ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Τ

ΤΑΑΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΤΑΒΕΚ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΤΑΒΕΡΕΜΜΑΝ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΔΕΡ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ)

ΤΑΒΛΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

TANAX (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΤΟΧΟΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΤΩΒΙΑΣ (ΛΕΥΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

Υ

 

Φ

ΦΑΓΑΪΗΛ (ΦΑΓΕΗΛ) (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΣΗΡ)

ΦΑΓΕΗΛ (ΦΑΓΑΪΗΛ) (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΣΗΡ)

ΦΑΔΑΗΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΦΑΔΑΪΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΗΛ)

ΦΑΔΑΣΟΥΡ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΦΑΛΑΕΤΤΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΦΑΛΔΕΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΦΑΛΕΓ (ΦΑΛΕΚ, ΠΕΛΕΓ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΡ)

ΦΑΛΕΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΦΑΛΕΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΦΑΛΕΚ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΦΑΛΕΚ (ΦΑΛΕΓ, ΠΕΛΕΓ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΡ)

ΦΑΛΛΟΥΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΦΑΛΤΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΦΑΛΤΙ (ΦΑΛΤΙΗΛ) (ΓΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΦΑΛΤΙΗΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΦΑΛΤΙΗΛ (ΦΑΛΤΙ) (ΓΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΦΑΛΩΧ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΣΥΡΙΑΣ)

ΦΑΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΦΑΝΟΥΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΦΑΝΟΥΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΦΑΡΑ (ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ)

ΦΑΡΑΪ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΦΑΡΑΩ (ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ)

ΦΑΡΕΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ)

ΦΑΡΕΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΦΑΡΝΑΧ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΦΑΣΕΚ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΦΑΣΦΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΦΕΛΛΑΘΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΦΕΛΕΤΤΙ (ΦΕΛΕΘΘΙ) (ΑΥΛΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΦΕΛΕΘΘΙ (ΦΕΛΕΤΤΙ) (ΑΥΛΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΦΕΤΑΪΑ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΦΙΔΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΙΜΟΥΘ)

ΦΙΘΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΦΙΝΕΕΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ)

ΦΙΝΕΕΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙ)

ΦΙΝΩΝ (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΦΙΧΟΛ (ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΒΙΜΕΛΕΧ)

ΦΟΥΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΦΟΥΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΘΩΛΑ)

ΦΟΥΑΣΟΥΔ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΦΟΥΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΜ)

ΦΟΥΤΙΗΛ (ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΑΖΑΡ)

Χ

ΧΑΒΕΡ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΙΑΗΛ)

ΧΑΒΕΡ (ΧΟΒΟΡ, ΧΟΒΕΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΧΑΖΑΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΧΑΙΛΩΝ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΧΑΛΕΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΩΜ)

ΧΑΛΕΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΦΟΝΝΗ)

ΧΑΛΚΑΛ (ΣΟΦΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛ)

ΧΑΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ)

ΧΑΜΑΑΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΖΕΛΛΙ)

ΧΑΝΑΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΜ)

ΧΑΝΑΑΝ (ΧΑΝΑΝΑ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗ ΣΕΔΕΚΙΑ)

ΧΑΝΑΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΧΑΝΑΝΑ (ΧΑΝΑΑΝ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗ ΣΕΔΕΚΙΑ)

ΧΑΡΙΒ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΧΑΡΜΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΧΑΡΜΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΧΑΡΡΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΧΑΣΛΩΝ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΧΑΣΛΩΝΙΕΙΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΡΑΪΝ)

ΧΑΦΟΡΙΕΙΜ (ΚΑΦΘΟΡΙΕΙΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΡΑΪΝ)

ΧΕΒΡΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΧΕΒΡΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΧΕΙΡΑΜ (ΧΙΡΑΜ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΡΟΥ)

ΧΕΛΑΙΩΝ (ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΝΩΕΜΙΝ)

ΧΕΛΕΓ (ΚΕΛΕΖ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΧΕΛΕΘΘΙ (ΧΕΡΕΘΘΙ) (ΑΥΛΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΧΕΛΚΙΑΣ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΧΕΛΚΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΧΕΛΛΗΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΧΕΛΛΗΣ (ΣΕΛΛΗΣ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΧΕΛΟΥΒ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΣΔΡΙ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΧΕΡΕΘΘΙ (ΧΕΛΕΘΘΙ) (ΑΥΛΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΧΕΤΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΧΕΤΤΑΙΟΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΑΑΝ)

ΧΗΖΙΝ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΧΙΡΑΜ (ΧΕΙΡΑΜ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΡΟΥ)

ΧΙΡΑΜ (ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΧΟΒΕΡ (ΧΑΒΕΡ, ΧΟΒΟΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΧΟΒΟΡ (ΧΑΒΕΡ, ΧΟΒΕΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΧΟΒΩΡ (ΒΑΧΙΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΧΟΔΔΑΝ (ΧΟΝΔΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΧΟΔΟΛΛΟΓΟΜΟΡ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΜ)

ΧΟΛΔΙΑ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΧΟΛΟΔ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΧΟΝΔΑΝ (ΧΟΔΔΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΧΟΡΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΧΟΥΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΜ)

ΧΟΥΣΑΡΣΑΘΑΪΜ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ)

ΧΟΥΣΙ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΧΟΥΣΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΑΝΑ)

ΧΩΘΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΧΩΘΑΜ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΘΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΪΗΛ)

ΧΩΝΕΝΙΑ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

Ψ

 

Ω

ΩΒΗΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΟΟΖ)

ΩΒΗΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΩΒΗΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΩΒΗΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 1ος)

ΩΒΗΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 2ος)

ΩΒΗΔ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΩΒΗΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΩΓ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΑΝ)

ΩΔΗΔ (ΑΔΔΩ) (ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΩΔΟΥΪΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΩΘΗΡΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΩΛΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΩΜΑΡ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΙΦΑΣ)

ΩΜΑΡ (ΩΝΑΝ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΩΝΑΝ (ΩΜΑΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΩΝΙ (ΕΛΙΩΗΛ) (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΩΡ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΩΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΩΡΑ (ΙΡΑΣ, ΟΔΟΥΪΑΣ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΩΡΑΜ (ΙΩΒΑΒ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΩΡΗΒ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ)

ΩΡΗΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΩΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΩΣΑ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΗΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΩΣΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΩΣΑΡ (ΑΣΑΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΩΣΗ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ)

ΩΣΗΕ (Ο ΒΑΙΘΣΕΜΙΤΗΣ)

ΩΧΑΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

 

 

ΠΗΓΕΣ

Αγία Γραφή - Εγκυκλοπαίδειες