ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

 

Ο ΕΦΡΑΙΜ

 

Ο Εφραίμ ήταν ο δεύτερος γιος του Ιωσήφ από την Αιγύπτια σύζυγό του Ασεννέθ (Ασενάθ), κόρη του ιερέα της Ηλιούπολης Πετεφρή (Γένεση 46,20. Αριθμοί 26,32). Γεννήθηκε στην Αίγυπτο κατά τα επτά χρόνια της αφθονίας (Γένεση 41:52). Το όνομα αυτό του το έδωσε ο πατέρας του επειδή ο Θεός τον έκανε μεγάλο σ' αυτή τη χώρα. Αδερφός του Εφραίμ ήταν ο Μανασσής. Γιοι του Εφραίμ ήταν ο Σωθαλά ή Σουθαλά (Σουθαλάχ), ο Αζέρ (Αζέ), ο Ελεάδ (Ελιάδ) και ο Τανάχ (Τάχαν) (Αριθμοί 26,39. Α' Παραλειπομένων 7,20-23).

Αδερφός του Εφραίμ ήταν ο Μανασσής. Γιοι του Εφραίμ ήταν ο Σωθαλά ή Σουθαλά (Σουθαλάχ), ο Αζέρ (Αζέ), ο Ελεάδ (Ελιάδ) και ο Τανάχ (Τάχαν) (Αριθμοί 26,39. Α' Παραλειπομένων 7,20-23). Επειδή αυτοί προσπάθησαν ν' αρπάξουν από τους ντόπιους κατοίκους της Γεθ (Γαθ) τα κοπάδια τους, εκείνοι τους σκότωσαν. Ο πατέρας τους ο Εφραίμ τους πένθησε πολλές μέρες και κατόπιν απόκτησε τον Βαραγά (Βεριά), ως ανάμνηση της συμφοράς που τον βρήκε. Με τους γιους και τους απογόνους που του απόμειναν, ο Εφραίμ έχτισε την Άνω και Κάτω Βαιθωρών (Α' Παραλειπομένων 7,20-23). Από τον Εφραίμ προήρθε και η ομώνυμη φυλή του Εφραίμ και οι απόγονοί του ονομάστηκαν Εφραιμίτες (Αριθμοί 1,32-33. 2,19).

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

 

Οι απόγονοι του Εφραίμ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Εφραίμ, η οποία απαριθμούσε 40.500 άντρες (Αριθμοί 1,30-31). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 32.500 άντρες (Αριθμοί 26,41).

 

ΣΩΘΑΛΑ Ή ΣΟΥΘΑΛΑ (ΣΟΥΘΑΛΑΧ):  Ο Σωθαλά ή Σουθαλά (Σουθαλάχ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Εφραίμ και εγγονός του Ιωσήφ. Γιοι του Σωθαλά ήταν ο  Βαράδ (Βερέδ) και ο Εδέν (Εράν). Αυτός και οι αδερφοί του, επειδή προσπάθησαν ν' αρπάξουν από τους ντόπιους κατοίκους της Γεθ (Γαθ) τα κοπάδια τους, εκείνοι τους σκότωσαν (Αριθμοί 26,39-40. Α' Παραλειπομένων 7,20-21). Από τον Σωθαλά ή Σουθαλά προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Σουθαλαΐ (Αριθμοί 26,39).

 

ΑΖΕΡ (ΑΖΕ): Ο Αζέρ (Αζέ) ήταν γιος του Εφραίμ και εγγονός του Ιωσήφ. Αυτός και οι αδερφοί του, επειδή προσπάθησαν ν' αρπάξουν από τους ντόπιους κατοίκους της Γεθ (Γαθ) τα κοπάδια τους, εκείνοι τους σκότωσαν (Α' Παραλειπομένων 7,20-21).

 

ΕΛΕΑΔ (ΕΛΙΑΔ): Ο Ελεάδ (Ελιάδ) ήταν γιος του Εφραίμ και εγγονός του Ιωσήφ. Αυτός και οι αδερφοί του, επειδή προσπάθησαν ν' αρπάξουν από τους ντόπιους κατοίκους της Γεθ (Γαθ) τα κοπάδια τους, εκείνοι τους σκότωσαν (Α' Παραλειπομένων 7,20-21).

 

ΒΑΡΑΓΑ (ΒΕΡΙΑ): Ο Βαραγά (Βεριά) ήταν γιος του Εφραίμ και εγγονός του Ιωσήφ. Ο Βαραγά με τ' αδέρφια του και τους άλλους απογόνους του πατέρα του, έχτισαν την Άνω και Κάτω Βαιθωρών (Α' Παραλειπομένων 7,23).

 

ΤΑΝΑΧ (ΤΑΧΑΝ): Ο Τανάχ (Τάχαν) ήταν γιος του Εφραίμ και εγγονός του Ιωσήφ. Από τον Τανάχ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ταναχί (Αριθμοί 26,39). Ο Τανάχ δεν αναφέρεται στο βιβλίο Α' Παραλειπομένων, στους γιους του Εφραίμ.

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

 

ΕΔΕΝ (ΕΡΑΝ): Ο Εδέν (Εράν) ήταν γιος του Σωθαλά (Σουθαλάχ) και απόγονος του Εφραίμ. Από τον Εδέν προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Εδενί (Αριθμοί 26,40).

 

ΒΑΡΑΔ (ΒΕΡΕΔ): Ο Βαράδ (Βερέδ) ήταν γιος του Σωθαλά (Σουθαλάχ) και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Βαράδ ήταν ο  Θαάθ (Ταχάθ) (Α' Παραλειπομένων 7,20).

 

ΘΑΑΘ (ΤΑΧΑΘ): Ο Θαάθ (Ταχάθ) ήταν γιος του Βαράδ (Βερέδ) και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Θαάθ ήταν ο  Ελεαδά (Γελεάδ) (Α' Παραλειπομένων 7,20).

 

ΕΛΕΑΔΑ (ΓΕΛΕΑΔ): Ο Ελεαδά (Γελεάδ) ήταν γιος του Θαάθ (Ταχάθ) και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Ελεαδά ήταν ο  Νομεέ (Α' Παραλειπομένων 7,20).

 

ΝΟΜΕΕ: Ο Νομεέ ήταν γιος του Ελεαδά (Γελεάδ) και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Νομεέ ήταν ο  Ζαβέδ (Ζαβάδ) (Α' Παραλειπομένων 7,20-21).

 

ΖΑΒΕΔ (ΖΑΒΑΔ): Ο Ζαβέδ (Ζαβάδ) ήταν γιος του Νομεέ και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Ζαβέδ ήταν ο  Σωθελέ (Σαθαλάχ) (Α' Παραλειπομένων 7,21).

 

ΣΩΘΕΛΕ (ΣΑΘΑΛΑΧ): Ο Σωθελέ (Σαθαλάχ) ήταν γιος του Ζαβέδ (Ζαβάδ) και απόγονος του Εφραίμ (Α' Παραλειπομένων 7,21).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

 

ΟΖΑΝ (ΟΥΖΕΝ): Ο Οζάν (Ουζέν) ήταν απόγονος του Εφραίμ, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιον κατάγονταν. Γιος του Οζάν ήταν ο  Σεηρά (Σεερά) (Α' Παραλειπομένων 7,24).

 

ΣΕΗΡΑ (ΣΕΕΡΑ): Ο Σεηρά (Σεερά) ήταν γιος του Οζάν (Ουζέν) και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Σεηρά ήταν ο  Ραφή (Ρεφάχ) (Α' Παραλειπομένων 7,24-25).

 

ΡΑΦΗ (ΡΕΦΑΧ): Ο Ραφή (Ρεφάχ) ήταν γιος του Σεηρά (Σεερά) και απόγονος του Εφραίμ. Γιοι του Ραφή ήταν ο  Σαράφ (Ρεσέφ) και ο Θαλεές (Θελάχ) (Α' Παραλειπομένων 7,25).

 

ΣΑΡΑΦ (ΡΕΣΕΦ): Ο Σαράφ (Ρεσέφ) ήταν γιος του Ραφή (Ρεφάχ) και απόγονος του Εφραίμ (Α' Παραλειπομένων 7,25).

 

ΘΑΛΕΕΣ (ΘΕΛΑΧ): Ο Θαλεές (Θελάχ) ήταν γιος του Ραφή (Ρεφάχ) και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Θαλεές ήταν ο  Θαέν (Θαχάρ) (Α' Παραλειπομένων 7,25).

 

ΘΑΕΝ (ΘΑΧΑΡ): Ο Θαέν (Θαχάρ) ήταν γιος του Θαλεές (Θελάχ) και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Θαέν ήταν ο  Λααδάν (Λαδάν) (Α' Παραλειπομένων 7,25-26).

 

ΛΑΑΔΑΝ (ΛΑΔΑΝ): Ο Λααδάν (Λαδάν) ήταν γιος του Θαέν (Θαχάρ) και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Λααδάν ήταν ο  Αμιούδ (Αμμιούδ) (Α' Παραλειπομένων 7,26).

 

 

 

ΑΜΙΟΥΔ Ή ΕΜΙΟΥΔ (ΑΜΜΙΟΥΔ):  Ο Αμιούδ ή Εμιούδ (Αμμιούδ) ήταν γιος του Λααδάν (Λαδάν) και απόγονος του Εφραίμ. Ήταν άρχοντας και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας την εποχή του Μωυσή. Γιος του Αμιούδ ήταν ο  Ελισαμαΐ (Ελισαμά) (Α' Παραλειπομένων 7,26. Αριθμοί 1,10. 2,18).

 

ΕΛΙΣΑΜΑΪ ή ΕΛΙΣΑΜΑ: Ο Ελισαμαΐ ή Ελισαμά ήταν γιος του Αμιούδ ή Εμιούδ και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Ελισαμαΐ ήταν ο  Νουμ (Νουν) και εγγονός του ο Ιησούς του Ναυή. Ήταν αρχηγός της φυλής Εφραίμ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας. Ακόμη ήταν χιλίαρχος την εποχή του Μωυσή, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Α' Παραλειπομένων 7,26-27. Αριθμοί 1,10. 2,18-19).

Ήταν ένας από τους βοηθούς του Μωυσή και του Ααρών, ο οποίος κλήθηκε ονομαστικά από τον Θεό, για να βοηθήσουν στην απογραφή του λαού στην έρημο Σινά. Η απογραφή έγινε την πρώτη του δεύτερου μήνα, του δεύτερου έτους μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Απογράφηκαν όλοι οι άντρες από 20 ετών και πάνω και που μπορούσαν να φέρουν όπλα.  Η φυλή Εφραίμ απαριθμούσε 40.500 άντρες (Αριθμοί 1,30-31).

 

Όταν ο Μωυσής τελείωσε το στήσιμο της Σκηνής του Μαρτυρίου και τον καθαγιασμό της, τότε οι αρχηγοί των φυλών του Ισραήλ, μεταξύ αυτών και ο Ελισαμαΐ, έφεραν τις προσφορές τους ενώπιον του Κυρίου, τα οποία ήταν έξι σκεπαστές άμαξες και δώδεκα βόδια, μία άμαξα ανά δύο αρχηγούς και ένα βόδι από τον καθένα τους. Ο Μωυσής πήρε τις άμαξες και τα βόδια και τα παρέδωσε, σύμφωνα με εντολή του Κυρίου, στους Λευίτες για την υπηρεσία τους (Αριθμοί 7,1-6).

Την ημέρα της χρίσεως του θυσιαστηρίου, οι αρχηγοί των φυλών έφεραν επίσης προσφορές για την καθιέρωσή του. Οι αρχηγοί των φυλών τα έφερναν ένας ένας σε διαφορετικές μέρες. Ο Ελισαμαΐ ήταν ο έβδομος από τους αρχηγούς των φυλών, που πρόσφεραν θυσίες και δώρα την έβδομη ημέρα της χρίσεως του θυσιαστηρίου.

Ο Ελισαμαΐ, όπως και ο κάθε αρχηγός, προσέφερε μια ασημένια γαβάθα βάρους 130 σίκλων (1466 γραμμάρια), μια ασημένια λεκάνη βάρους 70 σίκλων (789 γραμμάρια), με βάση τον ιερό σίκλο, και τις δυο γεμάτες σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για την αναίμακτη προσφορά. Ακόμη προσέφερε μια χρυσή λιβανοθήκη βάρους 10 σίκλων (113 γραμμάρια), γεμάτη με θυμίαμα. Ακόμη προσέφερε ένα μοσχάρι, ένα κριάρι κι ένα αρνί ενός χρόνου για τη θυσία του ολοκαυτώματος, έναν τράγο για τη θυσία εξιλέωσης και δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους και πέντε αρνιά ενός χρόνου για την ευχαριστήρια θυσία (Αριθμοί 7,48-53).

Κατά την πορεία των Ισραηλιτών προς τη Γη της Επαγγελίας, ήταν αρχηγός της φυλής Εφραίμ και επικεφαλής του στρατοπέδου των φυλών Εφραίμ, Μανασσή και Βενιαμίν, που στρατοπέδευε δυτικά της Σκηνής του Μαρτυρίου. Πάντα κατά την αναχώρηση από κάποιο μέρος αυτές οι τρεις φυλές ξεκινούσαν τρίτες (Αριθμοί 2,18-24. 10,22).

 

Μετά την ανταρσία του Κορέ, του Δαθάν και του Αβειρών, αλλά και όλης της κοινότητας κατά του Μωυσή και του Ααρών, ο Μωυσής, με εντολή του Κυρίου, πήρε τα ραβδιά των δώδεκα αρχηγών, πήρε και το ραβδί του Ααρών, ως αρχηγού της φυλής Λευΐ, και τα έστησε ενώπιον του Κυρίου, στη Σκηνή του Μαρτυρίου μπροστά στην Κιβωτό της Διαθήκης. Όποιο ραβδί θα βλάστιζε αυτός θα ήταν ο εκλεκτός του Κυρίου για τη θέση του αρχιερέα.

Την άλλη μέρα, όταν ο Μωυσής μπήκε στη Σκηνή, το ραβδί του Ααρών, της φυλής Λευΐ, είχε βλαστήσει. Τότε ο Μωυσής έβγαλε όλα τα ραβδιά και τα έδειξε στους Ισραηλίτες. Αυτοί είδαν τι είχε συμβεί και οι αρχηγοί πήραν ο καθένας το ραβδί του πίσω. Έτσι ο λαός πείστηκε ότι ο Μωυσής και ο Ααρών είναι οι μόνοι αποδεκτοί εκπρόσωποι του Κυρίου και ότι όποιος άλλος πλησιάζει στη Σκηνή του Μαρτυρίου θανατώνεται από τον Κύριο (Αριθμοί 17,16-28).

 

 

 

ΝΟΥΜ Ή ΝΑΥΗ (ΝΟΥΝ):  Ο Νουμ ή Ναυή (Νουν) ήταν γιος του Ελισαμαΐ (Ελισαμά) και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Νουμ ή Ναυή ήταν ο  Ιησουέ (Ιησούς) (Αριθμοί 13,9. Α' Παραλειπομένων 7,27. Γ' Βασιλέων 16,34).

 

ΙΗΣΟΥΕ (ΙΗΣΟΥΣ): Ο Ιησουέ (Ιησούς) ήταν γιος του Νουμ (Νουν) και απόγονος του Εφραίμ. Είναι ο γνωστός Ιησούς του Ναυή (Α' Παραλειπομένων 7,27). Το αρχικό του όνομα ήταν Αυσή ή Οσέας, (Αριθμοί 13,8), ονομάστηκε όμως Ιησούς (Ιησουέ) από το Μωυσή όταν τον έστειλε να κατασκοπεύσει τη γη Χαναάν (Αριθμοί 13,16).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιησού του Ναυή

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

 

Α Παραλ. 7,20         Οι απόγονοι του Εφραίμ ήσαν ο Σωθαλά, ο Βαράδ υιός του Σωθαλά, ο Θαάθ υιός του Βαράδ, ο Ελεαδά υιός του Θαάθ, ο Νομεέ υιός του Ελεαδά.

Α Παραλ. 7,21         Ο Ζαβέδ, ο υιός του Νομεέ, ο Σωθελέ ο υιός του Ζαβέδ, του οποίου υιός επίσης ήτο ο Αζέρ και ο Ελεάδ, τους οποίους εφόνευσαν άνθρωποι της Γέθ, οι εντόπιοι, διότι αυτοί είχαν κατεβή προς εκείνους, δια να αρπάσουν τα κτήνη των.

Α Παραλ. 7,22         Ο πατέρας των ο Εφραίμ επένθησεν αυτούς επί πολλάς ημέρας και ήλθον οι αδελφοί αυτού να τον παρηγορήσουν.

Α Παραλ. 7,23         Αυτός ήλθεν εις επικοινωνίαν με την γυναίκα του, εκείνη δε συνέλαβε και εγέννησεν υιόν, τον οποίον και εκάλεσε Βαραγά. Του έδωσε δε αυτό το όνομα, διότι μεγάλαι συμφοραί είχον πέσει τότε στον οίκον του.

Α Παραλ. 7,24         Με τους υπολοίπους αυτού υιούς οικοδόμησε την Ανω και Κατω Βαιθωρών. Υιοί του Οζάν ήσαν ο Σεηρά,

Α Παραλ. 7,25         υιοί δε του Σεηρά ο Ραφή, ο Σαράφ, ο Θαλεές και ο Θαέν ο υιός αυτού.

Α Παραλ. 7,26         Υιοί του Θαέν ήσαν ο Λααδάν και ο υιός του Λααδάν ο Αμιούδ, υιός του Αμιούδ ο Ελισαμαΐ.

Α Παραλ. 7,27         Υιός του Ελισαμα ο Νούμ, υιός του Νουμ ο Ιησουέ.