ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ  ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ

 

Ο ΕΣΡΩΜ

 

Ο Εσρώμ ή Εσρών (Ασρών ή Χεσρών) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Φαρές και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Γένεση 46,12. Αριθμοί 26,20-21. Α' Παραλειπομένων 2,5). Γιοι του Εσρώμ ήταν ο Ιεραμεήλ (Ιεραχμεήλ), ο Αράμ (Ιωράμ) και ο Χαλέβ (Χάλεβ).

Αργότερα ο Εσρώμ, σε ηλικία 60 ετών, πήρε ως γυναίκα την Αβιά (Α' Παραλειπομένων 2,24), κόρη του Μαχίρ, που ήταν πατέρας της χώρας Γαλαάδ, και σε ηλικία 65 ετών απέκτησε τον Σερούχ (Σεγούβ) (Α' Παραλειπομένων 2,21).

 

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΣΡΩΜ

 

ΙΕΡΑΜΕΗΛ (ΙΕΡΑΧΜΕΗΛ): Ο Ιεραμεήλ (Ιεραχμεήλ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Εσρώμ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,9). Γιοι του Ιεραμεήλ ήταν ο Ραμ, ο Βαανά (Βουνά), ο Αράν (Ορέμ) και ο Ασόμ (Οσέμ). Ο Ιεραμεήλ από τη δεύτερη γυναίκα του την Ατάρα απέκτησε τον Οζόμ (Ωνάμ) (Α' Παραλειπομένων 2,25-26).

 

Όταν ο Δαβίδ νίκησε τους Αμαληκίτες και πήρε πίσω όλους τους αιχμαλώτους που είχαν πάρει μαζί τους, πήρε πίσω και όλα τα λάφυρα που είχαν πάρει οι Αμαληκίτες από την επιδρομή τους στο νότιο Ιούδα. Τα λάφυρα αυτά τα μοίρασε στους άνδρες του και στις πόλεις απ' όπου είχε περάσει και τον είχαν βοηθήσει. Μεταξύ των πόλεων αυτών ήταν και οι πόλεις των απογόνων του Ιεραμεήλ (Α' Βασιλειών 30,26-29).

 

 

ΑΡΑΜ (ΙΩΑΡΑΜ): Ο Αράμ (Ιωράμ) ήταν ο δεύτερος γιος του Εσρώμ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,9). Γιος του Αράμ ήταν ο Αμιναδάβ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αράμ

 

 

ΧΑΛΕΒ (ΧΕΛΟΥΒ): Ο Χαλέβ (Χάλεβ ή Χελούβ) ήταν ο τρίτος γιος του Εσρώμ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,9). Ο Χαλέβ πήρε 3 γυναίκες, τη Γαζουβά, την Ιεριώθ και όταν πέθανε η Γαζουβά πήρε την Εφράθ. Από τη Γαζουβά απέκτησε τον Ιασάρ (Ιεσέρ), τον Σουβάβ (Σωβάβ) και τον Ορνά (Αρδών). Από την Εφράθ απέκτησε τον Ωρ (Χουρ) (Α' Παραλειπομένων 2,18-19).

Μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Χαλέβ, ήρθε στην Εφραθά (Βηθλεέμ) στην οποία έμενε η Αβιά, η δεύτερη γυναίκα του πατέρα του, και απέκτησε μαζί της τον Ασχώδ (Ασχώρ), πατέρα του Θεκωέ (Τεκωά) (Α' Παραλειπομένων 2,24).

Ο Χαλέβ με την παλλακίδα του τη Γαϊφά απέκτησαν τον Αρράν (Χαράν), τον Μωσά και τον Γεζουέ (Γαζέζ) (Α' Παραλειπομένων 2,46).

Ακόμη ο Χαλέβ με την άλλη παλλακίδα του τη Μωχά απέκτησαν τον Σαβέρ (Σεβέρ), τον Θαράμ (Τιρχανά), τον Σαγαέ (Σαάφ) και τον Σαού (Σιβά). Ο Χαλέβ είχε και μια κόρη την Ασχά (Α' Παραλειπομένων 2,48-49). Η Αγία Γραφή μας αναφέρει κι άλλο γιο του Χαλέβ, τον Μαχίρ (Μεχείρ) (Α' Παραλειπομένων 4,11).

Πολλά ερμηνευτικά της Αγίας Γραφής παρουσιάζουν τον Χαλέβ αυτόν ως διαφορετικό πρόσωπο, αλλά μάλλον πρόκειται για τον ίδιο το Χαλέβ, το γιο του Εσρώμ. Το συμπέρασμα αυτό βγαίνει ως εξής. Ο Χαλέβ στο Α' Παραλειπομένων 2,49 αναφέρει πως ο Χαλέβ, γιος του Εσρώμ είχε μια κόρη την Ασχά, ενώ στο Α' Παραλειπομένων 4,11 αναφέρει για τον Χαλέβ, που ήταν πατέρας Ασχά. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

 

 

ΣΕΡΟΥΧ (ΣΕΓΟΥΒ): Ο Σερούχ (Σεγούβ) ήταν γιος του Εσρώμ και της κόρης του Μαχίρ, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,21). Γιος του Σερούχ ήταν ο Ιαΐρ (Ιαείρ) (Α' Παραλειπομένων 2,22), ο οποίος ήταν ο όγδοος κατά σειρά Κριτής του Ισραήλ, μετά τον Θωλά (Κριταί 10,3).

 

 

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΡΩΜ

 

ΓΑΖΟΥΒΑ (ΑΖΟΥΒΑ): Η Γαζουβά (Αζουβά) ήταν γυναίκα του Χαλέβ. Η Γαζουβά με τον Χαλέβ απέκτησαν τον Ιασάρ (Ιεσέρ), τον Σουβάβ (Σωβάβ) και τον Ορνά (Αρδών) (Α' Παραλειπομένων 2,18).

 

ΙΕΡΙΩΘ: Η Ιεριώθ ήταν γυναίκα του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,18).

 

ΕΦΡΑΘ (ΕΦΡΑΘΑ): Η Εφράθ ήταν γυναίκα του Χαλέβ. Η Εφράθ με τον Χαλέβ απέκτησαν τον Ωρ (Χουρ) (Α' Παραλειπομένων 2,19. 2,50).

 

ΑΒΙΑ: Η Αβιά ήταν κόρη του Μαχίρ, γιου του Μανασσή, και η δεύτερη γυναίκα του Εσρώμ. Μετά το θάνατο του Εσρώμ, ο γιος του ο Χαλέβ, ήρθε στην Εφραθά (Βηθλεέμ) στην οποία έμενε η Αβιά, και απέκτησε μαζί της τον Ασχώδ (Ασχώρ), πατέρα του Θεκωέ (Τεκωά) (Α' Παραλειπομένων 2,24).

 

ΓΑΪΦΑ (ΕΦΑ): Η Γαϊφά (Εφά) ήταν παλλακίδα του Χαλέβ. Η Γαϊφά με τον Χαλέβ απέκτησαν τον Αρράν (Χαράν), τον Μωσά και τον Γεζουέ (Γαζέζ) (Α' Παραλειπομένων 2,46).

 

ΜΩΧΑ (ΜΑΑΧΑ): Η Μωχά (Μααχά) ήταν παλλακίδα του Χαλέβ. Η Μωχά με τον Χαλέβ απέκτησαν τον Σαβέρ (Σεβέρ), τον Θαράμ (Τιρχανά), τον Σαγαέ (Σαάφ) και τον Σαού (Σιβά) (Α' Παραλειπομένων 2,48-49).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ

 

ΜΑΡΙΣΑ (ΜΗΣΑ): Ο Μαρισά (Μησά) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Χαλέβ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Ο Μαρισά ήταν ο πατέρας του Ζιφ και εγγονός του Χεβρών (Α' Παραλειπομένων 2,42).

 

ΙΑΣΑΡ (ΙΕΣΕΡ): Ο Ιασάρ (Ιεσέρ) ήταν ο δεύτερος γιος του Χαλέβ και της Γαζουβά, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,18).

 

ΣΟΥΒΑΒ (ΣΩΒΑΒ): Ο Σουβάβ (Σωβάβ) ήταν ο τρίτος γιος του Χαλέβ και της Γαζουβά, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,18).

 

ΟΡΝΑ (ΑΡΔΩΝ): Ο Ορνά (Αρδών) ήταν ο τέταρτος γιος του Χαλέβ και της Γαζουβά, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,18).

 

ΩΡ (ΧΟΥΡ): Ο Ωρ (Χουρ) ήταν ο πέμπτος γιος του Χαλέβ από την Εφράθ, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Γιος του Ωρ ήταν ο Ουρί ή Ουρίας και εγγονός του ο Βεσελεήλ, ο κατασκευαστής της Κιβωτού της Διαθήκης και της Σκηνής του Μαρτυρίου (Έξοδος 31,2. Α' Παραλειπομένων 2,19-20. Β' Παραλειπομένων 1,5). Ακόμη αναφέρεται ως πρωτότοκος ο Εφραθά (Α' Παραλειπομένων 2,50. 4,1).

 

ΑΣΧΩΔ (ΑΣΧΩΡ): Ο Ασχώδ (Ασχώρ) ήταν ο έκτος γιος του Χαλέβ από την Αβιά, δεύτερη γυναίκα του πατέρα του, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Γιος του Ασχώδ  ήταν ο Θεκωέ (Τεκωά) (Α' Παραλειπομένων 2,24).

 

ΑΡΡΑΝ (ΧΑΡΑΝ): Ο Αρράν (Χαράν) ήταν ο πρώτος γιος του Χαλέβ από την Γαϊφά (Εφά), που ήταν παλλακίδα του, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,46).

 

ΜΩΣΑ: Ο Μωσά ήταν ο δεύτερος γιος του Χαλέβ από την Γαϊφά (Εφά), που ήταν παλλακίδα του, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,46).

 

ΓΕΖΟΥΕ (ΓΑΖΕΖ): Ο Γεζουέ (Γαζέζ) ήταν ο τρίτος γιος του Χαλέβ από την Γαϊφά (Εφά), που ήταν παλλακίδα του, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,46).

 

ΣΑΒΕΡ (ΣΕΒΕΡ): Ο Σαβέρ (Σεβέρ) ήταν ο πρώτος γιος του Χαλέβ από την Μωχά (Μααχά), που ήταν παλλακίδα του, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,48).

 

ΘΑΡΑΜ (ΤΙΡΧΑΝΑ): Ο Θαράμ (Τιρχανά) ήταν ο δεύτερος γιος του Χαλέβ από την Μωχά (Μααχά), που ήταν παλλακίδα του, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,48).

 

ΣΑΓΑΕ (ΣΑΑΦ): Ο Σαγαέ (Σαάφ) ήταν ο τρίτος γιος του Χαλέβ από την Μωχά (Μααχά), που ήταν παλλακίδα του, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Ο Σαγαέ ήταν ο πατέρας του Μαρμηνά (Μαδμαννά) (Α' Παραλειπομένων 2,49).

 

ΣΑΟΥ (ΣΙΒΑ): Ο Σαού (Σιβά) ήταν ο τέταρτος γιος του Χαλέβ από την Μωχά (Μααχά), που ήταν παλλακίδα του, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Ο Σαού ήταν ο πατέρας του Μαχαμηνά και του Γαιβαά (Γιβεά) (Α' Παραλειπομένων 2,49).

 

ΑΣΧΑ (ΣΟΥΧΑ): Η Ασχά (Σουχά)  ήταν κόρη του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,49).

 

ΜΑΧΙΡ (ΜΕΧΕΙΡ): Ο Μαχίρ (Μεχείρ) ήταν γιος του Χαλέβ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Γιος του Μαχίρ ήταν ο Ασσαθών (Εσθών) (Α' Παραλειπομένων 4,11).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ

 

ΖΙΦ: Ο Ζιφ ήταν γιος του Μαρισά και απόγονος του Χαλέβ. Ο Ζιφ ήταν ο γενάρχης της ομώνυμης πόλης Ζιφ. Γιος του Ζιφ ήταν ο Χεβρών (Α' Παραλειπομένων 2,42).

 

ΧΕΒΡΩΝ: Ο Χεβρών γιος του Ζιφ και απόγονος του Χαλέβ. Ο Χεβρών ήταν ο γενάρχης της Χεβρών. Γιοι του Χεβρών ήταν ο Κορέ, ο Θαπφούς (Ταπουάχ), ο Ρεκόμ (Ρακέμ) και ο Σαμαά (Σαμά) (Α' Παραλειπομένων 2,42-43).

 

ΚΟΡΕ: Ο Κορέ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Χεβρών και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,43).

 

ΘΑΠΦΟΥΣ (ΤΑΠΟΥΑΧ): Ο Θαπφούς (Ταπουάχ) ήταν ο δεύτερος γιος του Χεβρών και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,43).

 

ΡΕΚΟΜ (ΡΑΚΕΜ): Ο Ρεκόμ (Ρακέμ) ήταν ο τρίτος γιος του Χεβρών και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,43).

 

ΣΑΜΑΑ (ΣΑΜΑ): Ο Σαμαά (Σαμά) ήταν ο τέταρτος γιος του Χεβρών και απόγονος του Χαλέβ. Γιος του Σαμαά ήταν ο Ραέμ (Ραχάμ) (Α' Παραλειπομένων 2,43-44).

 

ΡΑΕΜ (ΡΑΧΑΜ): Ο Ραέμ (Ραχάμ) ήταν γιος του Σαμαά και απόγονος του Χαλέβ. Γιος του Ραέμ ήταν ο Ιεκλάν (Ιορκοάμ) (Α' Παραλειπομένων 2,44).

 

ΙΕΚΛΑΝ (ΙΟΡΚΟΑΜ): Ο Ιεκλάν (Ιορκοάμ) ήταν γιος του Ραέμ και απόγονος του Χαλέβ. Γιος του Ιεκλάν ήταν ο Σαμαΐ (Σαμμαΐ) (Α' Παραλειπομένων 2,44).

 

ΣΑΜΑΪ (ΣΑΜΜΑΪ): Ο Σαμαΐ (Σαμμαΐ) ήταν γιος του Ιεκλάν και απόγονος του Χαλέβ. Γιος του Σαμαΐ ήταν ο Μαών (Α' Παραλειπομένων 2,45).

 

ΜΑΩΝ: Ο Μαών ήταν γιος του Σαμαΐ και απόγονος του Χαλέβ. Γιος του Μαών ήταν ο Βαιθσούρ (Α' Παραλειπομένων 2,45).

 

ΒΑΙΘΣΟΥΡ: Ο Βαιθσούρ ήταν γιος του Μαών και απόγονος του Χαλέβ. Ο Βαιθσούρ θεωρείται ο γενάρχης της Βαιθ-Σούρ της ομώνυμης πόλης (Α' Παραλειπομένων 2,45).

 

ΜΑΡΜΗΝΑ (ΜΑΔΜΑΝΝΑ): Ο Μαρμηνά (Μαδμαννά) ήταν γιος του Σαγαέ (Σαάφ) και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,49).

 

ΜΑΧΑΜΗΝΑ: Ο Μαχαμηνά ήταν ο πρώτος γιος του Σαού (Σιβά) και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,49).

 

ΓΑΙΒΑΑ (ΓΙΒΕΑ): Ο Γαιβαά (Γιβεά) ήταν ο δεύτερος γιος του Σαού (Σιβά) και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,49).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΩΡ

 

ΟΥΡΙ ή ΟΥΡΙΑΣ:  Ο Ουρί ή Ουρίας ήταν γιος του Ωρ και απόγονος του Χαλέβ. Γιος του Ουρί ήταν ο Βεσελεήλ (Βεσαλεήλ), ο κατασκευαστής της Κιβωτού της Διαθήκης και της Σκηνής του Μαρτυρίου (Έξοδος 31,2. Α' Παραλειπομένων 2,20. Β' Παραλειπομένων 1,5).

 

ΕΦΡΑΘΑ: Ο Εφραθά ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ωρ και απόγονος του Χαλέβ. Γιοί του Εφραθά ήταν ο Σωβάλ, ο Σαλωμών (Σαλμών) και ο Αρίμ (Χαρέβ) (Α' Παραλειπομένων 2,50-51). Ακόμη αναφέρονται ως γιοι του Εφραθά ο Φανουήλ και ο Αζήρ (Έζερ). Ο Εφραθά ήταν ο γενάρχης της πόλης Βηθλεέμ (Βαιθαλαέν) (Α' Παραλειπομένων 4,4).

 

 

 

Ο ΒΕΣΕΛΕΗΛ

 

Βεσελεήλ και Ελιάβ

ΒΕΣΕΛΕΗΛ (ΒΕΣΑΛΕΗΛ): Ο Βεσελεήλ (Βεσαλεήλ) ήταν γιος του Ουρί ή Ουρία, εγγονός του Ωρ, και απόγονος του Χαλέβ (Έξοδος 31,2. 35,30. Α' Παραλειπομένων 2,20. Β' Παραλειπομένων 1,5). Το όνομά του σημαίνει "στη σκιά του Θεού".

Ο Θεός, μέσω του Μωυσή, κάλεσε το Βεσελεήλ, να είναι αυτός ο κατασκευαστής και ο αρχιτέκτονας της Κιβωτού της Διαθήκης, της Σκηνής του Μαρτυρίου, των δύο θυσιαστηρίων (του θυμιάματος και των ολοκαυτωμάτων), της Τράπεζας της Προθέσεως, της Επτάφωτης λυχνίας, και όλων των άλλων ιερών αντικειμένων. Ακόμη ήταν ο κατασκευαστής των ιερατικών στολών του Ααρών και των γιών του, καθώς επίσης ήταν αυτός που κατασκεύασε το ιερό έλαιο του χρίσματος και το ιερό θυμίαμα (Έξοδος 31,7-11. 35,30. 37,20. 38,1. 38,9. 38,13. 38,18. 38,22. 38,25-26). Βοηθός του ήταν ο Ελιάβ από τη φυλή Δαν.

 

Ο Θεός τον είχε προικίσει με Πνεύμα σοφίας, σύνεσης και επιστήμης, έτσι ώστε να σκέπτεται σωστά για κάθε έργο που αναλάμβανε. Ήταν ικανός αρχιτέκτων και προικισμένος καλλιτέχνης. Κατεργαζόταν με επιδεξιότητα το χρυσό, τον άργυρο και τον χαλκό. Κατασκεύαζε με επιδεξιότητα υφαντά ή κεντητά υφάσματα με λινές κλωστές και βαφές με διάφορα είδη χρωμάτων. Ήταν ικανός και επιδέξιος στη λιθουργική και στην ξυλουργική και εκτελούσε με επιτυχία όλα τα έργα που αναλάμβανε (Έξοδος 31,2-5. 35,34-35. 36,1).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Βεσελεήλ

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΕΦΡΑΘΑ

 

ΣΩΒΑΛ: Ο Σωβάλ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Εφραθά και απόγονος του Χαλέβ. Ο Σωβάλ ήταν ο γενάρχης της πόλης Κιριάθ-Ιαρείμ (Καριαθιαρίμ). Γιοι του Σωβάλ ήταν ο Αραά (Αροέ), ο Αισί, ο Αμμανίθ (Μαναχέθ) και ο Ουμασφαέ (Α' Παραλειπομένων 2,50-53. 4,1). Γιοι του Σωβάλ ακόμη αναφέρονται ο Ράδα (Ραΐα) και ο Ιέθ (Ιαάθ) (Α' Παραλειπομένων 4,2).

 

ΣΑΛΩΜΩΝ (ΣΑΛΜΩΝ): Ο Σαλωμών (Σαλμών) ήταν ο δεύτερος γιος του Εφραθά και απόγονος του Χαλέβ. Γιοι του Σαλωμών ήταν ο Βαιθλαέμ, ο Νετωφαθί και ο Αταρώθ από τον οίκο του Ιωάβ και της Μαλαθί και Ησαρί (Α' Παραλειπομένων 2,51. 2,54).

 

ΑΡΙΜ (ΧΑΡΕΒ): Ο Αρίμ (Χαρέβ) ήταν ο τρίτος γιος του Εφραθά και απόγονος του Χαλέβ. Ο Αρίμ ήταν ο πατέρας του Βαιθγεδώρ (Βαιθ-Γαδέρ) (Α' Παραλειπομένων 2,51).

 

ΦΑΝΟΥΗΛ: Ο Φανουήλ ήταν γιος του Εφραθά και απόγονος του Χαλέβ. Ο Φανουήλ ήταν ο πατέρας του Γεδώρ (Α' Παραλειπομένων 4,4).

 

ΑΖΗΡ (ΕΖΕΡ): Ο Αζήρ (Έζερ) ήταν γιος του Εφραθά και απόγονος του Χαλέβ. Ο Αζήρ ήταν ο πατέρας του Ωσάν (Χουσά) (Α' Παραλειπομένων 4,4).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΩΒΑΛ

 

ΘΕΚΩΕ (ΤΕΚΩΑ): Ο Θεκωέ (Τεκωά) ήταν γιος του Ασχώδ και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,24).

 

ΑΡΑΑ (ΑΡΟΕ): Ο Αραά (Αροέ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σωβάλ και απόγονος του Χαλέβ. Ο Αραά με τ' αδέρφια του κατοίκησαν στις πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ, από τους οποίους προήλθαν οι Σαραθαίοι και οι απόγονοι του Εσθαάμ (Α' Παραλειπομένων 2,52-53).

 

ΑΙΣΙ: Ο Αισί ήταν ο δεύτερος γιος του Σωβάλ και απόγονος του Χαλέβ. Ο Αισί με τ' αδέρφια του κατοίκησαν στις πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ, από τους οποίους προήλθαν οι Σαραθαίοι και οι απόγονοι του Εσθαάμ (Α' Παραλειπομένων 2,52-53).

 

ΑΜΜΑΝΙΘ (ΜΑΝΑΧΕΘ): Ο Αμμανίθ (Μαναχέθ) ήταν ο τρίτος γιος του Σωβάλ και απόγονος του Χαλέβ. Ο Αμμανίθ με τ' αδέρφια του κατοίκησαν στις πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ, από τους οποίους προήλθαν οι Σαραθαίοι και οι απόγονοι του Εσθαάμ (Α' Παραλειπομένων 2,52-53).

 

ΟΥΜΑΣΦΑΕ: Ο Ουμασφαέ ήταν ο τέταρτος γιος του Σωβάλ και απόγονος του Χαλέβ. Ο Ουμασφαέ με τ' αδέρφια του κατοίκησαν στις πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ, από τους οποίους προήλθαν οι Σαραθαίοι και οι απόγονοι του Εσθαάμ (Α' Παραλειπομένων 2,52-53).

 

ΡΑΔΑ (ΡΑΪΑ): Ο Ράδα (Ραΐα) ήταν γιος του Σωβάλ και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 4,2).

 

ΙΕΘ (ΙΑΑΘ): Ο Ιέθ (Ιαάθ) ήταν γιος του Σωβάλ και απόγονος του Χαλέβ. Γιοι του Ιέθ είναι ο Αχιμαΐ (Αχουμαΐ) και ο Λαάδ. Αυτοί ήταν οι γενάρχες των Σαραθιτών (Α' Παραλειπομένων 4,2).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΑΛΩΜΩΝ

 

ΒΑΙΘΛΑΕΜ: Ο Βαιθλαέμ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σαλωμών και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,51. 2,54).

 

ΝΕΤΩΦΑΘΙ: Ο Νετωφαθί ήταν ο δεύτερος γιος του Σαλωμών και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,54).

 

ΑΤΑΡΩΘ: Ο Αταρώθ ήταν ο τρίτος γιος του Σαλωμών και απόγονος του Χαλέβ. Ο Αταρώθ ήταν ο γενάρχης της ομώνυμης πόλης Ατταρώθ, από τον οίκο του Ιωάβ και των οίκων Μαλαθί και Ησαρί (Α' Παραλειπομένων 2,54).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΦΡΑΘΑ

 

ΒΑΙΘΓΕΔΩΡ (ΒΑΙΘ-ΓΑΔΕΡ): Ο Βαιθγεδώρ (Βαιθ-Γαδέρ) ήταν γιος του Αρίμ (Χαρέβ) και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,51).

 

ΓΕΔΩΡ: Ο Γεδώρ ήταν γιος του Φανουήλ και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 4,4).

 

ΩΣΑΝ (ΧΟΥΣΑ): Ο Ωσάν (Χουσά) ήταν γιος του Αζήρ (Έζερ) και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 4,4).

 

 

 

ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΕΡΟΥΧ

 

ΙΑΪΡ (ΙΑΕΙΡ): Ο Ιαΐρ (Ιαείρ) ήταν γιος του Σερούχ και απόγονος του Χαλέβ και του Μανασσή. Στον Ιαΐρ ανήκαν 23 πόλεις της χώρας Γαλαάδ (Α' Παραλειπομένων 2,22).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιαΐρ

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ

 

ΜΕΣΗΜΑ: Ο Μεσημά ήταν απόγονος του Χαλέβ. Ο Μεσημά ήταν ο γενάρχης του οίκου Ρηχάβ, από τον οποίο προήλθαν οι Κιναίοι και από αυτούς οι πατριές γραμματέων που κατοίκησαν στις πόλεις Ιάβις, Θαργαθιΐμ, Σαμαθιΐμ και Σωχαθίμ (Α' Παραλειπομένων 2,55).

 

ΑΧΙΜΑΪ (ΑΧΟΥΜΑΪ): Ο Αχιμαΐ (Αχουμαΐ) ήταν γιος του Ιέθ και απόγονος του Χαλέβ. Υπήρξε γενάρχης των Σαραθιτών (Α' Παραλειπομένων 4,2).

 

ΛΑΑΔ: Ο Λαάδ ήταν γιος του Ιέθ και απόγονος του Χαλέβ. Υπήρξε γενάρχης των Σαραθιτών (Α' Παραλειπομένων 4,2).

 

ΑΣΣΑΘΩΝ (ΕΣΘΩΝ): Ο Ασσαθών (Εσθών) ήταν γιος του Μαχίρ (Μεχείρ), γιου του Χαλέβ, και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Γιοι του Ασσαθών ήταν ο Βαθραία (Βαιθ-Ραφά), ο Βεσσηέ (Πασεάχ) και ο Θανά (Τεχιννά). Ο Ασσαθών με τους γιους του έζησε στη Ρηφά (Ρηχά) (Α' Παραλειπομένων 4,11-12).

 

ΒΑΘΡΑΙΑ (ΒΑΙΘ-ΡΑΦΑ): Ο Βαθραία (Βαιθ-Ραφά) ήταν γιος του Ασσαθών (Εσθών) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Έζησε στη Ρηφά (Ρηχά) (Α' Παραλειπομένων 4,12).

 

ΒΕΣΣΗΕ (ΠΑΣΕΑΧ): Ο Βεσσηέ (Πασεάχ) ήταν γιος του Ασσαθών (Εσθών) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Έζησε στη Ρηφά (Ρηχά) (Α' Παραλειπομένων 4,12).

 

ΘΑΝΑ (ΤΕΧΙΝΝΑ): Ο Θανά (Τεχιννά) ήταν γιος του Ασσαθών (Εσθών) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Ο Θανά ήταν γενάρχης της πόλης Ναάς (Ναάμ). Ο Θανά αναφέρεται, ως αδελφός του Εσελώμ του Κενεζί. Έζησε στη Ρηφά (Ρηχά) (Α' Παραλειπομένων 4,12).

 

ΕΣΕΛΩΜ: Ο Εσελώμ ήταν γιος του Κενεζί και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Ο Εσελώμ αναφέρεται, ως αδελφός του Θανά, γιου του Ασσαθών (Α' Παραλειπομένων 4,12).

 

ΚΕΝΕΖΙ: Ο Κενεζί ήταν πατέρας του Εσελώμ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 4,12).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΔΔΑΪ

 

ΑΔΔΑΪ (ΙΑΔΔΑΪ): Ο Αδδαΐ (Ιαδδαΐ) ήταν απόγονος του Χαλέβ. Γιοι του Αδδαΐ ήταν ο Ραγέμ (Ρεγέμ), Ιωαθάμ (Ιωθάμ), ο Σωχάρ (Γησάμ), ο Φαλέκ (Φελέτ), ο Γαϊφά και ο Σαγαέ (Σανάφ) (Α' Παραλειπομένων 2,47).

 

ΡΑΓΕΜ (ΡΕΓΕΜ): Ο Ραγέμ (Ρεγέμ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Αδδαΐ και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,47).

 

ΙΩΑΘΑΜ (ΙΩΘΑΜ): Ο Ιωαθάμ (Ιωθάμ) ήταν ο δεύτερος γιος του Αδδαΐ και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,47).

 

ΣΩΧΑΡ (ΓΗΣΑΜ): Ο Σωχάρ (Γησάμ) ήταν ο τρίτος γιος του Αδδαΐ και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,47).

 

ΦΑΛΕΚ (ΦΕΛΕΤ): Ο Φαλέκ (Φελέτ) ήταν ο τέταρτος γιος του Αδδαΐ και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,47).

 

ΓΑΪΦΑ: Ο Γαϊφά ήταν ο πέμπτος γιος του Αδδαΐ και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,47).

 

ΣΑΓΑΕ (ΣΑΝΑΦ): Ο Σαγαέ (Σανάφ) ήταν ο έκτος γιος του Αδδαΐ και απόγονος του Χαλέβ (Α' Παραλειπομένων 2,47).

 

 

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ

 

ΑΤΑΡΑ: Η Ατάρα (Αταρά) ήταν η δεύτερη γυναίκα του Ιεραμεήλ. Από τον Ιεραμεήλ η Ατάρα απέκτησε τον Οζόμ (Ωνάμ) (Α' Παραλειπομένων 2,25).

 

ΑΒΙΧΑΙΑ: Η Αβιχαία (Αβιχαΐλ) ήταν η γυναίκα του Αβισούρ, γιου του Σαμαΐ και δισέγγονου του Ιεραμεήλ. Από τον Αβισούρ η Αβιχαία απέκτησε τον Αχαβάρ (Αχβάν) και τον Μωήλ (Μωλέδ) (Α' Παραλειπομένων 2,29).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ

 

ΡΑΜ: Ο Ράμ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιεραμεήλ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,25). Γιοι του Ραμ ήταν ο Μαάς, ο Ιαμίν (Ιαμείν) και ο Ακόρ (Εκέρ) (Α' Παραλειπομένων 2,27).

 

ΒΑΑΝΑ (ΒΟΥΝΑ): Ο Βαανά (Βουνά) ήταν ο δεύτερος γιος του Ιεραμεήλ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,25).

 

ΑΡΑΝ (ΟΡΕΜ): Ο Αράν (Ορέμ) ήταν ο τρίτος γιος του Ιεραμεήλ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,25).

 

ΑΣΟΜ (ΟΣΕΜ): Ο Ασόμ (Οσέμ) ήταν ο τέταρτος γιος του Ιεραμεήλ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,25).

 

ΟΖΟΜ (ΩΝΑΜ): Ο Οζόμ (Ωνάμ) ήταν ο  πέμπτος γιος του Ιεραμεήλ από τη δεύτερη γυναίκα του την Ατάρα και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη (Α' Παραλειπομένων 2,26). Γιοι του Οζόμ ήταν ο Σαμαΐ και ο Ιαδαέ (Α' Παραλειπομένων 2,28).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΑΜ

 

ΜΑΑΣ: Ο Μαάς ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ραμ και απόγονος του Ιεραμεήλ (Α' Παραλειπομένων 2,27).

 

ΙΑΜΙΝ (ΙΑΜΕΙΝ): Ο Ιαμίν (Ιαμείν) ήταν ο δεύτερος γιος του Ραμ και απόγονος του Ιεραμεήλ (Α' Παραλειπομένων 2,27).

 

ΑΚΟΡ (ΕΚΕΡ): Ο Ακόρ (Εκέρ) ήταν ο τρίτος γιος του Ραμ και απόγονος του Ιεραμεήλ (Α' Παραλειπομένων 2,27).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΟΖΟΜ

 

ΣΑΜΑΪ: Ο Σαμαΐ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Οζόμ και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιοι του Σαμαΐ ήταν ο Ναδάβ και ο Αβισούρ (Α' Παραλειπομένων 2,28).

 

ΙΑΔΑΕ: Ο Ιαδαέ ήταν ο δεύτερος γιος του Οζόμ και απόγονος του Ιεραμεήλ (Α' Παραλειπομένων 2,28).

 

ΝΑΔΑΒ: Ο Ναδάβ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σαμαΐ και απόγονος του Ιεραμεήλ (Α' Παραλειπομένων 2,28). Γιοι του Ναδάβ ήταν ο Σαλάδ (Σελέδ) και ο Απφαΐν (Απαΐμ) (Α' Παραλειπομένων 2,30).

 

ΑΒΙΣΟΥΡ: Ο Αβισούρ ήταν ο δεύτερος γιος του Σαμαΐ και απόγονος του Ιεραμεήλ. Η γυναίκα του Αβισούρ ήταν η Αβιχαία, με την οποία απέκτησε τον Αχαβάρ (Αχβάν) και τον Μωήλ (Μωλέδ) (Α' Παραλειπομένων 2,28-29).

 

ΑΧΑΒΑΡ (ΑΧΒΑΝ): Ο Αχαβάρ (Αχβάν) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Αβισούρ και της Αβιχαίας, και απόγονος του Ιεραμεήλ (Α' Παραλειπομένων 2,29).

 

ΜΩΗΛ (ΜΩΛΕΔ): Ο Μωήλ (Μωλέδ) ήταν ο δεύτερος γιος του Αβισούρ και της Αβιχαίας, και απόγονος του Ιεραμεήλ (Α' Παραλειπομένων 2,29).

 

ΣΑΛΑΔ (ΣΕΛΕΔ): Ο Σαλάδ (Σελέδ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ναδάβ και απόγονος του Ιεραμεήλ. Ο Σαλάδ πέθανε χωρίς ν' αφήσει γιους (Α' Παραλειπομένων 2,30).

 

ΑΠΦΑΪΝ (ΑΠΑΪΜ): Ο Απφαΐν (Απαΐμ) ήταν ο δεύτερος γιος του Ναδάβ και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Απφαΐν ήταν ο Ιεσεμιήλ (Ισεΐ) (Α' Παραλειπομένων 2,30-31).

 

ΙΕΣΕΜΙΗΛ (ΙΣΕΪ): Ο Ιεσεμιήλ (Ισεΐ) ήταν γιος του Απφαΐν και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Ιεσεμιήλ ήταν ο Σωσάν (Σεσάν) (Α' Παραλειπομένων 2,31).

 

ΣΩΣΑΝ (ΣΕΣΑΝ): Ο Σωσάν (Σεσάν) ήταν γιος του Ιεσεμιήλ και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Σωσάν ήταν ο Ααδαΐ (Αχλαΐ) (Α' Παραλειπομένων 2,31).

 

ΑΑΔΑΪ (ΑΧΛΑΪ): Ο Ααδαΐ (Αχλαΐ) ήταν γιος του Σωσάν και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιοι του Ααδαΐ ήταν ο Αχισαμάς, ο Ιεθέρ και ο Ιωνάθαν (Α' Παραλειπομένων 2,31-32).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΑΔΑΪ

 

ΑΧΙΣΑΜΑΣ: Ο Αχισαμάς ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ααδαΐ και απόγονος του Ιεραμεήλ (Α' Παραλειπομένων 2,32).

 

ΙΕΘΕΡ: Ο Ιεθέρ ήταν ο δεύτερος γιος του Ααδαΐ και απόγονος του Ιεραμεήλ. Ο Ιεθέρ πέθανε χωρίς ν' αφήσει απογόνους (Α' Παραλειπομένων 2,32).

 

ΙΩΝΑΘΑΝ: Ο Ιωνάθαν ήταν ο τρίτος γιος του Ααδαΐ και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιοι του Ιωνάθαν ήταν ο Φαλέδ (Παλέθ) και ο Οζάμ (Ζαζά) (Α' Παραλειπομένων 2,32-33).

 

ΦΑΛΕΔ (ΠΑΛΕΘ): Ο Φαλέδ (Παλέθ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιωνάθαν και απόγονος του Ιεραμεήλ (Α' Παραλειπομένων 2,33).

 

ΟΖΑΜ (ΖΑΖΑ): Ο Οζάμ (Ζαζά) ήταν ο δεύτερος γιος του Ιωνάθαν και απόγονος του Ιεραμεήλ (Α' Παραλειπομένων 2,33).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΩΣΑΝ

 

ΣΩΣΑΝ (ΣΕΣΑΝ): Ο Σωσάν (Σεσάν) ήταν απόγονος του Ιεραμεήλ και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Ο Σωσάν θεωρείται αποκομμένο πρόσωπο από την υπόλοιπη γενεαλογία του Ιεραμεήλ και σίγουρα καμία σχέση με τον Σωσάν, γιο του Ιεσεμιήλ, που είδαμε λίγο παραπάνω. Ο Σωσάν δεν είχε γιους παρά μόνο κόρες. Είχε κι ένα δούλο Αιγύπτιο, που ονομαζόταν Ιωχήλ (Ιαρχά). Σ' αυτόν έδωσε τη μια του κόρη για γυναίκα και εκείνη γέννησε τον Εθθί (Αταΐ) (Α' Παραλειπομένων 2,34-35).

 

ΙΩΧΗΛ (ΙΑΡΧΑ): Ο Ιωχήλ (Ιαρχά) ήταν Αιγύπτιος στην καταγωγή, δούλος και γαμπρός του Σωσάν. Με την κόρη του Σωσάν απέκτησε τον Εθθί (Αταΐ) (Α' Παραλειπομένων 2,34-35).

 

ΕΘΘΙ (ΑΤΑΪ): Ο Εθθί (Αταΐ) ήταν γιος του Αιγύπτιου Ιωχήλ, εγγονός του Σωσάν και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Εθθί ήταν ο Ναθάν (Νάθαν) (Α' Παραλειπομένων 2,35-36).

 

ΝΑΘΑΝ: Ο Ναθάν (Νάθαν) ήταν γιος του Εθθί και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Εθθί ήταν ο Ζαβέδ (Ζαβάδ) (Α' Παραλειπομένων 2,36).

 

ΖΑΒΕΔ (ΖΑΒΑΔ): Ο Ζαβέδ (Ζαβάδ) ήταν γιος του Ναθάν και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Ζαβέδ ήταν ο Αφαμήλ (Εφλάλ) (Α' Παραλειπομένων 2,36-37).

 

ΑΦΑΜΗΛ (ΕΦΛΑΛ): Ο Αφαμήλ (Εφλάλ) ήταν γιος του Ζαβέδ και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Αφαμήλ ήταν ο Ωβήδ (Α' Παραλειπομένων 2,37).

 

ΩΒΗΔ: Ο Ωβήδ ήταν γιος του Αφαμήλ και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Ωβήδ ήταν ο Ιηού (Α' Παραλειπομένων 2,37-38).

 

ΙΗΟΥ: Ο Ιηού ήταν γιος του Ωβήδ και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Ιηού ήταν ο Αζαρίας (Α' Παραλειπομένων 2,38).

 

ΑΖΑΡΙΑΣ: Ο Αζαρίας ήταν γιος του Ιηού και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Αζαρία ήταν ο Χελλής (Χαλής) (Α' Παραλειπομένων 2,38-39).

 

ΧΕΛΛΗΣ (ΧΑΛΗΣ): Ο Χελλής (Χαλής) ήταν γιος του Αζαρία και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Χελλή ήταν ο Ελεασά (Α' Παραλειπομένων 2,39).

 

ΕΛΕΑΣΑ: Ο Ελεασά ήταν γιος του Χελλή και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Ελεασά ήταν ο Σοσομαΐ (Σισαμαΐ) (Α' Παραλειπομένων 2,39-40).

 

ΣΟΣΟΜΑΪ (ΣΙΣΑΜΑΪ): Ο Σοσομαΐ (Σισαμαΐ) ήταν γιος του Ελεασά και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Σοσομαΐ ήταν ο Σαλούμ (Σαλλούμ) (Α' Παραλειπομένων 2,40).

 

ΣΑΛΟΥΜ (ΣΑΛΛΟΥΜ): Ο Σαλούμ (Σαλλούμ) ήταν γιος του Σοσομαΐ και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Σαλούμ ήταν ο Ιεχεμίας (Ιεκαμίας) (Α' Παραλειπομένων 2,40-41).

 

ΙΕΧΕΜΙΑΣ (ΙΕΚΑΜΙΑΣ): Ο Ιεχεμίας (Ιεκαμίας) ήταν γιος του Σαλούμ και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Ιεχεμία ήταν ο Ελισαμά (Α' Παραλειπομένων 2,41).

 

ΕΛΙΣΑΜΑ: Ο Ελισαμά ήταν γιος του Ιεχεμία και απόγονος του Ιεραμεήλ. Γιος του Ιεχεμία ήταν ο Ισμαήλ (Α' Παραλειπομένων 2,41).

 

ΙΣΜΑΗΛ: Ο Ισμαήλ ήταν γιος του Ελισαμά και απόγονος του Ιεραμεήλ (Α' Παραλειπομένων 2,41).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΣΡΩΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ

 

Α Παραλ. 2,18         Ο Χαλέβ, ο υιός του Εσρώμ, επήρεν ως σύζυγον την Γαζουβά και την Ιεριώθ. Υιοί της Γαζουβά ήσαν ο Ιασάρ, ο Σουβάβ και ο Ορνά.

Α Παραλ. 2,19         Η Γαζουβά απέθανε και ο Χαλέβ επήρε ως σύζυγόν του την Εφράθ. Αυτή δε εγέννησεν εις αυτόν τον Ωρ.

Α Παραλ. 2,20        Ο Ωρ εγέννησε τον Ουρί, ο Ουρί εγέννησε τον Βεσελεήλ.

Α Παραλ. 2,21         Μετά ταύτα ο Εσρών ενυμφεύθη την θυγατέρα του Μαχίρ, ο οποίος ήτο πατήρ των κατοίκων της χώρας Γαλαάδ. Ο Εσρών εις ηλικίαν εξήκοντα πέντε ετών ενυμφεύθη αυτήν. Αυτή δε εγέννησεν εις αυτήν τον Σερούχ.

Α Παραλ. 2,22        Ο Σερούχ εγέννησε τον Ιαΐρ. Εις τον Ιαΐρ ανήκον είκοσι τρεις πόλεις της χώρας Γαλαάδ.

Α Παραλ. 2,23         Ο Γεδσούρ και ο Αράμ κατέλαβον από τας πόλστου Ιαΐρ την πόλιν Κανάθ και τας γύρω από αυτήν κώμας, εν όλω εξήκοντα πύλεις. Ολαι αυταί αι πόλεις ανήκον στους υιούς του Μαχίρ του πατρός της χώρας Γαλαάδ.

Α Παραλ. 2,24        Οταν δε απέθανεν ο Εσρών, ήλθεν ο Χαλέβ εις Εφραθά. Η γυνή του Εσρών, η Αβιά, εγέννησεν εις αυτόν τον Ασχώδ, τον πατέρα του Θεκωέ.

 

Α Παραλ. 2,42        Υιοί του Χαλέβ, αδελφού του Ιεραμεήλ, ήσαν ο πρωτότοκος αυτού ο Μαρισά. Ούτος ήτο πατήρ του Ζιφ και ο υιός του Μαρισά ο πατήρ του Χεβρών.

Α Παραλ. 2,43         Υιοί του Χεβρών ήσαν ο Κορέ, ο Θαπφούς, ο Ρεκόμ και ο Σαμαά.

Α Παραλ. 2,44        Ο Σαμαά εγέννησε τον Ραέμ, τον πατέρα του Ιεκλάν. Ο Ιεκλάν εγέννησε τον Σαμαΐ.

Α Παραλ. 2,45         Ο υιός του Σαμαΐ ήτο ο Μαών, ο δε Μαών ήτο ο πατήρ της πόλεως Βαιθσούρ.

Α Παραλ. 2,46        Η Γαιφά, η δευτέρας σειράς σύζυγος του Χαλέβ, εγέννησε τον Αρράν, τον Μωσά και τον Γεζουέ.

Α Παραλ. 2,47         Υιοί του Αδδαΐ ήσαν ο Ραγέμ, ο Ιωάθαμ, ο Σωχάρ, ο Φαλέκ, ο Γαιφά και ο Σαγαέ.

Α Παραλ. 2,48        Η δευτέρας σειράς σύζυγος του Χαλέβ η Μωχά εγέννησε τον Σαβέρ και τον Θαράμ.

Α Παραλ. 2,49        Αυτή εγέννησεν επίσης τον Σαγαέ, τον πατέρα της πόλεως Μαρμηνά και τον Σαού τον πατέρα της πόλεως Μαχαμηνά και τον πατέρα της πόλεως Γαιβαά. Η δε θυγάτηρ του Χαλέβ ωνομάζετο Ασχά.

Α Παραλ. 2,50         Αυτοί ήσαν οι υιοί του Χαλέβ. Υιοί του Ωρ, του πρωτοτόκου του Εφραθά, ήταν ο Σωβάλ, πατήρ της Καριαθιαρίμ,

Α Παραλ. 2,51         ο Σαλωμών πατήρ της Βαιθλαέμ, και ο Αρίμ πατήρ της Βαιθγεδώρ.

Α Παραλ. 2,52         Εις τον Σωβάλ, τον πατέρα της πόλεως Καριαθιαρίμ, ήσαν οι εξής υιοί· Ο Αραά, ο Αισί, ο Αμμανίθ,

Α Παραλ. 2,53         και ο Ουμασφαέ, πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ. Απ' αυτούς προήλθον οι Σαραθαίοι οι απόγονοι του Εσθαάμ.

Α Παραλ. 2,54         Υιοί του Σαλωμών ήσαν ο Βαιθλαέμ, ο Νετωφαθί, ο Αταρώθ εκ του οίκου του Ιωάβ. Το ήμισυ των Μαλαθί, Ησαρίται

Α Παραλ. 2,55         αι οικογένειαι των γραμματέων, οι οποίοι εκατοικούσαν εις την Ιάβις, Θαργαθιΐμ, την Σαμαθιΐμ και εις Σωχαθίμ. Αυτοί είναι οι Κιναίοι, οι οποίοι κατήγοντο εκ του Μεσημά, πατρός της φυλής του Ρηχάβ.

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ

 

Α Παραλ. 2,25         Υιοί του Ιεραμεήλ, πρωτοτόκου του Εσρών, ήσαν οι εξής· Πρωτοτόκος ο Ραμ, έπειτα από αυτόν ο Βαανά, ο Αράν και ο Ασόμ ο αδελφός του.

Α Παραλ. 2,26        Ο Ιεραμεήλ είχε και δεύτερον σύζυγον, η οποία ωνομάζετο Ατάρα. Αυτή ήτο μήτηρ του Οζόμ.

Α Παραλ. 2,27         Υιοί του Ραμ, πρωτοτόκου Ιεραμεήλ, ήσαν ο Μαάς, ο Ιαμίν και ο Ακόρ.

Α Παραλ. 2,28        Υιοί του Οζόμ ήσαν ο Σαμαΐ, και ο Ιαδαέ. Υιοί του Σαμαΐ ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβισούρ.

Α Παραλ. 2,29        Η σύζυγος του Αβισούρ ωνομάζετο Αβιχαία. Αυτή εγέννησεν εις αυτόν τον Αχαβάρ και τον Μωήλ.

Α Παραλ. 2,30         Υιοί του Ναδάβ ήσαν ο Σαλάδ και ο Απφαίν. Ο Σαλάδ απέθανε χωρίς να αποκτήση τέκνα.

Α Παραλ. 2,31         Υιός του Απφαίν ήτο ο Ισεμιήλ, υιός του Ισεμιήλ ήτο ο Σωσάν, υιός του Σωσάν ήτο ο Ααδαί.

Α Παραλ. 2,32         Υιοί του Ααδαί ήσαν ο Αχισαμάς, ο Ιεθέρ, ο Ιωνάθαν. Ο Ιεθέρ απέθανε, χωρίς να αποκτήση τέκνα.

Α Παραλ. 2,33         Υιοί του Ιωνάθαν ήσαν ο Φαλέδ και ο Οζάμ. Ολοι αυτοί ήσαν απόγονοι του Ιεραμεήλ.

Α Παραλ. 2,34         Ο Σωσάν δεν είχεν αποκτήσει υιούς, ειμή μόνον θυγατέρας. Ο Σωσάν είχε δούλον τινά Αιγύπτιον, ο οποίος ωνομάζετο Ιωχήλ.

Α Παραλ. 2,35         Εις αυτόν έδωκε ο Σωσάν την θυγατέρα του ως σύζυγον. Αυτή του εγέννησε τον Εθθί.

Α Παραλ. 2,36         Ο Εθθί εγέννησε τον Ναθάν· ο Ναθάν εγέννησε τον Ζαβέδ,

Α Παραλ. 2,37         ο Ζαβέδ εγέννησε τον Αφαμήλ, ο Αφαμήλ εγέννησε τον Ωβήδ,

Α Παραλ. 2,38         Ο Ωβήδ εγέννησε τον Ιηού, ο Ιηού εγέννησε τον Αζαρίαν,

Α Παραλ. 2,39         ο Αζαρίας εγέννησε τον Χελλής, ο Χελλής εγέννησε τον Ελεασά.

Α Παραλ. 2,40        Ο Ελεασά εγέννησε τον Σοσομαΐ, ο Σοσομαΐ εγέννησε τον Σαλούμ,

Α Παραλ. 2,41         ο Σαλούμ εγέννησε τον Ιεχεμίαν, ο Ιεχεμίας εγέννησε τον Ελισαμά, ο Ελισαμά εγέννησε τον Ισμαήλ.

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

 

Α Παραλ. 4,1            Οι υιοί του Ιούδα ήσαν· ο Φαρές, ο Εσρώμ, ο Χαρμί, ο Ωρ, ο Σουβάλ

Α Παραλ. 4,2           και ο Ραδα, ο υιός αυτού. Ο Σουβάλ εγέννησε τον Ιέθ, ο Ιέθ εγέννησε τον Αχιμαΐ και τον Λαάδ. Οι δε απόγονοι του Σαραθί ήσαν·

Α Παραλ. 4,4           Φανουήλ ο πατήρ της πόλεως Γεδώρ, και Αζήρ ο πατήρ της πόλεως Ωσάν. Αυτοί ήσαν υιοί του Ωρ του πρωτοτόκου του Εφραθά, πατρός της Βαιθαλαέν.

Α Παραλ. 4,11          Ο Χαλέβ, ο πατήρ του Ασχά, εγέννησε τον Μαχίρ. Αυτός υπήρξε πατήρ του Ασσαθών.

Α Παραλ. 4,12         Ο Ασσαθών εγέννησε τον Βαθραίαν, τον Βεσσηέ και τον Θανά, πατέρα της πόλεως Ναάς. Ο Ναάς ήτο αδελφός του Εσελώμ, υιού του Κενεζί. Αυτοί είναι οι άνδρες της Ρηφά.