ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΜΙΝΑΔΑΒ

 

Ο ΑΜΙΝΑΔΑΒ

 

Ο Αμιναδάβ ήταν γιος του Αράμ. Γιος του Αμιναδάβ ήταν ο Ναασσών και κόρη του ήταν η Ελισάβετ, η οποία ήταν σύζυγος του Ααρών (Α' Παραλειπομένων 2,10. Αριθμοί 1,7. 2,3. Ρουθ 4,19-20. Ματθαίος 1,4. Λουκάς 3,33). Ο Αμιναδάβ γεννήθηκε και έζησε στην Αίγυπτο.

Ο Αμιναδάβ αναφέρεται μεταξύ των προπατόρων του Ιησού (Ματθαίος 1,4 και Λουκάς 3,33). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.