ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

Ο ΑΑΡΩΝ

 

ΑΑΡΩΝ: Ο Ααρών υπήρξε ο πρώτος Αρχιερέας του Ισραήλ. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο και ανήκε σε μια από τις 3 οικογένειες της φυλής Λευΐ, τους Κααθίτες. Ήταν γιος του Άμβραμ και της Ιωχαβέδ (Έξοδος 2,1. 6.20. Αριθμοί 26,59. Α' Παραλειπομένων 5,29. 6,3). Ήταν κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος του αδερφού του Μωυσή (Έξοδος 7,7) και κατά τρία μικρότερος της αδερφής του Μαριάμ. Σύζυγός του ήταν η Ελισάβετ, κόρη του Αμιναδάβ (Έξοδος 6,23. 26,59) με την οποία απέκτησε τέσσερις γιους, τον Ναδάβ, τον Αβιούδ (Αβιού), τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ (Έξοδος 6,23. Αριθμοί 3,2. 26,60. Α' Παραλειπομένων 5,29).

 

 

 

 

Ο ΕΛΕΑΖΑΡ ΚΑΙ Ο ΦΙΝΕΕΣ

 

ΕΛΕΑΖΑΡ: Ο Ελεάζαρ ήταν ο τρίτος γιος του Ααρών και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,23. Αριθμοί 3,2. 26,60. Α' Παραλειπομένων 5,29). Ο Ελεάζαρ πήρε ως σύζυγο μια από τις κόρες του Φουτιήλ και μαζί της απέκτησε τον Φινεές (Έξοδος 6,25. Α' Παραλειπομένων 5,30). Μετά το θάνατο του πατέρα του Ααρών έγινε αρχιερέας και έτσι υπήρξε ο δεύτερος Αρχιερέας του Ισραήλ (Αριθμοί 20,22).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ελεάζαρ

 

 

ΦΙΝΕΕΣ: Ο Φινεές ήταν γιος του Ελεάζαρ και εγγονός του Ααρών (Έξοδος 6,25. Α' Παραλειπομένων 5,30). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Φινεές έγινε αρχιερέας του Ισραήλ (Κριτές 20,28). Γιος του Φινεές και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αβισού (Αβισουά) (Α' Παραλειπομένων 5,30).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φινεές

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ

 

ΑΒΙΣΟΥ (ΑΒΙΣΟΥΑ): Ο Αβισού (Αβισουά) ήταν γιος του Φινεές και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,30). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αβισού έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αβισού και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Βωκαΐ (Βουκκί) (Α' Παραλειπομένων 5,30-31).

 

ΒΩΚΑΪ (ΒΟΥΚΚΙ): Ο Βωκαΐ (Βουκκί) ήταν γιος του Αβισού (Αβισουά) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,31). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Βωκαΐ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Βωκαΐ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Οζί (Ουζί) (Α' Παραλειπομένων 5,31).

 

ΟΖΙ (ΟΥΖΙ): Ο Οζί (Ουζί) ήταν γιος του Βωκαΐ (Βουκκί) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,31). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Οζί έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Οζί και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Ζαραΐας (Ζεραΐας) (Α' Παραλειπομένων 5,31-32).

 

ΖΑΡΑΪΑΣ (ΖΕΡΑΪΑΣ): Ο Ζαραΐας (Ζεραΐας) ήταν γιος του Οζί (Ουζί) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,32). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Ζαραΐας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Ζαραΐα και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Μαριήλ (Μεραϊώθ) (Α' Παραλειπομένων 5,32).

 

ΜΑΡΙΗΛ (ΜΕΡΑΪΩΘ): Ο Μαριήλ (Μεραϊώθ) ήταν γιος του Ζαραΐα (Ζεραΐα) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,32). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Μαριήλ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Μαριήλ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αμαρίας (Α' Παραλειπομένων 5,32-33).

 

ΑΜΑΡΙΑΣ: Ο Αμαρίας ήταν γιος του Μαριήλ (Μεραϊώθ) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,33). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αμαρίας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αμαρία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιτώβ (Α' Παραλειπομένων 5,33).

 

ΑΧΙΤΩΒ: Ο Αχιτώβ ήταν γιος του Αμαρία και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,33). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αχιτώβ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αχιτώβ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Σαδώκ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 5,33-34. 18,16).

 

 

ΣΑΔΩΚ (ΣΑΔΟΥΚ): Ο Σαδώκ ήταν γιος του Αχιτώβ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 5,34. 18,16). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαδώκ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Ο Σαδώκ ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Ααρών την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,17). Γιος του Σαδώκ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιμάας (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36. 18,19. 18,22. 18,27. Α' Παραλειπομένων 5,34). Γιος του Σαδώκ ήταν και ο Αζαρίας, που ήταν αξιωματούχους του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,46θ). Ο Σαδώκ ήταν αρχιερέας μαζί με τον Αβιάθαρ (Β' Βασιλειών 17,15. 19,11. 20,25. Γ' Βασιλειών 4,4. Α' Παραλειπομένων 15,11). Μετά την εκδίωξη του Αβιάθαρ από τον Σολομώντα, ο Σαδώκ τοποθετήθηκε ως ο πρώτος αρχιερέας (Γ' Βασιλειών 2,35).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον αρχιερέα Σαδώκ

 

 

ΑΧΙΜΑΑΣ: Ο Αχιμάας ήταν γιος του Σαδώκ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36. 18,19. 18,22. 18,27. Α' Παραλειπομένων 5,34). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αχιμάας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αχιμάας και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αζαρίας (Α' Παραλειπομένων 5,34-35).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον αρχιερέα Αχιμάας

 

 

ΑΖΑΡΙΑΣ: Ο Αζαρίας ήταν γιος του Αχιμάα και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,35). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αζαρίας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αζαρία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Ιωανάν (Ιωχανάν) (Α' Παραλειπομένων 5,35).

 

ΙΩΑΝΑΝ (ΙΩΧΑΝΑΝ): Ο Ιωανάν (Ιωχανάν) ήταν γιος του Αζαρία και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,35). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Ιωανάν έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Ιωανάν και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αζαρίας (Α' Παραλειπομένων 5,35-36).

 

ΑΖΑΡΙΑΣ: Ο Αζαρίας ήταν γιος του Ιωανάν (Ιωχανάν) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,36). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αζαρίας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Ο Αζαρίας ήταν ο πρώτος αρχιερέας στο Ναό, που έχτισε ο Σολομώντας στην Ιερουσαλήμ. Γιος του Αζαρία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αμαρίας (Α' Παραλειπομένων 5,36-37).

 

 

ΑΜΑΡΙΑΣ: Ο Αμαρίας ήταν γιος του Αζαρία και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,37). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αμαρίας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αμαρία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιτώβ (Α' Παραλειπομένων 5,37). Ο Αμαρίας ως αρχιερέας διορίστηκε από τον βασιλιά Ιωσαφάτ ως αρχηγός του δικαστηρίου στην Ιερουσαλήμ, ώστε το δικαστήριο να πορεύεται και να κρίνει με βάση το Νόμο του Θεού ' Παραλειπομένων 19,11).

 

 

ΑΧΙΤΩΒ: Ο Αχιτώβ ήταν γιος του Αμαρία και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,37). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αχιτώβ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αχιτώβ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Σαδώκ (Α' Παραλειπομένων 5,37-38).

 

ΣΑΔΩΚ: Ο Σαδώκ ήταν γιος του Αχιτώβ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,38). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαδώκ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Σαδώκ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Σαλώμ (Σαλλούμ) (Α' Παραλειπομένων 5,38).

 

ΣΑΛΩΜ (ΣΑΛΛΟΥΜ): Ο Σαλώμ (Σαλλούμ) ήταν γιος του Σαδώκ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,38). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαλώμ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Σαλώμ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Χελκίας (Α' Παραλειπομένων 5,38-39).

 

ΧΕΛΚΙΑΣ: Ο Χελκίας ήταν γιος του Σαλώμ (Σαλλούμ) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,39). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Χελκίας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Χελκία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αζαρίας (Α' Παραλειπομένων 5,39).

 

ΑΖΑΡΙΑΣ: Ο Αζαρίας ήταν γιος του Χελκία και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,39). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Αζαρίας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Αζαρία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Σαραΐας (Σεραΐας) (Α' Παραλειπομένων 5,39-40).

 

ΣΑΡΑΪΑΣ (ΣΕΡΑΪΑΣ): Ο Σαραΐας (Σεραΐας) ήταν γιος του Αζαρία και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,40). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαραΐας έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Γιος του Σαραΐα και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Ιωσαδάκ (Α' Παραλειπομένων 5,40).

 

ΙΩΣΑΔΑΚ: Ο Ιωσαδάκ ήταν γιος του Σαραΐα (Σεραΐα) και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 5,40). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Ιωσαδάκ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Ο Ιωσαδάκ, όταν η Ιερουσαλήμ και το βασίλειο του Ιούδα έπεσε στα χέρια των Βαβυλωνίων του Ναβουχοδονόσορα, οδηγήθηκε στην εξορία (Α' Παραλειπομένων 5,40-41).