ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΜΑΧΙΡ

 

Ο ΜΑΧΙΡ: Ο ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ

 

Ο Μαχίρ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Μανασσή, τον οποίο απέκτησε από Σύρια παλλακίδα, και εγγονός του Ιωσήφ (Αριθμοί 26,33. 27,1. 36,1. Ιησούς του Ναυή 17,1. Α' Παραλειπομένων 7,14).

Γιοι του Μαχίρ ήταν ο Γαλαάδ και ο Σαλπαάδ (Σελοφεγάδ) (Αριθμοί 26,33. 27,1. 36,1. Α' Παραλειπομένων 2,21. 7,14-15). Η κόρη του Αβιά παντρεύτηκε τον Εσρώμ (Α' Παραλειπομένων 2,24), γιο του Φαρές, και απέκτησε τον Σερούχ (Σεγούβ) (Α' Παραλειπομένων 2,21). Ο Μαχίρ είχε άλλη μια κόρη τη Μαλεχέθ (Αμμολεχέθ), η οποία αναφέρεται ως αδελφή του Γαλαάδ (Α' Παραλειπομένων 7,17-18).

Ο Μαχίρ πήρε ως γυναίκα την Μοωχά (Μααχά), αδερφή του Αμφίν (Ουπίμ) και του Μαμφίν (Σουφίμ), και έκανε τον Φαρές και τον Σόρος (Σαρές) (Α' Παραλειπομένων 7,15-16).

 

 

Από τον Μαχίρ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Μαχιρί (Αριθμοί 26,33). Όταν οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στη Χαναάν, οι απόγονοι του Μαχίρ κατέλαβαν τη Γαλαάδ και εξόντωσαν τους Αμορραίους που κατοικούσαν εκεί. Ο Μωυσής έδωσε τη Γαλαάδ, στους απογόνους του Μαχίρ, οι οποίοι και εγκαταστάθηκαν εκεί (Αριθμοί 32,39-40. Δευτερονόμιο 3,15). Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε και επίσημα στους απογόνους του Μαχίρ τη μισή Γαλαάδ, καθώς και τις πόλεις Ασταρώθ και Εδραΐν, που άλλοτε αποτελούσαν την έδρα του Ωγ, βασιλιά της Βασάν (Ιησούς του Ναυή 13,29-32). Μετά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Χαναάν, οι Γεδσουρίτες και οι Αραμαίοι κατέλαβαν στη Γαλαάδ, την πόλη Κανάθ (Κενάθ) και 60 πόλεις γύρω από αυτή, οι οποίες ανήκαν στους γιους του Μαχίρ (Α' Παραλειπομένων 2,23-24).

 

Στον ύμνο της Δεββώρας και του Βαράκ αναφέρεται, ότι στον πόλεμο κατά του Σισάρα, του Χαναναίου αρχιστράτηγου του βασιλιά Ιαβίν της Ασώρ, εκτός από τις φυλές Ζαβουλών και Νεφθαλί, ακολούθησαν κι άλλοι το Βαράκ, όπως οι Ισραηλίτες από τις φυλές Εφραίμ και Βενιαμίν, καθώς επίσης και η πατριά του Μαχίρ από τη φυλή Μανασσή, οι οποίοι χρησίμευσαν για την ανακάλυψη των εχθρών. Οι υπόλοιπες φυλές δεν έλαβαν μέρος για διάφορους λόγους (Κριτές 5,13-18).