ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΑΛΜΩΝ

 

Ο ΣΑΛΜΩΝ

 

Ο Σαλμών (Σαλμά, Σαλμάν) ήταν γιος του Ναασών (Ναχσών), αρχηγού της φυλής του Ιούδα (Α' Παραλειπομένων 2,11. Ρουθ 4,20. Ματθαίος 1,4. Λουκάς 3,32). Πήρε για γυναίκα του τη Ραάβ (Ραχάβ), μετά την πτώση της Ιεριχώ (Ματθαίος 1,4-5). Ήταν ο πατέρας του Βοόζ, συζύγου της Ρουθ και παππούς του Ιεσσαί, πατέρα του Δαβίδ (Ρουθ 4,21. Ματθαίος 1,5. Λουκάς 3,32).

Ο Σαλμών αναφέρεται μεταξύ των προπατόρων του Ιησού (Ματθαίος 1,4 και Λουκάς 3,32). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.