ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Κ

ΚΑΑΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΚΑΪΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ)

ΚΑΪΝΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΦΑΞΑΔ)

ΚΑΪΝΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣ)

ΚΑΛΧΑΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΑ)

ΚΑΜΟΥΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΚΑΜΟΥΗΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ)

ΚΑΜΟΥΗΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΣΑΒΙΑ)

ΚΑΦΘΟΡΙΕΙΜ (ΧΑΦΟΡΙΕΙΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΡΑΪΝ)

ΚΕΔΜΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΚΕΔΟΥΡΑΝ (ΟΔΟΡΡΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΚΕΪΛΑ  (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΚΕΛΕΖ (ΧΕΛΕΓ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΚΕΝΕΖ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΦΟΝΝΗ)

ΚΕΝΕΖ  (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΘΟΝΙΗΛ)

ΚΕΝΕΖ  (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΚΕΝΕΖ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΙΦΑΣ)

ΚΕΝΕΖ (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΚΕΝΕΖΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΚΗΔΑΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΚΙΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΚΙΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΚΙΣ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΚΙΣΑΙΟΣ (ΛΕΥΙΤΗΣ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΘΑΝ)

ΚΙΤΙΟΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΥΑΝ)

ΚΟΡΕ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΣΑΥ)

ΚΟΡΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΚΟΡΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 1ος)

ΚΟΡΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 2ος)

ΚΟΡΕ (ΚΩΡΗ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ)

ΚΩΡΗ (ΚΟΡΕ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ)

ΚΩΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΚΩΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

Λ

ΛΑΑΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΛΑΑΔΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΛΩΜ)

ΛΑΑΔΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΛΑΒΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΗΛ)

ΛΑΒΕΙΝ (ΛΑΒΙΕΙΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΡΑΪΝ)

ΛΑΒΙΕΙΜ (ΛΑΒΕΙΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΡΑΪΝ)

ΛΑΜΕΧ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΪΝ)

ΛΑΜΕΧ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ)

ΛΑΦΙΔΩΘ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΒΒΩΡΑΣ)

ΛΑΧΙΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΛΑΧΜΙ (ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΙΑΘ)

ΛΕΑΣΑΜΥΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΛΕΜΟΥΗΛ (ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ)

ΛΕΥΪ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΛΗΧΑΒ  (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΛΙΣΑΝ (ΡΙΣΩΝ, ΔΑΙΣΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΛΟΒΕΝΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ)

ΛΟΒΕΝΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΛΟΥΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜ)

ΛΟΥΔΙΕΙΜ (ΛΩΔΙΕΙΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΡΑΪΝ)

ΛΩΔΙΕΙΜ (ΛΟΥΔΙΕΙΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΡΑΪΝ)

ΛΩΤ (ΑΝΗΨΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΛΩΤ (ΑΝΗΨΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ- 2ος βίος)

ΛΩΤΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

Μ

ΜΑΑΛΩΝ (ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΩΕΜΙΝ)

ΜΑΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΜΑΑΣΑΪ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΜΑΑΣΑΪΑ (ΜΑΣΑΙΑ) (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΜΑΑΧΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΦΑΤΙΑ)

ΜΑΑΧΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΘ)

ΜΑΒΑΣΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΜΑΒΣΑΜ (ΜΑΣΣΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΜΑΒΣΑΡ (ΜΑΖΑΡ) (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΜΑΓΕΔΙΗΛ (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΜΑΓΩΓ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΦΕΘ)

ΜΑΔΑΪΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΦΕΘ)

ΜΑΔΑΛ (ΜΑΔΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΜΑΔΑΜ (ΜΑΔΑΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΜΑΔΙΑΜ (ΜΑΔΙΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΜΑΔΙΑΝ (ΜΑΔΙΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΜΑΕΛΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΜΑΖΑΡ (ΜΑΒΣΑΡ) (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝΩΧ)

ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΪΝ)

ΜΑΙΖΟΩΒ (ΕΔΩΜΙΤΗΣ)

ΜΑΙΣΑ (ΜΑΣΑ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΜΑΚΕΝΙΑ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΜΑΚΕΛΛΩΘ (ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΜΑΚΕΛΩΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΜΑΚΧΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΓΑΔ)

ΜΑΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΑΙΝΑΝ, ΧΑΛΚΑΛ ΚΑΙ ΔΑΡΔΑ)

ΜΑΛΑΧ (ΜΕΛΑΧ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΜΑΛΕΛΕΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΪΝ)

ΜΑΛΕΛΕΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΪΝΑΝ)

ΜΑΛΛΙΘΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΜΑΜΒΡΗ (Ο ΑΜΟΡΑΙΟΣ)

ΜΑΜΦΙΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΜΑΜΦΙΝ (ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΧΙΡ)

ΜΑΝΑΘΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΕΖ)

ΜΑΝΑΣΣΗΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ)

ΜΑΝΑΣΣΗΣ (ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΛΕΥΙΤΗ ΙΩΝΑΘΑΝ)

ΜΑΝΑΧΑΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΜΑΝΩΕ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΜΨΩΝ)

ΜΑΡΕΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΜΑΡΙΗΛ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΜΑΡΙΣΑ  (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΜΑΡΙΣΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΜΑΡΜΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΜΑΡΜΗΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΜΑΡΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΜΑΣΑ (ΜΑΙΣΑ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΜΑΣΑΙΑ (ΜΑΑΣΑΪΑ) (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΜΑΣΜΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΜΑΣΜΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΜΑΣΜΑΝΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΜΑΣΣΑΜ (ΜΑΒΣΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΜΑΣΣΗ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΜΑΤΘΑΝΙΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΜΑΤΘΑΝΙΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦ)

ΜΑΤΡΑΪΘ (ΕΔΩΜΙΤΗΣ)

ΜΑΤΤΑΘΙΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΘΟΥΝ)

ΜΑΤΤΑΘΙΑΣ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΜΑΧΑΜΗΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΜΑΧΙΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΜΑΧΙΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΜΑΧΙΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΜΙΗΛ)

ΜΑΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΜΕΑΖΩΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΜΕΒΑΑΛ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΜΕΗΡΑ (ΜΟΟΡΑΪ, ΜΟΟΡΕ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΜΕΪΑΜΙΝ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΜΕΛΑΧ (ΜΑΛΑΧ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΜΕΛΧΑΒΑΝΑΪ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΜΕΛΧΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΜΕΛΧΙΑ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΜΕΛΧΙΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΣ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΜΕΛΧΙΗΛ (ΜΕΛΧΙΪΛ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΜΕΛΧΙΣΑ (ΜΕΛΧΙΣΟΥΕ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ (Ο ΔΙΚΑΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΛΗΜ)

ΜΕΛΧΙΣΟΥΕ (ΜΕΛΧΙΣΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΜΕΜΦΙΒΟΣΘΕ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΣΦΑ)

ΜΕΜΦΙΒΟΣΘΕ (ΜΕΡΙΒΑΑΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΝΑΘΑΝ)

ΜΕΡΑΡΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΜΕΡΙΒΑΑΛ (ΜΕΜΦΙΒΟΣΘΕ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΝΑΘΑΝ)

ΜΕΣΗΜΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΜΕΣΡΑΪΝ (ΜΕΣΡΑΪΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΜ)

ΜΙΣΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΜΙΣΑΑΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΜΙΣΑΔΑΗ (ΜΙΣΑΗΛ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΜΙΣΑΗΛ (ΜΙΣΑΔΑΗ, MIXA) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΜΙΧΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΜΙΧΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

MIXA (ΜΙΣΑΗΛ, ΜΙΣΑΔΑΗ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΜΙΧΑΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ- 1ος)

ΜΙΧΑΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ- 2ος)

ΜΙΧΑΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΜΙΧΑΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΜΙΧΑΗΛ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΑΣΗΡ)

ΜΙΧΑΗΛ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΜΙΧΑΗΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΙ)

ΜΙΧΑΙΑΣ (ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΕΦΡΑΙΜ)

ΜΙΧΑΙΑΣ (ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΜΒΛΑΑ)

ΜΙΧΑΙΑΣ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΜΟΖΕ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΓΟΥΗΛ)

ΜΟΛΧΟΜ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΤΩΝ)

ΜΟΟΛΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ)

ΜΟΟΛΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΜΟΟΡΑΪ (ΜΟΟΡΕ, ΜΕΗΡΑ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΜΟΟΡΕ (ΜΟΟΡΑΪ, ΜΕΗΡΑ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ (ΣΕΛΕΜΙΑ) (ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΜΟΣΟΛΛΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΜΟΣΟΛΛΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΜΟΣΟΧ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΑΜ)

ΜΟΣΟΧ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΦΕΘ)

ΜΟΣΩΒΑΒ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΜΟΥΣΙ (ΟΜΟΥΣΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ)

ΜΟΧΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΜΟΩΧΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΝ)

ΜΩΑΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΩΤ)

ΜΩΔΑΔ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΜΩΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΜΩΡΑΔ (ΜΩΡΗΔ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΜΩΣΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΜΩΣΑ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΩΑΒ)

ΜΩΥΣΗΣ Ο ΘΕΟΠΤΗΣ (Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΜΩΥΣΗΣ Ο ΘΕΟΠΤΗΣ (Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ- 2ος βίος)

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

 

 

ΠΗΓΕΣ

Αγία Γραφή - Εγκυκλοπαίδειες