ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΝ

 

Ο ΔΑΝ

 

Ο Δαν ήταν ο πέμπτος γιος του Ιακώβ και πρώτος της Βαλλά, δούλης της Ραχήλ (Γένεση 30,6 και 35,23). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "δικαιοσύνη" και είναι σχετικό με τα λόγια της Ραχήλ "ο Κύριος μου έδωσε το δίκαιό μου". O Δαν είχε ένα γιο, τον Ασόμ ή Σαμέ (Χουσίμ ή Σουχάμ) (Γένεση 46,23. Αριθμοί 26,46).

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΔΑΝ

 

Οι απόγονοι του Δαν κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Δαν, η οποία απαριθμούσε 62.700 άντρες (Αριθμοί 1,38-39). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 64.400 άντρες (Αριθμοί 26,47).

 

ΑΣΟΜ Ή ΣΑΜΕ (ΧΟΥΣΙΜ Ή ΣΟΥΧΑΜ):  Ο Ασόμ ή Σαμέ (Χουσίμ ή Σουχάμ) ήταν ο μοναδικός γιος του Δαν. Ο Ασόμ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,23. Αριθμοί 26,46). Από τον Ασόμ ή Σαμέ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Σαμεΐ (Αριθμοί 26,46).

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ

 

Ο ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ (ΝΕΦΘΑΛΙ)

 

Ο Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) ήταν ο έκτος γιος του Ιακώβ και δεύτερος της Βαλλά, δούλης της Ραχήλ (Γένεση 30,6 και 35,23). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "αγώνας" και είναι σχετικό με τα λόγια της Ραχήλ "ο Κύριος με βοήθησε κατά της αδελφής μου και τη νίκησα". O Νεφθαλείμ είχε τέσσερις γιούς, τον Ασιήλ ή Ιασιήλ (Ιαχσεήλ ή Ιαχασιήλ), τον Γωυνί ή Γωνί ή Γαϋνί (Γουνί), τον Ισσάαρ ή Ισσιήρ ή Ιεσέρ και τον Συλλήμ ή Σαλλούρ ή Σελλήμ (Σιλλήμ ή Σαλλούμ) (Γένεση 46,24. Αριθμοί 26,48-49. Α' Παραλειπομένων 7,13).

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ

 

Οι απόγονοι του Νεφθαλείμ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Νεφθαλείμ, η οποία απαριθμούσε 53.400 άντρες (Αριθμοί 1,42-43. 2,30). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 40.300 άντρες (Αριθμοί 26,50).

 

ΑΣΙΗΛ Ή ΙΑΣΙΗΛ (ΙΑΧΣΕΗΛ Ή ΙΑΧΑΣΙΗΛ):  Ο Ασιήλ ή Ιασιήλ (Ιαχσεήλ ή Ιαχασιήλ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Νεφθαλείμ (Νεφθαλί). Ο Ασιήλ ή Ιασιήλ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,24. Αριθμοί 26,48. Α' Παραλειπομένων 7,13). Από τον Ασιήλ ή Ιασιήλ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ασιηλί (Αριθμοί 26,48).

 

ΓΩΥΝΙ Ή ΓΩΝΙ Ή ΓΑΫΝΙ (ΓΟΥΝΙ):  Ο Γωυνί ή Γωνί ή Γαϋνί (Γουνί) ήταν ο δεύτερος γιος του Νεφθαλείμ (Νεφθαλί). Ο Γωυνί ή Γωνί γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,24. Αριθμοί 26,48. Α' Παραλειπομένων 7,13). Από τον Γωυνί ή Γαϋνί προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Γαϋνί (Αριθμοί 26,48).

 

ΙΣΣΑΑΡ Ή ΙΣΣΙΗΡ Ή ΙΕΣΕΡ:   Ο Ισσάαρ ή Ισσιήρ ή Ιεσέρ ήταν ο τρίτος γιος του Νεφθαλείμ (Νεφθαλί). Ο Ισσάαρ ή Ισσιήρ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,24. Αριθμοί 26,49. Α' Παραλειπομένων 7,13). Από τον Ισσάαρ ή Ιεσέρ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ιεσερί (Αριθμοί 26,49).

 

ΣΥΛΛΗΜ Ή ΣΑΛΛΟΥΡ Ή ΣΕΛΛΗΜ (ΣΙΛΛΗΜ Ή ΣΑΛΛΟΥΜ):   Ο Συλλήμ ή Σαλλούρ ή Σελλήμ (Σιλλήμ ή Σαλλούμ) ήταν ο τέταρτος γιος του Νεφθαλείμ (Νεφθαλί). Ο Συλλήμ ή Σαλλούρ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,24. Αριθμοί 26,49. Α' Παραλειπομένων 7,13). Από τον Συλλήμ ή Σελλήμ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Σελλημί (Αριθμοί 26,49).