ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΜΑΛΕΛΕΗΛ

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΜΑΛΕΛΕΗΛ

 

Ο Μαλελεήλ ή Μααλαλεήλ ήταν γιός του Καϊνάν (Γένεση 5,12. Λουκάς 3,37). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Μαλελεήλ θα πρέπει να έζησε περίπου το 4785-3890 π.Χ. Σε ηλικία 165 ετών απέκτησε τον Ιάρεδ (Γένεση 5,15. Λουκάς 3,37). Μετά τη γέννηση του Ιάρεδ έζησε άλλα 730 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Μαλελεήλ έζησε 895 έτη (Γένεση 5,16-17). Ο Μαλελεήλ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Αδάμ ως το Νώε (Α' Παραλειπομένων 1,2) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,37). Ο Μαλελεήλ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.