ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ 10 ΦΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ 10 ΦΥΛΩΝ

 

Οι 12 φυλές του Ισραήλ

ΧΑΛΕΒ: Ο Χάλεβ (Χάλεφ, Χαλέβ) ήταν γιος του Ιεφοννή (Αριθμοί 13,7. Α' Παραλειπομένων 4,15. Ιησούς του Ναυή 14,6. 14,13. 15,13-14. 21,12) και απόγονος του Κενέζ, γι' αυτό ονομαζόταν και Κενεζίτης. Ήταν ένας από τους αρχηγούς της φυλής Ιούδα (Αριθμοί 13,6). Γιοι του Χάλεβ ήταν ο Ηρά (Ιερού), ο Αδά (Ελά) και ο Νοόμ (Νάαμ) (Α' Παραλειπομένων 4,15). Ο Χάλεβ είχε και μία κόρη την Ασχάν (Ασχά) (Ιησούς του Ναυή 15,16. Κριταί 1,12). Νεότερος ανιψιός του Χάλεβ ήταν ο Γοθονιήλ, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος Κριτής των Ισραηλιτών (Ιησούς του Ναυή 15,17. 3,9). Ο Χάλεβ ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,6).

Ο Χάλεβ ήταν στην επιτροπή που όρισε ο Κύριος στο Μωυσή, για να κάνει τη διανομή της Χαναάν (Αριθμοί 34,16-29. Ιησούς του Ναυή 14,1-2). Μετά τη διανομή της Χαναάν, οι αγροί της Χεβρών και οι κωμοπόλεις γύρω από αυτή ανήκαν στον Χάλεβ, γιο του Ιεφοννή και συνεργάτη του Ιησού του Ναυή (Ιησούς του Ναυή 21,10-12).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Χάλεβ

 

 

ΣΑΛΑΜΙΗΛ (ΣΕΜΟΥΕΛ): Ο Σαλαμιήλ (Σεμουέλ) ήταν γιος του Εμιούδ (Αμμιούδ) από τη φυλή Συμεών και ήταν απόγονος του Συμεών. Ήταν άρχοντας και αρχηγός της φυλής Συμεών και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν (Αριθμοί 34,18-20).

 

ΕΛΔΑΔ (ΕΛΙΔΑΔ): Ο Ελδάδ (Ελιδάδ) ήταν γιος του Χασλών (Κισλών) από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν απόγονος του Βενιαμίν. Ήταν άρχοντας και αρχηγός της φυλής Βενιαμίν και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν (Αριθμοί 34,21).

 

ΒΑΧΧΙΡ (ΒΟΥΚΚΙ): Ο Βακχίρ (Βουκκί) ήταν γιος του Εγλί (Ιογλί) από τη φυλή Δαν και ήταν απόγονος του Δαν. Ήταν άρχοντας και αρχηγός της φυλής Δαν και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν (Αριθμοί 34,22).

 

ΑΝΙΗΛ (ΑΝΝΙΗΛ): Ο Ανιήλ (Αννιήλ) ήταν γιος του Σουφί (Εφώδ) από τη φυλή Μανασσή και ήταν απόγονος του Μανασσή. Ήταν άρχοντας και αρχηγός της φυλής Μανασσή και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν (Αριθμοί 34,23).

 

ΚΑΜΟΥΗΛ (ΚΕΜΟΥΗΛ): Ο Καμουήλ (Κεμουήλ) ήταν γιος του Σαβαθάν (Σιφτάν) από τη φυλή Εφραίμ και ήταν απόγονος του Εφραίμ. Ήταν άρχοντας και αρχηγός της φυλής Εφραίμ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν (Αριθμοί 34,24).

 

ΕΛΙΣΑΦΑΝ: Ο Ελισαφάν ήταν γιος του Φαρνάχ από τη φυλή Ζαβουλών και ήταν απόγονος του Ζαβουλών. Ήταν άρχοντας και αρχηγός της φυλής Ζαβουλών και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν (Αριθμοί 34,25).

 

ΦΑΛΤΙΗΛ: Ο Φαλτιήλ ήταν γιος του Οζζά (Αζζάν) από τη φυλή Ισσάχαρ και ήταν απόγονος του Ισσάχαρ. Ήταν άρχοντας και αρχηγός της φυλής Ισσάχαρ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν (Αριθμοί 34,26).

 

ΑΧΙΩΡ (ΑΧΙΟΥΔ): Ο Αχιώρ (Αχιούδ) ήταν γιος του Σελεμί (Σελωμί) από τη φυλή Ασήρ και ήταν απόγονος του Ασήρ. Ήταν άρχοντας και αρχηγός της φυλής Ασήρ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν (Αριθμοί 34,27).

 

ΦΑΔΑΗΛ (ΠΕΔΑΗΛ): Ο Φαδαήλ (Πεδαήλ) ήταν γιος του Ιαμιούδ (Αμμιούδ) από τη φυλή Νεφθαλείμ και ήταν απόγονος του Νεφθαλείμ. Ήταν άρχοντας και αρχηγός της φυλής Νεφθαλείμ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν (Αριθμοί 34,28).

 

 

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ 10 ΦΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

 

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, ο Ιησούς του Ναυή μοίρασε τη Γη της Επαγγελίας ανάμεσα στις 12 φυλές του Ισραήλ. Η διανομή έγινε ενώπιον του Κυρίου στη Σηλώ, δυτικά του Ιορδάνη, στην είσοδο της Σκηνής του Μαρτυρίου (Ιησούς του Ναυή 14,2. 18,1).

Η διανομή της χώρας έγινε με κλήρο, από τον Ελεάζαρ, τον Ιησού του Ναυή και από τους αρχηγούς των ισραηλιτικών φυλών, οι οποίοι ήταν ο Χάλεβ, γιος του Ιεφοννή, από τη φυλή Ιούδα, ο Σαλαμιήλ, γιος του Εμιούδ, από τη φυλή Συμεών, ο Ελδάδ, γιος του Χασλών, από τη φυλή Βενιαμίν, ο Βακχίρ, γιος του Εγλί, από τη φυλή Δαν, ο Ανιήλ, γιος του Σουφί, από τη φυλή Μανασσή,  ο Καμουήλ, γιος του Σαβαθάν, από τη φυλή Εφραίμ, ο Ελισαφάν, γιος του Φαρνάχ, από τη φυλή Ζαβουλών, ο Φαλτιήλ, γιος του Οζά, από τη φυλή Ισσάχαρ, ο Αχιώρ, γιος του Σελεμί, από τη φυλή Ασήρ, ο Φαδαήλ, γιος του Ιαμιούδ, από τη φυλή Νεφθαλείμ (Αριθμοί 34,16-29. Ιησούς του Ναυή 14,1-5).

Ο Ιησούς του Ναυή εξαίρεσε από τη διανομή τη φυλή του Ιούδα, η οποία παρέμεινε εντός των ορίων της στο Νότο, τις φυλές του Μανασσή και του Εφραίμ, οι οποίες παρέμειναν στην περιοχή τους στα βόρεια, και τους Λευίτες, οι οποίοι δεν πήραν μερίδιο, γιατί το μερίδιο τους περιορίζονταν στα ιερατικά τους καθήκοντα προς τον Κύριο και ζούσαν ανάμεσα στις άλλες φυλές (Ιησούς του Ναυή 18,5-7). Ακόμη ο Ιησούς εξαίρεσε από τη διανομή τις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή, στις οποίες επικύρωσε την περιοχή δυτικά του Ιορδάνη, όπως είχε υποσχεθεί ο Μωυσής (Ιησούς του Ναυή 13,9-12. 18,7).

Στη συνέχεια έστειλε τρεις άνδρες από κάθε φυλή για να διασχίσουν όλη τη Χαναάν και να περιγράψουν στον Ιησού με λεπτομέρειες τη χώρα, ώστε να γίνει σωστά η διανομή. Τους έδωσε την εντολή να κάνουν ένα σχέδιο της χώρας, χωρισμένης σε εφτά μερίδια και να του το φέρουν. Εκείνοι πήγαν και περιηγήθηκαν τη χώρα, κατέγραψαν σε βιβλίο τα εφτά μερίδια κι έκαναν έναν κατάλογο με όλες τις πόλεις. Έπειτα επέστρεψαν στον Ιησού στη Σηλώ, και ο Ιησούς έβαλε γι' αυτούς κλήρο ενώπιον του Κυρίου (Ιησούς του Ναυή 18,4. 18,8-10). Κατά σειρά κληρώθηκαν οι φυλές Βενιαμίν, Συμεών, Ζαβουλών, Ισσάχαρ, Ασήρ, Νεφθαλί και Δαν (Ιησούς του Ναυή 18,11-19,48).