ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΪΝ 

 

Ο ΚΑΪΝ

 

Ο Κάϊν ήταν μεγαλύτερος γιος του Αδάμ και της Εύας (Γένεση 4,1). Ήταν αδερφός του Άβελ (Γένεση 4,2). Η ιστορία του Κάϊν και του Άβελ περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γενέσεως.

 

  

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΪΝ

 

ΕΝΩΧ: Ο Ενώχ ήταν βιβλικό πρόσωπο, ο πρώτος γιος του Κάϊν μετά τον θάνατο του Άβελ, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Γένεσις). Επίσης Ενώχ ονόμασε ο Κάϊν και την πόλη που έχτισε, προς τιμήν του υιού του. Υιός του Ενώχ ήταν ο Γαϊδάδ (Ιράδ) (Γένεση 4,17-18).

 

ΓΑΪΔΑΔ (ΙΡΑΔ): Ο Γαϊδάδ ή Ιράδ ήταν βιβλικό πρόσωπο, γιος του Ενώχ και εγγονός του Κάϊν. Υιός του Γαϊδάδ ήταν ο Μαλελεήλ (Γένεση 4,18).

 

ΜΑΛΕΛΕΗΛ (ΜΕΧΟΥΪΑΗΛ): Ο Μαλελεήλ ή Μεχουϊαήλ ήταν βιβλικό πρόσωπο, γιος του Γαϊδάδ. Υιός του Μαλελεήλ ήταν ο Μαθουσάλα (Γένεση 4,18).

 

ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ: Ο Μαθουσάλα ήταν βιβλικό πρόσωπο, γιος του Μαλελεήλ. Υιός του Μαθουσάλα ήταν ο Λάμεχ (Γένεση 4,18).

 

ΛΑΜΕΧ: Ο Λάμεχ ήταν βιβλικό πρόσωπο, γιος του Μαθουσάλα. Ο Λάμεχ πήρε δύο γυναίκες την Αδά και την Σελλά. Από την Αδά απέκτησε τον Ιωβήλ και τον Ιουβάλ. Από την Σελλά απέκτησε τον Θόβελ και την Νοεμά.

Είναι ο πρώτος που αναφέρεται στην Αγία Γραφή που είχε πάνω από μία γυναίκα. Ο Λάμεχ ήταν και ο πρώτος ποιητής της Αγίας Γραφής (Γένεση 4,23-24), το ποίημα του οποίου απευθύνεται στις δύο γυναίκες του. Σύμφωνα με το κείμενο αυτό ο Λάμεχ σκότωσε ένα νέο γιατί τον χτύπησε (Γένεση 4,18-24).

 

 

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΑΜΕΧ

 

ΑΔΑ: Η Αδά ήταν βιβλικό πρόσωπο, σύζυγος του Λάμεχ. Από τον Λάμεχ απέκτησε τον Ιωβήλ και τον Ιουβάλ (Γένεση 4,19-21).

 

ΣΕΛΛΑ (ΣΙΛΛΑ): Η Σελλά ή Σιλλά ήταν βιβλικό πρόσωπο, σύζυγος του Λάμεχ. Από τον Λάμεχ απέκτησε τον Θόβελ και την Νοεμά (Γένεση 4,19. 22-23).

 

ΙΩΒΗΛ (ΙΑΒΑΛ): Ο Ιωβήλ ή Ιαβάλ ήταν βιβλικό πρόσωπο, γιος του Λάμεχ και της Αδά. Είχε έναν αδερφό τον Ιουβάλ. Ο Ιωβήλ ήταν ο γενάρχης των κτηνοτρόφων και των νομάδων που μένουν σε σκηνές (Γένεση 4,19-21).

 

ΙΟΥΒΑΛ: Ο Ιουβάλ ήταν βιβλικό πρόσωπο, γιος του Λάμεχ και της Αδά. Είχε έναν αδερφό τον Ιωβήλ. Ο Ιουβάλ ήταν γενάρχης εκείνων που παίζουν κιθάρα και αυλό. Ήταν συνθέτης ύμνων και διδάσκαλος της μουσικής (Γένεση 4,19-21).

 

ΘΟΒΕΛ (ΤΟΥΒΑΛ): Ο Θόβελ ή Τουβάλ ήταν βιβλικό πρόσωπο, γιος του Λάμεχ και της Σελλά. Είχε μια αδερφή την Νοεμά. Ο Θόβελ ήταν ο γενάρχης αυτών που επεξεργάζονται το χαλκό και το σίδερο (Γένεση 4,19. 22-23).

 

ΝΟΕΜΑ (ΝΑΑΜΑ): Η Νοεμά ή Νααμά ήταν βιβλικό πρόσωπο, κόρη του Λάμεχ και της Σελλά. Είχε έναν αδερφό τον Θόβελ (Γένεση 4,19. 22-23).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΪΝ

 

Γεν. 4,17                   Ο Κάϊν εγνώρισε τότε την σύζυγόν του, η οποία έμεινεν έγκυος και εγέννησε τον Ενώχ. Έκτισε δε ο Κάϊν μίαν πόλιν και ωνόμασεν αυτήν με το όνομα του υιού του, Ενώχ.

Γεν. 4,18                   Από δε τον Ενώχ εγεννήθη ο Γαϊδάδ. Ο Γαϊδάδ εγέννησε τον Μαλελεήλ, ο δε Μαλελεήλ εγέννησε τον Μαθουσάλα, και ο Μαθουσάλα εγέννησε τον Λάμεχ.

Γεν. 4,19                   Έλαβε δε ο Λάμεχ δύο συγχρόνως συζύγους. Η μία ωνομάζετο Αδά και η δευτέρα Σελλά.

Γεν. 4,20                  Η Αδά εγέννησε τον Ιωβήλ. Αυτός η το γενάρχης των κτηνοτρόφων, οι οποίοι περιφερόμενοι ανά τας διαφόρους βοσκησίμους περιοχάς δεν είχον μόνιμον οικίαν, αλλά εζούσαν εις σκηνάς.

Γεν. 4,21                   Αδελφός του Ιωβήλ ήτο ο Ιουβάλ. Αυτός ήτο συνθέτης ύμνων και διδάσκαλος της μουσικής.

Γεν. 4,22                  Η Σελλά εγέννησε και αυτή τον Θοβελ, ο οποίος κατειργάζετο τον χαλκόν και τον σίδηρον και κατεσκεύαζεν εργαλεία. Αδελφή δε του Θοβελ ήτο η Νοεμά.

Γεν. 4,23                   Ο δε Λάμεχ καυχώμενος δια την αγριότητά του, είπεν εις τας γυναίκας του· “Αδά και Σελλά, ακούσατε την φωνήν μου· γυναίκες Λάμεχ ανοίξατε τα αυτιά σας δια να ακούσετε τους λόγους μου· εφόνευσα ένα άνδρα, διότι με επλήγωσε, και ένα νεανίαν διότι με ετραυμάτισε.

Γεν. 4,24                  Επτά φοράς ετιμωρήθη ο Κάϊν δια τον φόνον του αδελφού του, εβδομήκοντα φοράς επτά θα τιμωρώ εγώ ο Λάμεχ εκείνον, που θα τολμήση να με θίξη”.