ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΩΡ

  

Ο ΩΡ

 

Ο Ααρών και ο Ωρ
κρατούν τα χέρια του Μωυσή

Ο δίκαιος Ωρ, σύμφωνα με την ιουδαϊκή παράδοση, φέρεται ως σύζυγος της Μαριάμ, αδερφής του Μωυσή και του Ααρών.

 

 

Όταν οι Ισραηλίτες είχαν στρατοπεδεύσει στη Ραφιδείν, είχαν έρθει οι Αμαληκίτες για να τους πολεμήσουν. Ο Μωυσής, ο Ααρών και ο Ωρ ανέβηκαν στην κορυφή ενός λόφου. Όσο ο Μωυσής είχε υψωμένα τα χέρια του, νικούσαν οι Ισραηλίτες όταν τα κατέβαζε, νικούσαν οι Αμαληκίτες. Επειδή τα χέρια όμως του Μωυσή κουράζονταν, τότε ο Ααρών και ο Ωρ πήραν μια πέτρα, την έβαλαν εκεί που στεκόταν ο Μωυσής, κι αυτός κάθισε πάνω της. Μετά ο Ααρών από τη μια μεριά και ο Ωρ από την άλλη, στήριζαν τα χέρια του Μωυσή. Μ' αυτό τον τρόπο, τα χέρια του Μωυσή έμειναν σταθερά υψωμένα ως τη δύση του ήλιου. Έτσι οι Ισραηλίτες, τους οποίους ηγούνταν ο Ιησούς του Ναυή,  κατατρόπωσαν τους Αμαληκίτες (Έξοδος 17,8-16).

Όταν ο Μωυσής  ανέβηκε στο όρος Σινά για να πάρει τις λίθινες πλάκες με τις εντολές του Κυρίου, επειδή θα έλειπε για πολύ καιρό όρισε  τον Ααρών και τον Ωρ ως υπεύθυνους απέναντι στο λαό (Έξοδος 24,12-14).

 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του την Κυριακή προ του Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων) μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.