ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ

 

Ο ΙΣΜΑΗΛ

 

Ο Ισμαήλ ήταν γιος του Αβραάμ από τη δούλη του Άγαρ. Όταν γεννήθηκε ο Ισμαήλ, ο Αβραάμ ήταν 86 ετών (Γένεση 16,15-16). Ο Ισμαήλ έζησε στη έρημο Φαράν σε νομαδική ζωή, διακρίθηκε δε ως τοξότης (Γένεση 21,21). Παντρεύτηκε μια Αιγύπτια κατόπιν υπόδειξης της μητέρας του και απέκτησε 12 γιους και μία κόρη, την Βασεμάθ ή Μαελέθ (Μαχαλάθ), την οποία παντρεύτηκε ο Ησαύ (Γένεση 28,9. Γένεση 36,3). Οι 12 γιοι του Ισμαήλ ήταν ο Ναβαϊώθ (Νεβαϊώθ), ο Κηδάρ, ο Ναβδεήλ (Αβδεήλ), ο Μασσάμ (Μιβσάμ), ο Μασμά (Μισμά), ο Δουμά, ο Μασσή (Μασσά), ο Χοδδάν (Χαδάδ), ο Θαϊμάν (Θαϊμά), ο Ιετούρ, ο Ναφές (Ναφίς) και ο Κεδμά. Από τους απογόνους του προήρθαν διάφορες αραβικές φυλές (Γένεση 25,12-18. Α' Παραλειπομένων 1,28-31).

Ο Ισμάηλ πέθανε σε ηλικία 137 ετών (Γένεση 25,17). Ο Ισμαήλ αναφέρεται στις γενεαλογίες των απογόνων του Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,28-29). Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει σχετικά στην προς Γαλάτας επιστολή για τη ζωή του Ισμαήλ και του Ισαάκ (Γαλάτας 4,21-5,1).

 

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ

 

Οι 12 γιοι του Ισμαήλ υπήρξαν γενάρχες των δώδεκα αντίστοιχων φυλών. Ο καθένας έδωσε το όνομα του στη φυλή του και στους διάφορους τόπους όπου η φυλή εγκαταστάθηκε. Οι απόγονοι του εγκαταστάθηκαν από την Ευϊλάτ (Ευειλά) ως την έρημο Σουρ, ανατολικά της Αιγύπτου, προς την κατεύθυνση της Ασσυρίας. Εγκαταστάθηκαν δηλαδή χώρια από τους άλλους απογόνους του Αβραάμ (Γένεση 25,16-18).

 

ΝΑΒΑΪΩΘ (ΝΕΒΑΪΩΘ): Ο μεγαλύτερος γιος του Ισμαήλ. Γενάρχης ομώνυμης φυλής (Γένεση 25,13. Α' Παραλειπομένων 1,29).

 

ΚΗΔΑΡ: Ο δεύτερος γιος του Ισμαήλ. Γενάρχης ομώνυμης φυλής (Γένεση 25,13. Α' Παραλειπομένων 1,29).

 

ΝΑΒΔΕΗΛ (ΑΔΒΕΗΛ): Ο τρίτος γιος του Ισμαήλ. Γενάρχης ομώνυμης φυλής (Γένεση 25,13. Α' Παραλειπομένων 1,29).

 

ΜΑΣΣΑΜ ή ΜΑΒΣΑΜ (ΜΙΒΣΑΜ):  Ο τέταρτος γιος του Ισμαήλ. Γενάρχης ομώνυμης φυλής (Γένεση 25,13. Α' Παραλειπομένων 1,29).

 

ΜΑΣΜΑ (ΜΙΣΜΑ): Ο πέμπτος γιος του Ισμαήλ. Γενάρχης ομώνυμης φυλής (Γένεση 25,14. Α' Παραλειπομένων 1,30).

 

ΔΟΥΜΑ (ΙΔΟΥΜΑ):  Ο έκτος γιος του Ισμαήλ. Γενάρχης ομώνυμης φυλής (Γένεση 25,14. Α' Παραλειπομένων 1,30).

 

ΜΑΣΣΗ (ΜΑΣΣΑ): Ο έβδομος γιος του Ισμαήλ. Γενάρχης ομώνυμης φυλής (Γένεση 25,14. Α' Παραλειπομένων 1,30).

 

ΧΟΔΔΑΝ ή ΧΟΝΔΑΝ (ΧΑΔΑΔ):  Ο όγδοος γιος του Ισμαήλ. Γενάρχης ομώνυμης φυλής (Γένεση 25,15. Α' Παραλειπομένων 1,30).

 

ΘΑΪΜΑΝ (ΘΑΪΜΑ): Ο ένατος γιος του Ισμαήλ. Γενάρχης ομώνυμης φυλής (Γένεση 25,15. Α' Παραλειπομένων 1,30).

 

ΙΕΤΟΥΡ (ΙΕΤΤΟΥΡ): Ο δέκατος γιος του Ισμαήλ. Γενάρχης ομώνυμης φυλής (Γένεση 25,15. Α' Παραλειπομένων 1,31).

 

ΝΑΦΕΣ (ΝΑΦΙΣ): Ο ενδέκατος γιος του Ισμαήλ. Γενάρχης ομώνυμης φυλής (Γένεση 25,15. Α' Παραλειπομένων 1,31).

 

ΚΕΔΜΑ: Ο δωδέκατος γιος του Ισμαήλ. Γενάρχης ομώνυμης φυλής (Γένεση 25,15. Α' Παραλειπομένων 1,31).

 

ΒΑΣΕΜΑΘ Ή ΜΑΕΛΕΘ (ΜΑΧΑΛΑΘ):  Η τρίτη γυναίκα του Ησαύ. Ήταν κόρη του Ισμαήλ, γιου του Αβραάμ (Γένεση 28,9. Γένεση 36,3). Με τον Ησαύ απέκτησε τον Ραγουήλ (Γένεση 36,4).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ

 

Γεν. 25,12                 Οι δε απόγονοι του Ισμαήλ, του υιού του Αβραάμ και της Αιγυπτίας δούλης Άγαρ, ήσαν οι εξής·

Γεν. 25,13                 Αυτά ήσαν τα ονόματα των υιών του Ισμαήλ, κατά τα ονόματα των απογόνων του. Πρωτότοκος υιός του Ισμαήλ ήτο ο Ναβαιώθ, μετ' αυτόν δε ο Κηδάρ, ο Ναβδεήλ, ο Μασσάμ,

Γεν. 25,14                 ο Μασμά, ο Δουμά, ο Μασσή,

Γεν. 25,15                 ο Χοδδάν, ο Θαιμάν, ο Ιετούρ, ο Ναφές και ο Κεδμά.

Γεν. 25,16                 Αυτοί ήσαν οι υιοί του Ισμαήλ και αυτά τα ονόματά των, οι οποίοι κατοικούσαν εις σκηνάς και εις χωρία, και οι οποίοι ανεδείχθησαν γενάρχαι και άρχοντες δώδεκα λαών, ενός λαού ο καθένας από αυτούς.

Γεν. 25,17                 Τα έτη της ζωής του Ισμαήλ ανήλθον εις εκατόν τριάκοντα επτά. Εξέλιπον τότε αι δυνάμστου, εξεδήμησεν από τον κόσμον αυτόν και προσετέθη στους προαπελθόντας από το γένος του.

Γεν. 25,18                 Οι απόγονοι του Ισμαήλ, οι Ισμαηλίται, εγκατεστάθησαν εις την περιοχήν από Ευϊλάτ, έως την έρημον Σούρ, η οποία ευρίσκεται ανατολικώς της Αιγύπτου και μέχρι της Ασσυρίας, εις χώραν δηλαδή ανατολικώς της Παλαιστίνης, επί της οποίας Παλαιστίνης είχον εγκατασταθή οι απόγονοι του Ισαάκ, αδελφού του Ισμαήλ, οι Ισραηλίται.