ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΛΕΥΪΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

 

Ο ΔΑΒΙΔ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΛΕΥΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

 

Ο Δαβίδ και οι Λευίτες

Όταν πια ο Δαβίδ είχε γεράσει αρκετά, συγκέντρωσε όλους τους άρχοντες του βασιλείου, τους ιερείς και τους Λευίτες, και έκανε αρίθμηση των Λευιτών από 30 ετών και άνω. Από την απογραφή που έγινε, ο αριθμός των Λευιτών ανερχόταν σε 38.000 άνδρες. Ο Δαβίδ όρισε από αυτούς 24.000 Λευίτες να επιβλέπουν τα έργα της ανοικοδόμησης του Ναού του Κυρίου. Ακόμη όρισε ως γραμματείς και δικαστές 6.000 Λευίτες, ως θυρωρούς στο Ναό 4.000 και ως ψαλμωδούς και μουσικούς άλλους 4.000 Λευίτες, για να υμνούν τον Κύριο. Ο Δαβίδ ακόμη διαίρεσε τους Λευίτες σε τάξεις, ανάλογα με τον αριθμό των πατριών των απογόνων του Λευΐ, του Γεδσών, του Καάθ και του Μεραρί (Α' Παραλειπομένων 23,1-6). Ο Δαβίδ όρισε λοιπόν τους Λευίτες να εκτελούν έργα στο ναό του Κυρίου. Διότι είπε ο Δαβίδ, ότι οι Λευίτες δεν είχαν πλέον την υποχρέωση να κουβαλούν τη Σκηνή του Μαρτυρίου και τα ιερά σκεύη της, αφού είχε γίνει μόνιμη εγκατάσταση της στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν τους όρισε να βοηθούν τους ιερείς στα καθήκοντά τους, να υπηρετούν στο Ναό του Κυρίου, να βοηθούν στην τέλεση των θυσιών και να καθαρίζουν τα ιερά σκεύη. Ακόμη είχαν ως υπηρεσία να ψάλλουν ύμνους προς τον Κύριο, πρωΐ και βράδυ (Α' Παραλειπομένων 23,24-32).

 

Στη συνέχεια ο Δαβίδ και οι στρατιωτικοί του άρχοντες εγκατέστησαν τους γιους του Ασάφ, του Αϊμάν και του Ιδιθούν, να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, κάτω από την επιστασία των πατέρων τους. Όλοι όσοι ορίστηκαν να υμνούν και να δοξάζουν τον Κύριο με μουσικά όργανα, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, ήταν 288, μαζί με τους μαθητευόμενους. Έβαλαν κι αυτοί κλήρο, τόσο οι διδάσκαλοι όσο και οι μαθητευόμενοι, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6-8).

Ως θυρωροί, στην υπηρεσία του Ναού, τοποθετήθηκαν όλοι οι απόγονοι του Μοσελλεμία, συνολικά 62 άνδρες, καθώς και ο Οσά μαζί με τους γιους του και τ' αδέλφια του, συνολικά 13 άνδρες. Μετά έβαλαν κλήρο για κάθε πύλη του Ναού. Καθημερινά ήταν 6 Λευίτες στην ανατολική θύρα, 4 στη βόρεια, 4 στη νότια και 2 στον οίκο των συγκεντρώσεων, και στη δυτική πλευρά ήταν 4 προς την δρόμο της αναβάσεως και 2 στην οδό των συνεχόμενων δωματίων (Α' Παραλειπομένων 26,1-19).

Στη συνέχεια ορίστηκαν οι Λευίτες, που είχαν ως καθήκον την επίβλεψη και φύλαξη των θησαυρών του Ναού και των ιερών αντικειμένων. Γι' αυτή την υπηρεσία ορίστηκαν οι γιοι του Εδάν ή Λαδάν, ο Ιεϊήλ, ο Ζηθάν (Ζεθόμ) και ο Ιωήλ. Από τους απογόνους του Μωυσή ορίστηκε ο Σουβαήλ, που ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Γηρσάμ (Γερσώμ) και εγγονός του Μωυσή, καθώς και οι γιοι του Ραβιά, εγγονού του Μωυσή, με κυριώτερο τον Σαλωμώθ (Α' Παραλειπομένων 26,20-26).

Ο Χωνενία μαζί με τους γιους του είχαν αναλάβει την εξωτερική εργασία του Ναού των Ιεροσολύμων και είχαν ειδικώτερα καθήκοντα ως γραμματείς και δικαστές (Α' Παραλειπομένων 26,29).

 

Αργότερα, όταν ο Σολομών ανοικοδόμησε το Ναό του Κυρίου και μετέφερε σ' αυτόν την Κιβωτό της Διαθήκης, όλοι οι Λευίτες, απόγονοι του Ασάφ, του Αιμάν και του Ιδιθούν, ενδεδυμένοι με βυσσίνους στολές, κρατούσαν στα χέρια τους μουσικά όργανα και βρισκόντουσαν ενώπιον του θυσιαστηρίου. Μαζί μ' αυτούς ήταν και 100 ιερείς, οι οποίοι κρατούσαν ιερές σάλπιγγες. Καθώς οι σάλπιγγες αντήχησαν και τα μουσικά όργανα έπαιζαν, όλοι μαζί υμνούσαν και δοξολογούσαν τον Κύριο. Κατά τη στιγμή εκείνη μια ολόλαμπρη νεφέλη της δόξας του Κυρίου γέμισε το Ναό. Οι ιερείς δεν μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από το φως της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου γέμισε το Ναό. Έπειτα ο Σολομών ευλόγησε το λαό, που βρίσκονταν έξω από το Ναό (Γ' Βασιλέων 8,1-14. Β' Παραλειπομένων 5,2-14).

 

 

ΟΙ ΘΥΡΩΡΟΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

 

Ο ΚΩΡΗ ΚΑΙ Ο ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ

 

ΚΩΡΗ (ΚΟΡΕ):  Ο Κωρή (Κορέ) ήταν γιος του Ασάφ και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ήταν αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των Κορεΐμ. Γιος του Κωρή ήταν ο Μοσελλεμία (Α' Παραλειπομένων 26,1). Οι γιοι του Κορέ ήταν οι ποιητές και οι μελωδοί 10 Ψαλμών. Δικοί τους θεωρούνται οι Ψαλμοί 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 83, 84 και 86.

 

ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ (ΣΕΛΕΜΙΑ, ΜΕΣΕΛΕΜΙΑ):  Ο Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) ήταν γιος του Κωρή (Κορέ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,1). Γιοι του Μοσελλεμία ήταν ο Ζαχαρίας, ο Ιαδιήλ (Ιεδιαήλ), ο Ζαβαδία (Ζεβαδία), ο Ιεθνουήλ (Ιαθνιήλ), ο Ιωλάμ (Ελάμ), ο Ιωνάθαν, ο Ελιωναΐ (Ελιωεναΐ) και ο Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) (Α' Παραλειπομένων 26,2-3). Ο Μοσελλεμία με τους απογόνους του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1). Ο Μοσελλεμία είχε συνολικά 18 γιους και αδελφούς, οι οποίοι ήταν όλοι δυνατοί και γενναίοι. Όλοι οι απόγονοι του Μοσελλεμία, που ήταν στην υπηρεσία του Ναού ως θυρωροί, ήταν 62 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 26,8-9). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της ανατολικής θύρας έπεσε στον Ζαχαρία και στον Σελεμία (Α' Παραλειπομένων 26,14).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ο Ζαχαρίας ήταν ο πρωτότοκος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,2). Ο Ζαχαρίας με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της ανατολικής θύρας έπεσε στον Ζαχαρία και στον Σελεμία (Α' Παραλειπομένων 26,14).

 

ΙΑΔΙΗΛ (ΙΕΔΙΑΗΛ): Ο Ιαδιήλ (Ιεδιαήλ) ήταν ο δεύτερος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,2). Ο Ιαδιήλ με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΖΑΒΑΔΙΑ (ΖΕΒΑΔΙΑ): Ο Ζαβαδία (Ζεβαδία) ήταν ο τρίτος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,2). Ο Ζαβαδία με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΙΕΘΝΟΥΗΛ (ΙΑΘΝΙΗΛ): Ο Ιεθνουήλ (Ιαθνιήλ) ήταν ο τέταρτος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,2). Ο Ιεθνουήλ με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΙΩΛΑΜ (ΕΛΑΜ): Ο Ιωλάμ (Ελάμ) ήταν ο πέμπτος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,3). Ο Ιωλάμ με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΙΩΝΑΘΑΝ: Ο Ιωνάθαν ήταν ο έκτος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,3). Ο Ιωνάθαν με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΕΛΙΩΝΑΪ (ΕΛΙΩΕΝΑΪ): Ο Ελιωναΐ (Ελιωεναΐ) ήταν ο έβδομος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,3). Ο Ελιωναΐ με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΑΒΔΕΔΟΜ (ΩΒΗΔ ΕΔΩΜ): Ο Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) ήταν ο όγδοος γιος του Μοσελλεμία ή Σελεμία (Μεσελεμία) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,3). Ο Αβδεδόμ με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1). Ο Αβδεδόμ απέκτησε 8 γιους, διότι ο Κύριος τον είχε ευλογήσει. Γιοι του Αβδεδόμ ήταν ο Σαμαΐας (Σεμαΐας), ο Ιωζάβαθ (Ιωζάβαδ), ο Ιωάθ (Ιωάχ), ο Σαχάρ, ο Ναθαναήλ, ο Αμιήλ (Αμμιήλ), ο Ισσάχαρ και ο Φελλαθί (Φεουλθαΐ) (Α' Παραλειπομένων 26,4-5). Όλοι οι απόγονοι του Αβδεδόμ, μαζί με τ' αδέρφια του, ήταν 62 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 26,8). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της νότιας θύρας, που βρίσκεται απέναντι από τον οίκο των συγκεντρώσεων, έπεσε στον Αβδεδόμ (Α' Παραλειπομένων 26,15).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ

 

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΣΕΜΑΪΑΣ): Ο Σαμαΐας (Σεμαΐας) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,4). Ο Σαμαΐας μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1). Από τον πρωτότοκο γιο του Σαμαΐα, τον Ρωσαΐ, γεννήθηκαν γιοι, οι οποίοι αναδείχτηκαν αρχηγοί και ήταν πολύ δυνατοί και γενναίοι. Άλλοι γιοι του Σαμαΐα ήταν ο Οθνί (Γοθνί), ο Ραφαήλ, ο Ωβήδ, ο Ελζαβάθ (Ελζαβάδ), ο Αχιούδ, ο Ελιού, ο Σαβαχία (Σεμαχία) και ο Ισβακώμ. Όλοι οι γιοι του Σαμαΐα ήταν άνδρες δυνατοί και γενναίοι (Α' Παραλειπομένων 26,6-7).

 

ΙΩΖΑΒΑΘ (ΙΩΖΑΒΑΔ): Ο Ιωζάβαθ (Ιωζάβαδ) ήταν ο δεύτερος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,4). Ο Ιωζάβαθ μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΙΩΑΘ Ή ΙΩΑΣ (ΙΩΑΧ):  Ο Ιωάθ ή Ιωάς (Ιωάχ) ήταν ο τρίτος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,4). Ο Ιωάθ ή Ιωάς μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της βόρειας θύρας έπεσε στον γιο του Ιωάθ ή Ιωάς, τον Μελχία (Α' Παραλειπομένων 26,14).

 

ΣΑΧΑΡ: Ο Σαχάρ ήταν ο τέταρτος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,4). Ο Σαχάρ μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ: Ο Ναθαναήλ ήταν ο πέμπτος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,4). Ο Ναθαναήλ μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΑΜΙΗΛ (ΑΜΜΙΗΛ): Ο Αμιήλ (Αμμιήλ) ήταν ο έκτος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,5). Ο Αμιήλ μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΙΣΣΑΧΑΡ: Ο Ισσάχαρ ήταν ο έβδομος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,5). Ο Ισσάχαρ μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΦΕΛΛΑΘΙ (ΦΕΟΥΛΘΑΪ): Ο Φελλαθί (Φεουλθαΐ) ήταν ο όγδοος γιος του Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,5). Ο Φελλαθί μαζί με όλους τους απογόνους του παππού του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

 

 

ΜΕΛΧΙΑΣ: Ο Μελχίας ήταν γιος του Ιωάθ ή Ιωάς (Ιωάχ). Ήταν θυρωρός του Ναού και Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,14). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της βόρειας θύρας έπεσε στον γιο του Ιωάθ ή Ιωάς, τον Μελχία (Α' Παραλειπομένων 26,14).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ

 

ΡΩΣΑΪ: Ο Ρωσαΐ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,6). Ο Ρωσαΐ μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1). Από τον Ρωσαΐ, γεννήθηκαν γιοι, οι οποίοι αναδείχτηκαν αρχηγοί και ήταν πολύ δυνατοί και γενναίοι (Α' Παραλειπομένων 26,6).

 

ΟΘΝΙ (ΓΟΘΝΙ): Ο Οθνί (Γοθνί) ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Οθνί μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΡΑΦΑΗΛ: Ο Ραφαήλ ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Ραφαήλ μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΩΒΗΔ: Ο Ωβήδ ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Ωβήδ μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΕΛΖΑΒΑΘ (ΕΛΖΑΒΑΔ): Ο Ελζαβάθ (Ελζαβάδ) ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Ελζαβάθ μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΑΧΙΟΥΔ: Ο Αχιούδ ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Αχιούδ μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΕΛΙΟΥ: Ο Ελιού ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Ελιού μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΣΑΒΑΧΙΑ (ΣΕΜΑΧΙΑ): Ο Σαβαχία (Σεμαχία) ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Σαβαχία μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

ΙΣΒΑΚΩΜ: Ο Ισβακώμ ήταν γιος του Σαμαΐα (Σεμαΐα). Ήταν δυνατός και γενναίος, και ήταν Λευίτης στην καταγωγή (Α' Παραλειπομένων 26,7). Ο Ισβακώμ μαζί με όλους τους απογόνους του προγόνου του Μοσελλεμία, ήταν θυρωροί του Ναού των Ιεροσολύμων την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,1).

 

 

 

Ο ΟΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ

 

ΟΣΑ (ΩΣΑ): Ο Οσά (Ωσά) ήταν απόγονος του Μεραρί. Ο Οσά απέκτησε γιους, οι οποίοι αναδείχτηκαν αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών, αν και ο Οσά δεν ήταν ο πρωτότοκος, αλλά ο πατέρας του τον κατέστησε αρχηγό (Α' Παραλειπομένων 26,10). Τ' αδέρφια του Οσά ήταν ο Χελκίας, ο Ταβλαΐ (Τεβαλία) και ο Ζαχαρίας. Όλοι οι γιοι και οι αδελφοί του Οσά ήταν 13 (Α' Παραλειπομένων 26,11). Ο Οσά με τ' αδέλφια του και τους γιους του είχαν αναλάβει υπηρεσία στο Ναό ως θυρωροί (Α' Παραλειπομένων 26,12). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της δυτικής θύρας έπεσε στον Οσά (Α' Παραλειπομένων 26,16).

 

ΧΕΛΚΙΑΣ: Ο Χελκίας ήταν απόγονος του Μεραρί. Τ' αδέρφια του Χελκία ήταν ο Οσά (Ωσά), ο Ταβλαΐ (Τεβαλία) και ο Ζαχαρίας. Ο Χελκίας με τ' αδέλφια του και τους γιους του είχαν αναλάβει υπηρεσία στο Ναό ως θυρωροί (Α' Παραλειπομένων 26,11-12).

 

ΤΑΒΛΑΪ (ΤΕΒΑΛΙΑ): Ο Ταβλαΐ (Τεβαλία) ήταν απόγονος του Μεραρί. Τ' αδέρφια του Ταβλαΐ ήταν ο Οσά (Ωσά), ο Χελκίας και ο Ζαχαρίας. Ο Ταβλαΐ με τ' αδέλφια του και τους γιους του είχαν αναλάβει υπηρεσία στο Ναό ως θυρωροί (Α' Παραλειπομένων 26,11-12).

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ο Ζαχαρίας ήταν απόγονος του Μεραρί. Τ' αδέρφια του Ζαχαρία ήταν ο Οσά (Ωσά), ο Χελκίας και ο Ταβλαΐ (Τεβαλία). Ο Ζαχαρίας με τ' αδέλφια του και τους γιους του είχαν αναλάβει υπηρεσία στο Ναό ως θυρωροί (Α' Παραλειπομένων 26,11-12).