ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ

 

Ο ΜΕΡΑΡΙ

 

ΜΕΡΑΡΙ: Ο Μεραρί ήταν ο τρίτος και ο νεώτερος γιος του Λευΐ. Ο Μεραρί γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες που συνόδευσαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,11. Έξοδος 6,16. Αριθμοί 3,17. Α' Παραλειπομένων 5,27. 6,1. 23,6). Ήταν γενάρχης της ομώνυμης πατριάς των Μεραριτών (Έξοδος 6,16. Αριθμοί 26,57). Γιοι του Μεραρί ήταν ο Μοολί (Μαχλί) και ο Ομουσί ή Μουσί (Έξοδος 6,19. Αριθμοί 3,20. Α' Παραλειπομένων 6,4. 23,21. 24,26).

Η οικογένεια του Μεραρί κατά την απογραφή στην έρημο του Σινά είχε 6.050 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Μεραρίτες στρατοπέδευαν βόρεια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Μεραρί ήταν ο Σουριήλ, γιος του Αβιχαΐλ. Οι Μεραρίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φυλάνε και να φροντίζουν τα κιονόκρανα της Σκηνής του Μαρτυρίου, τις δοκούς της, τους στύλους της, τις βάσεις τους και όλα τα εξαρτήματά τους, τους στύλους της αυλής, τις βάσεις τους, τους πασσάλους και τα σχοινιά τους (Αριθμοί 3,33-37. 4,29-33. 7,8). Όταν εγκαταστάθηκαν στη Χαναάν, πήραν μετά από κλήρο 12 πόλεις πέρα από τον Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 21,7. 21,34-40).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ

 

ΜΟΟΛΙ (ΜΑΧΛΙ): Ο Μοολί (Μοολεί, Μαχλί) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Μεραρί και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,19. Αριθμοί 3,20. Α' Παραλειπομένων 6,4. 23,21. 24,26). Γιοι του Μοολί ήταν ο Λοβενί (Λιβνί) (Α' Παραλειπομένων 6,14), ο Ελεάζαρ και ο Κις (Α' Παραλειπομένων 23,21. 24,28-29). Σε άλλο σημείο αναφέρεται ως γιος του Μοολί και ο Ιθάμαρ (Α' Παραλειπομένων 24,28). Από τον Μοολί κατάγεται ο ομώνυμος δήμος και η πατριαρχική οικογένεια και  των Μοολιτών (Αριθμοί 3,33).

 

ΟΜΟΥΣΙ Ή ΜΟΥΣΙ (ΟΜΟΥΣΕΙ):  Ο Ομουσί ή Μουσί (Ομουσεί) ήταν ο δεύτερος γιος του Μεραρί και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,19. Αριθμοί 3,20. Α' Παραλειπομένων 6,4. 23,21. 24,26). Γιοι του Ομουσί ή Μουσί ήταν ο Μοολί (Μαχλί), ο Εδέρ και ο Ιαριμώθ (Ιερεμώθ) (Α' Παραλειπομένων 23,23. 24,30). Από τον Μουσί κατάγεται ο ομώνυμος δήμος και η πατριαρχική οικογένεια και  των Μουσιτών (Αριθμοί 3,33. 3,58).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΟΟΛΙ

 

ΛΟΒΕΝΙ (ΛΙΒΝΙ): Ο Λοβενί (Λιβνί) ήταν γιος του Μοολί (Μαχλί) και εγγονός του Λευΐ. Γιος του Λοβενί (Λιβνί) ήταν ο Σεμεΐ (Σιμεά) (Α' Παραλειπομένων 6,14).

 

ΕΛΕΑΖΑΡ: Ο Ελεάζαρ ήταν γιος του Μοολί (Μαχλί) και εγγονός του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,21. 24,28). Ο Ελεάζαρ όταν πέθανε, δεν είχε γιους παρά μόνο κόρες. Αυτές πήραν ως συζύγους τους γιους του Κις, τους ξαδέρφους τους (Α' Παραλειπομένων 23,22. 24,28).

 

ΚΙΣ: Ο Κις ήταν γιος του Μοολί (Μαχλί) και εγγονός του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,21. 24,29). Οι γιοι του Κις, όταν πέθανε ο Ελεάζαρ, ο αδερφός του πατέρα τους, πήραν ως συζύγους τις κόρες του Ελεάζαρ (Α' Παραλειπομένων 23,22). Ένας από τους γιους του Κις ήταν ο Ιεραμεήλ (Ιεραχμεήλ) (Α' Παραλειπομένων 24,29).

 

ΙΘΑΜΑΡ: Ο Ιθάμαρ αναφέρεται ως γιος του Μοολί (Μαχλί) (Α' Παραλειπομένων 24,28), χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα γι' αυτή την πληροφορία.

 

 

 

ΙΕΡΑΜΕΗΛ (ΙΕΡΑΧΜΕΗΛ): Ο Ιεραμεήλ (Ιεραχμεήλ) ήταν γιος του Κις και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,29).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΟΒΕΝΙ

 

ΣΕΜΕΪ (ΣΙΜΕΑ): Ο Σεμεΐ (Σιμεά) ήταν γιος του Λοβενί (Λιβνί) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Σεμεΐ  ήταν ο Οζά (Α' Παραλειπομένων 6,14).

 

ΟΖΑ: Ο Οζά ήταν γιος του Σεμεΐ (Σιμεά) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Οζά ήταν ο Σαμαά (Α' Παραλειπομένων 6,14-15).

 

ΣΑΜΑΑ: Ο Σαμαά ήταν γιος του Οζά και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Σαμαά ήταν ο Αγγία (Χαγγία) (Α' Παραλειπομένων 6,15).

 

ΑΓΓΙΑ (ΧΑΓΓΙΑ): Ο Αγγία (Χαγγία) ήταν γιος του Σαμαά και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Αγγία ήταν ο Ασαΐας (Α' Παραλειπομένων 6,15).

 

ΑΣΑΪΑΣ: Ο Ασαΐας ήταν γιος του Αγγία (Χαγγία) και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 6,15). Ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Μεραρί την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,6).

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Από τους απογόνους του Μεραρί κάλεσε τον αρχηγό τους τον Ασαΐα με τους συγγενείς του, περίπου 220 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 15,2-4. 15,6. 15,11).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΟΜΟΥΣΙ (ΜΟΥΣΙ)

 

ΜΟΟΛΙ (ΜΑΧΛΙ): Ο Μοολί (Μαχλί) ήταν ο πρώτος γιος του Ομουσί ή Μουσί (Ομουσεί) και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,23. 24,30).

 

ΕΔΕΡ: Ο Εδέρ ήταν ο δεύτερος γιος του Ομουσί ή Μουσί (Ομουσεί) και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,23. 24,30).

 

ΙΑΡΙΜΩΘ (ΙΕΡΕΜΩΘ): Ο Ιαριμώθ (Ιερεμώθ) ήταν ο τρίτος γιος του Ομουσί ή Μουσί (Ομουσεί) και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,23. 24,30).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΟΖΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΝΝΙ

 

ΒΟΝΝΙ (ΒΕΝΩ): Ο Βοννί (Βενώ) ήταν απόγονος του Μεραρί και του Λευΐ. Γιος του Βοννί ήταν ο Οζία (Ιααζία) (Α' Παραλειπομένων 24,26).

 

ΟΖΙΑ (ΙΑΑΖΙΑ): Ο Οζία (Ιααζία) γιος του Βοννί (Βενώ) και απόγονος του Μεραρί και του Λευΐ. Γιοι του Οζία ήταν ο Ισοάμ (Σωάμ), ο Σακχούρ (Ζακούρ) και ο Αβαΐ (Ιβρί) (Α' Παραλειπομένων 24,26-27).

 

ΙΣΟΑΜ (ΣΩΑΜ): Ο Ισοάμ (Σωάμ) ο πρώτος γιος του Οζία (Ιααζία) και απόγονος του Μεραρί και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,27).

 

ΣΑΚΧΟΥΡ (ΖΑΚΟΥΡ): Ο Σακχούρ (Ζακούρ) ο δεύτερος γιος του Οζία (Ιααζία) και απόγονος του Μεραρί και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,27).

 

ΑΒΑΪ (ΙΒΡΙ): Ο Αβαΐ (Ιβρί) ο τρίτος γιος του Οζία (Ιααζία) και απόγονος του Μεραρί και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,27).

 

 

 

Ο ΟΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ

 

ΟΣΑ (ΩΣΑ): Ο Οσά (Ωσά) ήταν απόγονος του Μεραρί. Ο Οσά απέκτησε γιους, οι οποίοι αναδείχτηκαν αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών, αν και ο Οσά δεν ήταν ο πρωτότοκος, αλλά ο πατέρας του τον κατέστησε αρχηγό (Α' Παραλειπομένων 26,10). Τ' αδέρφια του Οσά ήταν ο Χελκίας, ο Ταβλαΐ (Τεβαλία) και ο Ζαχαρίας. Όλοι οι γιοι και οι αδελφοί του Οσά ήταν 13 (Α' Παραλειπομένων 26,11). Ο Οσά με τ' αδέλφια του και τους γιους του είχαν αναλάβει υπηρεσία στο Ναό ως θυρωροί (Α' Παραλειπομένων 26,12). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της δυτικής θύρας έπεσε στον Οσά (Α' Παραλειπομένων 26,16).

 

ΧΕΛΚΙΑΣ: Ο Χελκίας ήταν απόγονος του Μεραρί. Τ' αδέρφια του Χελκία ήταν ο Οσά (Ωσά), ο Ταβλαΐ (Τεβαλία) και ο Ζαχαρίας. Ο Χελκίας με τ' αδέλφια του και τους γιους του είχαν αναλάβει υπηρεσία στο Ναό ως θυρωροί (Α' Παραλειπομένων 26,11-12).

 

ΤΑΒΛΑΪ (ΤΕΒΑΛΙΑ): Ο Ταβλαΐ (Τεβαλία) ήταν απόγονος του Μεραρί. Τ' αδέρφια του Ταβλαΐ ήταν ο Οσά (Ωσά), ο Χελκίας και ο Ζαχαρίας. Ο Ταβλαΐ με τ' αδέλφια του και τους γιους του είχαν αναλάβει υπηρεσία στο Ναό ως θυρωροί (Α' Παραλειπομένων 26,11-12).

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ο Ζαχαρίας ήταν απόγονος του Μεραρί. Τ' αδέρφια του Ζαχαρία ήταν ο Οσά (Ωσά), ο Χελκίας και ο Ταβλαΐ (Τεβαλία). Ο Ζαχαρίας με τ' αδέλφια του και τους γιους του είχαν αναλάβει υπηρεσία στο Ναό ως θυρωροί (Α' Παραλειπομένων 26,11-12).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ

 

ΑΒΙΧΑΪΛ: Ο Αβιχαΐλ ήταν απόγονος του Μεραρί. Γιος του Αβιχαΐλ ήταν ο Σουριήλ (Αριθμοί 3,35).

 

ΣΟΥΡΙΗΛ: Ο Σουριήλ ήταν γιος του Αβιχαΐλ και απόγονος του Μεραρί (Αριθμοί 3,35).

Όταν οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο του Σινά και απογράφηκαν, η οικογένεια του Μεραρί είχε, κατά την απογραφή, 6.050 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Μεραρίτες στρατοπέδευαν βόρεια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Μεραρί ήταν ο Σουριήλ, γιος του Αβιχαΐλ. Οι Μεραρίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φυλάνε και να φροντίζουν τα κιονόκρανα της Σκηνής του Μαρτυρίου, τις δοκούς της, τους στύλους της, τις βάσεις τους και όλα τα εξαρτήματά τους, τους στύλους της αυλής, τις βάσεις τους, τους πασσάλους και τα σχοινιά τους (Αριθμοί 3,33-37).

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ

 

Α Παραλ. 6,1            Οι υιοί του Λευί ήσαν ο Γεδσών, ο Καάθ και ο Μεραρί.

Α Παραλ. 6,4           Υιοί του Μεραρί ήσαν ο Μοολί και ο Ομουσί.

Α Παραλ. 6,14         Οι απόγονοι του Μεραρί είναι· ο υιός του ο Μοολί, ο Λοβενί ο υιός του Μοολί, ο Σεμεΐ ο υιός του Λοβενί, ο Οζά ο υιός του Σεμεΐ,

Α Παραλ. 6,15         ο Σαμαά ο υιός του Οζά, ο Αγγία ο υιός του Σαμαά, ο Ασαΐας ο υιός του Αγγία.