ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΜΕΛΧΟΛ (ΜΙΧΑΛ)

 

Η ΜΕΛΧΟΛ (ΜΙΧΑΛ)

 

Η Μελχόλ (Μιχάλ) ήταν η μικρότερη κόρη του βασιλιά Σαούλ και της Αχινοόμ (Αχινοάμ) (Α' Βασιλειών 14,49-50. 18,20. 18,27. 25,44. Β' Βασιλειών 3,13. 6,16. 6,20. Α' Παραλειπομένων 15,29) και η πρώτη σύζυγος του βασιλιά Δαβίδ (Α' Βασιλειών 18,27. 19,11. Β' Βασιλειών 3,14. 6,16. 6,20. Α' Παραλειπομένων 15,29). Η Μελχόλ είχε μία αδερφή της Μερόβ (Μεράβ) και τέσσερις αδερφούς, τον Ιωνάθαν, τον Ιεσσιού ή Ασαβάλ ή Ιεβοσθέ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ), τον Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) και τον Αμιναδάβ (Α' Βασιλειών 13,2. 14,49. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39). Μετά το Δαβίδ η Μελχόλ πήρε ως σύζυγο τον Φαλτί (Φαλτιήλ), γιο του Αμίς (Σελλής), ο οποίος καταγόταν από τη Ρομμά (Α' Βασιλειών 25,44. Β' Βασιλειών 3,15).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μελχόλ

 

 

ΑΒΙΓΑΙΑ

 

Η ΑΒΙΓΑΙΑ

 

Δαβίδ και Αβιγαία

Η Αβιγαία ήταν η δεύτερη σύζυγος του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 25,42. 27,3. 30,5. Β' Βασιλειών 2,2. Α' Παραλειπομένων 3,1). Πριν απ' αυτόν ήταν σύζυγος του Νάβαλ, ενός πλούσιου, σκληρού και κακού ανθρώπου (Α' Βασιλειών 25,3. 25,14. 27,3. 30,5. Β' Βασιλειών 2,2). Η Αβιγαία ήταν πολύ συνετή και ωραιότατη στην εμφάνιση (Α' Βασιλειών 25,3). Γιος του Δαβίδ και της Αβιγαίας ήταν ο δεύτερος γιος του, ο Δαλουΐα ή Δαμνιήλ (Δανιήλ, Χιλεάβ) (Β' Βασιλειών 3,3. Α' Παραλειπομένων 3,1). Καταγόταν από την Κάρμηλο (Α' Βασιλειών 25,2-3. 27,3. 30,5. Β' Βασιλειών 2,2. 3,3. Α' Παραλειπομένων 3,1).

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Αβιγαία

 

 

ΑΧΙΝΟΟΜ (ΑΧΙΝΑΑΜ, ΑΧΙΝΟΑΜ) 

 

Η ΑΧΙΝΟΟΜ (ΑΧΙΝΑΑΜ, ΑΧΙΝΟΑΜ)

 

Η Αχινόομ (Αχινοάμ, Αχινάαμ) ήταν η τρίτη σύζυγος του βασιλιά Δαβίδ. Καταγόταν από την Ιεζραέλ (Α' Βασιλειών 25,43. 27,3. 30,5. Β' Βασιλειών 2,2. 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1). Γιος του Δαβίδ και της Αχινόομ ήταν ο πρωτότοκος γιος του, ο Αμνών (Αμών) (Β' Βασιλειών 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1).

 

 

Ο Δαβίδ, εκτός από την Αβιγαία, πήρε και την Αχινόομ (Αχινοάμ) από την Ιεζραέλ (Α' Βασιλειών 25,43). Η Αχινόομ (Αχινάαμ) μαζί με την Αβιγαία, ακολούθησαν το Δαβίδ και εγκαταστάθηκαν στη Σικελάγ (Σεκελάκ) (Α' Βασιλειών 27,1-3). Κατόπιν αιχμαλωτίστηκαν από τους Αμαληκίτες όταν αυτοί βρήκαν την ευκαιρία και πυρπόλησαν την πόλη. Όταν ο Δαβίδ και οι άντρες του βρήκαν πυρπολημένη την πόλη, και είδαν ότι οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους είχαν απαχθεί, καταδίωξαν τους Αμαληκίτες, και με τη βοήθεια ενός νεαρού Αιγυπτίου, τους πρόλαβαν και τους νίκησαν. Κανείς απ αυτούς δε σώθηκε κι έτσι ο Δαβίδ ελευθέρωσε τις δύο γυναίκες του και όλες τις οικογένειες των στρατιωτών του.  Ακόμη πήρε πίσω όλα όσα είχαν αρπάξει οι Αμαληκίτες, αλλά και όλα τα ζώα των Αμαληκιτών (Α' Βασιλειών 30,1-20).

Μετά το θάνατο του Σαούλ, ο Δαβίδ μαζί με τις δυο γυναίκες του, την Αχινόομ και την Αβιγαία, και τους άνδρες του με τις οικογένειες τους, εγκαταστάθηκαν, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, στη Χεβρών και στις γύρω πόλεις. Εκεί ο Δαβίδ χρίστηκε βασιλιάς της φυλής Ιούδα (Β' Βασιλειών 2,1-3. 3,2). Από την Αχινόομ ο Δαβίδ απέκτησε στη Χεβρών τον πρωτότοκο γιο του, τον Αμνών (Β' Βασιλειών 3,2).

 

 

ΒΗΡΣΑΒΕΕ (ΒΗΘΣΑΒΕΕ)

 

Η ΒΗΡΣΑΒΕΕ (ΒΗΘΣΑΒΕΕ)

 

Δαβίδ και Βηρσαβεέ

Η Βηρσαβεέ (Βηθσαβεέ) ήταν κόρη του Ελιάβ (Ελιάμ) (Β' Βασιλέων 11,3) ή του Αμιήλ (Αμμιήλ) (Α' Παραλειπομένων 3,5), εγγονή του Αχιτόφελ (Αχιτόλεφ) του Γελωνίτη (Β' Βασιλειών 23,34). Υπήρξε σύζυγος πρώτα του Ουρία του Χετταίου (Β' Βασιλέων 11,3. 11,26. 12,10. 12,15), αξιωματικού του Δαβίδ, και έπειτα του ίδιου του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 11,27. 12,24. Α' Παραλειπομένων 3,5).

Η Βηρσαβεέ απέκτησε με το Δαβίδ τέσσερις γιους το Σολομών (Σαλομών) (Β' Βασιλειών 5,14. 12,24. Γ' Βασιλειών 1,11-12. 1,30. 2,13. 2,19. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,4), τον Σαμμούς ή Σαμαά (Σαμμουά, Σιμεά), τον Σωβάβ και τον Νάθαν (Α' Παραλειπομένων 3,5).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Βηρσαβεέ

 

 

ΑΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΜΑΑΧΑ Ή ΜΩΧΑ:  Η Μααχά ή Μωχά ήταν η τέταρτη σύζυγος του βασιλιά Δαβίδ (Β' Βασιλειών 3,3. Α' Παραλειπομένων 3,2). Ήταν κόρη του Θολμί (Θολμαΐ), του βασιλιά της Γεδσούρ (Γεσίρ) (Β' Βασιλειών 3,3. Α' Παραλειπομένων 3,2). Γιος του Δαβίδ και της Μααχά ή Μωχά ήταν ο τρίτος γιος του, ο Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 3,3. Α' Παραλειπομένων 3,2), τον οποίο απέκτησε στη Χεβρών (Β' Βασιλειών 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1).

 

ΦΕΓΓΙΘ ή ΑΓΓΙΘ:  Η Φεγγίθ ή Αγγίθ ήταν η πέμπτη σύζυγος του βασιλιά Δαβίδ (Β' Βασιλειών 3,4. Α' Παραλειπομένων 3,2). Γιος του Δαβίδ και της Φεγγίθ ή (Αγγίθ) ήταν ο τέταρτος γιος του, ο Ορνία ή Αδωνία (Αδωνί) (Β' Βασιλειών 3,4. Γ' Βασιλειών 1,5. 1,11. 2,13. Α' Παραλειπομένων 3,2), τον οποίο απέκτησε στη Χεβρών (Β' Βασιλειών 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1).

 

ΑΒΙΤΑΛ: Η Αβιτάλ ήταν η έκτη σύζυγος του βασιλιά Δαβίδ (Β' Βασιλειών 3,4. Α' Παραλειπομένων 3,3). Γιος του Δαβίδ και της Αβιτάλ ήταν ο πέμπτος γιος του, ο Σαβατία ή Σαφατία (Σεφατίας) (Β' Βασιλειών 3,4. Α' Παραλειπομένων 3,3), τον οποίο απέκτησε στη Χεβρών (Β' Βασιλειών 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1).

 

ΑΙΓΛΑ (ΑΓΛΑ):  Η Αιγλά ή Αγλά ήταν η έβδομη σύζυγος του βασιλιά Δαβίδ (Β' Βασιλειών 3,5. Α' Παραλειπομένων 3,3). Γιος του Δαβίδ και της Αιγλά (Αγλά) ήταν ο έκτος γιος του, ο Ιεθεραάμ ή Ιεθραάμ (Ιθρεάμ) (Β' Βασιλειών 3,5. Α' Παραλειπομένων 3,3), τον οποίο απέκτησε στη Χεβρών (Β' Βασιλειών 3,2. Α' Παραλειπομένων 3,1).

 

 

 

Η ΑΒΙΣΑΓ Η ΣΩΜΑΝΙΤΙΔΑ

 

ΑΒΙΣΑΓ: Η Αβισάγ ήταν Σωμανίτιδα στην καταγωγή και πολύ όμορφη. Υπηρετούσε το Δαβίδ στα βαθιά του γεράματα (Γ' Βασιλειών 1,3-4). Ουσιαστικά ήταν άτυπη σύζυγος του Δαβίδ (Γ' Βασιλειών 2,22).

 

 

Όταν ο Δαβίδ είχε πια γεράσει πολύ, όσο και να τον σκέπαζαν με ρούχα, δεν μπορούσε να ζεσταθεί. Γι' αυτό οι δούλοι του βρήκαν μια νέα κοπέλα να τον περιποιείται και να κοιμάται μαζί του για να τον ζεσταίνει. Αναζήτησαν, λοιπόν, στην περιοχή του Ισραήλ μια νέα κοπέλα και βρήκαν την Αβισάγ τη Σωμανίτιδα, η οποία ήταν πολύ όμορφη. Την έφεραν στο βασιλιά κι αυτή τον ζέσταινε και τον υπηρετούσε. Αλλά δεν υπήρξαν σαρκικές σχέσεις μεταξύ του Δαβίδ και της Αβισάγ (Γ' Βασιλειών 1,1-4). Η Αβισάγ βρισκόταν στο δωμάτιο του Δαβίδ και τον υπηρετούσε, όταν η Βηρσαβεέ παρουσιάστηκε στο βασιλιά και του ανήγγειλε τα σχέδια του Αδωνία για το θρόνο (Γ' Βασιλειών 1,15).

Μια μέρα ο Αδωνίας, γιος του Δαβίδ, πήγε και συνάντησε τη Βηρσαβεέ, μητέρα του Σολομώντα, και της ζήτησε να μεσολαβήσει στο Σολομώντα, προκειμένου να του δώσει ως γυναίκα την Αβισάγ τη Σωμανίτιδα. Η Βηρσαβεέ μίλησε στο Σολομώντα, αλλά εκείνος αντιλήφθηκε την πονηρία του Αδωνία, επειδή με την πράξη αυτή προσφέρουν τη βασιλεία στον Αδωνία, γιατί η Αβισάγ ήταν ουσιαστικά άτυπη σύζυγος του βασιλιά Δαβίδ και επειδή ο Αδωνίας, ως μεγαλύτερος απ' αυτόν θα διεκδικούσε το θρόνο. Η απαίτηση αυτή του Αδωνία του στοίχησε τη ζωή, γιατί αμέσως μετά ο Σολομώντας τον θανάτωσε (Γ' Βασιλειών 2,13-25).