ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΦΑΛΕΓ

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΦΑΛΕΓ (ΦΑΛΕΚ)

 

Ο Φαλέγ (Φαλέκ ή Πελέγ) ήταν γιος του Έβερ, αδελφός του Ιεκτάν και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,16. Λουκάς 3,35). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Φαλέγ θα πρέπει να έζησε περίπου το 2807-2468 π.Χ. Ο Φαλέγ ήταν 130 ετών όταν απέκτησε τον Ραγαύ (Γένεση 11,18. Λουκάς 3,35). Μετά έζησε άλλα 209 χρόνια κι απέκτησε γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Φαλέγ έζησε 339 έτη (Γένεση 11,18-19). Ο Φαλέγ πήρε αυτό το όνομα διότι επί των ημερών του όταν οι άνθρωποι επιχείρησαν να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ, εχωρίστηκαν και διεσκορπίστηκαν.

Ο Φαλέγ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,19. 1,25) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,35). Ο Φαλέγ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.