ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 ΕΙΚΟΝΕΣ 2

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΡΑΜ

Ορθόδοξη Αγιογραφία