ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Σ

ΣΑΑΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΣΑΑΡ (ΣΩΧΑΡ) (Ο ΧΕΤΤΑΙΟΣ)

ΣΑΑΡ (ΖΑΡΕ, ΖΑΡΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΑΑΡΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΑΑΡΙΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΑΒΑ (ΣΑΒΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΣΑΒΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΣ)

ΣΑΒΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΕΓΜΑ)

ΣΑΒΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΑ)

ΣΑΒΑ (ΣΑΒΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΣΑΒΕΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΣΑΒΑΘΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΣ)

ΣΑΒΑΘΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΣΑΒΑΘΑΚΑ (ΣΕΒΕΘΑΧΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΣ)

ΣΑΒΑΘΑΝ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΕΦΡΑΙΜ)

ΣΑΒΑΤΙΑ (ΣΑΦΑΤΙΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΒΑΝ (ΣΑΒΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΣΑΒΑΧΙΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΣΑΒΕΕ (ΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΑΒΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΣΑΒΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΑΒΟΥΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΑΓΑΕ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΣΑΓΑΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΣΑΔΔΩ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΝΑΔΑΒ)

ΣΑΔΩΚ (ΣΑΔΟΥΚ) (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ- 1ος)

ΣΑΔΩΚ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ- 2ος)

ΣΑΔΩΚ (ΛΕΥΪΤΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΘΟΥΡ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΑΣΗΡ)

ΣΑΙΖΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΔΙΝΑ)

ΣΑΚΧΟΥΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΣΑΛΑ (ΣΕΛΑΧ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΪΝΑΝ)

ΣΑΛΑΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΣΑΛΑΘΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΑΛΑΪ (ΣΑΛΙ, ΣΕΛΙ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΟΥΒΑ, ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑ)

ΣΑΛΑΙΜΑΘ (ΓΑΛΕΜΕΘ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΣΑΛΑΜΙΗΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ- 1ος)

ΣΑΛΑΜΙΗΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ- 2ος)

ΣΑΛΕΘ (ΣΑΛΕΦ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΣΑΛΕΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΑΛΕΦ (ΣΑΛΕΘ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΣΑΛΗΜΩΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ)

ΣΑΛΙ (ΣΑΛΑΪ, ΣΕΛΙ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΟΥΒΑ, ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑ)

ΣΑΛΙΣΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΕΛΛΗΣ (ΑΜΙΣ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΑΛΤΙΗΛ)

ΣΑΛΛΟΥΡ (ΣΥΛΛΗΜ, ΣΕΛΛΗΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΣΑΛΜΑΝ (ΣΑΛΜΩΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΑΣΣΩΝ)

ΣΑΛΜΑΝΑ (ΣΕΛΜΑΝΑ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ)

ΣΑΛΜΩΝ (ΣΑΛΜΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΑΣΣΩΝ)

ΣΑΛΟΥΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΣΑΛΠΑΑΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ- 1ος)

ΣΑΛΠΑΑΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ- 2ος)

ΣΑΛΩ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΑΛΩΜ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΣΑΛΩΜΙΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΣΑΛΩΜΩΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΣΑΛΩΜΩΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΣΑΛΩΜΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΣΑΛΟΜΩΝ (ΣΟΛΟΜΩΝ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΜΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΣΑΜΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΑΜΑΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΣΑΜΑΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΣΑΜΑΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΑΜΑΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΣΑΜΑΑ (ΣΑΜΑ)  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ)

ΣΑΜΑΑ (ΣΑΜΜΟΥΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΜΑΔΑ (ΣΕΒΛΑ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΣΑΜΑΕ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΜΑΘΑ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΜΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΣΑΜΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΣΑΜΑΪ (ΣΑΜΜΩΘ, ΣΑΜΑΩΘ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΣΑΜΑΪΑ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΣΑΜΕΑΣ Ο ΕΛΑΜΙΤΗΣ) (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΣΑΜΑΪΑ (ΣΕΜΕΪ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΛΕΥΙΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΛΕΥΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΣΑΜΑΪΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΑΜΑΙΟΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΑΜΑΡΑΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΑΜΑΡΑΪΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΜΑΡΑΙΟΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΑΑΝ)

ΣΑΜΑΡΙΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ)

ΣΑΜΑΩΘ (ΣΑΜΜΩΘ, ΣΑΜΑΪ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΣΑΜΕ (ΑΣΟΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝ)

ΣΑΜΕΑΣ Ο ΕΛΑΜΙΤΗΣ (ΣΑΜΑΪΑ) (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΣΑΜΕΓΑΡ (ΣΑΜΓΑΡ) (ΚΡΙΤΗΣ)

ΣΑΜΕΡΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΔΙΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΩΖΑΕ)

ΣΑΜΗΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΣΑΜΗΡ (ΣΕΜΜΗΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΑΜΜΟΥΣ (ΣΑΜΑΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΜΜΩΘ (ΣΑΜΑΩΘ, ΣΑΜΑΪ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΣΑΜΝΑΝ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΜΟΥΗΛ (ΚΡΙΤΗΣ)

ΣΑΜΟΥΗΛ (ΚΡΙΤΗΣ- 2ος βίος)

ΣΑΜΟΥΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΣΑΜΟΥΗΛ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΡΟΥΒΗΝ)

ΣΑΜΡΑΜ (ΖΑΜΒΡΑΜ, ΣΕΜΕΡΩΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΣΑΜΣΑΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΑΜΨΩΝ (ΚΡΙΤΗΣ)

ΣΑΝΙ (ΙΩΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ)

ΣΑΟΥ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΣΑΟΥΛ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ)

ΣΑΟΥΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΑΟΥΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΣΑΟΥΛ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΣΑΠΦΙΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΑΡΑΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΑΡΑΪΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΕΖ)

ΣΑΡΑΪΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΣΑΡΑΪΑΣ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΣΑΡΑΦ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΛΩΜ)

ΣΑΡΑΦ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΣΑΡΕΔ (ΣΕΡΕΔ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΣΑΡΜΩΘ (ΑΡΑΜΩΘ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΣΑΤΡΑΪ (ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΕΛΕΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΥΝΙΣ (ΣΟΥΝΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΣΑΦ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΙΑΒ)

ΣΑΦΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΑΦΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΣΑΦΑΤ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΑΦΑΤ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΛΙΣΑΙΟΥ)

ΣΑΦΑΤΙΑ (ΣΑΒΑΤΙΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΦΑΤΙΑΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΑΦΑΤΙΑΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΑΦΟΥ (ΣΕΦ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ)

ΣΑΦΩΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΣΑΧΑΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΣΕΒΕΓΩΝ (Ο ΕΥΑΙΟΣ)

ΣΕΒΕΓΩΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΣΕΒΕΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΣΕΒΕΘΑΧΑ (ΣΑΒΑΘΑΚΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΣ)

ΣΕΒΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΕΒΛΑ (ΣΑΜΑΔΑ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΣΕΒΟΧΑ (ΣΟΒΟΧΑΪ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΣΕΓΟΥΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΗΛ Ή ΟΖΑ)

ΣΕΓΡΕΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΣΕΔΕΚΙΑΣ (Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΧΑΑΒ)

ΣΕΔΙΟΥΡ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΡΟΥΒΗΝ)

ΣΕΗΡΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΣΕΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΣΕΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΣΕΙΡΑΧ (ΣΟΦΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ)

ΣΕΛΑΧ (ΣΑΛΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΪΝΑΝ)

ΣΕΛΕΜΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΑΣΗΡ)

ΣΕΛΕΜΙΑ (ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ) (ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΣΕΛΗ (ΕΛΙΕ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΕΛΙ (ΣΑΛΑΪ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΟΥΒΑ, ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑ)

ΣΕΛΛΗΜ (ΣΥΛΛΗΜ, ΣΑΛΛΟΥΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΣΕΛΛΗΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΕΛΛΗΣ (ΑΜΙΣ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΑΛΤΙΗΛ)

ΣΕΛΛΗΣ (ΧΕΛΛΗΣ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΣΕΛΜΑΝΑ (ΣΑΛΜΑΝΑ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ)

ΣΕΜΑΘΙ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΕΜΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΣΕΜΕΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ)

ΣΕΜΕΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΕΜΕΪ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ)

ΣΕΜΕΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΣΕΜΕΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΣΕΜΕΪ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΑ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΣΕΜΕΪ (ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΕΜΕΪ (ΣΕΜΕΪΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΘΟΥΝ)

ΣΕΜΕΪ (ΣΑΜΑΪΑ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΣΕΜΕΪΑ (ΣΕΜΕΪ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΘΟΥΝ)

ΣΕΜΕΡΩΝ (ΣΑΜΡΑΜ, ΖΑΜΒΡΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΣΕΜΗΡ (ΕΜΗΡ) (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΕΜΕΡΩΝ, ΟΠΟΥ ΧΤΙΣΤΗΚΕ Η ΣΑΜΑΡΕΙΑ)

ΣΕΜΙΡΑ (ΣΥΜΑΕΡ, ΣΥΜΑΡΙΜ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΣΕΜΙΡΑΜΩΘ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΣΕΜΙΡΑΜΩΘ (ΛΕΥΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΣΕΜΙΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΣΕΜΜΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΕΜΜΗΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΕΜΜΗΡ (ΣΑΜΗΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΕΜΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΕΠΦΩΡ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΛΑΚ)

ΣΕΡΕΔ (ΣΑΡΕΔ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΣΕΡΕΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΣΕΡΟΥΓ (ΣΕΡΟΥΧ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΓΑΥ)

ΣΕΡΟΥΧ (ΣΕΡΟΥΓ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΓΑΥ)

ΣΕΡΟΥΧ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΩΜ)

ΣΕΣΣΙ (ΣΟΥΣΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΑΝΑΚ)

ΣΕΦ (ΣΑΦΟΥ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ)

ΣΕΦΝΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΖΑΒΔΙ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΕΦΟΥΦΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΕΧΕΝΙΑ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΣΕΩΡΙΜ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΣΗΕΙΡ (Ο ΧΟΡΡΑΙΟΣ)

ΣΗΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ)

ΣΗΛΩΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΣΗΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ)

ΣΗΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΟΡΡΑΙΩΝ)

ΣΙΒΑ (ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΜΦΙΒΟΣΘΕ)

ΣΙΔΩΝΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΑΑΝ)

ΣΙΝΟΒ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΑΜΑ)

ΣΙΣΑΚ (ΣΟΥΣΑΚΙΜ) (ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ)

ΣΙΣΑΡΑ (ΧΑΝΑΝΑΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ)

ΣΟΒΑΚ (ΙΕΣΒΩΚ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΣΟΒΑΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΟΒΝΙΑ (ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΣΟΒΟΚΑΜ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΟΒΟΧΑΪ (ΣΕΒΟΧΑ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΣΟΛΟΜΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΟΛΟΜΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 2ος βίος)

ΣΟΜΒΡΑΝ (ΖΕΜΒΡΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΣΟΜΕ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΓΟΥΗΛ)

ΣΟΡΟΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΣΟΣΟΜΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΣΟΥΒΑ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΣΟΥΒΑΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΣΟΥΒΑΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΣΟΥΒΑΗΛ (ΣΩΒΑΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΑΜ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΣΟΥΔΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΟΥΔΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΣΟΥΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΟΥΘΑΛΑ (ΣΩΘΑΛΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΣΟΥΪΑ (ΙΕΣΣΟΥΑ, ΙΕΣΟΥ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΟΥΝΙ (ΣΑΥΝΙΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΣΟΥΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΟΥΡ (ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ)

ΣΟΥΡ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΔΙΑΜ)

ΣΟΥΡΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΟΥΡΙ (ΙΕΣΡΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΘΟΥΝ)

ΣΟΥΡΙΣΑΔΑΪ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΣΥΜΕΩΝ)

ΣΟΥΡΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ)

ΣΟΥΣΑ (ΑΣΑ, ΒΑΣΑ) (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗ/ΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΣΟΥΣΑΚΙΜ (ΣΙΣΑΚ) (ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ)

ΣΟΥΣΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΣΟΥΣΙ (ΣΕΣΣΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΑΝΑΚ)

ΣΟΥΦΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΣΟΥΦΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΣΥΛΛΗΜ (ΣΕΛΛΗΜ, ΣΑΛΛΟΥΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΣΥΜΑΕΡ (ΣΥΜΑΡΙΜ, ΣΕΜΙΡΑ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΣΥΜΕΩΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΣΥΜΟΒΟΡ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΩΕΙΜ)

ΣΥΜΟΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΖΙΦ)

ΣΥΧΕΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ- 1ος)

ΣΥΧΕΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ- 2ος)

ΣΥΧΕΜ (Ο ΕΥΑΙΟΣ)

ΣΩΒ (ΣΩΦΑΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΣΩΒΑΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΩΒΑΗΛ (ΣΟΥΒΑΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΑΜ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΣΩΒΑΚ (ΣΩΦΑ) (ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΔΡΑΑΖΑΡ)

ΣΩΒΑΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΣΩΒΑΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΣΩΓΑΡ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΣΩΕ (ΣΩΚΕ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΣΩΘΑΛΑ (ΣΟΥΘΑΛΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΣΩΘΕΛΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ)

ΣΩΚΕ (ΣΩΕ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΣΩΛΑ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΝΑΘΑΝ)

ΣΩΣΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ- 1ος)

ΣΩΣΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ- 2ος)

ΣΩΣΗΚ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΩΦΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΣΩΦΑ (ΣΩΒΑΚ) (ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΔΡΑΑΖΑΡ)

ΣΩΦΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΣΩΦΑΡ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΙΦΑΣ)

ΣΩΦΑΡ (ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΒ, ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΝΑΙΩΝ)

ΣΩΦΑΡ (ΣΩΒ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΣΩΧΑΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΣΩΧΑΡ (ΣΑΑΡ) (Ο ΧΕΤΤΑΙΟΣ)

ΣΩΦΑΤ (ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΕΛΕΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΣΩΧΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

 

 

ΠΗΓΕΣ

Αγία Γραφή - Εγκυκλοπαίδειες