ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ

 

Ο ΡΟΥΒΗΝ

 

Ο Ρουβήν ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιακώβ από τη Λεία (Γένεση 29,32. 35,23. Αριθμοί 26,5. Α' Παραλειπομένων 2,1). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "είδε τη δυστυχία μου" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "είδε ο Κύριος την ταπείνωσή μου". Ο Ρουβήν είχε τέσσερις γιους, τους Ενώχ (Χανώχ), Φαλλούς, Ασρών ή Ασρώμ (Χεσρών) και Χαρμί (Γένεση 46,9. Έξοδος 6,14. Αριθμοί 26,5-6. Α' Παραλειπομένων 5,3).

 

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ

 

Ο κάθε απόγονος του Ρουβήν εννοείται πως είχε λίγους ή πολλούς γιους και κόρες, των οποίων βέβαια τα ονόματα δεν σώζονται. Οι απόγονοι του Ρουβήν κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Ρουβήν, η οποία απαριθμούσε 46.500 άντρες (Αριθμοί 1,20-21 και 2,10-11). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 43.730 άντρες (Αριθμοί 26,5-7).

 

ΕΝΩΧ (ΧΑΝΩΧ): Ο Ενώχ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ρουβήν. Ο Ενώχ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,9. Έξοδος 6,14. Αριθμοί 26,5. Α' Παραλειπομένων 5,3). Από τον Ενώχ προήλθε ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια (Αριθμοί 26,5).

 

ΦΑΛΛΟΥΣ: Ο Φαλλούς ήταν ο δεύτερος γιος του Ρουβήν. Ο Φαλλούς γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,9. Έξοδος 6,14. Αριθμοί 26,5. Α' Παραλειπομένων 5,3). Από τον Φαλλούς προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Φαλλουΐ (Αριθμοί 26,5). Γιος του Φαλλούς ήταν ο Ελιάβ (Αριθμοί 26,8).

 

ΑΣΡΩΝ Ή ΑΣΡΩΜ (ΧΕΣΡΩΝ): Ο Ασρών ή Ασρώμ ήταν ο τρίτος γιος του Ρουβήν. Ο Ασρών γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,9. Έξοδος 6,14. Α' Παραλειπομένων 5,3). Από τον Ασρών προήλθε ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια (Αριθμοί 26,6).

 

ΧΑΡΜΙ: Ο Χαρμί ήταν ο τέταρτος γιος του Ρουβήν. Ο Χαρμί γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,9. Έξοδος 6,14. Α' Παραλειπομένων 5,3). Από τον Χαρμί προήλθε ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια (Αριθμοί 26,6).

 

ΙΩΗΛ: Ο Ιωήλ αναφέρεται όχι ως γιος, αλλά ως ένας από τους απογόνους του Ρουβήν. Ο γιος του Ιωήλ ήταν ο Σεμεΐ (Σεμαΐας) (Παραλειπομένων Α' 5,4).

 

ΦΑΛΕΘ (ΠΕΛΕΘ): Ο Φαλέθ (Πελέθ) αναφέρεται ως γιος του Ρουβήν. Γιος του Φαλέθ ήταν ο Αύν (Ων) (Αριθμοί 26,9).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΩΗΛ

 

Ο κάθε απόγονος του Ρουβήν εννοείται πως είχε λίγους ή πολλούς γιους και κόρες, των οποίων βέβαια τα ονόματα δεν σώζονται.

 

ΣΕΜΕΪ (ΣΕΜΑΪΑΣ): Ο Σεμεΐ (Σεμαΐας) ήταν γιος του Ιωήλ, απογόνου του Ρουβήν. Ο Σεμεΐ είχε δύο γιους τον Βαναία και τον Γουγ (Παραλειπομένων Α' 5,4).

 

ΒΑΝΑΙΑ: Ο Βαναία ήταν γιος του Σεμεΐ και απόγονος του Ρουβήν  (Παραλειπομένων Α' 5,4).

 

ΓΟΥΓ (ΓΩΓ): Ο Γουγ ήταν γιος του Σεμεΐ και απόγονος του Ρουβήν. Ο Γουγ είχε ένα γιο τον Μιχά (Παραλειπομένων Α' 5,4-5).

 

ΜΙΧΑ: Ο Μιχά ήταν γιος του Γουγ και απόγονος του Ρουβήν  Ο Μιχά είχε ένα γιο τον Ρηχά (Παραλειπομένων Α' 5,5).

 

ΡΗΧΑ: Ο Ρηχά ήταν γιος του Μιχά και απόγονος του Ρουβήν. Ο Ρηχά είχε ένα γιο τον Ιωήλ (Παραλειπομένων Α' 5,5).

 

ΙΩΗΛ: Ο Ιωήλ ήταν γιος του Ρηχά και απόγονος του Ρουβήν. Ο Ιωήλ είχε τρεις γιους τον Βεήλ, τον Ιωήλ και τον Ζαχαρία (Παραλειπομένων Α' 5,5-7).

 

ΒΕΗΛ (ΒΕΗΡΑ): Ο Βεήλ ήταν γιος του Iωήλ και απόγονος του Ρουβήν. Ο Βεήλ υπήρξε ένας από τους αρχηγούς της φυλής του Ρουβήν, τον οποίο ο Θαγλαθφαλλασάρ (Τιγλάθ-Πελέσερ), βασιλιάς της Ασσούρ (Ασσυρίας), έπιασε αιχμάλωτο και τον μετοίκησε αλλού (Παραλειπομένων Α' 5,6).

 

ΙΩΗΛ (ΙΕΪΗΛ): Ο Ιωήλ ήταν γιος του Ιωήλ, αδελφός του Βεήλ και απόγονος του Ρουβήν. Ο Ιωήλ υπήρξε ένας από τους αρχηγούς της φυλής του Ρουβήν. Ο Ιωήλ είχε ένα γιο τον Σαμά (Παραλειπομένων Α' 5,7-8).

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ο Ζαχαρίας ήταν γιος του Ιωήλ, αδελφός του Βεήλ και απόγονος του Ρουβήν (Παραλειπομένων Α' 5,7).

 

ΣΑΜΑ (ΣΕΜΑ): Ο Σαμά ήταν γιος του Ιωήλ, που ήταν ένας από τους αρχηγούς της φυλής και απόγονος του Ρουβήν. Ο Σαμά είχε ένα γιο τον Αζούζ (Παραλειπομένων Α' 5,8).

 

ΑΖΟΥΖ (ΑΖΑΖ): Ο Αζούζ ήταν γιος του Σαμά και απόγονος του Ρουβήν. Ο Αζούζ είχε ένα γιο τον Βαλέκ (Παραλειπομένων Α' 5,8).

 

ΒΑΛΕΚ (ΒΕΛΑ): Ο Βαλέκ ήταν γιος του Αζούζ και απόγονος του Ρουβήν. Ο Βαλέκ και η φυλή Ρουβήν, εγκαταστάθηκε στην Αρσήρ, στο όρος Ναβαύ (Νεβώ) και στη Βελμασσών (Βάαλ-Μεών) (Παραλειπομένων Α' 5,8).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΦΑΛΛΟΥΣ

 

ΕΛΙΑΒ: Ο Ελιάβ ήταν γιος του Φαλλούς, γιου του Ρουβήν (Αριθμοί 26,8). Ο Ελιάβ είχε τρεις γιους τον Ναμουήλ (Νεμουήλ), τον Δαθάν και τον Αβειρών (Αβιρώμ) (Αριθμοί 26,9. Δευτερονόμιο 11,6).

 

ΝΑΜΟΥΗΛ (ΝΕΜΟΥΗΛ): Ο Ναμουήλ (Νεμουήλ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ελιάβ και απόγονος του Ρουβήν. Ήταν αδελφός του Δαθάν και του Αβειρών (Αριθμοί 26,9).

 

 

 

Ο ΔΑΘΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΒΕΙΡΩΝ

 

ΔΑΘΑΝ: Ο Δαθάν ήταν ο δεύτερος γιος του Ελιάβ και απόγονος του Ρουβήν (Αριθμοί 26,9. Δευτερονόμιο 11,6).

 

ΑΒΕΙΡΩΝ (ΑΒΙΡΩΜ): Ο Αβειρών (Αβιρώμ) ήταν ο τρίτος γιος του Ελιάβ και απόγονος του Ρουβήν (Αριθμοί 26,9. Δευτερονόμιο 11,6).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Δαθάν και τον Αβειρών

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ

 

ΑΥΝ (ΩΝ): Ο Αύν (Ων) ήταν γιος του Φαλέθ (Πελέθ) και απόγονος του Ρουβήν (Αριθμοί 16,1).

Ο Αύν μαζί με τον Κορέ, γιο του Ισσαάρ, από τη λευιτική συγγένεια του Καάθ, το Δαθάν και τον Αβειρών, γιους του Ελιάβ, επαναστάτησαν εναντίον του Μωυσή. Στο τέλος ο Θεός άνοιξε τη γη κάτω απ' τα πόδια των στασιαστών και τους κατάπιε μαζί με τις οικογένειές τους και όλα τους τα υπάρχοντα. Κατέβηκαν στον άδη ζωντανοί και η γη έκλεισε από πάνω τους (Αριθμοί 16,1-2. 16,27-35).

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ

 

Α Παραλ. 5,1            Οι υιοί του Ρουβήν, του πρωτοτόκου του Ιακώβ, (τον οποίον πρωτότοκον ο Ιακώβ επειδή εμόλυνε την πατρικήν κοίτην δεν τον ηυλόγησε, αλλά έδωσε την ευλογίαν του στον υιόν του τον Ιωσήφ, και δι' αυτό ο Ρουβήν δεν ελήφθη υπ' όψιν δια τα πρωτοτόκια·

Α Παραλ. 5,2           ο Ιούδας υπήρξε δυνατός κατά την ισχύν, αυτός και οι απόγονοί του, και εξ αυτού εβγήκαν οι αρχηγοί του ισραηλιτικού λαού. Το κληρονομικόν όμως δικαίωμα των πρωτοτόκων εδόθη στον Ιωσήφ).

Α Παραλ. 5,3           Υιοί του Ρουβήν, του πρωτοτόκου του Ιακώβ, ήσαν οι εξής· Ο Ενώχ, ο Φαλλούς, ο Ασρώμ και ο Χαρμί.

Α Παραλ. 5,4           Οι απόγονοι του Ιωήλ είναι· ο Σεμεί και ο Βαναία ο υιός αυτού, και οι υιοί του Γουγ υιού του Σεμεΐ.

Α Παραλ. 5,5           Ο υιός αυτού ο Μιχά, ο υιός του Μιχά ο Ρηχά, ο υιός του Ρηχά ο Ιωήλ.

Α Παραλ. 5,6           Ο υιός του Ιωήλ ο Βεήλ, τον οποίον ο Θαγλαθφαλλασάρ ο βασιλεύς της Ασσούρ επήρεν αιχμάλωτον και τον μετώκισεν αλλού. Αυτός υπήρξεν ένας από τους αρχηγούς της φυλής του Ρουβήν.

Α Παραλ. 5,7           Οι αδελφοί του Βεήλ, όπως ήσαν εις την περιοχήν αυτού γραμμένοι στους καταλόγους κατά τας γενεαλογίας των, ήσαν οι εξής· Ο αρχηγός Ιωήλ και ο Ζαχαρίας,

Α Παραλ. 5,8           ο Βαλέκ υιός του Αζούζ, ο υιός του Σαμά, ο υιός του Ιωήλ. Ο Βαλέκ αυτός εγκατεστάθη εις την Αροήρ μέχρι και της Ναβαύ και της πόλεως Βελμασσών.

Α Παραλ. 5,9           Προς ανατολάς επεξετάθησαν έως εις την αρχήν της ερήμου, η οποία οδηγεί προς τον Ευφράτην ποταμόν, διότι είχον πολλά κτήνη εις την χώραν Γαλαάδ.

Α Παραλ. 5,10         Κατά τας ημέρας του Σαούλ επολέμησαν εναντίον των περιοίκων λαών, οι οποίοι έπεσαν εις τα χέρια των, και εγκατεστάθησαν όλοι εις τας σκηνάς των επί της ανατολικής περιοχής της χώρας Γαλαάδ.