ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 

ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

 

ΑΔΡΙΗΛ (ΕΣΔΡΙΗΛ) Ο ΜΟΘΥΛΑΘΕΙΤΗΣ:  Ο Αδριήλ (Εσδριήλ) ήταν ο σύζυγος της Μερόβ ή Μιχόλ (Μεράβ), μεγαλύτερης κόρης του Σαούλ (Α' Βασιλειών 18,19. Β' Βασιλειών 21,8). Ήταν γιος του Βερζελλί (Βαρζιλλαΐ) του Μουλαθίτη (Μοθυλαθείτη) (Β' Βασιλειών 21,8).

 

Ο πατέρας της, ο Σαούλ, ήθελε να παντρέψει τη μεγαλύτερη κόρη του, τη Μερόβ, με το Δαβίδ, με τον όρο να ηγηθεί του στρατού του στους πολέμους των Ισραηλιτών εναντίον των εχθρικών λαών. Αλλά όταν όμως ήρθε ο καιρός να του τη δώσει, ο Σαούλ άλλαξε γνώμη και την έδωσε στον Αδριήλ το Μοθυλαθείτη (Α' Βασιλειών 18,17-19). Με τη Μερόβ ο Αδριήλ (Εσδριήλ) είχε πέντε γιους (Β' Βασιλειών 21,8).

Μετά από την ανταρσία του Αβεσσαλώμ και του Σαβεέ κατά του Δαβίδ, έπεσε πείνα στη χώρα που κράτησε τρία χρόνια. Ο Δαβίδ παρέδωσε εφτά απογόνους του Σαούλ στους κατοίκους της Γαβαών, για να τους κρεμάσουν ως εξιλέωση, επειδή ο Σαούλ είχε επιδιώξει κάποτε να εξοντώσει τους κατοίκους της Γαβαών, ο Δαβίδ πήρε τους δύο γιους της Ρεσφά, που τους είχε κάνει με το Σαούλ, καθώς και τους πέντε γιους της Μιχόλ (Μερόβ), κόρης του Σαούλ, που τους είχε κάνει με τον Εσδριήλ, γιο του Βερζελλί του Μουλαθίτη, και τους παρέδωσε στους Γαβαωνίτες. Εκείνοι τους κρέμασαν στο βουνό, κοντά στη Γαβαών, ενώπιον του Κυρίου, τις πρώτες μέρες του θερισμού των κριθαριών (Β' Βασιλειών 21,6-9).

Ο Δαβίδ πήρε τα οστά του Σαούλ και του Ιωνάθαν, από τους κατοίκους της Ιαβίς, στη Γαλαάδ, και, μαζί με τα οστά αυτών που είχαν κρεμαστεί, τα έθαψε στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν, στον τάφο του Κις, πατέρα του Σαούλ (Β' Βασιλειών 21,10-14).

 

 

ΦΑΛΤΙ ή ΦΑΛΤΙΗΛ:  Ο Φαλτί (Φαλτιήλ) ήταν ο δεύτερος σύζυγος της Μελχόλ (Μιχάλ), μικρότερης κόρης του Σαούλ (Α' Βασιλειών 25,44. Β' Βασιλειών 3,15). Ήταν γιος του Αμίς (Σελλής) και καταγόταν από τη Ρομμά (Α' Βασιλειών 25,44. Β' Βασιλειών 3,15).

Ο Σαούλ, όταν έμαθε ότι ο Δαβίδ παντρεύτηκε την Αβιγαία και την Αχινόομ, έδωσε την κόρη του τη Μελχόλ, η οποία ήταν η πρώτη σύζυγος του Δαβίδ, στον Φαλτί, γιο του Αμίς (Α' Βασιλειών 25,43-44). Αργότερα ο Δαβίδ, όταν ο Αβεννήρ, αρχιστράτηγος του Σαούλ, του πρότεινε πως θα τον βοηθούσε να επεκτείνει τη βασιλεία του σε όλο το Ισραήλ, ο Δαβίδ αποδέχτηκε την πρόταση του Αβεννήρ, με την προϋπόθεση να του φέρει τη Μελχόλ, επειδή παλιότερα ο πατέρας της την είχε δώσει σε άλλον. Ο Δαβίδ έστειλε ανθρώπους και στον Ιεβοσθέ, αδερφό της Μελχόλ, και του ζητούσε να του δώσει πίσω την αδερφή του. Ο Αβεννήρ, με τη σύμφωνη γνώμη του Ιεβοσθέ, παρέλαβε τη Μελχόλ από τον άντρα της, τον Φαλτί (Φαλτιήλ), ο οποίος τη συνόδεψε μέχρι τη Βαρακίμ κλαίγοντας, και την παρέδωσε στο Δαβίδ (Β' Βασιλειών 3,12-16).

 

 

 

ΟΙ ΠΕΘΕΡΟΙ KAI ΟΙ ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

 

ΑΧΙΜΑΑΣ: Ο Αχιμάας ήταν Ισραηλίτης, που έζησε την περίοδο των Βασιλέων. Είχε κόρη την Αχινοόμ (Αχινοάμ) και ήταν πεθερός του βασιλιά Σαούλ (Α' Βασιλειών 14,50).

 

ΑΜΙΣ Ή ΣΕΛΛΗΣ (ΛΑΪΣ):  Ο Αμίς ή Σελλής (Λαΐς) ήταν ο πατέρας του Φαλτί (Φαλτιήλ), συμπέθερος του Σαούλ και καταγόταν από τη Ρομμά (Α' Βασιλειών 25,44. Β' Βασιλειών 3,15).

 

ΙΑΛ (ΑΪΑ):  Ο Ιαλ (Αϊά) ήταν ο πατέρας της Ρεσφά (Ρισπά), η οποία ήταν παλλακίδα του Σαούλ (Β' Βασιλειών 3,7. 21,8. 21,10-11) και ερωμένη του Αβεννήρ, αρχιστράτηγου του Σαούλ (Β' Βασιλειών 3,7).

 

ΒΕΡΖΕΛΛΙ Ο ΜΟΥΛΑΘΙΤΗΣ: Ο Βερζελλί (Βαρζιλλαΐ) ήταν ο πατέρας του Αδριήλ (Εσδριήλ) (Β' Βασιλειών 21,8), που ήταν ο σύζυγος της Μερόβ ή Μιχόλ (Μεράβ), μεγαλύτερης κόρης του Σαούλ (Α' Βασιλειών 18,19. Β' Βασιλειών 21,8).

 

 

 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

 

ΓΗΡΑ: Ο Γηρά ήταν γιος του Ιεμενί και πατέρας του Σεμεΐ (Σιμεΐ). Ήταν συγγενής του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Καταγόταν από τη Βαουρίμ (Βαχουρίμ), η οποία βρισκόταν κοντά στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 16,5. 19,16. 19,18. Γ' Βασιλειών 2,8. 2,35λ).

 

ΙΕΜΕΝΙ: Ο Ιεμενί ήταν ο πατέρας του Γηρά και ήταν συγγενής του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Καταγόταν από τη Χεβρών (Γ' Βασιλειών 2,8. 2,35λ).

 

 

 

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΒΗΡΣΑΒΕΕ

 

ΕΛΙΑΒ (ΕΛΙΑΜ): Ο Ελιάβ (Ελιάμ) ήταν Ισραηλίτης, που έζησε την περίοδο του Δαβίδ. Είχε κόρη την Βηρσαβεέ ή Βηθσαβεέ και ήταν πεθερός του βασιλιά Δαβίδ (Β' Βασιλέων 11,3). Επειδή στο Β' Βασιλειών αναφέρεται ως πατέρας της Βηρσαβεέ ο Ελιάβ και στο Α' Παραλειπομένων ο Αμιήλ, γι' αυτό το λόγο θα τους εκλάβουμε ως διαφορετικά πρόσωπα.

 

ΑΜΙΗΛ (ΑΜΜΙΗΛ): Ο Αμιήλ (Αμμιήλ) ήταν Ισραηλίτης, που έζησε την περίοδο του Δαβίδ. Είχε κόρη την Βηρσαβεέ ή Βηθσαβεέ και ήταν πεθερός του βασιλιά Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 3,5).

 

 

 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΝΑΑΣ (ΝΑΧΑΣ): Ο Νάας (Ναχάς) ήταν ο πατέρας της Αβιγαίας, αδερφής του Δαβίδ και της Σαρουΐας (Β' Βασιλειών 17,25). Βέβαια υπάρχει σφάλμα στο σημείο αυτό και εσφαλμένα αναφέρεται πατέρας της Αβιγαίας ο Νάας, αφού ο πατέρας του Δαβίδ, των αδελφών του, της Σαρουΐας και της Αβιγαίας αναφέρεται ο Ιεσσαί (Α' Παραλειπομένων 2,17).

 

 

 

ΣΥΖΥΓΟΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

 

ΓΑΖΟΥΒΑ (ΑΖΟΥΒΑ):  Η Γαζουβά (Αζουβά) ήταν κόρη του Σελί (Σαλί, Σαλαΐ, Σιλχί) και ήταν σύζυγος του Ασά και μητέρα του Ιωσαφάτ, Βασιλειών του Ιούδα (Γ' Βασιλειών 16,28α. 22,42. Β' Παραλειπομένων 17,1. 20,31).

 

 

 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

 

ΟΥΡΙΗΛ: Ο Ουριήλ καταγόταν από τη Γαβαών και ήταν ο πατέρας της Μααχά, η οποία ήταν σύζυγος του Ροβοάμ και μητέρα του Αβιά, βασιλιάδων του Ιούδα (Β' Παραλειπομένων 13,2).

 

ΣΕΛΙ (ΣΑΛΙ, ΣΑΛΑΪ, ΣΙΛΧΙ):   Ο Σελί (Σαλί, Σαλαΐ, Σιλχί) ήταν ο πατέρας της Γαζουβά (Αζουβά), η οποία ήταν σύζυγος του Ασά και μητέρα του Ιωσαφάτ, Βασιλειών του Ιούδα (Γ' Βασιλειών 16,28α. 22,42. Β' Παραλειπομένων 17,1. 20,31).