ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΗΘ

 

Ο ΣΗΘ

 

Ο δίκαιος Σηθ

Ο Σηθ ήταν τρίτος γιος του Αδάμ (Γένεση 4,25 και 5,3. Λουκάς 3,38). Το όνομά του σημαίνει "ιστάμενος" για να δηλώσει ότι ήρθε σαν αντικαταστάτης του Άβελ (Γένεση 4,25). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Σηθ θα πρέπει να έζησε περίπου το 5350-4438 π.Χ.

Σε ηλικία 105 ετών απέκτησε τον Ενώς, ο οποίος γεννήθηκε όταν ο Σηθ ήταν 205 ετών (Γένεση 4,26. 5,6. Λουκάς 3,38). Μετά τη γέννηση του Ενώς έζησε άλλα 707 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Πέθανε σε ηλικία 912 ετών (Γένεση 5,7-8). Ο Σηθ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Αδάμ ως το Νώε (Α' Παραλειπομένων 1,1) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,38). Ο Σήθ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.