ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

ΑΧΙΑΔ Ή ΑΧΙΛΟΥΔ Ή ΑΧΙΛΙΔ (ΑΧΙΛΟΥΘ):   Ο Αχιάδ ή Αχιλούδ (Αχιλούθ) ήταν ο πατέρας του Ιωσαφάτ, ο οποίος ήταν ο υπομνηματογράφος και ο υπεύθυνος των υπομνημάτων του Δαβίδ και του Σολομώντα (Β' Βασιλειών 8,16. 20,24. Γ' Βασιλειών 4,3. Α' Παραλειπομένων 18,15).

 

ΑΧΙΘΑΛΑΜ: Ο Αχιθαλάμ ήταν ο πατέρας του Ασά ή Βασά ή Σουσά, ο οποίος ήταν ο γραμματέας και ο υπομνηματογράφος του Δαβίδ και του Σολομώντα (Β' Βασιλειών 8,17. 20,25. Γ' Βασιλειών 2,46θ. Α' Παραλειπομένων 18,16).

 

ΑΡΑΧΙ: Ο Αραχί ήταν ο πατέρας του Χουσί (Χουσαΐ) (Β' Βασιλειών 17,5. 17,14-15), ο οποίος ήταν σύμβουλος και ο στενός φίλος του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 15,32. 15,37. 16,16-17.

 

ΑΧΑΜΙ (ΧΑΧΜΟΝΙ): Ο Αχαμί (Χαχμονί) ήταν ο πατέρας του Ιεήλ (Ιεχιήλ), ο οποίος ήταν επόπτης και παιδαγωγός των γιων του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,32).

 

ΕΦΡΑ (ΑΒΔΑ): Ο Εφρά (Αβδά) ήταν ο πατέρας του Αδωνιράμ, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος των φόρων του Δαβίδ και του Σολομώντα (Β' Βασιλειών 20,24. Γ' Βασιλειών 4,6).

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΟΔΙΗΛ (ΑΔΙΗΛ): Ο Οδιήλ (Αδιήλ) ήταν ο πατέρας του Ασμώθ (Αζμαβέθ), που ήταν επόπτης και φύλακας των θησαυρών του βασιλιά Δαβίδ, που υπήρχαν στην Ιερουσαλήμ (Α' Παραλειπομένων 27,25).

 

ΟΖΙΑΣ: Ο Οζίας ήταν ο πατέρας του Ιωνάθαν, που ήταν επόπτης και φύλακας των θησαυρών του βασιλιά Δαβίδ, που βρίσκονταν στους αγρούς, στις κωμοπόλεις, στις αγροτικές κατοικίες και στους πύργους (Α' Παραλειπομένων 27,25).

 

ΧΕΛΟΥΒ: Ο Χελούβ ήταν ο πατέρας του Εσδρί (Εζρί), που ήταν επόπτης των εργατών, οι οποίοι εργάζονταν και καλλιεργούσαν τους βασιλικούς αγρούς (Α' Παραλειπομένων 27,26).

 

ΣΕΦΝΙ (ΣΕΦΑΜ): Ο Σεφνί (Σεφάμ) ήταν ο πατέρας του Ζαβδί, που ήταν επόπτης στους βασιλικούς αμπελώνες και του κρασιού (Α' Παραλειπομένων 27,27).

 

ΑΔΛΙ (ΑΔΛΑΪ): Ο Αδλί (Αδλαΐ) ήταν ο πατέρας του Σωφάτ (Σαφάτ), που ήταν επόπτης στις αγέλες των βοοειδών, που έβοσκαν στις κοιλάδες (Α' Παραλειπομένων 27,29).

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

ΕΔΡΑΪ: Ο Εδραΐ ήταν ο πατέρας του Αχιρέ, ο οποίος ήταν αξιωματούχος και υπεύθυνος για τις μεταφορές του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,46θ).

 

ΣΑΒΑ: Ο Σαβά (Σεισά) ήταν ο πατέρας του Αχιά, ο οποίος ήταν αξιωματούχος και γραμματέας του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 4,3).

 

ΣΑΦ: Ο Σαφ ήταν ο πατέρας του Ελιάβ, ο οποίος ήταν αξιωματούχος και αρχηγός του βασιλικού οίκου του Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 4,6).

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

Ο Σολομώντας είχε ορίσει δώδεκα διοικητές επαρχιών, σε ισάριθμες περιοχές σ' ολόκληρο το βασίλειο του Ισραήλ, οι οποίοι εφοδίαζαν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο καθένας τους είχε αναλάβει, από ένα μήνα κάθε έτος, να εφοδιάζει τ' ανάκτορα με τρόφιμα (Γ' Βασιλειών 4,7). Σύμφωνα με το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης δεν μας είναι γνωστά όλα τα ονόματα, αλλά παρόλα αυτά για μερικούς γνωρίζουμε μόνο τ' όνομα του πατέρα του.

 

ΔΑΚΑΡ (ΔΕΚΕΡ): Ο Δακάρ (Δέκερ) ήταν πατέρας ενός από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο γιος του Δακάρ είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή που αποτελείται από τις πόλεις Μεχαμάς, Σαλαβίν, Βαιθσαμύς και από την Αιλών έως την Βηθανάν (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,9. 5,1).

 

ΕΣΔΙ (ΕΣΕΔ): Ο Εσδί (Εσέδ) ήταν πατέρας ενός από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο γιος του Εσδί είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή από την Αραβώθ, τη Σωχώ και την Οφέρ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,10. 5,1).

 

ΑΧΙΛΙΔ (ΑΧΙΛΟΥΔ): Ο Αχιλίδ (Αχιλούδ) ήταν πατέρας του Βαανά, ο οποίος ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε στη δικαιοδοσία του τη Θαανάχ, τη Μαγεδδώ και όλο τον οίκο του Σαν, που βρισκόταν κοντά στη Σεσαθάν, και από τη Βηθσάν μέχρι τη Σαβελμαουλά και τη Μαεβέρ Λουκάμ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,12. 5,1).

 

ΣΑΔΔΩ (ΙΔΔΩ): Ο Σαδδώ (Ιδδώ) ήταν πατέρας του Αχιναδάβ, ο οποίος ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Αχιναδάβ είχε στη δικαιοδοσία του την Μααναΐμ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,14. 5,1).

 

ΧΟΥΣΙ (ΧΟΥΣΑΪ): Ο Χουσί (Χουσαΐ) ήταν πατέρας του Βαανά, ο οποίος ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή της φυλής Ασήρ και την πόλη Βααλώθ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,16. 5,1).

 

ΗΛΑ: Ο Ηλά ήταν πατέρας του Σαμαά (Σιμεΐ), ο οποίος ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Ηλά είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή της φυλής Βενιαμίν (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,16. 5,1).

 

ΑΔΑΪ (ΟΥΡΕΙ): Ο Αδαΐ (Ουρεί) ήταν πατέρας του Γαβέρ (Γέβερ), ο οποίος ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Γαβέρ είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή της φυλής Γαδ και την Εσεβών της Βασάν (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,18. 5,1).

 

ΦΟΥΑΣΟΥΔ (ΠΑΡΟΥΑΧ): Ο Φουασούδ (Παρούαχ) ήταν πατέρας του Ιωσαφάτ, ο οποίος ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Ιωσαφάτ είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή της φυλής Ισσάχαρ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,19. 5,1).