ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΗΛΑ

 

Ο ΗΛΑ

 

Ο Ηλά ήταν βασιλιάς του Ισραήλ και ήταν γιος του βασιλιά Βαασά (Γ' Βασιλειών 16,6. 16,8). Ο Ηλά βασίλευσε για 2 έτη, το 27ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα, μεταξύ του 886 και 885 π.Χ. περίπου, έχοντας ως πρωτεύουσα την πόλη Θερσά (Γ' Βασιλειών 16,8-9).

 

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΑ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

 

Ο Ζαμβρί, ο αρχηγός του μισού ιππικού, συνωμότησε εναντίον του Ηλά, ο οποίος έπινε και μεθοκοπούσε στο σπίτι του Ωσά, του αρχιοικονόμου του βασιλικού οίκου. Ο Ζαμβρί μπήκε στο σπίτι, σκότωσε τον Ηλά και βασίλευσε αυτός στη θέση του (Γ' Βασιλειών 16,9-10).

Αυτός όταν έγινε βασιλιάς, εξόντωσε όλους τους απογόνους του Βαασά, σύμφωνα με όσα είχε ο Κύριος προαναγγείλει με τον προφήτη Ιού. Αυτό έγινε επειδή ο Βαασά και ο Ηλά είχαν εξοργίσει τον Κύριο με τις αμαρτίες τους και είχαν παρασύρει το λαό στην ειδωλολατρία (Γ' Βασιλειών 16,11-13). Η υπόλοιπη ιστορία και η δράση του Ηλά βρισκόταν στο βιβλίο των «Χρονικών των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ» (Γ' Βασιλειών 16,14).