ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  

 

 

 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΑΜΕΑΣ Ο ΕΛΑΜΙΤΗΣ (ΣΑΜΑΪΑΣ)

 

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΑΜΕΑΣ Ο ΕΛΑΜΙΤΗΣ Ή ΣΑΜΑΪΑΣ

 

Ο Προφήτης Σαμέας ή Σαμαΐα (Σεμαΐα) έζησε την εποχή των Ροβοάμ και Ιεροβοάμ (Γ' Βασιλέων 12,22. 12,24ξ. Β' Παραλειπομένων 11,2), και καταγόταν από την Ελάμ (Γ' Βασιλειών 12,24ξ). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του δίκαιου και προφήτη Σαμέα ή Σαμαΐα στις 8 Ιανουαρίου.

 

 

Όταν ο Ιεροβοάμ επέστρεψε από την Αίγυπτο, πήγε στη Συχέμ, όπου συγκέντρωσε τις δέκα βόρειες φυλές του Ισραήλ. Στη συγκέντρωση αυτή παρεβρέθηκε και ο Ροβοάμ, προκειμένου οι βόρειες φυλές να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Ο Κύριος έδωσε εντολή στον προφήτη Σαμαΐα τον Ελαμίτη, να πάει στη συγκέντρωση, να πάρει ένα καινούριο χιτώνα, που δεν μπήκε ακόμη σε νερό, να τον σχίσει σε δώδεκα κομμάτια και να δώσει στον Ιεροβοάμ τα δέκα και να τον φορέσει. Ο Ιεροβοάμ πήρε τα κομμάτια από τον Σαμαΐα (Γ' Βασιλέων 12,24ξ).

Ο Ροβοάμ, μετά την απόσχιση των βόρειων φυλών, συγκέντρωσε από τις φυλές Ιούδα και Βενιαμίν 180.000 άνδρες, για να πολεμήσει με τις βόρειες φυλές και να τους υποτάξει στη βασιλεία του. Τότε ο Κύριος φανερώθηκε στον προφήτη Σαμαΐα, που ήταν άνθρωπος του Θεού, και του είπε, να πάει στο Ροβοάμ και στις φυλές του Ιούδα και του Βενιαμίν και να τους πει να μην πολεμήσουν εναντίον των βόρειων φυλών, γιατί με εντολή του Κυρίου έγινε η απόσχιση των φυλών αυτών. Οι φυλές του Ιούδα και του Βενιαμίν υπάκουσαν στην εντολή του Θεού (Γ' Βασιλέων 12,21-24. 12,24φ-ψ. Β' Παραλειπομένων 11,1-4).

Το πέμπτο έτος της βασιλείας του Ροβοάμ, όταν ο βασιλιάς της Αιγύπτου Σισάκ (Σουσακίμ) επιτέθηκε στο βασίλειο του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, ο προφήτης Σαμαΐας πήγε στο Ροβοάμ και στους άρχοντες του Ιούδα, που είχαν συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ εξαιτίας του Σισάκ (Σουσακίμ), και τους είπε: «Ο Κύριος λέει: "εσείς μ' εγκαταλείψατε, γι' αυτό κι εγώ θα σας εγκαταλείψω στα χέρια του Σουσακίμ». Οι άρχοντες του Ιούδα κι ο βασιλιάς ταπεινώθηκαν και είπαν: «Δίκαιος είναι ο Κύριος!» Όταν το είδε αυτό ο Κύριος, είπε στο Σαμαΐα: «Επειδή αυτοί ταπεινώθηκαν, δεν θα τους καταστρέψω, ούτε η οργή μου θα ξεσπάσει εναντίον της Ιερουσαλήμ. Θα υποταχθούν όμως και θα γίνουν υποτελείς του, για να δουν τη διαφορά ανάμεσα στη δική μου δουλεία και στη δουλεία των βασιλιάδων της γης». Έτσι ο Σισάκ (Σουσακίμ) μπήκε νικητής στην Ιερουσαλήμ και άρπαξε τους θησαυρούς του Ναού του Κυρίου και του βασιλικού ανακτόρου και τα πήγε στην Αίγυπτο (Β' Παραλειπομένων 12,2-11).

Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι υπήρχαν και «Χρονικά των λόγων του προφήτη Σαμαΐα και του προφήτη Αδδώ (Ιδδώ), όπου υπήρχε και η ιστορία του Ροβοάμ (Β' Παραλειπομένων 12,15).

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.