ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΣΟΜΟΜΩΝ

 

Ο ΣΟΛΟΜΩΝ

Ο βασιλιάς Σολομών

Τρίτος και τελευταίος βασιλιάς του ενωμένου βασιλείου του Ισραήλ, βασίλευσε μετά το Σαούλ και το Δαβίδ. Ήταν ο δεύτερος γιος του Δαβίδ από τη Βηρσαβεέ (Βηθσαβεέ) (Β' Βασιλέων 5,14. 12,24. Γ' Βασιλειών 1,13. 1,33. 2,1. 2,12-13. 2,19. 2,22. 2,24. 2,46λ. 3,6. 5,17. 5,19. 5,21. 6,12. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,4. 22,5-7. 22,9. 22,17. 28,5. 28,9. 28,11. 28,20. 29,1. 29,19. 29,22-23. 22,28. Β' Παραλειπομένων 1,1. 1,8. 2,3-4), πρώην σύζυγο του Ουρία. Το όνομά του ετυμολογικά προέρχεται από την εβραϊκή λέξη «σαλόμ», που σημαίνει «ειρήνη», «ειρηνικός», ενώ ονομάστηκε από τον Κύριο Ιεδεδί (Ιεδιδίας), δηλαδή "αγαπημένος του Κυρίου" (Β' Βασιλέων 12,24-25).

 

Ο Σολομώντας είχε τρεις αδελφούς: τον Σαμμούς ή Σαμαά (Σαμμουά, Σιμεά), τον Σωβάβ και τον Νάθαν (Α' Παραλειπομένων 3,5). Ο Σολομώντας, εκτός από την κόρη του Φαραώ, απέκτησε ακόμη 700 γυναίκες και 300 παλλακίδες (Γ' Βασιλέων 11,3), οι οποίες ήταν ειδωλολάτρισσες (Γ' Βασιλέων 11,1-2). Γιος του Σολομώντα και διάδοχος στο θρόνο ήταν ο Ροβοάμ (Γ' Βασιλέων 0,00. Β' Παραλειπομένων 3,10). Κόρες του Σολομώντα αναφέρονται η Ταβλήθ (Ταβάθ) (Γ' Βασιλειών 4,11) και η Βασεμμάθ (Βασεμάθ) (Γ' Βασιλειών 4,15).

 

Ο Σολομώντας ανέβηκε στο θρόνο του Ισραήλ στα 972 π.Χ. και βασίλεψε επί 40 χρόνια. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι ήταν άνδρας σοφός και συνετός (Γ' Βασιλειών 2,6. 2,9. 2,35α-β. 2,35ξ. 2,46α. 5,5. 5,10. 5,21. 5,26. 10,4. 10,6. 10,8. 10,23-24. Β' Παραλειπομένων 2,12. 9,3. 9,5-7. 9,22).

Ο Σολομώντας έγραψε 3.000 αποφθέγματα και παροιμίες, 5.000 ωδές (Γ' Βασιλέων 5,12) και ένα ψαλμό (127ος). Έψαξε και βρήκε αρκετές παροιμίες τις οποίες αφού μελέτησε ποιες από αυτές ήταν αληθινές και σωστές τις κατέγραψε με τα καλύτερα λόγια (Εκκλησιαστής 12,9-10). Τα βιβλία ’σμα Ασμάτων, Παροιμίες και Εκκλησιαστής αποδίδονται στο Σολομώντα και αποτελούν πηγή για τη ζωή και το έργο του.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Σολομώντα

 

 

ΡΟΒΟΑΜ, Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

  

Ο ΡΟΒΟΑΜ
 

Ο Ροβοάμ ήταν γιος και διάδοχος του Βασιλιά Σολομώντα (Β' Βασιλειών 14,27. Γ' Βασιλέων 0,00. Β' Παραλειπομένων 3,10) και απόγονος του Βασιλιά του Δαβίδ. Ο Ροβοάμ παντρεύτηκε τη Θημάρ (Ταμάρ), κόρη του Αβεσσαλώμ, η οποία ήταν πολύ ωραία γυναίκα (Β' Βασιλειών 14,27), με την οποία απέκτησε τον Αβιά (Β' Βασιλειών 14,27).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ροβοάμ

 

 

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

ΤΑΒΛΗΘ (ΤΑΒΑΘ): Η Ταβλήθ (Ταβάθ) ήταν κόρη του Σολομώντα και εγγονή του Δαβίδ (Γ' Βασιλειών 4,11). Ο σύζυγος της Ταβλήθ, θυγατέρας του Σολομώντα, ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του, ο οποίος είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή, που αποτελείται από τις πόλεις Χαναδάβ και Αναφαθέ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,11).

 

ΒΑΣΕΜΜΑΘ: Η Βασεμμάθ (Βασεμάθ) ήταν κόρη του Σολομώντα και εγγονή του Δαβίδ (Γ' Βασιλειών 4,15). Ο Αχιμαάς (Αχιμάας), σύζυγος της Βασεμμάθ, κόρης του Σολομώντα, ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του, ο οποίος είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή της φυλής Νεφθαλί (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,15).

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

ΑΒΙΑ: Ο Αβιά ήταν γιος του Ροβοάμ και εγγονός του Σολομώντα (Β' Βασιλειών 14,27).

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ: Απόγονοι του Ροβοάμ ήταν οι Αβιά, Ασά, Ιωσαφάτ, Ιωράμ, Αχαζίας, Ιωάς, Αμαοίας, Αζαρίας, Ιωθάμ, ’χαζ, Εζεκίας, Μανασσής, Αμών και Ιωσίας. Οι γιοι του Ιωσία ήταν τέσσερις, οι Ιωχανάν -πρωτότοκος- Ιωακίμ, Σεδεκίας και Σαλλούμ.

Απόγονοι του Ιωακίμ ήταν ο γιος του Ιεχονίας και ο γιος του Ιεχονία, ο Σεδεκίας. Γιοι του βασιλιά Ιεχονία, ο οποίος είχε απαχθεί αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα, ήταν οι Ασείρ, Σαλαθιήλ -πρωτότοκος- Μαλκιράμ, Πεδαίας, Σενασσάρ, Ιεκομίας, Ωσαμά και Νεδαβίας. Γιοι του Πεδαία ήταν ο Ζοροβάβελ και ο Σιμεί.

Γιοι του Ζοροβάβελ, ήταν ο Μεσουλλάμ και ο Ανανίας, και αδερφή τους η Σελωμείθ. Επίσης άλλοι πέντε, οι Χασουβά, Οέλ, Βερεχίας, Χασαδίας και Ιουσάβ-Εσέδ.

Γιοι του Ανανία ήταν οι Πελατίας, Ησαΐας, Ρεφαίας καιΣεχανίας.

Ο Σεχανίας είχε έξι γιους, τους Σεμάϊα, Χαττούς, Ιγεάλ, Βαριά, Νεαρία και Σαφάτ.

Γιοι του Νεαρία ήταν οι Ελιωεναΐ, Εζεκίας και Αζρικάμ, συνολικά τρεις. Γιοι του Ελιωεναί ήταν οι Ωδαβίας, Ελιασείβ, Πελαϊας, Ακκούβ, Ιωχανάν, Δελάϊας και Ανανί, συνολικά εφτά.