ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΛΕΥΪΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

 

Ο ΔΑΒΙΔ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΛΕΥΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

 

Ο Δαβίδ και οι Λευίτες

Όταν πια ο Δαβίδ είχε γεράσει αρκετά, συγκέντρωσε όλους τους άρχοντες του βασιλείου, τους ιερείς και τους Λευίτες, και έκανε αρίθμηση των Λευιτών από 30 ετών και άνω. Από την απογραφή που έγινε, ο αριθμός των Λευιτών ανερχόταν σε 38.000 άνδρες. Ο Δαβίδ όρισε από αυτούς 24.000 Λευίτες να επιβλέπουν τα έργα της ανοικοδόμησης του Ναού του Κυρίου. Ακόμη όρισε ως γραμματείς και δικαστές 6.000 Λευίτες, ως θυρωρούς στο Ναό 4.000 και ως ψαλμωδούς και μουσικούς άλλους 4.000 Λευίτες, για να υμνούν τον Κύριο. Ο Δαβίδ ακόμη διαίρεσε τους Λευίτες σε τάξεις, ανάλογα με τον αριθμό των πατριών των απογόνων του Λευΐ, του Γεδσών, του Καάθ και του Μεραρί (Α' Παραλειπομένων 23,1-6). Ο Δαβίδ όρισε λοιπόν τους Λευίτες να εκτελούν έργα στο ναό του Κυρίου. Διότι είπε ο Δαβίδ, ότι οι Λευίτες δεν είχαν πλέον την υποχρέωση να κουβαλούν τη Σκηνή του Μαρτυρίου και τα ιερά σκεύη της, αφού είχε γίνει μόνιμη εγκατάσταση της στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν τους όρισε να βοηθούν τους ιερείς στα καθήκοντά τους, να υπηρετούν στο Ναό του Κυρίου, να βοηθούν στην τέλεση των θυσιών και να καθαρίζουν τα ιερά σκεύη. Ακόμη είχαν ως υπηρεσία να ψάλλουν ύμνους προς τον Κύριο, πρωΐ και βράδυ (Α' Παραλειπομένων 23,24-32).

 

Στη συνέχεια ο Δαβίδ και οι στρατιωτικοί του άρχοντες εγκατέστησαν τους γιους του Ασάφ, του Αϊμάν και του Ιδιθούν, να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, κάτω από την επιστασία των πατέρων τους. Όλοι όσοι ορίστηκαν να υμνούν και να δοξάζουν τον Κύριο με μουσικά όργανα, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, ήταν 288, μαζί με τους μαθητευόμενους. Έβαλαν κι αυτοί κλήρο, τόσο οι διδάσκαλοι όσο και οι μαθητευόμενοι, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6-8).

 

 

 

ΛΕΥΙΤΕΣ ΘΥΡΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

 

ΑΙΜΑΝ: Ο Αιμάν ήταν Λευίτης και ήταν γιος του Ιωήλ, ο οποίος ήταν αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Γηρσών (Γηρσάμ) την εποχή του Δαβίδ. Ήταν ένας από τους θυρωρούς της Κιβωτού της Διαθήκης την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,17). Γιοι του Αιμάν ήταν ο Βουκίας (Βουκκίας), ο Ματθανίας (Ματτανίας), ο Οζιήλ (Ουζζιήλ), ο Σουβαήλ, ο Ιεριμώθ, ο Ανανίας, ο Ανάν (Ανανί), ο Ελιαθά, ο Γοδολλαθί (Γιδδαλθί), ο Ρωμετθιέζερ (Ρομαμθί-Έζερ), ο Ιεσβασακά (Ιωσβεκασά), ο Μαλλιθί (Μαλλωθί), ο Ωθηρί (Ωθήρ)  και ο Μεαζώθ (Μααζιώθ). Συνολικά ο Αιμάν είχε 14 γιους και 3 θυγατέτρες (Α' Παραλειπομένων 25,4-5).

 

Ο Αιμάν έπαιζε ενώπιον του βασιλιά Δαβίδ ωδές του Θεού με όργανα, για να υμνεί την παντοδυναμία του (Α' Παραλειπομένων 25,5). Ο Αιμάν, ο Ασάφ και ο Αιθάν είχαν κύμβαλα χάλκινα, τα οποία τα χτυπούσαν και έβγαζαν δυνατό ήχο (Α' Παραλειπομένων 15,19). Λίγο παρακάτω συναντάμε τον Αιμάν μαζί με τον Ιδιθούν, να υπηρετούν στη Σκηνή του Μαρτυρίου, που βρισκόταν στη Βαμά, κοντά στη Γαβαών. Ο Αιμάν και ο Ιδιθούν με σάλπιγγες και κύμβαλα και με άλλα μουσικά όργανα συνόδευαν τους ύμνους που ψάλλονταν στον Κύριο (Α' Παραλειπομένων 16,39-41). Οι γιοι του Ασάφ, του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιωήλ

 

 

ΑΣΑΦ: Ο Ασάφ ήταν Λευίτης και ήταν γιος του Βαραχία (Βερεχία). Ανήκε στην πατριαρχική οικογένεια του Γηρσών (Γηρσάμ). Ήταν ένας από τους θυρωρούς της Κιβωτού της Διαθήκης την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,17). Γιοι του Ασάφ ήταν ο Ζακχούρ (Ζακούρ), ο Ιωσήφ, ο Ναθανίας (Νεθανίας) και ο Εραήλ (Ασαρηλά) (Α' Παραλειπομένων 25,2). Γιος του Ασάφ ήταν και ο Κωρή (Κορέ) (Α' Παραλειπομένων 26,1), καθώς και ο Ματθανίας, του οποίου ένας απόγονος ο Οζιήλ (Ιαχαζιήλ) πήγε το Πνεύμα του Κυρίου πάνω του και προφήτευσε τη νίκη του Ιωσαφάτ εναντίον των Μωαβιτών, των Αμμωνιτών και των Ιδουμαίων (Β' Παραλειπομένων 20,14). Ο Ασάφ είναι ο ποιητής και ο μελωδός 9 Ψαλμών. Δικοί του θεωρούνται οι Ψαλμοί 49, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 και 79.

 

Ο Αιμάν, ο Ασάφ και ο Αιθάν είχαν κύμβαλα χάλκινα, τα οποία τα χτυπούσαν και έβγαζαν δυνατό ήχο (Α' Παραλειπομένων 15,19. 16,5). Ο Ασάφ ήταν ο αρχηγός των Λευιτών, που όρισε ο Δαβίδ για να λειτουργούν  κάθε μέρα μπροστά στην Κιβωτό της Διαθήκης, να δοξάζουν, να ευχαριστούν και να υμνολογούν τον Κύριο (Α' Παραλειπομένων 16,4-5. 16,37). Κατά τη διάρκεια της τελετής ο Δαβίδ συνέθεσε κι αφιέρωσε έναν ύμνο στον Κύριο, τον οποίο παρέδωσε στα χέρια του Ασάφ (Α' Παραλειπομένων 16,7). Στο τέλος της τελετής άφησαν τον Ασάφ και τους άλλους Λευίτες να υπηρετούν συνεχώς ενώπιον της Κιβωτού τα καθορισμένα τους έργα (Α' Παραλειπομένων 16,37).

Οι γιοι του Ασάφ, του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6).

 

 

ΙΔΙΘΟΥΝ (ΙΕΔΟΥΘΟΥΝ): Ο Ιδιθούν (Ιεδουθούν) ήταν Λευίτης και ήταν o αρχιμουσικός του Δαβίδ. Γιοι του Ιδιθούν ήταν ο Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ), ο οποίος ήταν φύλακας και θυρωρός της Κιβωτού (Α' Παραλειπομένων 16,38), ο Γοδολίας (Γεδαλίας), ο Σουρί (Σερί), ο Ισέας (Ιεσαΐας), ο Σεμεΐ (Σιμεΐ), ο Ασαβίας (Χασαβίας) και ο Ματταθίας (Α' Παραλειπομένων 25,3). Ο Δαβίδ είχε αφιερώσει τον 61ο Ψαλμό στον Ιδιθούν (Ψαλμός 61).

 

Ο Δαβίδ, μετά τη μεταφορά της Κιβωτού στην Ιερουσαλήμ, τοποθέτησε τον Σαδώκ ως αρχιερέα και τους αδελφούς του ως ιερείς, να υπηρετούν στη Σκηνή του Μαρτυρίου, που βρισκόταν στη Βαμά, κοντά στη Γαβαών, και να προσφέρουν ολοκαυτώματα πρωΐ και βράδυ, σύμφωνα με τα γραμμένα στο Νόμο, που έδωσε ο Κύριος στο όρος Σινά. Μαζί με τον Σαδώκ στη Σκηνή του Μαρτυρίου υπηρετούσαν ο Αιμάν και ο Ιδιθούν, οι οποίοι με σάλπιγγες και κύμβαλα και με άλλα μουσικά όργανα συνόδευαν τους ύμνους που ψάλλονταν στον Κύριο. Οι γιοι του Ιδιθούν υπηρετούσαν ως θυρωροί στην πύλη (Α' Παραλειπομένων 16,39-42). Πολλά χρόνια αργότερα οι γιοι του Ασάφ, του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΣΑΦ

 

ΖΑΚΧΟΥΡ (ΖΑΚΟΥΡ): Ο Ζακχούρ (Ζακούρ) ήταν ο πρώτος γιος του Ασάφ (Α' Παραλειπομένων 25,2) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ζακχούρ είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,10).

Ο Ζακχούρ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο τρίτος κλήρος έπεσε στον Ζακχούρ μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,10).

 

ΙΩΣΗΦ: Ο Ιωσήφ ήταν ο δεύτερος γιος του Ασάφ (Α' Παραλειπομένων 25,2) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ζακχούρ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο πρώτος κλήρος έπεσε στον Ιωσήφ μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,9).

 

ΝΑΘΑΝΙΑΣ (ΝΕΘΑΝΙΑΣ): Ο Ναθανίας (Νεθανίας) ήταν ο τρίτος γιος του Ασάφ (Α' Παραλειπομένων 25,2) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ναθανίας είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,12).

Ο Ζακχούρ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο πέμπτος κλήρος έπεσε στον Ναθανία μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,12).

 

ΕΡΑΗΛ Ή ΙΣΕΡΙΗΛ (ΑΣΑΡΗΛΑ):  Ο Εραήλ ή Ισεριήλ (Ασαρηλά) ήταν ο τέταρτος γιος του Ασάφ (Α' Παραλειπομένων 25,2) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Εραήλ ή Ισεριήλ είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,14).

Ο Ζακχούρ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο έβδομος κλήρος έπεσε στον Εραήλ ή Ισεριήλ μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,14).

 

ΚΩΡΗ (ΚΟΡΕ): Ο Κωρή (Κορέ) ήταν γιος του Ασάφ και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ήταν αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των Κορεΐμ. Γιος του Κωρή ήταν ο Μοσελλεμία (Α' Παραλειπομένων 26,1). Οι γιοι του Κορέ ήταν οι ποιητές και οι μελωδοί 10 Ψαλμών. Δικοί τους θεωρούνται οι Ψαλμοί 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 83, 84 και 86.

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΘΟΥΝ

 

ΑΒΔΕΔΟΜ (ΩΒΗΔ ΕΔΩΜ): Ο Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) ήταν γιος του Ιδιθούν και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Αβδεδόμ ήταν φύλακας και θυρωρός της Κιβωτού (Α' Παραλειπομένων 16,38).

 

ΓΟΔΟΛΙΑΣ (ΓΕΔΑΛΙΑΣ, ΗΝΕΙΑΣ): Ο Γοδολίας (Γεδαλίας, Ηνείας) ήταν γιος του Ιδιθούν (Α' Παραλειπομένων 25,3) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Γοδολίας είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,9).

Ο Γοδολίας μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Αϊμάν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο δεύτερος κλήρος έπεσε στον Γοδολία μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,9).

 

ΣΟΥΡΙ Ή ΙΕΣΡΙ (ΣΕΡΙ, ΙΣΕΡΙ):  Ο Σουρί ή Ιεσρί (Σερί, Ισερί) ήταν γιος του Ιδιθούν (Α' Παραλειπομένων 25,3) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ιεσρί είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,11).

Ο Σουρί ή Ιεσρί μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Αϊμάν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο τέταρτος κλήρος έπεσε στον Ιεσρί μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,11).

 

ΙΣΕΑΣ Ή ΙΩΣΙΑΣ (ΙΕΣΑΪΑΣ):  Ο Ισέας ή Ιωσίας (Ιεσαΐας) ήταν γιος του Ιδιθούν (Α' Παραλειπομένων 25,3) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ισέας ή Ιωσίας είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,15).

Ο Ισέας μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Αϊμάν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο όγδοος κλήρος έπεσε στον Ισέα ή Ιωσία μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,15).

 

ΣΕΜΕΪ Ή ΣΕΜΕΪΑ (ΣΙΜΕΪ):  Ο Σεμεΐ ή Σεμεΐα (Σιμεΐ) ήταν γιος του Ιδιθούν (Α' Παραλειπομένων 25,3) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Σεμεΐ ή Σεμεΐα είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,17).

Ο Σεμεΐ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Αϊμάν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο δέκατος κλήρος έπεσε στον Σεμεΐ ή Σεμεΐα μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,17).

 

ΑΣΑΒΙΑΣ (ΧΑΣΑΒΙΑΣ): Ο Ασαβίας (Χασαβίας) ήταν γιος του Ιδιθούν (Α' Παραλειπομένων 25,3) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ασαβίας είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,19).

Ο Ασαβίας μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Αϊμάν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο δωδέκατος κλήρος έπεσε στον Ασαβία μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,19).

 

ΜΑΤΤΑΘΙΑΣ: Ο Ματταθίας ήταν γιος του Ιδιθούν (Α' Παραλειπομένων 25,3) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ματταθίας είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,21).

Ο Ματταθίας μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Αϊμάν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο δέκατος τέταρτος κλήρος έπεσε στον Ματταθία μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,21).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ

 

ΒΟΥΚΙΑΣ (ΒΟΥΚΚΙΑΣ): Ο Βουκίας (Βουκκίας) ήταν ο πρώτος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Βουκίας είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,13).

Ο Βουκίας μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο έκτος κλήρος έπεσε στον Βουκία μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,13).

 

ΜΑΤΘΑΝΙΑΣ (ΜΑΤΤΑΝΙΑΣ): Ο Ματθανίας (Ματτανίας) ήταν ο δεύτερος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ματθανίας είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,13).

Ο Ματθανίας μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο ένατος κλήρος έπεσε στον Ματθανία μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,16).

 

ΟΖΙΗΛ Ή ΑΣΡΙΗΛ (ΟΥΖΖΙΗΛ, ΑΖΑΡΕΗΛ):  Ο Οζιήλ ή Ασριήλ (Ουζζιήλ, Αζαρεήλ) ήταν ο τρίτος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Οζιήλ ή Ασριήλ είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,18).

Ο Οζιήλ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο ενδέκατος κλήρος έπεσε στον Οζιήλ ή Ασριήλ μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,18).

 

ΣΟΥΒΑΗΛ: Ο Σουβαήλ ήταν ο τέταρτος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Σουβαήλ είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,20).

Ο Σουβαήλ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο δέκατος τρίτος κλήρος έπεσε στον Σουβαήλ μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,20).

 

ΙΕΡΙΜΩΘ: Ο Ιεριμώθ ήταν ο πέμπτος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ιεριμώθ είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,22).

Ο Ιεριμώθ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο δέκατος πέμπτος κλήρος έπεσε στον Ιεριμώθ μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,22).

 

ΑΝΑΝΙΑΣ: Ο Ανανίας ήταν ο έκτος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ανανίας είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,23).

Ο Ανανίας μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο δέκατος έκτος κλήρος έπεσε στον Ανανία μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,23).

 

ΑΝΑΝ Ή ΑΝΑΝΙΑΣ (ΑΝΑΝΙ):  Ο Ανάν ή Ανανίας (Ανανί) ήταν ο έβδομος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ανάν ή Ανανίας είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,25).

Ο Ανάν μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο δέκατος όγδοος κλήρος έπεσε στον Ανάν ή Ανανία μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,25).

 

ΕΛΙΑΘΑ: Ο Ελιαθά ήταν ο όγδοος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ελιαθά είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,27).

Ο Ελιαθά μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο εικοστός κλήρος έπεσε στον Ελιαθά μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,27).

 

ΓΟΔΟΛΛΑΘΙ (ΓΙΔΔΑΛΘΙ): Ο Γοδολλαθί (Γιδδαλθί) ήταν ο ένατος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Γοδολλαθί είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,29).

Ο Γοδολλαθί μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο εικοστός δεύτερος κλήρος έπεσε στον Γοδολλαθί μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,29).

 

ΡΩΜΕΤΘΙΕΖΕΡ (ΡΟΜΑΜΘΙ-ΕΖΕΡ): Ο Ρωμετθιέζερ (Ρομαμθί-Έζερ) ήταν ο δέκατος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ρωμετθιέζερ είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,31).

Ο Ρωμετθιέζερ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο εικοστός τέταρτος κλήρος έπεσε στον Ρωμετθιέζερ μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,31).

 

ΙΕΣΒΑΣΑΚΑ (ΙΩΣΒΕΚΑΣΑ): Ο Ιεσβασακά (Ιωσβεκασά) ήταν ο ενδέκατος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ιεσβασακά είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,24).

Ο Ιεσβασακά μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο δέκατος έβδομος κλήρος έπεσε στον Ιεσβασακά μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,24).

 

ΜΑΛΛΙΘΙ (ΜΑΛΛΩΘΙ): Ο Μαλλιθί (Μαλλωθί) ήταν ο δωδέκατος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Μαλλιθί είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,26).

Ο Μαλλιθί μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο δέκατος ένατος κλήρος έπεσε στον Μαλλιθί μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,26).

 

ΩΘΗΡΙ (ΩΘΗΡ): Ο Ωθηρί (Ωθήρ) ήταν ο δέκατος τρίτος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Ωθηρί είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,28).

Ο Ωθηρί μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο εικοστός πρώτος κλήρος έπεσε στον Ωθηρί μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,28).

 

ΜΕΑΖΩΘ (ΜΑΑΖΙΩΘ): Ο Μεαζώθ (Μααζιώθ) ήταν ο δέκατος τέταρτος γιος του Αιμάν (Α' Παραλειπομένων 25,4) και ήταν Λευίτης στην καταγωγή. Ο Μεαζώθ είχε 12 γιους (Α' Παραλειπομένων 25,30).

Ο Μεαζώθ μαζί με τ' αδέρφια του, τους γιους του Ασάφ και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, με κινύρες, νάβλες και κύμβαλα, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6). Στην κλήρωση που έγινε μεταξύ των γιων του Ασάφ, του Ιδιθούν και του Αϊμάν, για να ασκούν την υπηρεσία τους στο Ναό ο εικοστός τρίτος κλήρος έπεσε στον Μεαζώθ μαζί με τους 12 γιους του (Α' Παραλειπομένων 25,30).

 

 

 

ΟΙ 24 ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΑΖΑΡ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΘΑΜΑΡ

 

ΙΩΑΡΙΜ (ΙΕΩΪΑΡΙΒ): Ο Ιωαρίμ (Ιεωϊαρίμ) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο πρώτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,7).

 

ΙΕΔΙΑ (ΙΕΔΑΪΑ): Ο Ιεδία (Ιεδαΐας) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δεύτερος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,7).

 

ΧΑΡΙΒ (ΧΑΡΗΜ): Ο Χαρίβ (Χαρήμ) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο τρίτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,8).

 

ΣΕΩΡΙΜ: Ο Σεωρίμ ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο τέταρτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,8).

 

ΜΕΛΧΙΑ (ΜΑΛΚΙΑΣ): Ο Μελχία (Μαλκίας) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο πέμπτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,9).

 

ΜΕΪΑΜΙΝ: Ο Μεϊαμίν ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο έκτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,9).

 

ΚΩΣ: Ο Κως ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο έβδομος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,10).

 

ΑΒΙΑ: Ο Αβία (Αβιά) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο όγδοος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,10).

 

ΙΗΣΟΥΣ: Ο Ιησούς ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο ένατος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,11).

 

ΣΕΧΕΝΙΑ (ΣΕΧΑΝΙΑ): Ο Σεχενία (Σεχανίας) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,11).

 

ΕΛΙΑΒΙ (ΕΛΙΑΣΕΙΒ): Ο Ελιαβί (Ελιασείβ) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο ενδέκατος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,12).

 

ΙΑΚΙΜ: Ο Ιακίμ ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δωδέκατος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,12).

 

ΟΠΦΑ (ΟΦΦΑ): Ο Οπφά (Οφφά) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος τρίτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,13).

 

ΙΕΣΒΑΑΛ (ΙΕΣΕΒΑΒ): Ο Ιεσβαάλ (Ιεσεβάβ) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος τέταρτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,13).

 

ΒΕΛΓΑ (ΒΙΛΓΑ): Ο Βελγά (Βιλγά) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος πέμπτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,14).

 

ΕΜΜΗΡ (ΙΜΜΕΡ): Ο Εμμήρ (Ιμμέρ) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος έκτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,14).

 

ΧΗΖΙΝ (ΕΖΕΙΡ): Ο Χηζίν (Εζείρ) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος έβδομος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,15).

 

ΑΦΕΣΗ (ΑΦΙΣΗ): Ο Αφεσή (Αφισή) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος όγδοος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,15).

 

ΦΕΤΑΪΑ (ΠΕΘΑΪΑ): Ο Φεταΐα (Πεθαΐα) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο δέκατος ένατος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,16).

 

ΕΖΕΚΗΛ: Ο Εζεκήλ ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο εικοστός που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,16).

 

ΑΧΙΜ (ΙΑΧΙΝ): Ο Αχίμ (Ιαχίν) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο εικοστός πρώτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,17).

 

ΓΑΜΟΥΛ: Ο Γαμούλ ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο εικοστός δεύτερος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,17).

 

ΑΔΑΛΛΑΪ (ΔΕΛΑΪΑ): Ο Αδαλλαΐ (Δελαΐα) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο εικοστός τρίτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,18).

 

ΜΑΑΣΑΪ (ΜΑΑΖΙΑ): Ο Μαασαΐ (Μααζία) ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν ένας από τους 24 αρχηγούς των πατριαρχικών οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ. Κατά την κλήρωση που έκανε ο Δαβίδ ήταν ο εικοστός τέταρτος που κληρώθηκε για να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊστάμενος του Ναού και του θυσιαστηρίου (Α' Παραλειπομένων 24,18).