ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΩΒΗΔ

 

Ο ΩΒΗΔ

 

Ο Ωβήδ ήταν γιος του Βοόζ και της Ρουθ, πατέρας του Ιεσσαί και παππούς του Δαβίδ (Ρουθ 4,17. 4,21-22. Α' Παραλειπομένων 2,12. Ματθαίος 1,5. Λουκάς 3,32). Το όνομά του σημαίνει "υπηρέτης". Γιος του Ωβήδ ήταν και ο Ιωνάθαν, ο οποίος ήταν συνετός και ήταν σύμβουλος του βασιλιά Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,32).

Ο Ωβήδ αναφέρεται μεταξύ των προπατόρων του Ιησού (Ματθαίος 1,5 και Λουκάς 3,32). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.