ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΡΑΜ (ΑΡΑΝ)

 

Ο ΑΡΑΜ (ΑΡΑΝ)

 

Ο δίκαιος Αράμ

Ο Αράμ (Αράν, Ιωράμ) ήταν γιος του Εσρώμ και εγγονός του Φαρές (Α' Παραλειπομένων 2,9. Ρουθ 4,19. Ματθαίος 1,3-4. Λουκάς 3,33). Γιος του Αράμ ήταν ο Αμιναδάβ. Ο Αράμ γεννήθηκε στην Αίγυπτο, όταν η οικογένεια του Ιακώβ εγκαταστάθηκε εκεί (Α' Παραλειπομένων 2,9. Ρουθ 4,19. Ματθαίος 1,4. Λουκάς 3,33).

 

Ο Αράμ αναφέρεται μεταξύ των προπατόρων του Ιησού (Ματθαίος 1,3 και Λουκάς 3,33). Ο Λουκάς στη γενεαλογία του αναφέρει δύο ονόματα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι "ο Εσρώμ εγέννησε τον Ιωράμ, ο Ιωράμ εγέννησε τον Αράμ, ο Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ". Ο Ιωράμ και ο Αράμ πιθανόν να είναι το ίδιο πρόσωπο, μιας και σε άλλες γενεαλογίες αναφέρουν ένα πρόσωπο τον Αράμ.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΜ