ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ

 

Ο ΓΗΡΣΩΝ (ΓΕΔΣΩΝ)

 

ΓΗΡΣΩΝ (ΓΕΔΣΩΝ): Ο Γηρσών (Γεδσών) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Λευΐ. Ο Γηρσών γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,11. Έξοδος 6,16. Αριθμοί 3,17. Α' Παραλειπομένων 5,27. 6,1. 23,6). Ήταν γενάρχης της ομώνυμης πατριάς των Γηρσωνιτών (Έξοδος 6,16. Αριθμοί 26,57). Γιοι του Γηρσών ήταν ο Λοβενί (Λιβνί) και ο Σεμεΐ (Σιμεΐ) (Α' Παραλειπομένων 6,2. 23,7. Έξοδος 6,17. Αριθμοί 3,18). Γιος του Γηρσών αναφέρεται και ο Εδάν (Λαδάν) (Α' Παραλειπομένων 23,7. 26,21).

Είναι πολύ πιθανό ο Λοβενί και ο Εδάν να ταυτίζονται ως πρόσωπα. Επειδή, όμως, αναφέρονται διαφορετικά πρόσωπα στους απογόνους τους, γι' αυτό τους αναφέρω ως διαφορετικά πρόσωπα, αν και δεν είναι απίθανο ο Γηρσών (Γεδσών) να είχε τρεις γιους και όχι δύο.

Η οικογένεια του Γηρσών (Γεδσών) κατά την απογραφή στην έρημο του Σινά είχε 7.500 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Γηρσωνίτες στρατοπέδευαν δυτικά, πίσω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Γηρσών (Γεδσών) ήταν ο Ελισάφ, γιος του Δαήλ. Οι Γηρσωνίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φροντίζουν τη Σκηνή και τον περίβολο, τα καλύμματά της, το παραπέτασμα της εισόδου, τα παραπετάσματα της αυλής και το παραπέτασμα της εισόδου της αυλής, καθώς και όλα τα σχοινιά που ήταν απαραίτητα για το στήσιμο της Σκηνής (Αριθμοί 3,20-26).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ (ΓΕΔΣΩΝ)

 

ΛΟΒΕΝΙ (ΛΙΒΝΙ): Ο Λοβενί (Λιβνί) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Γηρσών (Γεδσών) και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,17. Αριθμοί 3,18. Α' Παραλειπομένων 6,2). Από τον Λοβενί κατάγεται ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια των Λοβενιτών (Αριθμοί 3,21. 3,58). Γιος του Λοβενί ήταν ο Ιέθ (Ιάαθ) (Α' Παραλειπομένων 6,5).

 

ΣΕΜΕΪ (ΣΙΜΕΪ): Ο Σεμεΐ (Σιμεΐ) ήταν ο δεύτερος γιος του Γηρσών (Γεδσών) και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,17. Αριθμοί 3,18. Α' Παραλειπομένων 6,2. 23,7). Γιοι του Σεμεΐ ήταν ο άρχοντας Ιέθ (Ιαάθ), ο Ζιζά, ο Ιωάς και ο Βεριά. Οι γιοι του Σεμεΐ δεν απέκτησαν γιους και συναπετέλεσαν με τους άλλους σ' ένα πατριαρχικό οίκο (Α' Παραλειπομένων 23,11). Από τον Σεμεΐ κατάγεται ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια των Σεμεϊτών (Αριθμοί 3,21).

 

ΕΔΑΝ Ή ΛΑΔΑΝ: Ο Εδάν ή Λαδάν ήταν γιος του Γηρσών (Γεδσών) και εγγονός του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,7). Γιοι του Εδάν ή Λαδάν ήταν ο Ιεϊήλ (Ιεχιήλ), ο Ζηθάν ή Ζεθόμ (Ζεθάμ) και ο Ιωήλ (Α' Παραλειπομένων 23,8. 26,21-22). Είναι πολύ πιθανό ο Λοβενί και ο Εδάν να ταυτίζονται ως πρόσωπα. Επειδή, όμως, αναφέρονται διαφορετικά πρόσωπα στους απογόνους τους, γι' αυτό τους αναφέρω ως διαφορετικά πρόσωπα, αν και δεν είναι απίθανο ο Γηρσών (Γεδσών) να είχε τρεις γιους και όχι δύο.

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΟΒΕΝΙ

 

ΙΕΘ (ΙΑΑΘ): Ο Ιέθ (Ιάαθ) ήταν γιος του Λοβενί (Λιβνί) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ιέθ ήταν ο Ζαμμά (Α' Παραλειπομένων 6,5).

 

ΖΑΜΜΑ: Ο Ζαμμά ήταν γιος του Ιέθ (Ιάαθ) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ζαμμά ήταν ο Ιωάχ (Α' Παραλειπομένων 6,5).

 

ΙΩΑΧ: Ο Ιωάχ ήταν γιος του Ζαμμά και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ιωάχ ήταν ο Αδδί (Ιδδώ) (Α' Παραλειπομένων 6,6).

 

ΑΔΔΙ (ΙΔΔΩ): Ο Αδδί (Ιδδώ) ήταν γιος του Ιωάχ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Αδδί (Ιδδώ) ήταν ο Ζαρά (Ζεράχ) (Α' Παραλειπομένων 6,6).

 

ΖΑΡΑ (ΖΕΡΑΧ): Ο Ζαρά (Ζεράχ) ήταν γιος του Αδδί (Ιδδώ) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ζαρά (Ζεράχ) ήταν ο Ιεθρί (Ιεαθεράϊ) (Α' Παραλειπομένων 6,6).

 

ΙΕΘΡΙ (ΙΕΑΘΕΡΑΪ): Ο Ιεθρί (Ιεαθεράϊ) ήταν γιος του Ζαρά (Ζεράχ) και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 6,6).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΕΪ

 

ΙΕΘ (ΙΑΑΘ): Ο Ιέθ (Ιάαθ) ήταν ο πρώτος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ), γιου του Γηρσών (Γεδσών) και απόγονος του Λευΐ. Ο Ιέθ δεν απέκτησε γιους και μαζί με τ' αδέρφια του ενώθηκαν με άλλους απογόνους του Γηρσών σ' ένα πατριαρχικό οίκο (Α' Παραλειπομένων 23,10-11).

 

ΖΙΖΑ: Ο Ζιζά ήταν ο δεύτερος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ), γιου του Γηρσών (Γεδσών) και απόγονος του Λευΐ. Ο Ζιζά δεν απέκτησε γιους και μαζί με τ' αδέρφια του ενώθηκαν με άλλους απογόνους του Γηρσών σ' ένα πατριαρχικό οίκο (Α' Παραλειπομένων 23,10-11).

 

ΙΩΑΣ: Ο Ιωάς ήταν ο τρίτος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ), γιου του Γηρσών (Γεδσών) και απόγονος του Λευΐ. Ο Ιωάς δεν απέκτησε γιους και μαζί με τ' αδέρφια του ενώθηκαν με άλλους απογόνους του Γηρσών σ' ένα πατριαρχικό οίκο (Α' Παραλειπομένων 23,10-11).

 

ΒΕΡΙΑ: Ο Βεριά ήταν ο τέταρτος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ), γιου του Γηρσών (Γεδσών) και απόγονος του Λευΐ. Ο Ιέθ δεν απέκτησε γιους και μαζί με τ' αδέρφια του ενώθηκαν με άλλους απογόνους του Γηρσών σ' ένα πατριαρχικό οίκο (Α' Παραλειπομένων 23,10-11).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΔΑΝ (ΛΑΔΑΝ)

 

ΙΕΪΗΛ (ΙΕΧΙΗΛ): Ο άρχοντας Ιεϊήλ (Ιεχιήλ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Εδάν ή Λαδάν και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,8. 26,21-22). Στα τέλη της βασιλείας του Δαβίδ, ο Ιεϊήλ, ο Ζηθάν (Ζεθόμ) και ο Ιωήλ, είχαν ως καθήκον την επίβλεψη και φύλαξη των θησαυρών του Ναού και των ιερών αντικειμένων (Α' Παραλειπομένων 26,22). Ειδικά στον Ιεϊήλ ανέθεσε ο Δαβίδ την εποπτεία των προσφορών, που έδωσαν οι άρχοντες και οι αξιωματούχοι, οι αρχηγοί των πατριών και οι αρχηγοί του στρατού, για την οικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα. Συγκεκριμένα προσέφεραν 5.000 χρυσά τάλαντα, 10.000 χρυσά νομίσματα, 10.000 ασημένια τάλαντα, 18.000 τάλαντα χαλκού, 100.000 τάλαντα σιδήρου, καθώς και τους πολύτιμους λίθους που προσφέρθηκαν (Α' Παραλειπομένων 29,6-9).

 

ΖΗΘΑΝ Ή ΖΕΘΟΜ (ΖΕΘΑΜ):  Ο Ζηθάν ή Ζεθόμ (Ζεθάμ) ήταν ο δεύτερος γιος του Εδάν ή Λαδάν και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,8. 26,22). Στα τέλη της βασιλείας του Δαβίδ, ο Ιεϊήλ, ο Ζηθάν (Ζεθόμ) και ο Ιωήλ, είχαν ως καθήκον την επίβλεψη και φύλαξη των θησαυρών του Ναού και των ιερών αντικειμένων (Α' Παραλειπομένων 26,22).

 

ΙΩΗΛ: Ο Ιωήλ ήταν ο τρίτος γιος του Εδάν ή Λαδάν και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,8. 26,22). Στα τέλη της βασιλείας του Δαβίδ, ο Ιεϊήλ, ο Ζηθάν (Ζεθόμ) και ο Ιωήλ, είχαν ως καθήκον την επίβλεψη και φύλαξη των θησαυρών του Ναού και των ιερών αντικειμένων (Α' Παραλειπομένων 26,22).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΔΑΝ

 

ΣΕΜΕΪ (ΣΙΜΕΪ): Ο Σεμεΐ (Σιμεΐ) ήταν απόγονος του Εδάν (Λαδάν) και του Λευΐ. Γιοι του Σεμεΐ ήταν ο Σαλωμίθ (Σελωμείθ), ο Ιεϊήλ (Αζιήλ) και ο Δαν (Χαρράν), οι οποίοι ήταν άρχοντες πατριών (Α' Παραλειπομένων 23,9).

 

ΣΑΛΩΜΙΘ (ΣΕΛΩΜΕΙΘ): Ο Σαλωμίθ (Σελωμείθ) ήταν ο πρώτος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ) και απόγονος του Λευΐ. Ήταν άρχοντας πατριαρχικής οικογένειας (Α' Παραλειπομένων 23,9).

 

ΙΕΪΗΛ (ΑΖΙΗΛ): Ο Ιεϊήλ (Αζιήλ) ήταν ο δεύτερος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ) και απόγονος του Λευΐ. Ήταν άρχοντας πατριαρχικής οικογένειας (Α' Παραλειπομένων 23,9).

 

ΔΑΝ (ΧΑΡΡΑΝ): Ο Δαν (Χαρράν) ήταν ο τρίτος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ) και απόγονος του Λευΐ. Ήταν άρχοντας πατριαρχικής οικογένειας (Α' Παραλειπομένων 23,9).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ (ΓΕΔΣΩΝ)

 

ΔΑΗΛ (ΛΑΗΛ): Ο Δαήλ (Λαήλ) ήταν απόγονος του Γηρσών (Γεδσών). Γιος του Δαήλ ήταν ο Ελισάφ (Ελιασάφ) (Αριθμοί 3,24).

 

ΕΛΙΣΑΦ (ΕΛΙΑΣΑΦ): Ο Ελισάφ (Ελιασάφ) ήταν γιος του Δαήλ (Λαήλ) και απόγονος του Γηρσών (Γεδσών).

Όταν οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο του Σινά και απογράφηκαν, η οικογένεια του Γηρσών (Γεδσών) είχε, κατά την απογραφή, 7.500 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Γηρσωνίτες στρατοπέδευαν δυτικά, πίσω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Γηρσών (Γεδσών), την εποχή του Μωυσή, ήταν ο Ελισάφ, γιος του Δαήλ. Οι Γηρσωνίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φροντίζουν τη Σκηνή και τον περίβολο, τα καλύμματά της, το παραπέτασμα της εισόδου, τα παραπετάσματα της αυλής και το παραπέτασμα της εισόδου της αυλής, καθώς και όλα τα σχοινιά που ήταν απαραίτητα για το στήσιμο της Σκηνής (Αριθμοί 3,20-26).

 

ΙΩΗΛ: Ο Ιωήλ ήταν απόγονος του Λευΐ και του Γηρσών (Γηρσάμ) (Α' Παραλειπομένων 6,15). Ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Γηρσών (Γηρσάμ) την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,7). Γιος του Ιωήλ ήταν ο Αιμάν, ο οποίος ήταν θυρωρός της Κιβωτού (Α' Παραλειπομένων 15,17).

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Από τους απογόνους του Γηρσάμ κάλεσε τον αρχηγό τους τον Ιωήλ με τους συγγενείς του, περίπου 130 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 15,2-4. 15,7. 15,11).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ

 

Α Παραλ. 6,1            Οι υιοί του Λευί ήσαν ο Γεδσών, ο Καάθ και ο Μεραρί.

Α Παραλ. 6,2           Αυτά δε είναι τα ονόματα των υιών του Γεδσών· ο Λοβενί και ο Σεμεΐ.

Α Παραλ. 6,5           Εις τον Γεδσών υιοί και απόγονοι ήσαν οι εξής· Ο υιός του ο Λοβενί, ο υιός του Λοβενί ο Ιέθ, ο υιός του Ιέθ ο Ζαμμά,

Α Παραλ. 6,6           ο υιός του Ζαμά ο Ιωάχ, ο υιός του Ιωάχ ο Αδδί, ο υιός του Αδδί ο Ζαρά, ο υιός του Ζαρά ο Ιεθρί.