ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑΣ

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑΣ

 

Ο δίκαιος Μαθουσάλας

Ο Μαθουσάλας ήταν γιος του Ενώχ και παππούς του Νώε (Γένεση 5,21. Λουκάς 3,37). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Μαθουσάλας θα πρέπει να έζησε περίπου το 4293-3324 π.Χ. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου σε ηλικία 167 ετών γέννησε το Λάμεχ, μετά τη γέννηση του οποίου έζησε άλλα 802 χρόνια, και απόκτησε γιους και κόρες (Γένεση 5,25-26. Λουκάς 3,36-37). Πέθανε σε ηλικία 969 ετών (Γένεση 5,27). Εάν υπολογιστούν σωστά τα χρόνια των απογόνων του Αδάμ, σύμφωνα με το κείμενο των εβδομήκοντα (Ο'), ο Μαθουσάλας πέθανε λίγα χρόνια μετά τον κατακλυσμό, αν κι αυτό δεν αναφέρεται. Είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Αδάμ ως το Νώε (Α' Παραλειπομένων 1,3) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,37). Ο Μαθουσάλας εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.