Οι υπόλοιπες φυλές δεν έλαβαν μέρος για διάφορους λόγους (Κριτές 5,13-18).

 

ΑΣΕΡΙΗΛ Ή ΕΣΡΙΗΛ Ή ΙΕΖΙΗΛ (ΑΣΡΙΗΛ):   Ο Ασεριήλ ή Εσριήλ (Ασριήλ, Ιεζιήλ) ήταν ο δεύτερος γιος του Μανασσή, τον οποίο απέκτησε από Σύρια παλλακίδα, και εγγονός του Ιωσήφ (Αριθμοί 26,35. Α' Παραλειπομένων 7,14). Από τον Ασεριήλ ή Εσριήλ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Εσριηλί (Αριθμοί 26,35).

Όταν οι Ισραηλίτες μπήκαν στη Χαναάν, η περιοχή της φυλής Μανασσή μοιράστηκε ανάμεσα στον Γαλαάδ, ο οποίος πήρε την ομώνυμη περιοχή της Γαλαάδ και τη Βασάν (Βασανίτιδα), και στους γιους και απογόνους του Ιέζερ (Αχιέζερ), Κελέζ (Χέλεγ), Ιεζιήλ (Ασριήλ), Συχέμ, Συμαρίμ (Σεμιδά) και Οφέρ (Χέφερ) (Ιησούς του Ναυή 17,2).

 

 

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ

 

ΜΟΩΧΑ (ΜΑΑΧΑ): Η Μοωχά (Μααχά) ήταν σύζυγος του Μαχίρ και αδερφή του Αμφίν (Ουπίμ) και του Μαμφίν (Σουφίμ). Με τον Μαχίρ απέκτησε τον Φαρές και τον Σόρος (Σαρές) (Α' Παραλειπομένων 7,15-16).

 

ΜΑΛΕΧΕΘ (ΑΜΜΟΛΕΧΕΘ): Η Μαλεχέθ (Αμμολεχέθ) ήταν κόρη του Μαχίρ και αδερφή του Γαλαάδ. Γιοι της Μαλεχέθ ήταν ο Ισαδέκ (Ιεσούδ), ο Αβιέζερ και ο Μαελά (Μαχελά) (Α' Παραλειπομένων 7,17-18).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΜΑΧΙΡ

 

ΓΑΛΑΑΔ: Ο Γαλαάδ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Μαχίρ και απόγονος του Μανασσή. Ο Γαλαάδ θεωρείται ο γενάρχης της Γαλαάδ (Αριθμοί 26,33. 27,1. 36,1. Ιησούς του Ναυή 17,1. Α' Παραλειπομένων 2,21. 7,14). Από τον Γαλαάδ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Γαλααδί (Αριθμοί 26,33). Γιοι του Γαλαάδ ήταν ο Αχιέζερ (Ιέζερ, Αβιέζερ), ο Χέλεγ (Κελέζ, Χέλεκ) (Αριθμοί 26,34. Ιησούς του Ναυή 17,2) και ο Οφέρ (Εφέρ ή Χέφερ) (Αριθμοί 27,1. Ιησούς του Ναυή 17,2). Γιος του Γαλαάδ ήταν και ο Κριτής Ιεφθάε, τον οποίο τον απέκτησε με γυναίκα πόρνη (Κριτές 11,1).

 

Όταν οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στη Χαναάν, ο Γαλαάδ και οι απόγονοι του Μαχίρ κατέλαβαν την περιοχή της Γαλαάδ και εξόντωσαν τους Αμορραίους που κατοικούσαν εκεί. Ο Μωυσής έδωσε τη Γαλαάδ, στους απογόνους του Μαχίρ, οι οποίοι και εγκαταστάθηκαν εκεί (Αριθμοί 32,39-40). Σε άλλο σημείο η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι ο Γαλαάδ, επειδή ήταν πολεμιστής πήρε τη Γαλαάδ και τη Βασάν (Βασανίτιδα) (Ιησούς του Ναυή 17,1).

 

Οι απόγονοι του Γαλαάδ, προσήλθαν μια μέρα μπροστά στο Μωυσή και στον αρχιερέα Ελεάζαρ και στους αρχηγούς των ισραηλιτικών φυλών και είπαν, ότι ο Κύριος έδωσε εντολή να δοθεί η κληρονομιά του Σαλπαάδ, του συγγενή τους, στις κόρες του. Αλλά αν αυτές πάρουν άντρα από άλλη φυλή, τότε το μερίδιό τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά της φυλής των προγόνων τους και θα προστεθεί στην φυλή που θα ανήκουν πλέον, με αποτέλεσμα το μερίδιο της φυλής τους, που τους κληρώθηκε να ελαττωθεί και με το επόμενο Ιωβηλαίο έτος, να προστεθεί οριστικά στην ιδιοκτησία της φυλής στην οποία αυτές θα ανήκουν.

Ο Μωυσής, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, είπε στους Ισραηλίτες, ότι οι κόρες του Σαλπαάδ μπορούσαν να παντρευτούν όποιον θέλουν, αρκεί να πάρουν άντρα από οικογένεια της δικής τους φυλής, έτσι ώστε να μην περιφέρεται η κληρονομιά από τη μια φυλή στην άλλη.

Οι κόρες λοιπόν του Σαλπαάδ, συμμορφώθηκαν με την εντολή που έδωσε ο Κύριος στο Μωυσή και πήραν ως συζύγους τους γιους των θείων τους. Έτσι η ιδιοκτησία τους παρέμεινε στη φυλή του πατέρα τους  (Αριθμοί 36,1-13).

 

Γιος του Γαλαάδ ήταν και ο Κριτής Ιεφθάε, τον οποίο τον απέκτησε με γυναίκα πόρνη (Κριτές 11,1). Η νόμιμη γυναίκα του Γαλαάδ είχε γεννήσει γιους, οι οποίοι όταν μεγάλωσαν, έδιωξαν τον Ιεφθάε και τον απέκλεισαν από την περιουσία του πατέρα τους, επειδή ήταν γιος άλλης γυναίκας. Τότε ο Ιεφθάε έφυγε μακριά απ' τους αδερφούς του κι εγκαταστάθηκε στη χώρα Τωβ, μια περιοχή που βρισκόταν στα βόρεια της Γαλαάδ, πριν κληθεί στο αξίωμα του Κριτή (Κριτές 11,2-3).

 

ΣΑΛΠΑΑΔ (ΣΕΛΟΦΕΓΑΔ): Ο Σαλπαάδ (Σελοφεγάδ) ήταν ο δεύτερος γιος του Μαχίρ και απόγονος του Μανασσή. Ο Σαλπαάδ είχε μόνο κόρες (Αριθμοί 36,1-2. Α' Παραλειπομένων 7,15). Πιθανόν να ταυτίζεται με τον Σαλπαάδ, γιο του Οφέρ.

 

ΦΑΡΕΣ: Ο Φαρές ήταν ο τρίτος γιος του Μαχίρ από την Μοωχά, και απόγονος του Μανασσή (Α' Παραλειπομένων 7,16).

 

ΣΟΡΟΣ (ΣΑΡΕΣ): Ο Σόρος (Σαρές) ήταν ο τέταρτος γιος του Μαχίρ από την Μοωχά, και απόγονος του Μανασσή. Γιοι του Σόρος ήταν ο Ουλάμ και ο Ροκόμ (Ρακέμ) (Α' Παραλειπομένων 7,16).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΑΔ

 

ΑΧΙΕΖΕΡ ή ΙΕΖΕΡ (ΑΒΙΕΖΕΡ): Ο Αχιέζερ (Ιέζερ, Αβιέζερ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Γαλαάδ και απόγονος του Μανασσή. Από τον Αχιέζερ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Αχιεζερί (Αριθμοί 26,34. Ιησούς του Ναυή 17,2).

Όταν οι Ισραηλίτες μπήκαν στη Χαναάν, η περιοχή της φυλής Μανασσή μοιράστηκε ανάμεσα στον Γαλαάδ, ο οποίος πήρε την ομώνυμη περιοχή της Γαλαάδ και τη Βασάν (Βασανίτιδα), και στους γιους και απογόνους του Ιέζερ (Αχιέζερ), Κελέζ (Χέλεγ), Ιεζιήλ (Ασριήλ), Συχέμ, Συμαρίμ (Σεμιδά) και Οφέρ (Χέφερ) (Ιησούς του Ναυή 17,2).

 

ΧΕΛΕΓ ή ΚΕΛΕΖ (ΧΕΛΕΚ): Ο Χέλεγ (Κελέζ, Χέλεκ) ήταν ο δεύτερος γιος του Γαλαάδ και απόγονος του Μανασσή. Από τον Χέλεγ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Χελεγί (Αριθμοί 26,34. Ιησούς του Ναυή 17,2).

Όταν οι Ισραηλίτες μπήκαν στη Χαναάν, η περιοχή της φυλής Μανασσή μοιράστηκε ανάμεσα στον Γαλαάδ, ο οποίος πήρε την ομώνυμη περιοχή της Γαλαάδ και τη Βασάν (Βασανίτιδα), και στους γιους και απογόνους του Ιέζερ (Αχιέζερ), Κελέζ (Χέλεγ), Ιεζιήλ (Ασριήλ), Συχέμ, Συμαρίμ (Σεμιδά) και Οφέρ (Χέφερ) (Ιησούς του Ναυή 17,2).

 

ΟΦΕΡ (ΕΦΕΡ): Ο Οφέρ (Εφέρ ή Χέφερ) ήταν γιος του Γαλαάδ (Αριθμοί 27,1. Ιησούς του Ναυή 17,2) και απόγονος του Μανασσή (Αριθμοί 26,36) κι ένας από τους ισχυρούς και ονομαστούς αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών της φυλής Μανασσή, ανατολικά του Ιορδάνη (Α' Παραλειπομένων 5,24). Γιος του Οφέρ ήταν ο Σαλπαάδ (Σελαφγάδ) (Αριθμοί 26,37. 27,1). Από τον Οφέρ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Οφερί (Αριθμοί 26,36-37).

Όταν οι Ισραηλίτες μπήκαν στη Χαναάν, η περιοχή της φυλής Μανασσή μοιράστηκε ανάμεσα στον Γαλαάδ, ο οποίος πήρε την ομώνυμη περιοχή της Γαλαάδ και τη Βασάν (Βασανίτιδα), και στους γιους και απογόνους του Ιέζερ (Αχιέζερ), Κελέζ (Χέλεγ), Ιεζιήλ (Ασριήλ), Συχέμ, Συμαρίμ (Σεμιδά) και Οφέρ (Χέφερ) (Ιησούς του Ναυή 17,2).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΧΙΡ

 

ΟΥΛΑΜ: Ο Ουλάμ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σόρος (Σαρές) και απόγονος του Μανασσή. Γιος του Ουλάμ ήταν ο Βαδάν (Βεδάν) (Α' Παραλειπομένων 7,16-17).

 

ΡΟΚΟΜ (ΡΑΚΕΜ): Ο Ροκόμ (Ρακέμ) ήταν ο δεύτερος γιος του Σόρος (Σαρές) και απόγονος του Μανασσή (Α' Παραλειπομένων 7,16).

 

ΒΑΔΑΝ (ΒΕΔΑΝ): Ο Βαδάν (Βεδάν) ήταν γιος του Ουλάμ και απόγονος του Μανασσή (Α' Παραλειπομένων 7,17).

 

ΙΣΑΔΕΚ (ΙΕΣΟΥΔ): Ο Ισαδέκ (Ιεσούδ) ήταν ο πρωτότοκος γιος της Μαλεχέθ (Αμμολεχέθ) και απόγονος του Μανασσή (Α' Παραλειπομένων 7,18).

 

ΑΒΙΕΖΕΡ: Ο Αβιέζερ ήταν ο δεύτερος γιος της Μαλεχέθ (Αμμολεχέθ) και απόγονος του Μανασσή (Α' Παραλειπομένων 7,18).

 

ΜΑΕΛΑ (ΜΑΧΕΛΑ): Ο Μαελά (Μαχελά) ήταν ο τρίτος γιος της Μαλεχέθ (Αμμολεχέθ) και απόγονος του Μανασσή (Α' Παραλειπομένων 7,18).

 

ΣΑΛΠΑΑΔ (ΣΕΛΑΦΓΑΔ): Ο Σαλπαάδ (Σελαφγάδ) ήταν γιος του Οφέρ (Εφέρ ή Χέφερ) και απόγονος του Μανασσή (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,1-2). Ο Σαλπαάδ δεν απέκτησε γιους, αλλά μόνο κόρες, οι οποίες ήταν η Μαλά ή Μααλά (Μαχλά ή Μαλαά), η Νουά (Νωά), η Εγλά (Χογλά), η Μελχά (Μιλχά) και η Θερσά (Τιρσά) (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,11. Ιησούς του Ναυή 17,3). Πιθανόν να ταυτίζεται με τον Σαλπαάδ, γιο του Μαχίρ.

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΡΑ

 

ΣΕΜΙΡΑ Ή ΣΥΜΑΕΡ Ή ΣΥΜΑΡΙΜ (ΣΕΜΙΔΑ):   Ο Σεμιρά ή Συμαέρ (Σεμιδά) ήταν απόγονος του Μανασσή, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιον κατάγονταν (Αριθμοί 26,36. Ιησούς του Ναυή 17,2. Α' Παραλειπομένων 7,19). Γιοι του Σεμιρά ήταν ο Ιααίμ (Αχιάν), ο Συχέμ (Σεχέμ), ο Λαχίμ (Λικχά) και ο Ανιάν (Ανιάμ) (Αριθμοί 26,36. Α' Παραλειπομένων 7,19). Από τον Σεμιρά ή Συμαέρ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Συμαερί (Αριθμοί 26,36).

 

Όταν οι Ισραηλίτες μπήκαν στη Χαναάν, η περιοχή της φυλής Μανασσή μοιράστηκε ανάμεσα στον Γαλαάδ, ο οποίος πήρε την ομώνυμη περιοχή της Γαλαάδ και τη Βασάν (Βασανίτιδα), και στους γιους και απογόνους του Ιέζερ (Αχιέζερ), Κελέζ (Χέλεγ), Ιεζιήλ (Ασριήλ), Συχέμ, Συμαρίμ (Σεμιδά) και Οφέρ (Χέφερ) (Ιησούς του Ναυή 17,2).

 

ΙΑΑΙΜ (ΑΧΙΑΝ): Ο Ιααίμ (Αχιάν) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σεμιρά ή Συμαέρ (Σεμιδά) και απόγονος του Μανασσή (Α' Παραλειπομένων 7,19).

 

ΣΥΧΕΜ (ΣΕΧΕΜ): Ο Συχέμ (Σεχέμ) ήταν ο δεύτερος γιος του Σεμιρά ή Συμαέρ (Σεμιδά) και απόγονος του Μανασσή (Α' Παραλειπομένων 7,19).

 

ΛΑΧΙΜ (ΛΙΚΧΑ): Ο Λαχίμ (Λικχά) ήταν ο τρίτος γιος του Σεμιρά ή Συμαέρ (Σεμιδά) και απόγονος του Μανασσή (Α' Παραλειπομένων 7,19).

 

ΑΝΙΑΝ (ΑΝΙΑΜ): Ο Ανιάν (Ανιάμ) ήταν ο τέταρτος γιος του Σεμιρά ή Συμαέρ (Σεμιδά) και απόγονος του Μανασσή (Α' Παραλειπομένων 7,19).

 

 

 

ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΝΑΣΣΗ

 

ΣΕΪ (ΙΣΕΪ): Ο Σεΐ (Ισεΐ) ήταν απόγονος του Μανασσή κι ένας από τους ισχυρούς και ονομαστούς αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών της φυλής Μανασσή, ανατολικά του Ιορδάνη (Α' Παραλειπομένων 5,24).

 

ΕΛΙΗΛ: Ο Ελιήλ ήταν απόγονος του Μανασσή κι ένας από τους ισχυρούς και ονομαστούς αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών της φυλής Μανασσή, ανατολικά του Ιορδάνη (Α' Παραλειπομένων 5,24).

 

ΙΕΡΜΙΑ (ΙΕΡΕΜΙΑΣ): Ο Ιερμία (Ιερεμίας) ήταν απόγονος του Μανασσή κι ένας από τους ισχυρούς και ονομαστούς αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών της φυλής Μανασσή, ανατολικά του Ιορδάνη (Α' Παραλειπομένων 5,24).

 

ΩΔΟΥΪΑ (ΩΔΑΒΙΑΣ): Ο Ωδουΐα (Ωδαβίας) ήταν απόγονος του Μανασσή κι ένας από τους ισχυρούς και ονομαστούς αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών της φυλής Μανασσή, ανατολικά του Ιορδάνη (Α' Παραλειπομένων 5,24).

 

ΙΕΔΙΗΛ (ΙΑΧΔΙΗΛ): Ο Ιεδιήλ (Ιαχδιήλ) ήταν απόγονος του Μανασσή κι ένας από τους ισχυρούς και ονομαστούς αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών της φυλής Μανασσή, ανατολικά του Ιορδάνη (Α' Παραλειπομένων 5,24).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ

 

ΣΥΧΕΜ: Ο Συχέμ ήταν απόγονος του Μανασσή, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιον κατάγονταν (Αριθμοί 26,35. Ιησούς του Ναυή 17,2). Από τον Συχέμ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Συχεμί (Αριθμοί 26,35).

 

Όταν οι Ισραηλίτες μπήκαν στη Χαναάν, η περιοχή της φυλής Μανασσή μοιράστηκε ανάμεσα στον Γαλαάδ, ο οποίος πήρε την ομώνυμη περιοχή της Γαλαάδ και τη Βασάν (Βασανίτιδα), και στους γιους και απογόνους του Ιέζερ (Αχιέζερ), Κελέζ (Χέλεγ), Ιεζιήλ (Ασριήλ), Συχέμ, Συμαρίμ (Σεμιδά) και Οφέρ (Χέφερ) (Ιησούς του Ναυή 17,2).

 

 

ΙΑΪΡ (ΙΑΕΙΡ): Ο Ιαΐρ (Ιαείρ) ήταν γιος του Σερούχ και απόγονος του Χαλέβ και του Μανασσή. Στον Ιαΐρ ανήκαν 23 πόλεις της χώρας Γαλαάδ (Α' Παραλειπομένων 2,22).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιαΐρ

 

 

ΝΑΒΑΥ (ΝΟΒΑΧ): Ο Ναβαύ (Νοβάχ) ήταν απόγονος του Μανασσή, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιον κατάγονταν. Κατά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Χαναάν, ο Ναβαύ κατέλαβε την Καάθ (Κανάθ) και την ονόμασε Ναβώθ (Νοβάχ) από τ' όνομά του (Αριθμοί 32,42).

 

 

 

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛΠΑΑΔ

 

ΜΑΛΑ Ή ΜΑΑΛΑ (ΜΑΧΛΑ Ή ΜΑΛΑΑ): Η Μαλά ή Μααλά (Μαχλά) ήταν η πρώτη κόρη του Σαλπαάδ (Σελαφγάδ), από τη φυλή Μανασσή (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,11. Ιησούς του Ναυή 17,3).

 

ΝΟΥΑ (ΝΩΑ): Η Νουά (Νωά) ήταν η δεύτερη κόρη του Σαλπαάδ (Σελαφγάδ), από τη φυλή Μανασσή (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,11. Ιησούς του Ναυή 17,3).

 

ΕΓΛΑ (ΧΟΓΛΑ): Η Εγλά (Χογλά) ήταν η τρίτη κόρη του Σαλπαάδ (Σελαφγάδ), από τη φυλή Μανασσή (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,11. Ιησούς του Ναυή 17,3).

 

ΜΕΛΧΑ (ΜΙΛΧΑ): Η Μελχά (Μιλχά) ήταν η τέταρτη κόρη του Σαλπαάδ (Σελαφγάδ), από τη φυλή Μανασσή (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,11. Ιησούς του Ναυή 17,3).

 

ΘΕΡΣΑ (ΤΙΡΣΑ): Η Θερσά (Τιρσά) ήταν η πέμπτη κόρη του Σαλπαάδ (Σελαφγάδ), από τη φυλή Μανασσή (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,11. Ιησούς του Ναυή 17,3).

 

 

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛΠΑΑΔ

 

Οι κόρες Σαλπαάδ η Μααλά, η Νουά, η Εγλά, η Μελχά και η Θερσά, μετά το θάνατο του πατέρα τους, πλησίασαν και στάθηκαν μπροστά στο Μωυσή και στον Ελεάζαρ τον Αρχιερέα, μπροστά στους αρχηγούς των φυλών και σ' όλη την ισραηλιτική κοινότητα, στην είσοδο της Σκηνής του Μαρτυρίου, και τους είπαν ότι επειδή ο πατέρας τους πέθανε στην έρημο, εξαιτίας της αμαρτίας που βάρυνε όλους τους Ισραηλίτες, για να μην εξαφανιστεί το όνομα του πατέρα τους από τη συγγένειά του, ζήτησαν όταν θα μοιράζεται η γη της Χαναάν, να πάρουν αυτές το μερίδιο του πατέρα τους.

Ο Μωυσής παρουσίασε την υπόθεση τους στο Κύριο κι ο Κύριος του είπε, ότι σωστά μίλησαν οι κόρες του Σαλπαάδ και ασφαλώς δικαιούνται να πάρουν το κληρονομικό μερίδιο του πατέρα τους (Αριθμοί 27,1-6).

 

Αμέσως μετά οι αρχηγοί των οικογενειών της φυλής Μανασσή, προσήλθαν μπροστά στο Μωυσή και στον αρχιερέα Ελεάζαρ και στους αρχηγούς των ισραηλιτικών φυλών και είπαν, ότι ο Κύριος έδωσε εντολή να δοθεί η κληρονομιά του Σαλπαάδ, του συγγενή τους, στις κόρες του. Αλλά αν αυτές πάρουν άντρα από άλλη φυλή, τότε το μερίδιό τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά της φυλής των προγόνων τους και θα προστεθεί στην φυλή που θα ανήκουν πλέον, με αποτέλεσμα το μερίδιο της φυλής τους, που τους κληρώθηκε να ελαττωθεί και με το επόμενο Ιωβηλαίο έτος, να προστεθεί οριστικά στην ιδιοκτησία της φυλής στην οποία αυτές θα ανήκουν.

Ο Μωυσής, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, είπε στους Ισραηλίτες, ότι οι κόρες του Σαλπαάδ μπορούσαν να παντρευτούν όποιον θέλουν, αρκεί να πάρουν άντρα από οικογένεια της δικής τους φυλής, έτσι ώστε να μην περιφέρεται η κληρονομιά από τη μια φυλή στην άλλη.

Οι κόρες λοιπόν του Σαλπαάδ, η Μααλά, η Νουά, η Εγλά, η Μελχά και η Θερσά, συμμορφώθηκαν με την εντολή που έδωσε ο Κύριος στο Μωυσή και πήραν ως συζύγους τους γιους των θείων τους. Έτσι η ιδιοκτησία τους παρέμεινε στη φυλή του πατέρα τους  (Αριθμοί 36,1-13).

Οι κόρες του Σαλπαάδ, η Μααλά, η Νουά, η Εγλά, η Μελχά και η Θερσά, κατά τη διανομή της Χαναάν στη Σηλώ, παρουσιάστηκαν μπροστά στον Ιησού του Ναυή, στον Ελεάζαρ και μπροστά στους αρχηγούς των φυλών, και τους είπαν ότι επειδή ο πατέρας τους πέθανε στην έρημο, ο Κύριος, δια μέσου του Μωυσή, διέταξε να πάρουν αυτές το μερίδιο του πατέρα τους. Έτσι στις κόρες του Σαλπαάδ, δόθηκε κλήρος στην περιοχή της Γαλαάδ. Ο κλήρος που δόθηκε σ' αυτές ήταν στην περιοχή της Ανάσσα, στην πεδιάδα Λαβέκ, στη Γαλαάδ, ανατολικά του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 17,3-6).

 

 

 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

ΑΜΦΙΝ: Ο Αμφίν (Ουπίμ) ήταν αδερφός της Μοωχά (Μααχά), συζύγου του Μαχίρ, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιον κατάγονταν (Α' Παραλειπομένων 7,15).

 

ΜΑΜΦΙΝ: Ο Μαμφίν (Σουφίμ) ήταν αδερφός της Μοωχά (Μααχά), συζύγου του Μαχίρ, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιον κατάγονταν (Α' Παραλειπομένων 7,15).

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ

 

Α Παραλ. 7,14         Υιοί του Μανασσή ήσαν· ο Ασεριήλ, τον οποίον εγέννησεν η δευτέρας σειράς εκ Συρίας σύζυγος του. Αυτή δε εγέννησεν εις αυτόν και τον Μαχίρ, τον πατέρα της χώρας Γαλαάδ.

Α Παραλ. 7,15          Ο Μαχίρ εξέλεξεν αυτός συζύγους δια τους υιούς του Αμφίν και Μαμφίν. Το όνομα δε της αδελφής του ήτο Μοωχά. Το όνομα του δευτέρου του υιού ήτο Σαλπαάδ. Ο Σαλπαάδ απέκτησε μόνον θυγατέρας.

Α Παραλ. 7,16         Η Μοωχά, σύζυγος του Μαχίρ, εγέννησεν υιόν τον οποίον εκάλεσε Φαρές. Το όνομα του αδελφού του ήτο Σορος. Υιοί του δε ήσαν ο Ουλάμ και ο Ροκόμ.

Α Παραλ. 7,17          Υιός του Ουλάμ ήτο ένας, ο Βαδάν. Αυτοί είναι οι υιοί του Γαλαάδ, υιού του Μαχίρ, υιού του Μανασσή.

Α Παραλ. 7,18         Η αδελφή αυτού η Μαλεχέθ εγέννησε τον Ισαδέκ, τον Αβιέζερ και τον Μαελά.

Α Παραλ. 7,19         Οι υιοί του Σεμιρά ήσαν ο Ιααίμ, ο Συχέμ, ο Λαχίμ και ο Ανιάν.

 

Α Παραλ. 5,23         Το ήμισυ της φυλής του Μανασσή εγκατεστάθη εις την χώραν αυτήν από της Βασάν έως της Βαάλ Ερμών και της Σανίρ και του όρους Αερμών. Αυτοί στο όρος Λιβανον επληθύνθησαν πολύ.

Α Παραλ. 5,24         Αυτοί είναι οι αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών· ο Οφέρ, ο Σεϊ, ο Ελιήλ, ο Ιερμία, ο Ωδουΐα και ο Ιεδιήλ. Ησαν δε αυτοί πολύ ισχυροί, ονομαστοί άνδρες αρχηγοί των πατριαρχικών των οικογενειών.