ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ

ΤΩΝ 12 ΦΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ

 

ΑΜΙΝΑΔΑΒ: Ο Αμιναδάβ ήταν γιος του Αράμ. Γιος του Αμιναδάβ ήταν ο Ναασσών και κόρη του ήταν η Ελισάβετ, η οποία ήταν σύζυγος του Ααρών (Α' Παραλειπομένων 2,10. Αριθμοί 1,7. 2,3. Ρουθ 4,19-20). Ο Αμιναδάβ γεννήθηκε και έζησε στην Αίγυπτο. Ο Αμιναδάβ αναφέρεται μεταξύ των προπατόρων του Ιησού (Ματθαίος 1,4 και Λουκάς 3,33). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

ΣΕΔΙΟΥΡ: Ο Σεδιούρ καταγόταν από τη φυλή Ρουβήν και ήταν απόγονος του Ρουβήν. Ήταν άρχοντας και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή. Γιος του Σεδιούρ ήταν ο Ελισούρ (Αριθμοί 1,5. 2,10).

 

ΣΟΥΡΙΣΑΔΑΪ: Ο Σουρισαδαΐ καταγόταν από τη φυλή Συμεών και ήταν απόγονος του Συμεών. Ήταν άρχοντας και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή. Γιος του Σουρισαδαΐ ήταν ο Σαλαμιήλ (Σελουμιήλ) (Αριθμοί 1,6. 2,12).

 

ΣΩΓΑΡ (ΣΟΥΑΡ): Ο Σωγάρ (Σουάρ) καταγόταν από τη φυλή Ισσάχαρ και ήταν απόγονος του Ισσάχαρ. Ήταν άρχοντας και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή. Γιος του Σωγάρ ήταν ο Ναθαναήλ (Αριθμοί 1,8. 2,5).

 

ΧΑΙΛΩΝ: Ο Χαιλών καταγόταν από τη φυλή Ζαβουλών και ήταν απόγονος του Ζαβουλών. Ήταν άρχοντας και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή. Γιος του Χαιλών ήταν ο Ελιάβ (Αριθμοί 1,9. 2,7).

 

ΑΜΙΟΥΔ Ή ΕΜΙΟΥΔ (ΑΜΜΙΟΥΔ): Ο Αμιούδ ή Εμιούδ (Αμμιούδ) ήταν γιος του Λααδάν (Λαδάν) και απόγονος του Εφραίμ. Ήταν άρχοντας και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή. Γιος του Αμιούδ ήταν ο  Ελισαμαΐ (Ελισαμά) (Α' Παραλειπομένων 7,26. Αριθμοί 1,10. 2,18).

 

ΦΑΔΑΣΟΥΡ (ΠΕΔΑΣΟΥΡ): Ο Φαδασούρ (Πεδασούρ) καταγόταν από τη φυλή Μανασσή και ήταν απόγονος του Μανασσή. Ήταν άρχοντας και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή. Γιος του Φαδασούρ ήταν ο Γαμαλιήλ (Αριθμοί 1,10. 2,20).

 

ΓΑΔΕΩΝΙ (ΓΙΔΕΩΝΙ): Ο Γαδεωνί (Γιδεωνί) καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν απόγονος του Βενιαμίν. Ήταν άρχοντας και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή. Γιος του Γαδεωνί ήταν ο Αβιδάν (Αριθμοί 1,11. 2,22).

 

ΑΜΙΣΑΔΑΪ: Ο Αμισαδαΐ καταγόταν από τη φυλή Δαν και ήταν απόγονος του Δαν. Ήταν άρχοντας και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή. Γιος του Αμισαδαΐ ήταν ο Αχιέζερ (Ιέζερ) (Αριθμοί 1,12. 2,25).

 

ΕΧΡΑΝ (ΟΧΡΑΝ): Ο Εχράν (Οχράν) καταγόταν από τη φυλή Ασήρ και ήταν απόγονος του Ασήρ. Ήταν άρχοντας και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή. Γιος του Εχράν ήταν ο Φαγαϊήλ ή Φαγεήλ (Φαγεϊήλ) (Αριθμοί 1,13. 2,27).

 

ΡΑΓΟΥΗΛ (ΔΕΟΥΗΛ): Ο Ραγουήλ (Δεουήλ) καταγόταν από τη φυλή Γαδ και ήταν απόγονος του Γαδ. Ήταν άρχοντας και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή. Γιος του Ραγουήλ ήταν ο Ελισάφ (Ελιασάφ) (Αριθμοί 1,14. 2,14).

 

ΑΪΝΑΝ: Ο Αϊνάν καταγόταν από τη φυλή Νεφθαλείμ και ήταν απόγονος του Νεφθαλείμ. Ήταν άρχοντας και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή. Γιος του Αϊνάν ήταν ο Αχιρέ (Αχιρά) (Αριθμοί 1,15. 2,29).

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ

ΤΩΝ 10 ΦΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

 

ΙΕΦΟΝΝΗΣ: Ο Ιεφοννής ήταν γιος του Κενέζ (Ιησούς του Ναυή 14,6. 14,13. 15,13) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Γιος του Ιεφοννή ήταν ο Χάλέβ (Αριθμοί 13,7. Α' Παραλειπομένων 4,15. Ιησούς του Ναυή 14,6. 14,13. 15,13-14. 21,12).

 

ΕΜΙΟΥΔ (ΑΜΜΙΟΥΔ): Ο Εμιούδ (Αμμιούδ) καταγόταν από τη φυλή Συμεών και ήταν απόγονος του Συμεών. Ήταν άρχοντας της φυλής και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν. Γιος του Εμιούδ ήταν ο Σαλαμιήλ (Σεμουέλ) (Αριθμοί 34,20).

 

ΧΑΣΛΩΝ (ΚΙΣΛΩΝ): Ο Χασλών (Κισλών) καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν απόγονος του Βενιαμίν. Ήταν άρχοντας της φυλής και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν. Γιος του Χασλών ήταν ο Ελδάδ (Ελιδάδ) (Αριθμοί 34,21).

 

ΕΓΛΙ (ΙΟΓΛΙ): Ο Εγλί (Ιογλί) καταγόταν από τη φυλή Δαν και ήταν απόγονος του Δαν. Ήταν άρχοντας της φυλής και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν. Γιος του Εγλί ήταν ο Βακχίρ (Βουκκί) (Αριθμοί 34,22).

 

ΣΟΥΦΙ (ΕΦΩΔ): Ο Σουφί (Εφώδ) καταγόταν από τη φυλή Μανασσή και ήταν απόγονος του Μανασσή. Ήταν άρχοντας της φυλής και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν. Γιος του Σουφί ήταν ο Ανιήλ (Αννιήλ) (Αριθμοί 34,23).

 

ΣΑΒΑΘΑΝ (ΣΙΦΤΑΝ): Ο Σαβαθάν (Σιφτάν) καταγόταν από τη φυλή Εφραίμ και ήταν απόγονος του Εφραίμ. Ήταν άρχοντας της φυλής και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν. Γιος του Σαβαθάν ήταν ο Καμουήλ (Κεμουήλ) (Αριθμοί 34,24).

 

ΦΑΡΝΑΧ: Ο Φαρνάχ καταγόταν από τη φυλή Ζαβουλών και ήταν απόγονος του Ζαβουλών. Ήταν άρχοντας της φυλής και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν. Γιος του Φαρνάχ ήταν ο Ελισαφάν (Αριθμοί 34,25).

 

ΟΖΑ (ΑΖΖΑΝ): Ο Οζζά (Αζζάν) καταγόταν από τη φυλή Ισσάχαρ και ήταν απόγονος του Ισσάχαρ. Ήταν άρχοντας της φυλής και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν. Γιος του Οζά ήταν ο Φαλτιήλ (Αριθμοί 34,26).

 

ΣΕΛΕΜΙ (ΣΕΛΩΜΙ): Ο Σελεμί (Σελωμί) καταγόταν από τη φυλή Ασήρ και ήταν απόγονος του Ασήρ. Ήταν άρχοντας της φυλής και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν. Γιος του Σελεμί ήταν ο Αχιώρ (Αχιούδ) (Αριθμοί 34,27).

 

ΙΑΜΙΟΥΔ (ΑΜΜΙΟΥΔ): Ο Ιαμιούδ (Αμμιούδ) καταγόταν από τη φυλή Νεφθαλείμ και ήταν απόγονος του Νεφθαλείμ. Ήταν άρχοντας της φυλής και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, όταν έγινε η κατάληψη και η διανομή της Χαναάν. Γιος του Ιαμιούδ ήταν ο Φαδαήλ (Πεδαήλ) (Αριθμοί 34,28).

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ

ΤΩΝ 12 ΦΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΖΕΧΡΙ (ΖΙΧΡΙ): Ο Ζεχρί (Ζιχρί) καταγόταν από τη φυλή Ρουβήν και ήταν ο πατέρας του Ελιέζερ, που ήταν αρχηγός της φυλής Ρουβήν την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,16).

 

ΜΑΑΧΑ: Ο Μααχά καταγόταν από τη φυλή Συμεών και ήταν ο πατέρας του Σαφατία (Σεφατία), που ήταν αρχηγός της φυλής Συμεών την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,16).

 

ΚΑΜΟΥΗΛ (ΚΕΜΟΥΗΛ): Ο Καμουήλ (Κεμουήλ) καταγόταν από τη φυλή Λευΐ και ήταν ο πατέρας του Ασαβία (Χασαβία), που ήταν αρχηγός της φυλής Λευΐ την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,17).

 

ΜΙΧΑΗΛ: Ο Μιχαήλ καταγόταν από τη φυλή Ισσάχαρ και ήταν ο πατέρας του Αμβρί (Αμρί), που ήταν αρχηγός της φυλής Ισσάχαρ την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,18).

 

ΑΒΔΙΑ (ΟΒΑΔΙΑ): Ο Αβδία (Οβαδία) καταγόταν από τη φυλή Ζαβουλών και ήταν ο πατέρας του Σαμαΐα (Ισμαΐα), που ήταν αρχηγός της φυλής Ζαβουλών την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,19).

 

ΟΖΙΗΛ (ΟΥΖΖΙΗΛ): Ο Οζιήλ (Ουζζιήλ) καταγόταν από τη φυλή Νεφθαλί (Νεφθαλείμ) και ήταν ο πατέρας του Ιεριμώθ, που ήταν αρχηγός της φυλής Νεφθαλί την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,19).

 

ΟΖΙΑ: Ο Οζία καταγόταν από τη φυλή Εφραίμ και ήταν ο πατέρας του Ωσή (Ωσηέ), που ήταν αρχηγός της φυλής Εφραίμ την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,20).

 

ΦΑΔΑΪΑ (ΦΕΔΑΪΑ): Ο Φαδαΐα (Φεδαΐα) καταγόταν από τη φυλή Μανασσή, δυτικά του Ιορδάνη, και ήταν ο πατέρας του Ιωήλ, που ήταν αρχηγός της μισής φυλής Μανασσή την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,20).

 

ΖΑΔΑΙΟΣ (ΖΑΧΑΡΙΑΣ): Ο Ζαδαίος (Ζαχαρίας) καταγόταν από τη φυλή Μανασσή, ανατολικά του Ιορδάνη, και ήταν ο πατέρας του Ιαδαΐ (Ιδδώ), που ήταν αρχηγός της μισής ανατολικής φυλής Μανασσή την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,21).

 

ΑΒΕΝΝΗΡ: Ο Αβεννήρ καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ο πατέρας του Ιασιήλ, που ήταν αρχηγός της φυλής Βενιαμίν την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,21).

 

ΙΡΩΑΒ (ΙΕΡΟΑΜ): Ο Ιρωάβ (Ιεροάμ) καταγόταν από τη φυλή Δαν και ήταν ο πατέρας του Αζαριήλ (Αζαρεήλ), που ήταν αρχηγός της φυλής Δαν την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,22).